Biblija internete

Blue nuorodos, parašyti anglų kalba, nukreipti jus į straipsnį anglų kalba. Šiuo atveju taip pat galite pasirinkti iš trijų kitų kalbų: ispanų, portugalų ir prancūzų.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

 

"Protingas žmogus matydamas pavojų pasislepia, o neišmanėlis eina pirmyn ir nukenčia"

(Patarlių 27:12)

Kai artėja didelė bėda, "nelaimė" ką daryti pasiruošti, "paslėpti"? Ką daryti prieš didelis suspaudimas ir po jos?

Dvasinis pasiruošimas prieš didįjį suspaudimą

"Ir kiekvienas, kas šaukiasi Jehovos vardo, bus išgelbėtas"

(Joelio 2:32)

 • Šis pasiruošimas gali būti apibendrinamas" vienu sakiniu: Ieškoti Jehovos: "Kol potvarkis neįsigaliojo,kol diena nepralėkė kaip vėjo pustomi pelai,kol Jehovos degantis pyktis jūsų neužgriuvo, kol Jehovos pykčio diena neužklupo,  ieškokite Jehovos, visi žemės romieji –jūs, kurie jo teisingus įsakus vykdote! Siekite teisumo, siekite romumo –galbūt Jehovos pykčio dieną rasite prieglobstį" (Sofonijo 2:2,3). Ieškoti Jehovos yra mokytis mylėti Jį ir pažinti Jį.
 • Mylėti Dievą yra pripažinti, kad Jis turi vardą: Jehovą (Mato 6:9 "tebūna šventu laikomas* tavo vardas"). Mes turime garbinti tik Jehovą. Mes turime mylėti Jį visa savo gyvybe: "Aš esu Jehova. Tai mano vardas. Niekam savo šlovės neatiduosiu, savo garbės neperleisiu stabams" (Izaijo 42: 8) (The Revealed Name). "Jehova, mūsų galingasis Dieve, tu vertas šlovės ir pagarbos! Tu visa sukūrei – tavo valia visa tapo būtimi ir buvo sukurta!" (Apreiškimas 4:11). "Jėzus pasakė jam: "Mylėk Jehovą, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu""  (Mato 22:37). Dievas nėra Trejybė. Trejybė nėra Biblijos mokymas.
 • Ši meilė Dievui per gerus santykius su Juo per maldą. Jėzus Kristus davė konkretų patarimą tinkamai melstis Dievu Mato 6: "Ir kai meldžiatės, nesielkite kaip veidmainiai – tokie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir didžiųjų gatvių sankirtose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.  Kai nori pasimelsti, eik į savo kambarį, užsidaryk duris ir melskis savo Tėvui, esančiam slaptumoje. Tada tavo Tėvas, stebintis slaptumoje, tau atlygins.  Melsdamiesi nekalbėkite to paties per tą patį. Taip daro kitų tautų žmonės, manydami būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nebūkite kaip jie, juk jūsų Tėvas dar jums nepaprašius žino, ko jums reikia. Taigi melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas. Teateina tavo Karalystė. Tebūna tavo valia – kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk nuo piktojo.’ Jeigu jūs atleisite žmonėms jų prasikaltimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums.  O jeigu neatleisite žmonėms jų prasikaltimų, ir jūsų Tėvas neatleis jūsų prasikaltimų" (Mato 6:5-15).
 • Viešpats Dievas prašo, kad mūsų santykiai su juo būtų išskirtiniai, tai yra, jis nenori, kad mes meldžiamės kito "dievo": "Ne tai. Noriu pasakyti, kad savo aukas tautos aukoja demonams, ne Dievui, o aš nenoriu, kad turėtumėte ką bendra su demonais.  Negalite gerti iš Jehovos taurės ir iš demonų taurės, negalite valgyti nuo „Jehovos stalo“ ir nuo demonų stalo. Negi kurstysime Jehovos pavydą? Negi esame už jį stipresni?" (1 Korintiečiams 10:20-22) (How to Pray God? ; In Congregation).
 • Mylėti Dievą yra pripažinti, kad Jis turi Sūnų, Jėzų Kristų. Jėzus Kristus yra vienintelis Dievo Sūnus, ta prasme, kad Jis yra vienintelis Dievo Sūnus, kurį tiesiogiai sukūrė Dievas: "Savo mokinių jis paklausė: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Šie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, dar kiti Jeremiju ar kuriuo kitu pranašu.“ Jėzus paklausė: "O jūs kuo mane laikote?“ – "Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“, – atsakė jam Simonas Petras. Jėzus jam tarė: "Laimingas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne žmogus tau tai apreiškė, o mano Tėvas, esantis danguje" (Mato 16:13-17, Jono 1:1-3). Jėzus Kristus nėra Visagalio Dievas, ir jis nėra Trejybės dalis. Tik tikėjimas Kristaus aukos leidžia nuodėmių atleidimą, o vėliau gijimą ir mirusiųjų prisikėlimą: "Mat Dievas labai mylėjo pasaulį – net atidavė savo viengimį Sūnų, kad nė vienas, kuris jį tiki, nepražūtų ir galėtų gyventi amžinai. (...) Kas tiki Sūnų, gaus amžiną gyvenimą,  o kas Sūnui nepaklūsta, gyvenimo nematys – ant jo pasilieka Dievo rūstybė" (Jono 3:16,36; Mato 20:28) (Kristaus mirties minėjimas; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Mylėti Dievą reiškia mylėti savo artimą: "Antrasis, panašus į jį, yra šis: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį.’  Šiais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai" (Mato 22:37-40). Nekenčia draudžiama: "Kas nekenčia savo brolio, tas yra žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys negaus amžino gyvenimo" (1 Jono 3:15) (The Sacred Life; The End of Patriotism) . Žudymas yra draudžiamas, žmogžudystė dėl asmeninių priežasčių, nužudymas religiniu patriotizmu ar valstybės patriotizmas: "Tada Jėzus jam tarė: "Bet Jėzus jam pasakė: "Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus"" (Mato 26:52).
 • Jei mylime Dievą, mes turėsime gerą elgesį: "Tau, žmogau, jis pasakė, kas yra gera. Tad ko Jehova tave prašo? Tiktai daryti, kas teisinga, brangint ištikimybę ir eiti kukliai su savuoju Dievu" (Michėjo 6:8). Mes išvengsime visų elgesio, kuriuos jis nepatvirtina: "Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo Karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkautojai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei vyrai, kurie tenkina vyrus, nei vyrai, kurie tenkinasi su vyrais, nei vagys, nei gobšuoliai, nei girtuokliai, užgauliotojai ar plėšikai nepaveldės Dievo Karalystės" (1 Korintiečiams 6:9,10) (Pagrindinis Biblijos mokymas).
 • Mylėti Dievą yra pripažinti, kad Jis kalba su mumis (netiesiogiai), jo žodžiu - Biblija. Biblija yra Dievo žodis: "Visi Raštai yra Dievo įkvėpti ir naudingi mokyti, drausminti, taisyti, ugdyti teisumą,  kad Dievo tarnas būtų visiškai tinkamas ir puikiai parengtas kiekvienam geram darbui" (2 Timotiejui 3: 16,17). Mes turime jį perskaityti, studijuoti ir pritaikyti savo gyvenimuose: "bet gėrisi Jehovos įstatymu ir dieną naktį apie jo įstatymą mąsto.  Jis lyg medis, pasodintas prie vandens tėkmių,lyg medis, kuris veda vaisių metui atėjus,kurio lapai nevysta. Visa, ką jis daro, jam sekasi" (Psalmių 1: 1-3). Tinklalapyje yra internetinė Biblija ir keletas Biblijos fragmentų, kad geriau pasinaudotų jo gairėmis (Mato 5-7 skyrius: kalno pamokslas, psalmės knyga, Patarlių, keturios evangelijos: Matthew, Mark, Luke ir John ir daugelis kitų Biblijos fragmentų (2 Timotiejui 3: 16,17)) (Read the Bible Daily).

Dvasinis pasiruošimas už didįjį suspaudimą

Pagal Bibliją yra penkios svarbios sąlygos, kurios leis mums gauti Dievo gailestingumą per didįjį suspaudimą:

 • Pakviesk Jehovą vardą: "Ir kiekvienas, kas šaukiasi Jehovos vardo, bus išgelbėtas" (Joelio 2:32).
 • Tikėti Kristaus auka, kad gautum mūsų nuodėmių atleidimą: "Paskui regėjau milžinišką minią žmonių iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų, ir jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. Jie stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsirengę baltais rūbais, su palmių šakomis rankose. (...) Jis man tarė: "Čia tie, kurie pergyveno didįjį suspaudimą. Jie išplovė savo rūbus ir išbalino juos Avinėlio krauju"" (Apreiškimas 7:9-17).
 • Gedulas dėl Kristaus mirties, leidžiančios atleisti nuodėmes: "Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams aš išliesiu malonės ir maldavimo dvasios. Jie žiūrės į tą, kurį pervėrė,  ir raudos jo, kaip raudama vienintelio sūnaus, karčiai sielvartaus, kaip sielvartaujama netekus pirmagimio. Tą dieną Jeruzalėje bus toks raudojimas, koks buvo Megido lygumoje  prie Hadad Rimono" (Zacharijo 12:10:11). Liūdesys apie blogus dalykus daroma: "Pereik miestą, – tarė jam Jehova, – pereik visą Jeruzalę ir paženklink kaktas tiems, kurie dūsauja ir dejuoja dėl visų mieste daromų bjaurysčių" (Ezechielio 9:4).
 • Pasninka: "Pūskite ragą Sione! Skelbkite pasninką, sukvieskite visus į iškilmingą sambūrį, sušaukit žmones, ir bendruomenė teapsivalo. Suburkit senolius, surinkite vaikus ir žindomus kūdikius" (Joelio 2:15,16a, bendras šio teksto kontekstas yra "didįjį suspaudimą" (Joelio 2:1,2)).
 • Seksualinis susilaikymas: "Teišeina iš savo kambario jaunikis, iš savo miegamojo – jaunoji" (Joelio 2:16b). "taip pat visos kitos kiltys, kiekviena atskirai, ir atskirai jų moterys" (Zacharijo 12:12-14). Tai seksualinio susilaikymas simbolis: "atskirai jų moterys".

Dvasinis pasiruošimas po didįjį suspaudimą

Yra dvi pagrindinės dieviškosios rekomendacijos:

 • Jehovos suverenumo šventė. Ir žmonijos išsivadavimo šventė : "Tie, kurie liks gyvi iš tautų, kariavusių su Jeruzale, kasmet ateis nusilenkti Karaliui, kareivijų Viešpačiui Jehovai, ir švęsti Palapinių šventės" (Zacharijo 14:16) (The Release).
 • Žemės valymas 7 mėnesiams po didžiojo bėdų, į viršų 10 "nisan" (žydų kalendorinio mėnesio) (Ezechielio 40:1,2): "Izraelio namai septynis mėnesius juos laidos, kol išvalys kraštą" (Ezechielio 39:12).

Jei turite kokių nors klausimų ar norėtumėte gauti papildomos informacijos, nedvejodami susisiekite su svetaine arba "Twitter" paskyra svetainėje. Tegul Dievas palaimins širdis grynas per savo Sūnų Jėzų Kristų. Amen (Jono 13:10).

Kristaus mirties minėjimas

KODĖL?

Pagrindinis Biblijos mokymas

Biblijos svetainės tikslas

Pagrindinis meniu:
Anglų: http://www.yomelyah.com/435871998
Ispanų: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalų: http://www.yomelias.com/435612345
Prancūzų: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG