SOLA SCRIPTURA

 • Jumalal on nimi: Jehoova: "Mina olen Jehoova. See on mu nimi.Ma ei anna oma au kellelegi teisele ega mulle kuuluvat kiitust nikerdatud kujudele".  Me peame kummardama ainult Jehoova: "Sina, Jehoova, meie Jumal, oled väärt võtma vastu ülistust, austust ja jõudu, sest sina oled loonud kõik, sinu tahtel on kõik olemasollu tulnud ja loodud". Me peame Teda armastama kogu meie elu jõuga: "Ta vastas: "Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ja kogu oma mõistusega”". See on suurim ja esimene käsk" (Jesaja 42: 8, Ilmutuse 4:11, Matteuse 22:37) (The Revealed Name) (Worship Jehovah; In Congregation). Jumal ei ole Kolmainsus. Kolmainsus ei ole Piibli õpetus.
 • Jeesus Kristus on ainus Jumala Poeg selles mõttes, et Ta on ainuke Jumala Poeg, mille on loonud otse Jumal: "küsis ta oma jüngritelt: "Mida inimesed ütlevad, kes on Inimesepoeg?”  Nad vastasid: "Ühed ütlevad, et Ristija Johannes, teised, et Eelija, ja mõned jälle, et Jeremija või keegi prohvetitest.”  Ta küsis neilt: "Aga teie, kelleks teie mind peate?” Siimon Peetrus vastas: "Sina oled messias, elava Jumala poeg.” Jeesus kostis talle: "Õnnelik oled sina, Joona poeg Siimon, sest seda pole sulle avaldanud mitte mõni inimene, vaid minu isa taevas" (Matteuse 16:13-17, Johannese 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Jeesus Kristus ei ole Kõigeväeline Jumal ja ta ei kuulu kolmainsus.
 • Püha vaim on Jumala aktiivne jõud. Ta ei ole inimene: "Nad nägid otsekui tulekeeli, mis jagunesid laiali, ja igaühe peale laskus üks tulekeel" (Apostlite teod 2: 3). Püha Vaim ei ole Kolmainsuse osa.
 • Piibel on Jumala Sõna: "Kogu pühakiri on Jumalalt ning on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, asjade kordaseadmiseks, suunamiseks õiguses,  et Jumala teenija oleks igati pädev ja valmis igaks heaks tööks" (2 Timoteosele 3:16,17). Me peame seda lugema, uurima seda ja rakendama seda oma elus: "vaid kes tunneb rõõmu Jehoova seadusest ja loeb ta seadust mõttega päeval ja ööl. Ta on kui veeojade äärde istutatud puu,mis annab vilja omal ajalja mille lehed ei närbu,ning kõik, mis ta teeb, läheb korda" (Psalmid 1:1-3) (Read The Bible Daily).
 • Ainult usk Kristuse ohvritesse võimaldab pattude andeksandmist, hiljem paranemist ja surnute ülestõusmist: "Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu. (...) Kes Pojasse usub, saab igavese elu, aga kes Pojale ei kuuletu, ei saa elu, vaid Jumala viha jääb tema peale" (Johannese 3:16,36; Matteuse 20:28) (Kristuse surma mälu tähistamine; The Release).
 • Jumala Kuningriik on taevane valitsus, mis asutati taevas 1914. aastal, kellest koosneb kuningas Jeesus Kristus, 144 000 kuningat ja preestrit, kes moodustavad Kristuse pruudi "Uus Jeruusalemm". See taevane Jumala valitsus lõpetab praeguse inimese valitseva seisundi suure viletsuse ajal ja ta valitseb maa: "Nende kuningate päevil rajab taeva Jumal kuningriigi, mida ei hävitata iialgi. Seda kuningriiki ei anta ühelegi teisele rahvale. See purustab ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ise püsib igavesti" (Ilmutuse 12: 7-12, 21: 1-4, Matteuse 6: 9,10, Taaniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Surm on elu vastupidine. Hing sureb ja vaim (elujõud) kaob: "Ärge lootke valitsejatele,inimlastele, kes ei suuda päästa. Tema vaim väljub, ta pöördub tagasi mulda. Samal päeval kaovad tema mõtted" (Laulud 146:3,4, Koguja 3:19,20, 9:5,10).
 • Ülestõusmine, õige ja ebaõiglane: "Ärge imestage selle üle. Tuleb aeg, kui kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ja tulevad välja: need, kes teevad head, saavad elu, aga kes teevad halba, mõistetakse hukka" (Johannese 5: 28,29, Apostlite teod 24:15). Ebaõiglast otsustatakse nende käitumise alusel 1000-aastase valitsemise ajal (mitte mineviku käitumise alusel), mis algab pärast suurt viletsust: "Ma nägin suurt valget trooni ja Jumalat, kes sellel istub. Tema eest põgenesid maa ja taevas ning neid ei olnud enam.  Ma nägin ka surnuid, suuri ja väikseid, seismas trooni ees, ning rullraamatud avati. Ja avati veel üks rullraamat, see on eluraamat. Surnute üle mõisteti kohut nende tegude järgi, selle alusel, mis rullraamatutesse oli kirjutatud. Meri andis tagasi surnud, kes temas olid, ning surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi" (Ilmutus 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Ainult 144 000 inimest lähevad taevasse  koos Jeesusesse Kristusesse. Ilmutuse 7: 9-17 mainitud suur rahvahulk on neid, kes elavad suure viletsuse all ja elavad igavesti Maa paradiisis: "Ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud — 144 000 pitseriga märgitut igast Iisraeli poegade suguharust. (...) Pärast seda ma vaatasin ja nägin suurt rahvahulka, keda ükski ei suutnud ära lugeda, inimesi kõigist rahvastest, suguharudest, hõimudest ja keeltest. Nad seisid trooni ees ja Talle ees, valged rüüd seljas ja palmioksad käes. (...) Sedamaid ma vastasin talle: "Mu isand, sina tead seda.” Ta ütles mulle: "Need on need, kes tulevad suurest viletsusest. Nad on oma rüüd pesnud ja teinud need valgeks Talle veres" (Ilmutus 7: 3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Me elame viimastel päevadel, mis lõpevad suure viletsusega (Matteuse 24, 25, Mark 13, Lk 21, Ilmutuse 19: 11-21). Kristuse kohalolu (Parousia) on hakanud nähtamatult alates 1914. aastast ja lõpeb tuhande aasta lõpus: "Kui ta Õlimäel istus, tulid jüngrid tema juurde ja küsisid temalt omavahel olles: "Ütle meile, millal see kõik sünnib ning mis on sinu kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärk"" (Matteuse 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Maa paradiis:  "Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu. Kõik endine on möödunud" (Jesaja 11,35,65, Ilmutus 21:1-5) (The Release).
 • Jumal lubatud kurja. See andis vastuse kuradi väljakutsele Jehoova suveräänsuse legitiimsusele (Genesis 3: 1-6) (Satan Hurled). Ja ka anda vastus kurat süüdistusele inimese olendite aususe kohta (Iob 1: 7-12; 2: 1-6). See ei ole Jumal, kes tekitab kannatusi (1:13). Kannatused on tingitud neljast põhitegurist: kurat võib põhjustada kannatusi (kuid mitte alati) (Iob 1: 7-12; 2: 1-6). Kannatamine on meie Aadama langemise patused, mis toovad meid vanaks, haiguseks ja surmaks (Roomlastele 5:12, 6:23). Kannatamine võib olla halbade inimeste otsuste tulemus (meie või teiste inimeste poolt) (5.Moosese 32: 5, Roomlastele 7:19). Kannatamine võib tuleneda "ettenägematutest aegadest ja sündmustest" (Ecclesiastes 9:11). Saatus ei ole piibellik õpetus, me ei ole "ette nähtud" tegema head või halba, kuid vaba tahte alusel valime me teha "head" või "kurja" (5.Moosese 30: 15).
 • Me peame teenima Jumala kuningriigi huve. Toimige vastavalt sellele, mis on kirjutatud Piiblis: "Seepärast minge ja õpetage inimesi kõigi rahvaste hulgast, et nad saaksid mu jüngriteks. Ristige neid Isa, Poja ja püha vaimu nimesse  ning õpetage neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ma olen iga päev teie juures kuni selle ajastu viimsete päevade lõpuni" (Matteuse 28:19,20) (The Baptism). Seda kindlat hoiakut Jumala kuningriigi kasuks tõestavad avalikult, kuulutades regulaarselt Hea Uudiseid (Matteuse 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Piiblilised keelud

 • Vihkamine on keelatud: "Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrtsukas ja te teate, et ükski mõrtsukas ei saa igavest elu" (1 Johannese 3:15). Mõrv on keelatud, mõrvarad isiklikel põhjustel, usulise patriotismi mõrvad või riigi patriotism: "Siis ütles Jeesus talle: "Jeesus ütles talle: "Pane mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi ka hukkuvad"" (Matteuse 26:52) (The End of Patriotism).
 • Vargus on keelatud: "Kes seni on varastanud, ärgu varastagu enam, vaid pigem töötagu kõvasti ja tehku oma kätega ausat tööd, et tal oleks, mida anda puuduses olijale" (Ephesians 4:28).
 • Valetamine on keelatud: "Ärge valetage üksteisele. Võtke seljast vana isiksus koos selle teguviisidega" (Koloslastele 3:9).
 • Muud Piibli keelud: "Püha vaim ja meie oleme otsustanud, et teie peale ei tohi panna muud koormat kui vaid selle, mis on hädavajalik:  teil tuleb hoiduda ebajumalatele ohverdatust, verest, lämbunust ja hoorusest. Kui te hoolsasti kõigest sellest hoidute, läheb teil hästi. Olge terved!" (Apostlite teod 15:18,19,28,29).
 • Asjad, mida ebajumalad on rikkunud: need on "asjad", mis on seotud religioossete tavadega, mis on vastuolus Piibli, paganlike pühade tähistamisega. See võib olla usutalitus enne tapmist või liha tarbimist: "Sööge kõike, mida lihaturul müüakse, küsimusi esitamata ja puhta südametunnistusega, sest "Jehoovale kuulub maa ja kõik, mis sel on”. Kui uskmatu kutsub teid ja te soovite minna, siis sööge kõike, mida teie ette pannakse, küsimusi esitamata ja puhta südametunnistusega. Aga kui keegi ütleb teile: "See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes seda ütles, ja südametunnistuse pärast. Ma ei pea silmas mitte sinu, vaid teise inimese südametunnistust. Ma ju ei taha, et teise inimese südametunnistus minu vabaduse hukka mõistaks. Kui ma söön ja tänan selle eest Jumalat, miks peaks keegi rääkima minust põlastavalt toidu pärast, mille eest ma tänan?" (1. Korintlastele 10:25-30).
 • "Ärge siduge end uskmatutega. Sest mida ühist on õigusel seadusetusega? Või mida ühist on valgusel pimedusega? Mis kooskõla saab olla Kristuse ja Beliari* vahel? Või mida ühist on usklikul uskmatuga? Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud: "Ma elan nende keskel ja käin koos nendega ning olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas.” "Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Jehoova, ning ärge enam puudutage rüvedat”, "ja ma võtan teid vastu”. "Siis ma olen teile isaks ning teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb Jehoova, Kõikvõimas" (2. Korintlastele 6:14-18).
 • Ära treeni ebajumalateenistust. On vaja hävitada kõik ebajumalaid esemeid või pilte, ristid, kujud religioossetel eesmärkidel (Matteuse 7: 13-23). Ära treeni okultismi: Loitsus, maagia, astroloogia... Me peame hävitama kõik okultismi seotud objektid (Apostlite teod 19:19,20).
 • Ärge vaadake filme või pornograafilisi või vägivaldseid ja alandav. Hoiduda hasartmängudest, narkootikumide tarvitamisest, nagu marihuaan, betel, tubakas, liigne alkohol, orgioonid: "Seetõttu ma anun teid, vennad, Jumala halastuse pärast, andke oma keha elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks ning teenige Jumalat oma mõtlemisvõimet kasutades" (Roomlastele 12:1).
 • Seksuaalne amoraalsus : sugu ilma abieluseta (mees / naine), mehe ja naise homoseksuaalsus ja vääritu seksuaalpaigutus: "Kas te siis ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala kuningriiki? Ärge petke end. Hoorajad, ebajumalakummardajad, abielurikkujad, mehed, kes lubavad end homoseksuaalidel ära kasutada, homoseksuaalid, vargad, ahnitsejad, joodikud, teiste halvustajad ja väljapressijad ei päri Jumala kuningriiki" (1. Korintlastele 6:9,10). "Kõik hoidku abielu au sees ja abieluvoodi olgu rüvetamata, sest Jumal mõistab kohut hoorajate ja abielurikkujate üle" (Heebrealastele 13:4).
 • Piibel mõistab hukka polügaamia, selle olukorra kõik, kes soovivad teha Jumala tahet, peavad oma olukorda seadma, jjääge esimese naise juurde (1 Timoteosele 3: 2 "abikaasa üks naine "). Piibel keelab masturbatsiooni: "Surmake siis endas kõik see, mis on omane teie maisele loomusele: hoorus, kõlvatus, iharus ja hukutavad soovid, samuti ahnus, mis on ebajumalakummardamine" (Koloslastele3:5).
 • Keegi ei tohi verd süüa isegi terapeutilistes tingimustes (vereülekanne): "Aga te ei tohi süüa liha koos verega, see tähendab eluga" (1. Moosese 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Selles uuringus ei kirjutata kõik Piibli keelud. Kristlane, kes on saavutanud küpsuse ja hea Piibliõpetuse tundmise, teab erinevust "hea" ja "kurja" vahel, isegi kui see pole otseselt Piiblis kirjutatud: "Aga küpsete inimeste jaoks on tahke toit, nende jaoks, kes on oma eristusvõimet harjutamise teel treeninud vahet tegema õige ja vale vahel" (Heebrealastele 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).