Biblia Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Odkazy (v modrej farbe) v jazyku podľa vášho výberu vás nasmerujú na iný článok napísaný v rovnakom jazyku. Modré odkazy napísané v angličtine vám nasmerujú na článok v angličtine. V tomto prípade si môžete vybrať aj z troch ďalších jazykov: španielčiny, portugalčiny a francúzštiny.

Základné učenie Biblie

 

SOLA SCRIPTURA

 • Boh má meno: Jehova. Musíme uctievať iba Jehovu. Musíme ho milovať všetkými našimi životnými silami: "Ja som Jehova. To je moje meno; a nikomu inému nedám svoju slávu ani svoju chválu rytinám" (Izaiáš 42: 8) (The Revealed Name). "Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tu a boli stvorené" (Zjavenie 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). "On mu povedal: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie" (Matúš 22:37,38). Boh nie je Trojica. Trojica nie je biblické učenie.
 • Ježiš Kristus je jediným Božím Synom v tom zmysle, že On je jediný Syn Boží, ktorý bol priamo stvorený Bohom: "pýtal sa svojich učeníkov: „Čo hovoria ľudia, kto je Syn človeka?“ Povedali: „Jedni hovoria, že Ján Krstiteľ, iní Eliáš, ďalší zasa Jeremiáš alebo jeden z prorokov.“  Povedal im: „Čo však hovoríte vy, kto som?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Ty si Kristus,+ Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal a riekol: „Si šťastný, Šimon, syn Jonášov, lebo ti [to] nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach" (Matúš 16:13-17, Ján 1:1-3). Ježiš Kristus nie je Všemohúci Boh a nie je súčasťou Trojice (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Svätý duch je aktívnou silou Boha. Nie je to osoba: "A ukázali sa im jazyky akoby z ohňa, rozdelili sa a na každom z nich sa usadil jeden" (Skutky 2: 3). Duch Svätý nie je súčasťou Trojice.
 • Biblia je Slovo Božie: "Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti,  aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo" (2 Timoteovi 3: 16,17). Musíme ju prečítať, študovať a aplikovať v našich životoch: "ale jeho potešenie je v Jehovovom zákone, a v jeho zákone si číta tlmeným hlasom vo dne i v noci. A istotne bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna,+a všetko, čo robí, sa podarí" (Žalmy 1: 1-3) (Read The Bible Daily).
 • Iba viera v Kristovu obetu umožňuje odpustenie hriechov a novšie, hojenie a vzkriesenie z mŕtvych: "Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život. (...) Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život; kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom"  (John 3: 16,36).  "Práve tak Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých" (Matúš 20:28) (Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista; The Release).
 • Božie kráľovstvo je nebeská vláda inštalovaný v roku 1914 a ktorého kráľ je Ježiš Kristus spolu s 144.000 kráľmi a kňazi, ktorí tvoria "Nový Jeruzalem," nevestu Kristovu. Tento nebeský Božia vláda ukončí súčasnú ľudskú nadvládu počas veľkého súženia a budú stanovené na zemi: "A za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá  a ono samo bude stáť až na neurčité časy" (Zjavenie 12:7-12; 21:1-4; Matúš 6:9-10; Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Smrť je opakom života. Duša zomiera a duch (životná sila) zmizne: "Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana.   4  Jeho duch vychádza,  on sa vracia do svojej zeme; v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky (Žalm 146:3,4, Ecclesiastes 3:19,20, 9:5,10).
 • Bude vzkriesenie spravodlivého a nespravodlivého: "Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas  a vyjdú, tí, ktorí konali dobro, na vzkriesenie života, a tí, ktorí konali hanebne, na vzkriesenie súdu" (Ján 5: 28,29). "A mám nádej v Bohu, nádej, ktorú aj títo sami prechovávajú, že nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých" (Skutky 24:15). Nespravodlivého budú posudzované na základe ich správania počas panovania 1000 rokov (a nie na základe ich správania v minulosti): "A videl som veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním utiekla zem a nebo a nenašlo sa pre ne miesto.  A videl som mŕtvych, veľkých a malých, stojacich pred trónom, a boli otvorené zvitky. Ale bol otvorený aj iný zvitok; je to zvitok života. A mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. A more vydalo mŕtvych, ktorí [boli] v ňom, a smrť a hádes vydali mŕtvych, ktorí [boli] v nich, a tí boli jednotlivo súdení podľa svojich skutkov" (Zjavenie 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Iba 144 000 ľudí pôjde do neba s Ježišom Kristom. Veľký zástup spomenutý v Zjavení 7: 9-17 sú tí, ktorí prežijú veľký súženie a budú žiť navždy v raji zeme: "A počul som počet tých, ktorí boli zapečatení, stoštyridsaťštyritisíc zapečatených z každého kmeňa synov Izraela. (...) Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov, stojaci pred trónom a pred Baránkom, oblečený v bielych rúchach; a v ich rukách boli palmové ratolesti. (...) A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia a vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi" (Zjavenie 7:3-8, 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Žijeme posledné dni, ktoré končia u veľkého súženia (Mt 24,25; Marek 13, Lukáš 21, Zjavenie 19: 11-21). Prítomnosť (Parúzia) Krista začala neviditeľne od roku 1914 a skončí sa na konci tisíc rokov: "Keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osamote hovoriac: „Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru systému vecí?" (Matúš 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Raj bude pozemské: "Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli" (Izaiáš 11,35,65, Zjavenie 21:1-5) (The Release).
 • Boh povolil zlo. Ako odpoveď na výzvu diabla proti zvrchovanosti Jehovu Boha (Genesis 3:1-6) (Satan Hurled). A tiež odpovedať na obvinenie ďábla o bezúhonnosti ľudských tvorov (Job 1:7-12; 2:1-6). Nie je to Boh, ktorý spôsobuje utrpenie (Jakub 1:13). Utrpenie sú výsledkom štyroch hlavných faktorov: diabol môže byť ten, ktorý spôsobuje utrpenie (ale nie vždy) (Jób 1:7-12; 2:1-6). Utrpenie je výsledkom nášho stavu pádu hriešnika Adamov, ktorý nás vedie k starobe, chorobe a smrti (Rimanom 5:12, 6:23). Utrpenie môže byť výsledkom zlých ľudských rozhodnutí (z našej strany alebo iných ľudí) (Deuteronomium 32:5, Rimanom 7:19). Utrpenie môže byť výsledkom "času a nepredvídané udalosti", ktoré robí táto osoba je na zlom mieste v zlú dobu (Kazateľ 9:11). Osud nie je učenie Biblie, nie sme "predurčený" konať dobro alebo zlo, ale na základe slobodnej vôle, sme sa rozhodli robiť "dobrý" alebo "zlo" (Deuteronómium 30:15).
 • Musíme slúžiť záujmom Božieho kráľovstva. Buďte pokrstení a konať podľa toho, čo je napísané v Biblii (Matúš 28: 19,20) (The Baptism). Tento pevný postoj v prospech Božieho kráľovstva sa verejne preukazuje pravidelným vyhlásením Dobrej správy (Matúš 24:14) (The Good News).

Čo zakazuje Biblia

 • Nenávisť je zakázaná: "Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah, a vy viete, že v žiadnom vrahovi nezostáva večný život" (1 John 3:15). Vražda je zakázaná, vražda z osobných dôvodov, vražda náboženským vlastenectvom alebo štátny vlastenectvo  je zakázaná: "Potom mu Ježiš povedal: "Tu mu Ježiš povedal: „Daj svoj meč späť na miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú" (Matúš 26:52) (The End of Patriotism).
 • Krádež je zakázaný: "Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu, aby mal čo rozdávať tým, čo sú v núdzi" (Efežanom 4:28).
 • Ležanie je zakázané: "Neluhajte si navzájom. Zoblečte si starú osobnosť s jej zvykmi" (Kolosanom3, 9).
 • Ďalšie biblické zákazy: "Totiž svätý duch a my sami sme uznali za dobré nepridávať vám nijaké ďalšie bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: Aby ste sa zdržiavali obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smilstva. Ak sa budete tohto pozorne vystríhať, bude sa vám dobre dariť. Buďte zdraví!" (Skutky 15:19,20,28,29).
 • Veci, ktoré boli "kontaminovaný" idolmi: Sú to "veci" súvisiace s náboženskými praktikami, ktoré sú v rozpore s Bibliou, slávenie pohanských sviatkov. Môže to byť náboženská prax pred porážkou alebo konzumáciou mäsa: "Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu s mäsom, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu, lebo „Jehovovi patrí zem a to, čo ju napĺňa“. Ak vás pozve niekto z neveriacich a vy chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu. Ale keby vám niekto povedal: „To je niečo predložené ako obeť,“ nejedzte kvôli tomu, ktorý to odhalil, a kvôli svedomiu. Nehovorím tvoje vlastné „svedomie“, ale toho druhého. Veď prečo by mala byť moja sloboda súdená svedomím niekoho iného? Ak sa zúčastňujem s vďakou, prečo sa má o mne hovoriť utŕhačne pre to, za čo vzdávam vďaku?" (1. Korinťanom 10:25-30).
 • "Nedajte sa nerovne spriahnuť s neveriacimi. Lebo čo má spoločné spravodlivosť s nezákonnosťou? Alebo aký má podiel svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký ma podiel veriaci s neveriacim? Či je v zhode Boží chrám s modlami? Veď sme chrámom živého Boha; tak ako povedal Boh: „Budem bývať medzi nimi a prechádzať sa medzi [nimi] a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ „‚Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa,‘ hovorí Jehova, ‚a prestaňte sa dotýkať nečistého‘“; „‚a ja vás prijmem.‘“  „‚A budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami,‘ hovorí Jehova, Všemohúci" (2. Korinťanom 6:14-18).
 • Nepoužívajte modlárstvo. Je potrebné zničiť všetky modlitebné objekty alebo obrazy, kríže, sochy na náboženské účely (Matúš 7:13-23). Nepoužívajte okultizmus: veštenie, mágia, astrológia ... Musíme zničiť všetky predmety súvisiace s okultizmom (Skutky 19,19, 20).
 • Nehlídajte filmy alebo pornografické alebo násilné a ponižujúce obrázky. Zdržujte sa od hazardných hier, užívania drog, ako je marihuana, betel, tabak, nadmerný alkohol, orgie: "Preto vás teda, bratia, kvôli [prejavom] Božieho súcitu úpenlivo prosím, aby ste predkladali svoje telá ako živú, svätú obeť prijateľnú Bohu, svätú službu so silou rozumu" (Rimanom 12:1, Matúš 5:27-30, Žalm 11:5).
 • Sexuálna nemorálnosť (smilstvá): cudzoložstvo, nezosobášený sex (muž/žena), homosexualita mužov a žien a perverzné sexuálne praktiky: "Či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? Nemýľte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani muži vydržiavaní na neprirodzené účely, ani muži, ktorí ležia s mužmi, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávači, ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo" (1 Korintským 6:9,10). "Manželstvo nech je počestné medzi všetkými a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo Boh bude súdiť smilníkov a cudzoložníkov" (Hebrejom 13:4).
 • Biblia odsudzuje mnohoženstvo, každý človek v tejto situácii, ktorý chce robiť Božiu vôľu, musí svoju situáciu napraviť tým, že zostane len s jeho prvou manželkou, ktorú si vzal (1 Timoteovi 3: 2 "manžel jedného žena "). Biblia zakazuje masturbáciu: "Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo" (Kolosanom 3:5)
 • Je zakázané jesť krv, aj v terapeutickom prostredí (transfúzia krvi): "Iba telo s jeho dušou – jeho krvou – nesmiete jesť" (Genesis 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Všetky veci odsúdené v Biblii nie sú vysvetlené v tejto biblickej štúdii. Kresťan, ktorý dosiahol zrelosť a dobrú znalosť biblických zásad, pozná rozdiel medzi "dobrom" a "zlým", aj keď to nie je priamo napísané v Biblii: "Ale pevný pokrm patrí zrelým ľuďom, ktorí cvičili svoju vnímavosť používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym" (Židom 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Ak sa chcete vyjadriť, ak máte otázky alebo z iných dôvodov, neváhajte kontaktovať stránku alebo jej účet v službe Twitter. Boh Boh požehná čisté srdcia. Amen (Ján 13 :10).

Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista

Čo robiť?

Účel webovej stránky

Hlavné menu:
Angličtina: http://www.yomelyah.com/435871998
španielsky: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalský: http://www.yomelias.com/435612345
Francúzsky: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG