SOLA SCRIPTURA

 • Dievas turi vardą: Jehovą. Mes turime garbinti tik Jehovą. Mes turime mylėti Jį visa savo gyvybe: "Aš esu Jehova. Tai mano vardas. Niekam savo šlovės neatiduosiu, savo garbės neperleisiu stabams" (Izaijo 42: 8) (The Revealed Name). "Jehova, mūsų galingasis Dieve, tu vertas šlovės ir pagarbos! Tu visa sukūrei – tavo valia visa tapo būtimi ir buvo sukurta!" (Apreiškimas 4:11). "Jėzus pasakė jam: "Mylėk Jehovą, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu""  (Mato 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Dievas nėra Trejybė. Trejybė nėra Biblijos mokymas.
 • Jėzus Kristus yra vienintelis Dievo Sūnus, ta prasme, kad Jis yra vienintelis Dievo Sūnus, kurį tiesiogiai sukūrė Dievas: "Savo mokinių jis paklausė: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Šie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, dar kiti Jeremiju ar kuriuo kitu pranašu.“ Jėzus paklausė: "O jūs kuo mane laikote?“ – "Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“, – atsakė jam Simonas Petras. Jėzus jam tarė: "Laimingas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne žmogus tau tai apreiškė, o mano Tėvas, esantis danguje" (Mato 16:13-17, Jono 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Jėzus Kristus nėra Visagalio Dievas, ir jis nėra Trejybės dalis.
 • Šventoji dvasia yra aktyvi Dievo jėga. Jis nėra žmogus: "Tada susirinkusieji išvydo tarsi kokius ugnies liežuvius – tie pasidalijo ir nusileido ant kiekvieno iš jų" (Apaštalų 2: 3). Šventoji Dvasia nėra Trejybės dalis.
 • Biblija yra Dievo žodis: "Visi Raštai yra Dievo įkvėpti+ ir naudingi mokyti, drausminti, taisyti, ugdyti teisumą,  kad Dievo tarnas būtų visiškai tinkamas ir puikiai parengtas kiekvienam geram darbui" (2 Timotiejui 3:16,17). Mes turime jį perskaityti, studijuoti ir pritaikyti savo gyvenimuose: "bet gėrisi Jehovos įstatymu ir dieną naktį apie jo įstatymą mąsto.  Jis lyg medis, pasodintas prie vandens tėkmių,lyg medis, kuris veda vaisių metui atėjus,kurio lapai nevysta. Visa, ką jis daro, jam sekasi" (Psalmių 1:1-3) (Read The Bible Daily).
 • Tik tikėjimas Kristaus aukos leidžia nuodėmių atleidimą, o vėliau gijimą ir mirusiųjų prisikėlimą: "Mat Dievas labai mylėjo pasaulį – net atidavė savo viengimį Sūnų, kad nė vienas, kuris jį tiki, nepražūtų ir galėtų gyventi amžinai. (...) Kas tiki Sūnų, gaus amžiną gyvenimą,  o kas Sūnui nepaklūsta, gyvenimo nematys – ant jo pasilieka Dievo rūstybė" (Jono 3:16,36; Mato 20:28) (Kristaus mirties minėjimas; The Release).
 • Dievo Karalystė yra dangiška valdžia įkurta danguje 1914, ir kurių karalius yra Jėzus Kristus kartu su 144.000 karalių ir kunigų, kurie sudaro "Naujoji Jeruzalė", Kristaus nuotaka. Tai dangaus vyriausybė Dievo baigsis dabartinio žmogaus dominavimą per "didelis suspaudimas", ir bus įkurta žemėje: "Tų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Ta karalystė neatiteks jokiai kitai tautai. Ji sutriuškins visas anas karalystes, padarys joms galą, o pati gyvuos amžinai"  (Apreiškimo 12:7-12; 21:1-4; Mato 6:9-10; Danieliaus 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Mirtis yra gyvenimo priešinga kryptis. Siela miršta ir dvasia (gyvenimo jėga) dingsta: "Nepasitikėkite didžiūnaisnei žmogaus sūnum, kuris išgelbėti negali.  Jo dvasia išeina, sugrįžta jis į žemę. Tą dieną mintys jo pražūva" (Psalmynas 146:3,4; Ekleziasto 3:19,20; 9:5,10).
 • Bus teisusis ir neteisiųjų prisikėlimas: "Nesistebėkite tuo. Ateina valanda, kai visi esantys kapuose išgirs jo balsą  ir išeis: kurie darė gera, prisikels gyventi, o kurie darė bloga, prisikels, kad būtų nuteisti" (Jono 5:28,29, Apd 24:15). Neteisiųjų bus vertinami atsižvelgiant į jų elgesį pagrindu per 1000 metų karaliavimo (o ne remiantis jų elgesį praeityje), kuris prasidės po "didelis suspaudimas": "Ir išvydau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį. Iš jo akivaizdos pabėgo žemė ir dangus, vietos jiems nebeliko.  Mačiau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą, ir buvo atverstos knygos. Buvo atversta ir gyvenimo knyga. Mirusiuosius teisė pagal jų darbus, surašytus tose knygose.  Jūra atidavė savo mirusiuosius, mirtis su Hadu irgi atidavė savuosius, ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus" (Apreiškimo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Tik 144,000 žmonių eis į dangų su Jėzumi Kristumi. Didžioji minia, paminėta Apreiškimo 7: 9-17, yra tie, kurie išgyvens didelis suspaudimas ir gyvens amžinai Žemės rojaus "Ir išgirdau užantspauduotųjų skaičių – 144 000 užantspauduotųjų iš visų Izraelio sūnų giminių. (...) Paskui regėjau milžinišką minią žmonių iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų, ir jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. Jie stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsirengę baltais rūbais, su palmių šakomis rankose. (...) Jis man tarė: "Čia tie, kurie pergyveno didįjį suspaudimą. Jie išplovė savo rūbus ir išbalino juos Avinėlio krauju"" (Apreiškimas 7:3-8, 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Mes gyvename paskutiniąsias dienas, kurios baigiasi didelis suspaudimas (Mato 24,25; Morkaus 13; Luko 21; Apreiškimo 19: 11-21). Kristaus buvimas (Parousia) prasidėjo nuo 1914 m. Ir baigiasi tūkstančio metų pabaigoje: "Jam besėdint ant Alyvmedžių kalno, mokiniai vieni priėjo prie jo ir paklausė: "Pasakyk mums, kada tai bus ir koks ženklas liudys, kad tu esi grįžęs ir kad šiam pasauliui ateina pabaiga?"" (Mato 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Žemės rojus: "Jis nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių, ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo" (Izaijas 11,35,65, Apreiškimas 21:1-5) (The Release).
 • Dievas leido blogį. Tai davė atsakymą į velnio iššūkį Jehovos suvereniteto teisėtumui (Genesis 3: 1-6) (Satan Hurled). Ir taip pat atsakyti į velnio kaltinimą dėl žmogaus būtybių vientisumo (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Dievas nedaro blogio (Jokūbo 1:13). Blogis yra keturių pagrindinių veiksnių rezultatas: velnias gali būti tas, kuris sukelia kančias (bet ne visada) (1: 7-12, 2: 1-6). Kančias yra mūsų nukritusio Adomo būklės rezultatas, vedantis mus į senatvę, ligą ir mirtį (Romiečiams 5:12, 6:23). Sunkumas gali būti blogų žmonių sprendimų (mūsų ar kitų žmonių) rezultatas dėl mūsų nuodėmingos valstybės, paveldėtos iš Adomo (Deuteronomium 32: 5, Rom. 7:19). Sunkumas gali būti "nenumatytų laikų ir įvykių" rezultatas, dėl kurio žmogus neteisingoje vietoje yra netinkamu laiku (Ecclesiastes 9:11). Likimas nėra Biblijos mokymas, mes nesame "skirti" daryti gera ar bloga, bet laisvos valios pagrindu mes pasirenkame daryti "gerą" ar "blogį" (Deuteronomy 30: 15).
 • Mes turime tarnauti Dievo karalystės interesams, nes mes turime pakrikštyti ir veikti pagal tai, kas parašyta Biblijoje (Mato 28: 19,20) (The Baptism). Ši tvirta pozicija Dievo karalystės naudai viešai parodoma reguliariai skelbdama Gerąją naujieną (Mato 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Biblijos draudimai

 • Nekenčia draudžiama: "Kas nekenčia savo brolio, tas yra žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys negaus amžino gyvenimo" (1 Jono 3, 15). Žudymas yra draudžiamas, žmogžudystė dėl asmeninių priežasčių, nužudymas religiniu patriotizmu ar valstybės patriotizmas: "Tada Jėzus jam tarė: "Bet Jėzus jam pasakė: "Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus"" (Mato 26:52) (The End of Patriotism).
 • Vagystė yra draudžiama: "Kas vagia, tegu liaujasi vogęs. Tegu pluša ir savo rankomis sąžiningai dirba, tada turės kuo pasidalyti su stokojančiu" (Efeziečiai 4:28).
 • Gulėti draudžiama: "Nemeluokite vienas kitam. Nusivilkite senąjį žmogų su visais jo darbais" (Kolosiečiams 3: 9).
 • Kiti Biblijos draudimai: "Mat šventajai dvasiai ir mums pasirodė tinkama neuždėti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: atsisakyti to, kas paaukota stabams, kraujo, pasmaugtų gyvūnų mėsos ir ištvirkavimo. Jums gerai klosis, jeigu saugositės šitų dalykų. Likite sveiki!" (Apaštalų darbai 15:19,20,28,29).
 • Tai yra "daiktai", susiję su religinėmis praktikomis, prieštaraujančiomis Biblijai, pagonių švenčių šventimu. Tai gali būti religinė praktika prieš skerdimą arba mėsos suvartojimą: "Valgykite viską, kas parduodama mėsos prekyvietėje, dėl sąžinės nieko neklausinėdami,  nes "Jehovos yra žemė ir visa, kas joje“. Jei kas nors iš netikinčių pakviečia jus pas save, ir jūs nueinate, valgykite viską, ką jums patieks, dėl sąžinės nieko neklausinėdami. Tačiau jeigu jums kas pasakytų: "Tai yra paaukota“, nevalgykite – dėl žmogaus, kuris tai pasakė, – kad neužgautumėte nė vieno sąžinės.  Kalbu ne apie jūsų pačių sąžinę, o apie kitų žmonių. Kodėl gi kito sąžinė turėtų priekaištauti mano laisvei? Jeigu su padėka valgau, kodėl dėl maisto, kurį su padėka valgau, kas nors turėtų man priekaištauti?" (1 Korintiečiams 10:25-30).
 • "Neįsikinkykite į nelygų jungą su netikinčiais. Argi gali teisumas bičiuliautis su neteisumu? Kas sieja šviesą su tamsa? Argi kas vienija Kristų su Beliaru*? Ar yra kas bendra tarp tikinčio ir netikinčio? Ir kas gi sieja Dievo šventyklą su stabais? Mes esame gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs: "Aš gyvensiu tarp jų, vaikščiosiu tarp jų. Aš būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.“ Jehova sako: "Tad išeikite ir atsiskirkite nuo jų, ir nebelieskite to, kas netyra“; "ir aš jus priimsiu“;  "ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnūs ir dukterys. Taip sako Jehova, Visagalis" (2 Korintiečiams 6:14-18).
 • Negalima praktikuoti stabmeldystės. Būtina sunaikinti visus stabų objektus ar vaizdus, kryžius, statulas religiniams tikslams (Mato 7:13-23). Negalima praktikuoti okultizmo: Vudu, magija, astrologija ... Turime sunaikinti visus objektus, susijusius su okultizmu (Apd 19, 19, 20).
 • Nežiūrėkite filmų ar pornografinių ar smurtinių ar žeminančių vaizdų. Susilaikyti nuo azartinių lošimų, narkotikų vartojimo, pvz., Marihuanos, betelio, tabako, perteklinio alkoholio, orgijos: "Todėl maldauju jus dėl Dievo gailestingumo, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui priimtiną auką, tebūna jūsų tarnystė sąmoninga" (Romiečiams12:1; Mato 5:27-30, Psalmynas 11:5).
 • eksualinis amoralumas (sanguliavimas): nesantuokiniai lytiniai santykiai (vyrų ir moterų), vyrų ir moterų homoseksualumas ir iškreiptos seksualinės praktikos: "Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo Karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkautojai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei vyrai, kurie tenkina vyrus, nei vyrai, kurie tenkinasi su vyrais, nei vagys, nei gobšuoliai, nei girtuokliai, užgauliotojai ar plėšikai nepaveldės Dievo Karalystės" (1 Korintiečiams 6:9,10). "Santuoka tebūna visų gerbiama. Nesuterškite santuokos patalo, nes ištvirkautojus ir svetimautojus Dievas teis" (Hebrajams 13:4).
 • Biblija smerkia poligamiją, bet kas šioje situacijoje esantis žmogus, norintis daryti Dievo valią, turi sureguliuoti savo padėtį, likęs tik su savo pirmąja žmona, kurią jis vedė (1 Timotiejui 3: 2 "vienos žmonos vyras"). Biblija uždraudė masturbaciją: "Tad numarinkite savo kūno narius, kuriuose gimsta ištvirkavimas, netyrumas, nežabotas geidulingumas, nedori troškimai ir gobšumas, prilygstantis stabmeldystei" (Kolosiečiams 3:5).
 • Draudžiama valgyti kraują, netgi dėl gydymo terapinis (kraujo perpylimas): "Tik nevalgysite mėsos su gyvybe* – su krauju" (Pradžios 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Visi Biblijoje pasmerkti dalykai nėra aprašyti šiame Biblijos studijoje. Krikščionis, kuris pasiekė brandą ir giliai pažįsta Biblijos principus, žino skirtumą tarp "gero" ir "blogio", net jei jis nėra tiesiogiai parašytas Biblijoje: "Kietas maistas skirtas subrendusiems – tiems, kurie lavina įžvalgą ir, ją išlavinę, sugeba atskirti gera nuo blogo" (Hebrajams 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Kristaus mirties minėjimas

Biblijos svetainės tikslas

Ką daryti?

Pagrindinis meniu:
Anglų: http://www.yomelyah.com/435871998
Ispanų: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalų: http://www.yomelias.com/435612345
Prancūzų: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG