SOLA SCRIPTURA

 • Dievam ir Vārds: Jehova. Mums vajadzētu tikai lūdz Jehova. Mums jāmīl Viņš ar visu mūsu dzīves spēku:  "Es esmu Jehova, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem" (Jesajas 42:8) (The Revealed Name). "Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu un pēc tavas gribas viss ir tapis un ir radīts!"  (Atklāsmes 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). "Viņš teica: ””Mīli Jehovu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.” Tas ir svarīgākais un pirmais bauslis"" (Mateja 22:37,38). Dievs nav Trīsvienība. Trīsvienības mācīšana nav Bībelē.
 • Jēzus Kristus ir vienīgais Dieva Dēls tādā nozīmē, ka Viņš ir vienīgais Dieva Dēls, ko radījis tieši Dievs: "Jēzus saviem mācekļiem jautāja: ”Ko ļaudis saka par to, kas ir Cilvēka dēls?” Tie teica: ”Daži saka — Jānis Kristītājs, citi — Elija, vēl citi — Jeremija vai kāds no praviešiem.” Tad viņš tiem vaicāja: ”Bet kā jūs paši domājat, kas es esmu?” Sīmanis Pēteris atbildēja: ”Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Jēzus viņam teica: ”Laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo to tev atklāja nevis miesa un asinis, bet mans Tēvs, kas ir debesīs"" (Mateja 16: 13-17, Jāņa 1: 1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Jēzus Kristus nav Visvarenais Dievs, un viņš nav daļa no Trīsvienības.
 • Svētais gars ir Dieva aktīvais spēks. Viņš nav cilvēks: "Viņiem parādījās it kā liesmu mēles, kas sadalījās un nolaidās uz katru no tiem" (Apustuļu darbi 2: 3). Svētais Gars nav daļa no Trīsvienības.
 • Bībele ir Dieva Vārds: "Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai, aizrādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks būtu lietpratīgs visā, pilnīgi sagatavots ikvienam labam darbam" (2 Timoteja 3: 16,17). Mums tas ir jāizlasa, jāizpēta un jāpiemēro mūsu dzīvēs: "bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas" (Psalmi 1:2,3) (Read The Bible Daily).
 • Tikai ticība Kristus upurim ļauj grēku piedošanu un vēlāk dziedināšanu un mirušo augšāmcelšanos "Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi. (...) Kas tic Dēlam, iegūs mūžīgu dzīvi, bet tas, kas Dēlam neklausa, dzīvi neredzēs, un Dieva dusmas paliks uz viņa" (Jāņa 3:16,36). "Arī Cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dvēseli par izpirkumu daudzu labā" (Mateja 20:28) (Jēzus Kristus nāves pieminēšana; The Release).
 • Dieva valstība ir Debesu valdība, kas 1914. gadā izveidota debesīs, no kuras Ķēniņš ir Jēzus Kristus kopā ar 144 000 ķēniņiem un priesteriem, kas veido "Jauno Jeruzālemi", Kristus līgavu. Šī Dieva dievišķā valdība izbeigs pašreizējo cilvēka kundzību un apmesies uz Zemes (pēc "liels posts") "Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi" (Atklāsmes 12:7-12, 21:1-4, Mateja 6: 9,10, Daniēla 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Nāve ir dzīves pretstats. Dvēsele nomirst un gars (dzīvības spēks) pazūd: "Nepaļaujieties uz dižciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt! Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā" (Psalmi 146:3,4, Ecclesiastes 3:19,20, 9:5,10).
 • Tur būs taisnīgo un netaisnīgo augšāmcelšanās: "Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā: tie, kas ir darījuši labu, iegūs augšāmcelšanu dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, — augšāmcelšanu sodam" (Jāņa 5: 28,29, Apustuļu darbi  24:15). Netaisnīgoi tiks vērtēti, pamatojoties uz viņu uzvedību 1000 gadu valdīšanas laikā (nevis pamatojoties uz viņu agrāko uzvedību), kas sāksies pēc lielajām grūtībām: "Tad es ieraudzīju lielu, baltu troni un to, kas tajā sēdēja. Viņa priekšā bēga zeme un debesis, un tām vairs nekur neatradās vieta. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā, un tika atvērti rakstu ruļļi. Tad tika atvērts vēl viens rullis — dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc saviem darbiem atbilstoši tam, kas rakstīts rakstu ruļļos. Jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, nāve un nāves valstība atdeva mirušos, kas bija tajās, un ikviens tika tiesāts pēc saviem darbiem" (Atklāsmes 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Tikai 144 000 cilvēku dosies uz debesīm ar Jēzu Kristu (Atklāsmes 7: 3-8, 14: 1-5). Liels pulks, kas minēts Atklāsmes 7: 9-17, ir tie, kas izdzīvos lielās grūtībās un dzīvos uz visiem laikiem Zemes paradīzē: "Un es dzirdēju apzīmogoto skaitu — simt četrdesmit četri tūkstoši, kas apzīmogoti no visām Izraēla dēlu ciltīm. (...) Pēc tam es redzēju: lūk, liels pulks, ko neviens nespēja saskaitīt, no visām tautībām, ciltīm, tautām un valodām stāvēja troņa un Jēra priekšā. Šie ļaudis bija ģērbušies garos, baltos tērpos, un viņiem rokās bija palmu zari. (...) Es viņam atbildēju: ”Mans kungs, tu to zini.” Viņš man teica: ”Šie ir tie, kas izgājuši cauri lielajam postam, un viņi ir mazgājuši savus tērpus un tos balinājuši Jēra asinīs" (Atklāsmes 7:3-8, 14:1-5, 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Mēs dzīvojam pēdējās dienās, kas beigsies pie lielās grūtībās (Mateja 24, 25, Marka 13, Lūkas 21, Atklāsmes 19:11-21). Kristus klātbūtne (Parousia) ir sākusies neredzami kopš 1914. gada un beigsies tūkstoš gadu beigās: "Viņam sēžot Eļļas kalnā, mācekļi vieni paši piegāja pie viņa un jautāja: ”Saki mums: kad tas notiks, un kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni* un šī laikmeta* nobeigumu?”" (Mateja 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Paradīze būs zemes: "Tad es izdzirdēju no troņa skaļu balsi, kas teica: ”Lūk, Dieva mājoklis ir ar cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem, viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis"" (Jesajas 11,35,65, Atklāsmes 21:1-5) (The Release).
 • Dievs atļāva ļaunu. Tas deva atbildi uz velna izaicinājumu Jehovas suverenitātes leģitimitātei (1.Moz.3:1-6) (Satan Hurled). Un arī dot atbildi uz velna apsūdzību par cilvēka radījumu integritāti (1:7-12, 2:1-6). Tas nav Dievs, kas izraisa ciešanas (Jēkaba ​​1:13). Ciešanas ir rezultāts četriem galvenajiem faktoriem: velns var būt tas, kurš izraisa ciešanas (bet ne vienmēr) (1:7-12, 2:1-6). Ciešanās ir mūsu Ādams grēcinieku stāvokļa rezultāts, kas ved mūs līdz vecumam, slimībai un nāvei (Romiešiem 5:12, 6:23). Ciešanās var būt rezultāts sliktiem cilvēku lēmumiem (no mūsu puses vai citu cilvēku) (5.Mozus 32:5, Romiešiem 7:19). Ciešanas var būt rezultāts "neparedzētiem laikiem un notikumiem", kas izraisa to, ka cilvēks nepareizā laikā atrodas nepareizā vietā (Ecclesiastes 9:11). Liktenis nav Bībeles mācīšana, mēs neesam "paredzēts" darīt labu vai ļaunu, bet, pamatojoties uz brīvu gribu, mēs izvēlamies darīt "labu" vai "ļaunu" (5.Mozus 30:15).
 • Mums jākalpo Dieva valstības interesēm. Būt kristītajam un rīkojoties saskaņā ar to, kas rakstīts Bībelē (Mateja 28: 19,20) (The Baptism). Šī stingra nostāja Dieva valstības labā ir publiski pierādīta, regulāri pasludinot "Labās ziņas" (Mateja 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Bībeles aizliegums

 • Naids ir aizliegts: "Katrs cilvēks, kas ienīst savu brāli, ir slepkavība, un jūs zināt, ka nevienam slepkavam nav mūžīgās dzīves, kas pastāvētu Viņā" (1. Jāņa 3:15). Slepkavība ir aizliegta, slepkavība personisku iemeslu dēļ, reliģiskā patriotisma slepkavība vai valsts patriotisms: "Jēzus viņam sacīja: ”Liec zobenu atpakaļ vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena arī ies bojā" (Mateja 26:52) (The End of Patriotism).
 • Zādzība ir aizliegta: "Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai cītīgi strādā un ar savām rokām dara labu, jo tad viņš varēs dalīties ar to, kas ir trūkumā" (Efeziešiem 4:28).
 • Zādzība ir aizliegta: "Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku ar tā darbiem" (Kolosiešiem 3:9).
 • Citi Bībeles aizliegumi: "Svētais gars un mēs esam atzinuši par labu neuzlikt jums nekādu citu nastu kā vien to, kas ir nepieciešams: atturēties no tā, kas upurēts elkiem, no asinīm, no nožņaugtu dzīvnieku gaļas un no netiklības. Ja jūs no tā visa rūpīgi sargāsieties, jums klāsies labi. Palieciet sveiki!" (Apustuļu darbi 15:19,20,28,29).
 • Šīs ir lietas, kas saistītas ar reliģiskām darbībām, kas ir pretrunā ar Bībeli, pagānu svinēšanu. Tas var būt reliģijas prakse pirms nokaušanas vai gaļas patēriņa: "Ar mierīgu sirdsapziņu ēdiet visu, ko pārdod gaļas tirgū, neko nejautājot,  jo ”Jehovam pieder zeme un viss, kas to pilda”.  Ja kāds neticīgais jūs aicina ciemos un jūs gribat iet, tad ar mierīgu sirdsapziņu ēdiet visu, kas jums tiek celts priekšā, neko nejautājot  Bet, ja kāds jums teiks: ”Tas ir bijis upurēts,” — neēdiet tā cilvēka dēļ, kurš to saka, un sirdsapziņas dēļ.  Es domāju nevis tavu, bet viņa sirdsapziņu. Kāpēc lai cita cilvēka sirdsapziņa tiesātu manu brīvību?  Ja es ēdu ar pateicību, tad kāpēc mani nievā par to, par ko es pateicos?" (1. Korintiešiem 10:25-30).
 • "Neejiet nesaderīgā jūgā ar neticīgajiem. Jo kāda saistība ir taisnībai ar nelikumību? Un kas vieno gaismu ar tumsu? Kāda var būt saskaņa starp Kristu un Beliaru*? Un kas ticīgajam kopīgs ar neticīgo? Kā gan Dieva templis sader ar elkiem? Mēs taču esam dzīvā Dieva templis, kā Dievs ir sacījis: ”Es mājošu starp viņiem un staigāšu viņu vidū, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta.” ””Tāpēc izejiet no viņu vidus un nošķirieties,” saka Jehova, ”un nepieskarieties nekam nešķīstam,”” — ”tad es jūs pieņemšu”. ””Un es būšu jūsu tēvs, un jūs būsiet mani dēli un meitas,” saka Jehova, Visvarenais”" (2. Korintiešiem 6:14-18).
 • Elkdievība ir aizliegta. Ir nepieciešams iznīcināt visus jutekļu priekšmetus vai attēlus, krustus, statujas reliģiskiem mērķiem (Mateja 7: 13-23). Neveiciet okultismu: zīlēšana, burvību, astroloģiju ... Mums ir jāiznīcina visi ar okultismu saistītie objekti (Apustuļu darbi 19:19,20).
 • Nemēģiniet skatīties filmas vai pornogrāfiskus vai vardarbīgus un pazemojošus attēlus. Atturēties no azartspēlēm, narkotiku lietošanu, piemēram, marihuāna, betels, tabaka, pārmērīgs alkohols, orgijas: "Tāpēc Dieva līdzjūtības vārdā es jūs, brāļi, lūdzu nodot savu ķermeni par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri — tā jūs kalposiet, liekot lietā savas prāta spējas" (Romiešiem 12:1).
 • Seksuāla nemonāža (netiklība): laulības pārkāpšana, neprecējies dzimums (vīrietis / sieviete), vīriešu un sieviešu homoseksualitāte un perversas seksuālās prakses: "Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Neļaujieties maldiem! Ne netiklie, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne vīrieši, kas ļauj sevi izmantot pretdabiskiem sakariem, ne vīrieši, kas guļ ar vīriešiem, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne paļātāji, ne izspiedēji neiemantos Dieva valstību" (1. Korintiešiem 6:9,10). "Ikviens lai godā laulību, un laulības gulta lai ir neaptraipīta, jo Dievs tiesās netiklos un laulības pārkāpējus" (Ebrejiem 13:4).
 • Bībele nosoda poligamija, jebkuram cilvēkam šajā situācijā, kas vēlas izdarīt Dieva gribu, ir jākonfigurē viņa situācija, paliekot tikai ar savu pirmo sievu, no kuras viņš ir precējies (1 Timoteja 3: 2 "viena vīrs sieviete "). Bībele aizliedz masturbāciju: "Tāpēc nonāvējiet savos locekļos to, kas pieder zemei: netiklību, netīrību, baudkāri, ļaunās tieksmes un alkatību, kas ir elkdievība" (Kolosiešiem 3:5).
 • Ir aizliegts ēst asinis pat terapeitiskā stāvoklī (asins pārliešana): "Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs, jums nebūs ēst" (1. Mozus 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Viss Bībeles nosodījums nav izskaidrots šajā Bībeles studijā. Kristietis, kurš ir sasniedzis briedumu un labas zināšanas par Bībeles principiem, uzzina atšķirību starp "labo" un "ļauno", pat ja tas nav tieši rakstīts Bībelē: "Bet cieta barība ir domāta pieaugušajiem, kas, likdami lietā savu spriestspēju, to ir ievingrinājuši atšķirt labu no ļauna" (Ebrejiem 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).