Biblia Online

český  Magyar  Românesc  Yкраїнський  Deutsch  Hrvatski  Polski  Български

Odkazy (v modrej farbe) v jazyku podľa vášho výberu vás nasmerujú na iný článok napísaný v rovnakom jazyku. Modré odkazy napísané v angličtine vám nasmerujú na článok v angličtine. V tomto prípade si môžete vybrať aj z troch ďalších jazykov: španielčiny, portugalčiny a francúzštiny.

Základné učenie Biblie

 

SOLA SCRIPTURA

 • Boh má meno: Jehova. Musíme uctievať iba Jehovu. Musíme ho milovať všetkými našimi životnými silami: "Ja som Jehova. To je moje meno; a nikomu inému nedám svoju slávu ani svoju chválu rytinám" (Izaiáš 42: 8) (The Revealed Name). "Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tu a boli stvorené" (Zjavenie 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). "On mu povedal: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie" (Matúš 22:37,38). Boh nie je Trojica. Trojica nie je biblické učenie.
 • Ježiš Kristus je jediným Božím Synom v tom zmysle, že On je jediný Syn Boží, ktorý bol priamo stvorený Bohom: "pýtal sa svojich učeníkov: „Čo hovoria ľudia, kto je Syn človeka?“ Povedali: „Jedni hovoria, že Ján Krstiteľ, iní Eliáš, ďalší zasa Jeremiáš alebo jeden z prorokov.“  Povedal im: „Čo však hovoríte vy, kto som?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Ty si Kristus,+ Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal a riekol: „Si šťastný, Šimon, syn Jonášov, lebo ti [to] nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach" (Matúš 16:13-17, Ján 1:1-3). Ježiš Kristus nie je Všemohúci Boh a nie je súčasťou Trojice (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Svätý duch je aktívnou silou Boha. Nie je to osoba: "A ukázali sa im jazyky akoby z ohňa, rozdelili sa a na každom z nich sa usadil jeden" (Skutky 2: 3). Duch Svätý nie je súčasťou Trojice.
 • Biblia je Slovo Božie: "Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti,  aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo" (2 Timoteovi 3: 16,17). Musíme ju prečítať, študovať a aplikovať v našich životoch: "ale jeho potešenie je v Jehovovom zákone, a v jeho zákone si číta tlmeným hlasom vo dne i v noci. A istotne bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna,+a všetko, čo robí, sa podarí" (Žalmy 1: 1-3) (Read The Bible Daily).
 • Iba viera v Kristovu obetu umožňuje odpustenie hriechov a novšie, hojenie a vzkriesenie z mŕtvych: "Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život. (...) Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život; kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom"  (John 3: 16,36).  "Práve tak Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých" (Matúš 20:28) (Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista; The Release).
 • Božie kráľovstvo je nebeská vláda inštalovaný v roku 1914 a ktorého kráľ je Ježiš Kristus spolu s 144.000 kráľmi a kňazi, ktorí tvoria "Nový Jeruzalem," nevestu Kristovu. Tento nebeský Božia vláda ukončí súčasnú ľudskú nadvládu počas veľkého súženia a budú stanovené na zemi: "A za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá  a ono samo bude stáť až na neurčité časy" (Zjavenie 12:7-12; 21:1-4; Matúš 6:9-10; Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Smrť je opakom života. Duša zomiera a duch (životná sila) zmizne: "Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana.   4  Jeho duch vychádza,  on sa vracia do svojej zeme; v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky (Žalm 146:3,4, Ecclesiastes 3:19,20, 9:5,10).
 • Bude vzkriesenie spravodlivého a nespravodlivého: "Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas  a vyjdú, tí, ktorí konali dobro, na vzkriesenie života, a tí, ktorí konali hanebne, na vzkriesenie súdu" (Ján 5: 28,29). "A mám nádej v Bohu, nádej, ktorú aj títo sami prechovávajú, že nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých" (Skutky 24:15). Nespravodlivého budú posudzované na základe ich správania počas panovania 1000 rokov (a nie na základe ich správania v minulosti): "A videl som veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním utiekla zem a nebo a nenašlo sa pre ne miesto.  A videl som mŕtvych, veľkých a malých, stojacich pred trónom, a boli otvorené zvitky. Ale bol otvorený aj iný zvitok; je to zvitok života. A mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. A more vydalo mŕtvych, ktorí [boli] v ňom, a smrť a hádes vydali mŕtvych, ktorí [boli] v nich, a tí boli jednotlivo súdení podľa svojich skutkov" (Zjavenie 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Iba 144 000 ľudí pôjde do neba s Ježišom Kristom. Veľký zástup spomenutý v Zjavení 7: 9-17 sú tí, ktorí prežijú veľký súženie a budú žiť navždy v raji zeme: "A počul som počet tých, ktorí boli zapečatení, stoštyridsaťštyritisíc zapečatených z každého kmeňa synov Izraela. (...) Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov, stojaci pred trónom a pred Baránkom, oblečený v bielych rúchach; a v ich rukách boli palmové ratolesti. (...) A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia a vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi" (Zjavenie 7:3-8, 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Žijeme posledné dni, ktoré končia u veľkého súženia (Mt 24,25; Marek 13, Lukáš 21, Zjavenie 19: 11-21). Prítomnosť (Parúzia) Krista začala neviditeľne od roku 1914 a skončí sa na konci tisíc rokov: "Keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osamote hovoriac: „Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru systému vecí?" (Matúš 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Raj bude pozemské: "Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli" (Izaiáš 11,35,65, Zjavenie 21:1-5) (The Release).
 • Boh povolil zlo. Ako odpoveď na výzvu diabla proti zvrchovanosti Jehovu Boha (Genesis 3:1-6) (Satan Hurled). A tiež odpovedať na obvinenie ďábla o bezúhonnosti ľudských tvorov (Job 1:7-12; 2:1-6). Nie je to Boh, ktorý spôsobuje utrpenie (Jakub 1:13). Utrpenie sú výsledkom štyroch hlavných faktorov: diabol môže byť ten, ktorý spôsobuje utrpenie (ale nie vždy) (Jób 1:7-12; 2:1-6). Utrpenie je výsledkom nášho stavu pádu hriešnika Adamov, ktorý nás vedie k starobe, chorobe a smrti (Rimanom 5:12, 6:23). Utrpenie môže byť výsledkom zlých ľudských rozhodnutí (z našej strany alebo iných ľudí) (Deuteronomium 32:5, Rimanom 7:19). Utrpenie môže byť výsledkom "času a nepredvídané udalosti", ktoré robí táto osoba je na zlom mieste v zlú dobu (Kazateľ 9:11). Osud nie je učenie Biblie, nie sme "predurčený" konať dobro alebo zlo, ale na základe slobodnej vôle, sme sa rozhodli robiť "dobrý" alebo "zlo" (Deuteronómium 30:15).
 • Musíme slúžiť záujmom Božieho kráľovstva. Buďte pokrstení a konať podľa toho, čo je napísané v Biblii (Matúš 28: 19,20) (The Baptism). Tento pevný postoj v prospech Božieho kráľovstva sa verejne preukazuje pravidelným vyhlásením Dobrej správy (Matúš 24:14) (The Good News).

Čo zakazuje Biblia

 • Nenávisť je zakázaná: "Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah, a vy viete, že v žiadnom vrahovi nezostáva večný život" (1 John 3:15). Vražda je zakázaná, vražda z osobných dôvodov, vražda náboženským vlastenectvom alebo štátny vlastenectvo  je zakázaná: "Potom mu Ježiš povedal: "Tu mu Ježiš povedal: „Daj svoj meč späť na miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú" (Matúš 26:52) (The End of Patriotism).
 • Krádež je zakázaný: "Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu, aby mal čo rozdávať tým, čo sú v núdzi" (Efežanom 4:28).
 • Ležanie je zakázané: "Neluhajte si navzájom. Zoblečte si starú osobnosť s jej zvykmi" (Kolosanom3, 9).
 • Ďalšie biblické zákazy: "Totiž svätý duch a my sami sme uznali za dobré nepridávať vám nijaké ďalšie bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: Aby ste sa zdržiavali obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smilstva. Ak sa budete tohto pozorne vystríhať, bude sa vám dobre dariť. Buďte zdraví!" (Skutky 15:19,20,28,29).
 • Veci, ktoré boli "kontaminovaný" idolmi: Sú to "veci" súvisiace s náboženskými praktikami, ktoré sú v rozpore s Bibliou, slávenie pohanských sviatkov. Môže to byť náboženská prax pred porážkou alebo konzumáciou mäsa: "Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu s mäsom, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu, lebo „Jehovovi patrí zem a to, čo ju napĺňa“. Ak vás pozve niekto z neveriacich a vy chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu. Ale keby vám niekto povedal: „To je niečo predložené ako obeť,“ nejedzte kvôli tomu, ktorý to odhalil, a kvôli svedomiu. Nehovorím tvoje vlastné „svedomie“, ale toho druhého. Veď prečo by mala byť moja sloboda súdená svedomím niekoho iného? Ak sa zúčastňujem s vďakou, prečo sa má o mne hovoriť utŕhačne pre to, za čo vzdávam vďaku?" (1. Korinťanom 10:25-30).
 • "Nedajte sa nerovne spriahnuť s neveriacimi. Lebo čo má spoločné spravodlivosť s nezákonnosťou? Alebo aký má podiel svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký ma podiel veriaci s neveriacim? Či je v zhode Boží chrám s modlami? Veď sme chrámom živého Boha; tak ako povedal Boh: „Budem bývať medzi nimi a prechádzať sa medzi [nimi] a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ „‚Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa,‘ hovorí Jehova, ‚a prestaňte sa dotýkať nečistého‘“; „‚a ja vás prijmem.‘“  „‚A budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami,‘ hovorí Jehova, Všemohúci" (2. Korinťanom 6:14-18).
 • Nepoužívajte modlárstvo. Je potrebné zničiť všetky modlitebné objekty alebo obrazy, kríže, sochy na náboženské účely (Matúš 7:13-23). Nepoužívajte okultizmus: veštenie, mágia, astrológia ... Musíme zničiť všetky predmety súvisiace s okultizmom (Skutky 19,19, 20).
 • Nehlídajte filmy alebo pornografické alebo násilné a ponižujúce obrázky. Zdržujte sa od hazardných hier, užívania drog, ako je marihuana, betel, tabak, nadmerný alkohol, orgie: "Preto vás teda, bratia, kvôli [prejavom] Božieho súcitu úpenlivo prosím, aby ste predkladali svoje telá ako živú, svätú obeť prijateľnú Bohu, svätú službu so silou rozumu" (Rimanom 12:1, Matúš 5:27-30, Žalm 11:5).
 • Sexuálna nemorálnosť (smilstvá): cudzoložstvo, nezosobášený sex (muž/žena), homosexualita mužov a žien a perverzné sexuálne praktiky: "Či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? Nemýľte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani muži vydržiavaní na neprirodzené účely, ani muži, ktorí ležia s mužmi, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávači, ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo" (1 Korintským 6:9,10). "Manželstvo nech je počestné medzi všetkými a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo Boh bude súdiť smilníkov a cudzoložníkov" (Hebrejom 13:4).
 • Biblia odsudzuje mnohoženstvo, každý človek v tejto situácii, ktorý chce robiť Božiu vôľu, musí svoju situáciu napraviť tým, že zostane len s jeho prvou manželkou, ktorú si vzal (1 Timoteovi 3: 2 "manžel jedného žena "). Biblia zakazuje masturbáciu: "Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo" (Kolosanom 3:5)
 • Je zakázané jesť krv, aj v terapeutickom prostredí (transfúzia krvi): "Iba telo s jeho dušou – jeho krvou – nesmiete jesť" (Genesis 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Všetky veci odsúdené v Biblii nie sú vysvetlené v tejto biblickej štúdii. Kresťan, ktorý dosiahol zrelosť a dobrú znalosť biblických zásad, pozná rozdiel medzi "dobrom" a "zlým", aj keď to nie je priamo napísané v Biblii: "Ale pevný pokrm patrí zrelým ľuďom, ktorí cvičili svoju vnímavosť používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym" (Židom 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Ak sa chcete vyjadriť, ak máte otázky alebo z iných dôvodov, neváhajte kontaktovať stránku alebo jej účet v službe Twitter. Boh Boh požehná čisté srdcia. Amen (Ján 13 :10).

Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista

Čo robiť?

Účel webovej stránky

Hlavné menu:
Angličtina: http://www.yomelyah.com/435871998
španielsky: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalský: http://www.yomelias.com/435612345
Francúzsky: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER