Библи Онлайн

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Англи хэлээр бичсэн цэнхэр өнгийн Hypertext холбоосууд энэ хэл дээрх нийтлэлүүдийг танд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч та өөр гурван хэлийг сонгож болно: Испани, Португаль, Франц хэл.

SOLA SCRIPTURA

Библийн үндсэн сургаал

 • Бурхан нэртэй: Ехова: "Би бол Ехова.Энэ бол Миний нэр.Би Өөрийн алдрыг бусдад,Өөрийн магтаалыг сийлмэл хөргүүдэд өгөхгүй" (Исаиа 42:8) (The Revealed Name). Бурхан бол Гурвал биш юм.
 • Бид зөвхөн Еховад мөргөх ёстой: "Бидний Еховад ба Бурхан минь,Та алдар, хүндэтгэл, хүчийг авах нь зохистой.Учир нь Та бүх юмсыг бүтээсэн билээ.Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь оршсон бөгөөдбүтээгдсэн юмгэх ажээ" (Илчлэлт 4:11). Бид Ехова Бурханыг бүх хүчээрээ хайрлах ёстой: "Тэр түүнд—“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Ехова Эзэнээ хайрла”.Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаах нь “Чи хөршөө өөрийн адил хайрла” гэсэнтэй адил юм" (Матай 22:37-39) (Worship Jehovah; In Congregation).
 • Хэрэв бид Бурханыг хайрлавал хөршөө хайрлах ёстой: "Хайрладаггүй нэгэн нь Бурханыг мэддэггүй. Учир нь Бурхан бол хайр билээ" (1 Иохан 4:8) "Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг Миний шавь нар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэллээ" (Иохан 13:35) (The Sacred Life).
 • Есүс Христ бол Бурханы цорын ганц Хүү мөн. Есүс Христ бол Бурхан биш юм: "Есүс Цезарь Филипийн нутагт очих үедээ шавь нараасаа—Хүмүүс Хүний Хүүг хэн гэж ярьж байна? гэж асуув. Тэгэхэд нь тэд—Зарим нь баптисм хүртээгч Иохан, зарим нь Елиа, харин зарим нь Иеремиа эсвэл эш үзүүлэгчдийн нэг гэж ярьдаг гэхэд, Тэр—Харин та нар Намайг хэн гэж хэлэх вэ? гэсэнд, Симон Петр—Та бол Христ, амьд Бурханы Хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариуд нь—Бариона Симон оо, чи ерөөлтэй еэ! Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш, харин тэнгэр дэх Миний Эцэг илчилсэн юм" (Матай 16:13-17). Есүс Христ бол Гурвал гэсэн нэг хэсэг биш юм (Дурсгалын; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Ариун сүнс бол Бурханы идэвхитэй хүч юм. Энэ бол хүн биш: "Тэгтэл гал хаялах мэт хэлүүд бий болон хүн нэг бүрийн дээр тогтохыг тэд харлаа" (Үйлс 2:3). Ариунсүнс биш "Гурвал".
 • Библи бол Бурханы үг юм: "Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурханы хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм" (2 Тимот 3:16,17). Бид өдөр бүр Библийг уншиж, амьдралд хэрэгжүүлэх ёстой: "Харин тэрээр Ехова хуульд баярлаж,Түүний хуулийг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгадаг. Тэрээр урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил билээ.Тэр мод цагтаа үр жимсээ ургуулдаг бөгөөдНавчис нь ч хатдаггүй.Тэр хүний үйлс бүхэн нь өлзийтэй" (Дуулал 1:2,3) (Read The Bible Daily).
 • Зөвхөн Христийн золиослолын итгэл нь өршөөлийг зөвшөөрдөг. Энэхүү золиослол нь хожим эдгэрэлт ба амилалтыг зөвшөөрөх болно: "Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. (...) Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай. Харин Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг үзэхгүй. Харин Бурханы уур хилэн тэр хүн дээр байдаг" (Иохан 3:16,36) (The Release).
 • Бурханы хаанчлал бол тэнгэрлэ засгийн газар юм. Түүний хаан бол 1914 оноос хойш Есүс Христ болжээ. 144 000 хаад, тахилч нар Түүнтэй хамт тэнгэрт байдаг. Тэд Христийн сүйт бүсгүй болох Шинэ Иерусалимыг төлөөлдөг. Энэ тэнгэрлэг засгийн газар дэлхий дээр  хүний засаглал устгах болно, Агуу их гай гамшгийн үеэр: "Тэдгээр хаадын үед хэзээ ч усташгүй нэг хаанчлалыг тэнгэрийн Бурхан байгуулах бөгөөд тэр хаанчлалын эрх мэдэл нь бусад ард түмний гарт орохгүй. Тэр нь тэдгээр бүх хаанчлалыг бутлан сөнөөх боловч өөрөө мөнхөд байх юм" (Даниел 2:44). Энэ тэнгэрлэг засгийн газар бүх дэлхийг захирах болно (Илчлэлт 12: 7-12; 21: 1-4; Maтай 6: 9,10) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Үхэл бол амьдрал биш. Тэр хүн байхгүй болсон бөгөөд түүний амьдралын хүч байхгүй болсон: "Ноёдод бүү итгэ,Авралгүй хүний хүүд ч бүү итгэ. Түүний сүнс гарч явдаг бөгөөд тэрээр газар шороо уруу буцдаг.Яг тэр өдөр түүний бодлууд мөхдөг" (Дуулал 146:3,4 ; Номлогчийн үгс 3:19,20; 9:5,10).
 • Зөв ба шударга бус хүмүүсийн амилуулалт болно: "Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон, гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь амийн амилалт уруу, муу үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь ялын амилалт уруу гарч ирнэ" (Иохан 5:28,29). Зөвхөн шударга бус хүмүүс зөвхөн дуулгавартай байдлынхаа дагуу, Бурханы хуульд шүүгдэх болно: "Цагаан өнгөтэй агуу их сэнтий болон дээр нь Залрагчийг би харав. Түүний дүр төрхөөс газар, тэнгэр зугтсан бөгөөд тэдэнд байх газар олдсонгүй. Үхсэн их бага хүмүүс сэнтийн өмнө зогсож байхыг би харлаа. Номууд дэлгээстэй байв. Өөр нэгэн ном дэлгээстэй байсан бөгөөд тэр нь амийн ном юм. Үхэгсэд нь өөрсдийн үйлсийн дагуу энэхүү номд бичигдсэн зүйлсээр шүүгдэв. Тэнгис дотроо байсан үхэгсдийг гаргаж өгөв. Үхэл ба Үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв" (Илчлэлт 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Зөвхөн 144 000 хүн төрөлхтөн Есүс Христтэй хамт тэнгэрт очих болно. "их олон хүн" нь тэнгэрлэг газар дээр үүрд мөнх амьдрах хүмүүс юм: "Тамгалуулсан хүмүүсийн тоог би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн овог бүрээс тамгалуулсан хүмүүсийн тоо нэг зуун дөчин дөрвөн мянга байв. (...) Харагтун, үүний дараа намайг харахад, сэнтийн өмнө болон Хурганы өмнө зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу модны найлзуур барьсан, үндэстэн бүрээс, бүх овгоос, бүх ард түмнээс, бүх хэлтнээс ирсэн үй олон хүн байв. Хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. (...) Би түүнд—Эзэн минь, та мэднэ гэхэд тэр надад—Эдгээр нь үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд Хурганы цусаар дээлээ угааж, цагаан болгожээ" (Илчлэлт 7:3-8 (144000); 7:9-17 (их олон хүн)) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Бид эцсийн өдрүүдэд амьдардаг. Агуу их гай гамшиг бол төгсгөл болно: "Түүнийг Чидун ууланд сууж байхад шавь нар Түүн уруу хэдүүлхнээ ирж,—Эдгээр зүйл чинь хэзээ болох юм бэ? Таны заларч ирэхэд болон үеийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд" (Матай 24:3; Матай 24, 25, Марк 13, Лук 21, Илчлэлт 19: 11-21-ийг уншина уу) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Дэлхий диваажин болно: "Сэнтийнээс чанга дуу гарахыг би сонсов.—Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд Түүний ард түмэн болж, Бурхан Өөрөө тэдний дунд байж [тэдний Бурхан нь болно]. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо" (Илчлэлт 21:3,4 ; Исаиа 11,35,65) (The Release).
 • Бурхан бузар мууг зөвшөөрсөн. Энэ нь Еховагийн дээд эрх мэдлийг хууль ёсны болгохын тулд диаволын сорилтын хариуг өгсөн (Эхлэл 3:1-6) (Satan Hurled). Мөн түүнчлэн хүмүүний бүтээлийн шударга байдлын талаарх чөтгөрийн гүтгэлгийн хариуг өгөх болно (Иов 1:7-12, 2:1-6). Бурхан зовлон зүдгүүр учруулдаг Бурхан биш (Иаков 1:13). Зовлон нь гэсэн дөрвөн үндсэн хүчин зүйлийн үр дүн юм: Чөтгөр нь зовлон зүдгүүрийг үүсгэдэг (гэхдээ үргэлж биш) болдог (Иов 1: 7-12, 2: 1-6). Зовлон нь бидний хөгширч, өвчин зовлон, үхэлд хөтлөх Адамын гэм нүгэлийн ерөнхий төлөв байдлын үр дүн юм (Ром 5:12, 6:23). Адамаас өвлөн авсан нүгэлт нөхцөл байдлаасаа болоод хүний "буруу шийдвэр" (бидний, бусад хүний) хүний үр дагавар нь зовлон юм (Дэд хууль 32: 5, Ром 7:19). Зовлон шаналал нь "урьдчилан тооцоолоогүй цаг хугацаа ба үйл явдлуудын" үр дүн юм. Энэ нь тухайн хүн "буруу цагт буруу газар" байх болно (Номлогчийн үгс 9:11). Хувь заяа бол библийн сургаал биш. Бид Бурхан болон хүмүүсийн өмнө сайн үйлд эсвэл муу үйлдэл хийх эрхээ ашигладаг (Дэд хууль 30:15).
 • Бид баптисм хүртэж, Библид бичигдсэн зүйлсээр үйлдэж Бурханы хаант улсын ашиг сонирхолд үйлчлэх ёстой (Матай 28: 19,20) (The Baptism). Бурханы хаанчлалын ашиг сонирхлыг үйлчлэх нь сайн мэдээг байнга тунхагладаг (Матай 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

 

Библи юу гэж буруушаадаг вэ?

 

 • Үзэн ядалт хориглодог: "Ах дүүгээ үзэн яддаг нэгэн нь алуурчин мөн. Ямар ч алуурчны дотор мөнх амь байдаггүйг та нар мэднэ" (1 Иохан 3:15). Аллага нь хоригдож хориглоно. Улс орон, шашны нэрийн өмнөөс алахыг хориглоно: "Есүс түүнд—Илдээ хуйнд нь хий. Илд агсагч бүхэн илдээр хөнөөгдөнө" (Матай 26:52) (The End of Patriotism).
 • Бүү хулгигла: "Хулгайч хүн цаашид хулгай бүү хий. Харин ч гачигдалтай хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд [өөрийн] гараар сайныг үйлдэж, хөдөлмөрлө" (Ефес 4:28).
 • Бүү худал: "Бие биедээ худал бүү ярь. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ бузар муу зуршилтай нь тайлж" (Колоссай 3:9).
 • Tогтоол Библийн: "Учир нь Ариун Сүнс болон бид доор бичигдсэн зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт тохохгүй байх нь зүйтэй гэж мэдэв. Та нар шүтээнд өргөсөн юмс, цус, боомилогдсон зүйлс болон садар самуунаас цээрлэгтүн. Хэрэв эдгээрээс өөрсдийгөө хамгаалбал болох нь тэр. Баяртай" (Үйлс 15:19,20,28,29).
 • "Үл итгэгчдийн хамт нэг буулганд бүү орогтун. Зөвт байдал ба ёс бус нь яаж хамтрах билээ? Гэрэл ба харанхуйн хооронд ямар нөхөрлөл байдаг билээ? Христ ба Белиалын хооронд ямар зохицол байх билээ? Итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа адил билээ? Бурханы сүм ба шүтээнүүдийн хооронд ямар зөвшилцөл байх билээ? Учир нь бид амьд Бурханы сүм мөн. Бурхан айлдахдаа“«Би тэдний дотор оршино,Би тэдний дунд алхана.Би тэдний Бурхан болно.Тэд Миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай» гэж Эзэн айлддаг.«Бузар юманд бүү хүр. Би та нарыг хүлээн авч, Та нарын Эцэг чинь болно. Та нар ч Миний хөвгүүд, охид болно» гэж Төгс хүчит Эзэн айлддаг” гэжээ" (2 Коринт 6:14-18). Бид ид шидтэй холбоотой бүхий л объектуудыг устгах ёстой мөн шүтээн шүтэх явдал.
 • Энэ нь хориглогдсон порнограф, хүчирхийлэл, доромжлолыг үзээрэй. Мөрийтэй тоглоом, марихуан, betel, тамхи, илүүдэл архи, согтууруулах ундаа гэх мэт мансууруулах бодис хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй: "Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит амьд, ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы" (Ром 12:1; Матай 5: 27-30; Дуулал 11: 5).
 • хориглохыг завхайрал, гэрлээгүй бэлгийн харилцаа (эрэгтэй / эмэгтэй), эрэгтэй, эмэгтэй "ижил хүйстнүүдийн бэлгийн чиг баримжаа": "Эсвэл та нар зөвт бус хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг мэддэггүй гэж үү? Бүү мэхлэгдэгтүн. Садар самуун явдалтнууд ч, шүтээн шүтэгчид ч, завхайрагчид ч, янхан эр ч, ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, хулгайч нар ч, шуналтангууд ч, архичид ч, хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй" (1 Коринт 6:9,10).
 • хориглохыг завхайрал, гэрлээгүй бэлгийн харилцаа (эрэгтэй / эмэгтэй), эрэгтэй, эмэгтэй "ижил хүйстнүүдийн бэлгийн чиг баримжаа": "Эсвэл та нар зөвт бус хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг мэддэггүй гэж үү? Бүү мэхлэгдэгтүн. Садар самуун явдалтнууд ч, шүтээн шүтэгчид ч, завхайрагчид ч, янхан эр ч, ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, хулгайч нар ч, шуналтангууд ч, архичид ч, хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй" (1 Коринт 6:9,10). "Бүгд гэрлэлтийг хүндлэгтүн. Ор дэр нь ч бузартаагүй байг. Учир нь янхан эрчүүдийг болон завхайрагчдыг Бурхан шүүнэ" (Еврей 13:4).
 • Эрэгтэй хүн хэд хэдэн эхнэр авахыг хориглодог. Хэрэв хүн Бурханд таалагдахыг хүсч байвал тэр анхны эмэгтэйтэйгээ үлдэх ёстой ("нэг эхнэрийн нөхөр" 1 Тимот 3:2) : "Тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг үхүүл. Энэ нь садар самуун, бузар байдал, тачаал, муу хүсэл, шунахайрал болох шүтээн шүтэх явдал юм" (Колоссай 3:5).
 • Цусыг нь эмчилгээний нөхцөлд цус идэхийг хориглоно (цус сэлбэх): "Зөвхөн махан биеийнхээ махыг цустай нь идэж болохгүй" (Эхлэл 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Библийн дагуу буруушаадаг бүх зүйлийг энэ Библи судлалд бичээгүй. Христэч төлөвшилт нь бидэнд юу сайн, юу нь буруу болохыг ойлгоход тусалдаг: "Харин бор хоол нь төлөвшсөн хүмүүст зориулагддаг. Тэд дадлагажуулдаг учраас мэдрэмж нь сайн мууг ялгахад суралцжээ" (Еврей 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 

Бурханы амлалт

Дурсгалын

Юу хийх вэ?

Библийн вэбсайтын Үндсэн цэс:
Англи хэл: http://www.yomelyah.com/435871998 
Испанийн: http://www.yomeliah.com/435160491 
Португалийн: http://www.yomelias.com/435612345 
Францын: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG