ຄໍາພີໄບເບິນອອນໄລນ໌

Tiếng việt  中国  ខ្មែរ  ไทย  Français  English  日本の  한국의  Deutsch

ການເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນສີຟ້າ) ໃນພາສາຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ, ຊີ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມທີ່ຂຽນໃນພາສາດຽວກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຟ້າລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອັງກິດ, ໂດຍກົງກັບບົດຄວາມໃນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຈາກສາມພາສາອື່ນ: ແອສປາໂຍນ, ໂປຕຸເກດແລະຝຣັ່ງ

ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ

SOLA SCRIPTURA

ພະເຈົ້າມີຊື່: ພະເຢໂຫວາ: "ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະເຢໂຫວາ. ນີ້ແມ່ນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ; ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ລັດສະຫມີພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແກ່ຄົນອື່ນແລະສັນລະເສີນຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ຮູບພາບທີ່ຖືກແກະສະຫຼັກ" (ອິດສະຢາ 42:8) (The Revealed Name). ເຮົາຕ້ອງນະມັດສະການພະເຢໂຫວາເທົ່ານັ້ນ: "ທ່ານມີຄ່າຄວນ, ພຣະເຢໂຮວາ, ແມ່ນແລ້ວພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ, ພຣະກຽດ,ແລະລິດເດດເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງສັບພະສິ່ງທັງປວງແລະສັບພະສິ່ງທັງປວງກໍຊົງສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ" (ພຣະນິມິດ4:11) (Worship Jehovah; In Congregation).ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກພຣະອົງດ້ວຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ຊີວິດທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ: "ພຣະ­ເຢຊູຕອບວ່າ, “ຈົ່ງຮັກອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າ.’ ນັ້ນແຫລະ, ເປັນພຣະ­ບັນ­ຍັດຂໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍ້ຕົ້ນ" (ມັດທາຍ 22:37).

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະບຸດດຽວຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມຫມາຍວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດດຽວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສ້າງໂດຍກົງໂດຍພຣະເຈົ້າ: "ພຣະ­ອົງຊົງຖາມພວກສາ­ວົກຂອງຕົນວ່າ, “ຄົນທັງ­ຫລາຍເວົ້າກັນວ່າບຸດມະ­ນຸດແມ່ນຜູ້ໃດ.” ເຂົາທູນຕອບວ່າ, “ຜູ້ລາງຄົນວ່າເປັນໂຢ­ຮັນບັບ­ຕິ­ສະ­ໂຕ ແລະຄົນອື່ນວ່າເປັນເອ­ລີ­ຢາ ແຕ່ຄົນອື່ນອີກວ່າເປັນເຢ­ເຣ­ມີ­ຢາ ຫລືເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພວກຜູ້ປະ­ກາດພຣະ­ທຳ.” ພຣະ­ອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ແລ້ວຝ່າຍພວກທ່ານເດ, ວ່າເຮົາເປັນໃຜ.” 16ຊີ­ໂມນເປ­ໂຕທູນຕອບວ່າ, “ທ່ານເປັນພຣະ­ຄຣິດ, ພຣະ­ບຸດຂອງພຣະ­ເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະ­ຊົນຢູ່.” ພຣະ­ເຢຊູຊົງກ່າວກັບເປ­ໂຕວ່າ, “ຊີ­ໂມນບາ­ຣະ­ໂຢ­ນາເອີຍ, ທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະ­ວ່າບໍ່ແມ່ນມະ­ນຸດທີ່ໄດ້ສະ­ແດງຄຳນີ້ແກ່ທ່ານ ແຕ່ແມ່ນພຣະ­ບິ­ດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະ­ຖິດໃນສະ­ຫວັນຊົງໃຫ້ຊາບ" (ມັດທາຍ 16:13-17, ໂຢຮັນ 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນກໍາລັງຂອງພະເຈົ້າ. ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນ: "ມີລີ້ນເປັນຮູບເໝືອນແປວໄຟໄດ້ປະກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນແລະລີ້ນນັ້ນແຕກກະ­ຈາຍອອກໄປຢູ່ເທິງເຂົາທຸກຄົນຜູ້ລະລີ້ນ" (ກິດຈະການ 2:3).

ພະຄໍາພີເປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ: "ພຣະ­ທຳຄຳພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະ­ເຈົ້າ ແລະເປັນປະ­ໂຫຍດໃນການສອນ, ການກ່າວຕັກ­ເຕືອນວ່າກ່າວ, ການປັບ­ປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກ­ຕ້ອງ, ແລະການອົບ­ຮົມໃນທາງຊອບທຳ. ເພື່ອຄົນຂອງພຣະ­ເຈົ້າຈະບັນ­ລຸຜົນ­ສຳ­ເລັດ ແລະຈັດຕຽມໄວ້ພ້ອມສຳ­ລັບການດີທຸກຢ່າງ" (2 ຕີໂມທຽວ 3:16,17). ເຮົາຕ້ອງອ່ານມັນ, ສຶກສາມັນ, ແລະໃຊ້ມັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ: "ແຕ່ວ່າຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທີ່ມັກອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າແລະຮຽນຮູ້ເອົາທຸກມື້ທຸກຄືນ. ຄົນຜູ້ນີ້ເປັນຄືຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໃກ້ລຳນ້ຳ ຊຶ່ງມີໃບຂຽວສົດງົດງາມ" (ເພງສັນລະເສີນ 1:1-3) (Read The Bible Daily).

ພຽງແຕ່ສັດທາໃນການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການໃຫ້ອະໄພບາບ: "ເພາະ­ວ່າພຣະ­ເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ ປະ­ທານພຣະ­ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ­ອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງ­ໃຈເຊື່ອໃນພຣະ­ບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບ­ຫາຍ ແຕ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ. (...) ຜູ້ທີ່ວາງ­ໃຈໃນພຣະ­ບຸດກໍມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະ­ບຸດກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຊີ­ວິດ ແຕ່ພຣະ­ພິ­ໂລດຂອງພຣະ­ເຈົ້າປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນັ້ນ" (ໂຢຮັນ 3:16). "ເໝືອນຢ່າງບຸດມະ­ນຸດບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນບົວ­ລະ­ບັດຕົນ ແຕ່ໄດ້ມາເພື່ອຈະບົວ­ລະ­ບັດເຂົາ ແລະປະ­ທານຊີ­ວິດຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈຳ­ນວນຫລາຍ" (ມັດທາຍ 20:28) (The Release).

ລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າເປັນລັດຖະບານເທິງສະຫວັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງສະຫວັນໃນປີ 1914 ເຊິ່ງເປັນກະສັດທີ່ເປັນພະເຍຊູຄລິດພ້ອມກັບ 144,000 ຄົນແລະພວກປະໂລຫິດທີ່ເປັນ "ເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່", ພັນລະຍາ ຂອງພຣະຄຣິດ. ລັດຖະບານແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າຈະທໍາລາຍການປົກຄອງຂອງມະນຸດໃນປະຈຸບັນໃນໄລຍະຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນໂລກ: "ໃນສະ­ໄໝພະລາ­ຊາເຫລົ່າ­ນັ້ນປົກ­ຄອງຢູ່ ພຣະ­ເຈົ້າເທິງສະ­ຫວັນຊັ້ນຟ້າຈະຊົງຈັດຕັ້ງລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະບໍ່ຖືກທຳ­ລາຍ ແລະຈະຕັ້ງຢູ່ຕະ­ຫລອດໄປ ລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກນີ້ຈະບໍ່ປະລາໄຊ ແຕ່ຈະທຳ­ລາຍລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກອື່ນທັງປວງໃຫ້ໝົດສິ້ນ" (ດານີເອນ 2:44). "ແລ້ວຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງ­ຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນ­ດິນໂລກໃໝ່ ເພາະ­ວ່າທ້ອງ­ຟ້າເດີມແລະແຜ່ນ­ດິນໂລກເດີມນັ້ນໄດ້ລ່ວງໄປແລ້ວ ແລະທະ­ເລກໍບໍ່ມີເໝືອນກັນ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນນະ­ຄອນສັກ­ສິດ ຄືກຸງເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມໃໝ່ ກຳ­ລັງລົງມາຈາກສະ­ຫວັນແລະຈາກພຣະ­ເຈົ້າ ນະ­ຄອນນີ້ໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈົ້າສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳ­ລັບເຈົ້າບ່າວ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງດັງມາຈາກພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ທີ່ສະ­ຖິດຂອງພຣະ­ເຈົ້າກໍຢູ່ກັບມະ­ນຸດແລ້ວ ພຣະ­ອົງຈະຊົງສະ­ຖິດຢູ່ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະ­ອົງ ແລະພຣະ­ເຈົ້າເອງຈະປະ­ທັບຢູ່ກັບເຂົາ. ພຣະ­ເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກ ຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມໂສກ­ເສົ້າ, ການຮ້ອງ­ໄຫ້, ແລະຄວາມ­ເຈັບປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ເພາະ­ວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຄາວກ່ອນນັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ" (ມັດທາຍ 6: 9,10, ພຣະນິມິດ21:1-4) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

ການຕາຍແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຊີວິດ. ຈິດວິນຍານຕາຍ (ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຊີວິດ) ຫາຍໄປ: "ຂໍທ່ານຢ່າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈນຳພວກເຈົ້ານາຍທັງຫລາຍຄືມະນຸດທີ່ບໍ່ອາດຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພົ້ນໄພໄດ້.ເວລາພວກເຂົາຕາຍພວກເຂົາກໍກັບຄືນເປັນຂີ້ຝຸ່ນດິນໃນມື້ນັ້ນແຜນການທຸກຢ່າງກໍຈະເຖິງຈຸດຈົບ" (ຄໍາເພງ 146:3,4). "ເພາະ­ວ່າຄົນທີ່ມີຊີ­ວິດຍ່ອມຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະຕາຍ ແຕ່ຄົນຕາຍແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບລາ­ງວັນອີກ ດ້ວຍວ່າແມ່ນໃຜກໍພາ­ກັນລືມພວກເຂົາໝົດ. (...) ມືຂອງເຈົ້າຈັບອັນໃດ ຈົ່ງເຮັດອັນນັ້ນດ້ວຍເຕັມກຳ­ລັງຂອງເຈົ້າ ເພາະ­ວ່າໃນແດນຄົນຕາຍທີ່ເຈົ້າຈະໄປນັ້ນ ບໍ່ມີ­ການງານ ຫລືແນວຄວາມຄິດ ຫລືຄວາມຮູ້ ຫລືສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ"  (ປັນຍາຈານ 3:19,20, 9:5,10).

ຈະມີການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຊອບທໍາແລະຄົນທີ່ບໍ່ຊອບທໍາ: "ຢ່າປະ­ຫລາດໃຈໃນຂໍ້ນີ້ ເພາະໃກ້ຈະເຖິງເວ­ລາທີ່ບັນ­ດາຜູ້ທີ່­ຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບຈະໄດ້ຍິນພຣະ­ສຸ­ລະ­ສຽງຂອງພຣະ­ອົງ, ແລະຈະໄດ້ອອກມາ ບັນ­ດາຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດການດີກໍຄືນສູ່ຊີ­ວິດແລະບັນ­ດາຜູ້ເຮັດການຊົ່ວກໍຄືນສູ່ການພິ­ພາກ­ສາ" (ໂຢຮັນ 5: 28,29). "ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງນີ້ສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ຫວັງວ່າຜູ້ທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະລ້ຽງເຂົາເຈົ້າ, ວ່າຈະມີການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຊອບທໍາແລະຄົນທີ່ບໍ່ຊອບທໍາ" (ກິດຈະການ 24:15). ຜູ້ບໍ່ຍຸດຕິທໍາຈະຖືກຕັດສິນໂດຍອີງຕາມການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງ 1000 ປີ (ແລະບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ພຶດຕິກໍາທີ່ຜ່ານມາຂອງເຂົາເຈົ້າ): "ແລ້ວຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງໃຫຍ່ສີ­ຂາວ ແລະເຫັນພຣະ­ອົງຜູ້ຊົງປະ­ທັບເທິງບັນ­ລັງນັ້ນ ເມື່ອພຣະ­ອົງຊົງປະ­ກົດ ແຜ່ນ­ດິນໂລກແລະທ້ອງ­ຟ້າກໍຝ່າຍໜີແລະບ່ອນ­ຢູ່ສຳ­ລັບແຜ່ນ­ດິນໂລກແລະທ້ອງ­ຟ້ານັ້ນກໍບໍ່ເຫັນອີກ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນບັນ­ດາຜູ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ້ອຍ ຢືນຢູ່ຕໍ່­ໜ້າພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງນັ້ນແລະໜັງ­ສືຕ່າງ ກໍໄຂອອກ ມີໜັງ­ສືອີກເຫລັ້ມໜຶ່ງກໍໄຂອອກ ຄືທະ­ບຽນແຫ່ງຊີ­ວິດແລະຄົນທັງ­ຫລາຍທີ່ຕາຍແລ້ວກໍຖືກຊົງພິ­ພາກ­ສາ ຕາມການປະ­ຕິ­ບັດຂອງເຂົາທີ່ຂຽນໄວ້ໃນໜັງ­ສືເຫລົ່າ­ນັ້ນ. ທະ­ເລກໍສົ່ງຄົນທັງ­ຫລາຍທີ່ຕາຍໃນທະ­ເລຄືນ ຄວາມຕາຍແລະແດນມໍ­ລະ­ນາກໍສົ່ງຄົນທັງ­ຫລາຍທີ່­ຢູ່ໃນແດນນັ້ນຄືນ ເຂົາທັງປວງກໍຖືກຊົງພິ­ພາກ­ສາຕາມການປະ­ຕິ­ບັດຂອງຕົນທຸກຄົນ" (ການເປີດເຜີຍ 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

ມີພຽງແຕ່ 144.000 ຄົນຈະໄປສະຫວັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ: "ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະດັ່ງ­ນີ້, ພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍຊົງຢືນຢູ່ທີ່ພູຊີ­ໂອນ ແລະຜູ້ທີ່­ຢູ່ກັບພຣະ­ອົງມີຈຳ­ນວນແສນສີ່ໝິ່ນສີ່ພັນຄົນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີພຣະ­ນາມຂອງພຣະ­ອົງແລະພຣະ­ນາມພຣະ­ບິ­ດາຂອງພຣະ­ອົງຂຽນໄວ້ທີ່ໜ້າ­ຜາກຂອງເຂົາ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງດັງຈາກສະ­ຫວັນເໝືອນສຽງນ້ຳອັນຫລວງ­ຫລາຍ ແລະເໝືອນສຽງຟ້າ­ຮ້ອງດັງສະ­ໜັ່ນ ສຽງທີ່ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຍິນນັ້ນກໍເໝືອນສຽງນັກດີດພິນກຳ­ລັງດີດພິນຢູ່. ຄົນເຫລົ່າ­ນັ້ນຮ້ອງ­ເພງບົດໃໝ່ຕໍ່­ໜ້າພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງ, ຕໍ່­ໜ້າສັດທັງສີ່, ແລະຕໍ່­ໜ້າພວກອາ­ວຸ­ໂສ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາ­ມາດຮຽນຮູ້ເພງບົດນັ້ນໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ຄົນແສນສີ່ໝື່ນສີ່ພັນນັ້ນທີ່ໄດ້ຊົງໄຖ່ໄວ້ແລ້ວຈາກແຜ່ນ­ດິນໂລກ"  (ການເປີດເຜີຍ 7:3-8, 14:1-5). ແອອັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນການເປີດເຜີຍ 7:9-17ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຢູ່ລອດຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນສະຫວັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ: "ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າເບິ່ງ ແລະດັ່ງ­ນີ້, ມີຝູງຄົນຫລວງ­ຫລາຍເຫລືອຄັນ­ນະ­ນານັບ ມາຈາກທຸກປະ­ເທດ, ທຸກກະກຸນ, ທຸກຊາດ, ແລະທຸກພາ­ສາ ຄົນເຫລົ່າ­ນັ້ນນຸ່ງເຄື່ອງສີ­ຂາວ, ຖືກ້ານຕານ, ຢືນຢູ່ຕໍ່­ໜ້າພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງແລະຕໍ່ພຣະ­ພັກພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍນັ້ນ. (...) ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຕອບຜູ້ນັ້ນວ່າ, “ທ່ານເອີຍ, ທ່ານກໍຊາບຢູ່ແລ້ວ” ຜູ້ນັ້ນຈິ່ງບອກຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າວ່າ, “ຄົນເຫລົ່ານີ້ແຫລະ, ທີ່ມາຈາກຄວາມທຸກ­ຂະ­ເວ­ທະ­ນາອັນໃຫຍ່ ເຂົາໄດ້ຊຳ­ລະລ້າງເສື້ອຜ້າຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວສະ­ອາດດ້ວຍພຣະ­ໂລ­ຫິດຂອງພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍນັ້ນ. ເພາະເຫດນັ້ນເຂົາຈິ່ງໄດ້ຢູ່ຕໍ່­ໜ້າພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງຂອງພຣະ­ເຈົ້າ ແລະປະ­ຕິ­ບັດພຣະ­ອົງໃນພຣະ­ວິ­ຫານຂອງພຣະ­ອົງທັງກາງ­ເວັນແລະກາງ­ຄືນ ແລະພຣະ­ອົງ ຜູ້ຊົງປະ­ທັບເທິງພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງນັ້ນ ຈະຊົງສະ­ຖິດຢູ່ນຳແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຂົາ. ຕໍ່ໄປເຂົາຈະບໍ່ອຶດເຂົ້າຢາກນ້ຳອີກຈັກເທື່ອ ແສງແດດແລະຄວາມຮ້ອນຢ່າງໜຶ່ງຢ່າງ­ໃດຈະບໍ່ສ່ອງຖືກເຂົາ. ເພາະພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍ ທີ່ປະ­ທັບຢູ່ຖ້າມ­ກາງພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງນັ້ນ ຈະຊົງເປັນຜູ້ດູ­ແລເຂົາແລະຈະຊົງນຳເຂົາໄປເຖິງນ້ຳ­ພຸອັນປະ­ກອບດ້ວຍຊີວິດແລະພຣະເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ" (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

ພວກເຮົາກໍາລັງອາໃສຢູ່ໃນວັນສຸດທ້າຍທີ່ຈະສິ້ນສຸດໃນຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ (ມັດທາຍ 24,25, ເຄື່ອງຫມາຍ 13, ລູກາ 21, ພຣະນິມິດ 19:11-21). "ເມື່ອພຣະ­ອົງປະ­ທັບຢູ່ພູໝາກ­ກອກ­ເທດ ພວກສາ­ວົກມາເຝົ້າພຣະ­ອົງຕ່າງ­ຫາກກາບທູນວ່າ, “ຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າ­ນ້ອຍຊາບແດ່ວ່າ ເຫດ­ການເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວ­ລາໃດ ສິ່ງໃດເປັນໝາຍສຳ­ຄັນວ່າ ທ່ານຈະມາແລະສະ­ໄໝເກົ່າຈະສິ້ນສຸດລົງ. (...) ຂ່າວປະ­ເສີດເລື່ອງລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກນີ້ຈະໄດ້ປະ­ກາດໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອເປັນຄຳພະ­ຍານແກ່ທຸກ ຊາດແລ້ວທີ່ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ" (ມັດທາຍ 24:3,14) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

ພາລາໄດຈະຢູ່ໃນໂລກ: "ແລ້ວຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງ­ຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນ­ດິນໂລກໃໝ່ ເພາະ­ວ່າທ້ອງ­ຟ້າເດີມແລະແຜ່ນ­ດິນໂລກເດີມນັ້ນໄດ້ລ່ວງໄປແລ້ວ ແລະທະ­ເລກໍບໍ່ມີເໝືອນກັນ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນນະ­ຄອນສັກ­ສິດ ຄືກຸງເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມໃໝ່ ກຳ­ລັງລົງມາຈາກສະ­ຫວັນແລະຈາກພຣະ­ເຈົ້າ ນະ­ຄອນນີ້ໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈົ້າສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳ­ລັບເຈົ້າບ່າວ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງດັງມາຈາກພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ທີ່ສະ­ຖິດຂອງພຣະ­ເຈົ້າກໍຢູ່ກັບມະ­ນຸດແລ້ວ ພຣະ­ອົງຈະຊົງສະ­ຖິດຢູ່ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະ­ອົງ ແລະພຣະ­ເຈົ້າເອງຈະປະ­ທັບຢູ່ກັບເຂົາ. ພຣະ­ເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກ ຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມໂສກ­ເສົ້າ, ການຮ້ອງ­ໄຫ້, ແລະຄວາມ­ເຈັບປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ເພາະ­ວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຄາວກ່ອນນັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ"  (ເອຊາຢາ 11,35,65, ພຣະນິມິດ 21:1-5) (The Release).

ພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວ. ນີ້ແມ່ນຄໍາຕອບຂອງຄໍາທ້າທາຍຂອງມານ, ກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງພະເຢໂຫວາແລະໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາກ່າວຫາຂອງມານກ່ຽວກັບສັດຊື່ຂອງມະນຸດ (ປະຖົມມະການ 3:1-6) (Satan Hurled). (ໂຢບ 1: 7-12; 2:1-6). ມັນບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກທໍລະມານ (ຢາໂກໂບ 1:13). ຄວາມທຸກທໍລະມານແມ່ນຜົນມາຈາກສີ່ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ: ມານສາມາດເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກທໍລະມານ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສະເຫມີ) (ໂຢບ 1: 7-12, 2:1-6). ຄວາມທຸກທໍລະມານແມ່ນຜົນມາຈາກສະພາບຂອງຄົນບາບທີ່ລ່ວງລະເມີດຂອງອາດາມນໍາພາເຮົາໃຫ້ແກ່ອາຍຸຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມຕາຍ (ໂລມ 5:12, 6:23). ຄວາມທຸກທໍລະມານສາມາດເປັນຜົນມາຈາກການຕັດສິນຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ດີ (ໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາຫຼືຂອງຜູ້ອື່ນ) (ພຣະບັນຍັດສອງ 32:5, Romans 7:19). ຄວາມທຸກທໍລະມານສາມາດເປັນຜົນມາຈາກ "ເວລາແລະເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດເດົາ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ຜິດພາດ (ປັນຍາຈານ 9:11). ຈຸດຫມາຍປາຍທາງບໍ່ແມ່ນຄໍາສອນຂອງພຣະຄໍາພີ, ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນ "ສໍາລັບ" ເພື່ອເຮັດສິ່ງດີຫລືຊົ່ວ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະເຮັດ "ດີ" ຫຼື "ຄວາມຊົ່ວ" (ພຣະບັນຍັດສອງ 30:15).

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ຮັບບັບຕິສະມາແລະປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ໃນພະຄໍາພີ (ມັດທາຍ 28: 19,20) (The Baptism). ພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດຂ່າວດີກ່ຽວກັບອານາຈັກ (ມັດທາຍ 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

ສິ່ງທີ່ພະຄໍາພີຫ້າມ

ການກຽດຊັງແມ່ນຖືກຫ້າມ: "ຜູ້ໃດທີ່ກຽດຊັງພີ່­ນ້ອງຂອງຕົນກໍເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ ແລະເຈົ້າທັງ­ຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ຜູ້ຂ້າຄົນບໍ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົນຈັກຄົນ" (1 ໂຢຮັນ 3:15). ການຂ້າຕົວເອງແມ່ນຖືກຫ້າມ, ການຄາດຕະກໍາສໍາລັບເຫດຜົນສ່ວນບຸກຄົນ, ການຄາດຕະກໍາໂດຍການເປັນສະມາທິ ຄວາມຮັກຊາດ ຫຼືໂດຍ ຄວາມຮັກຊາດ ຂອງລັດແມ່ນຖືກຫ້າມ: "ພຣະ­ເຢຊູຈິ່ງຊົງບອກຜູ້ນັ້ນວ່າ, “ຈົ່ງເອົາດາບຂອງທ່ານມ້ຽນໄວ້ບ່ອນມັນ ເພາະ­ວ່າບັນ­ດາຜູ້ທີ່ຖືດາບກໍຈະຖືກທຳ­ລາຍດ້ວຍດາບ" (ມັດທາຍ 26:52)(The End of Patriotism).

ບໍ່ບິນ: "ຝ່າຍຄົນຂີ້­ລັກ, ຢ່າໄດ້ລັກຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ມືອອກເຫື່ອ­ແຮງຫາລ້ຽງຊີບໂດຍທາງຊອບທຳດີກວ່າ ເພື່ອຈະມີສ່ວນເຫລືອພໍຈະແຈກໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກ­ຈົນ" (ເອເຟດ 4:28).

ບໍ່ໄດ້ຕົວະ: "ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະຕໍ່ກັນເພາະ­ວ່າເຈົ້າທັງ­ຫລາຍໄດ້ຖອດຖິ້ມສະ­ພາບມະ­ນຸດເກົ່າກັບການຂອງມະ­ນຸດນັ້ນ­ແລ້ວ" (ໂກໂລດ 3:9).

ການຫ້າມອື່ນໆຄໍາພີໄບເບິນ: "ສໍາລັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະຕົວເຮົາເອງເຫັນວ່າບໍ່ເຫມາະສົມກັບສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເພາະວ່າທ່ານປະຕິເສດສິ່ງທີ່ເສຍສະລະກັບສິ່ງຕ່າງໆແລະຈາກເລືອດ. ແລະສິ່ງທີ່ຖືກ [stifled ບໍ່ມີເລືອດອອກ], ແລະການຜິດຊາຍຍິງ. ຖ້າທ່ານຮັກສາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ທ່ານຈະມີຄວາມສຸກ. ໃສ່ໄດ້ດີ!" (ກິດຈະການ15:19,20,28,29).

ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກ "ການປົນເປື້ອນ" ໂດຍຮູບພາບ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ສິ່ງ" ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດທາງສາສະຫນາທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາພີໄບເບິນ. ນີ້ອາດຈະເປັນການປະຕິບັດທາງສາສະຫນາກ່ອນການຂ້າສັດຫຼືການບໍລິໂພກຂອງຊີ້ນ: "ຊີ້ນທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາຂາຍຕາມຕະ­ຫລາດນັ້ນກິນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖາມສິ່ງໃດ ເພາະເຫັນ­ແກ່ໃຈສຳ­ນຶກຜິດແລະຊອບ. ດ້ວຍວ່າ, “ແຜ່ນ­ດິນໂລກກັບສັບ­ພະສິ່ງໃນໂລກນັ້ນເປັນຂອງອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ.” ຖ້າຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອເຊີນເຈົ້າໄປກິນລ້ຽງແລະເຈົ້າກໍເຕັມໃຈໄປ ສິ່ງໃດທີ່ເຂົາຈັດໃຫ້ກິນກໍກິນໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງຖາມສິ່ງໃດເພາະເຫັນ­ແກ່ໃຈສຳ­ນຶກຜິດແລະຊອບ. ແຕ່ຖ້າມີຜູ້ໃດບອກເຈົ້າວ່າ, “ຂອງນີ້ເຂົາໄດ້ເອົາບູ­ຊາແລ້ວ” ເຈົ້າຢ່າໄດ້ກິນເພາະເຫັນ­ແກ່ຜູ້ທີ່ບອກນັ້ນ ແລະເພາະເຫັນ­ແກ່ໃຈສຳ­ນຶກຜິດແລະຊອບ. (ເຮົາບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງໃຈສຳ­ນຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຈົ້າ ແຕ່ໝາຍເຖິງໃຈສຳ­ນຶກຜິດແລະຊອບຂອງຄົນທີ່ບອກນັ້ນ). “ເປັນຫຍັງໃຈສຳ­ນຶກຜິດແລະຊອບຂອງຄົນອື່ນ ຈະຕ້ອງມາຂັດ­ຂວາງເສລີ­ພາບຂອງເຮົາ. ຖ້າເຮົາຮັບປະ­ທານໂດຍຂອບພຣະ­ຄຸນ ເປັນຫຍັງເຂົາຈິ່ງຕິ­ຕຽນເຮົາເພາະສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຂອບພຣະ­ຄຸນແລ້ວ" (1 ໂກຣິນໂທ10:25-30).

"ຢ່າຜູກພັນ ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຖາ­ນະທີ່ບໍ່ສະ­ເໝີກັນ ເພາະ­ວ່າຄວາມຊອບທຳຈະມີຫຸ້ນສ່ວນອັນໃດກັບຄວາມອະ­ທຳ ແລະຄວາມສະ­ຫວ່າງຈະເຂົ້າສະ­ໜິດກັບຄວາມມືດໄດ້ຢ່າງ­ໃດ. ພຣະ­ຄຣິດກັບເບລີ­ອານຈະລົງລອຍກັນໄດ້ຢ່າງ­ໃດ ຫລືຄົນທີ່ເຊື່ອຈະມີສ່ວນອັນໃດກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ. ວິ­ຫານຂອງພຣະ­ເຈົ້າຈະຕົກ­ລົງກັນກັບພຣະ­ທຽມໄດ້ຢ່າງ­ໃດ ດ້ວຍວ່າເຮົາທັງ­ຫລາຍເປັນວິ­ຫານຂອງພຣະ­ເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະ­ຊົນຢູ່ ດັ່ງທີ່ພຣະ­ເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ, “ເຮົາຈະສະ­ຖິດຢູ່ໃນເຂົາທັງ­ຫລາຍແລະຈະທຽວຢູ່ໃນຖ້າມ­ກາງເຂົາເຮົາຈະເປັນພຣະ­ເຈົ້າຂອງເຂົາແລະພວກເຂົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ.” ດ້ວຍເຫດນັ້ນອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງອອກມາຈາກຖ້າມ­ກາງພວກເຂົາເຫລົ່າ­ນັ້ນແລະຈົ່ງຢູ່ຕ່າງ­ຫາກ ຢ່າຖືກ­ຕ້ອງສິ່ງທີ່ຖ່ອຍຮ້າຍແລ້ວຝ່າຍເຮົາ, ຈຶ່ງຈະຮັບເຈົ້າທັງ­ຫລາຍໄວ້. ເຮົາຈະເປັນບິ­ດາຂອງພວກເຈົ້າແລະຝ່າຍເຈົ້າ, ຈະເປັນບຸດຊາຍບຸດຍິງຂອງເຮົາ”ອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດ­ທາ­ນຸ­ພາບສູງສຸດໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດັ່ງ­ນັ້ນ" (2 ໂກຣິນໂທ6:14-18).

ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດນະມັດສະການຮູບພາບ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະທໍາລາຍວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບບູຊາຫຼືຮູບພາບຕ່າງໆ, ຮູບປັ້ນສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງສາສະຫນາ (ມັດທາຍ 7:13-23). ຢ່າປະຕິບັດ ຜີປີສາດ (spiritism)... ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜີປີສາດ (occultism) (ກິດຈະການ 19:19, 20).

ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຮູບເງົາຫຼືຮູບພາບທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາຫຼືຮຸນແຮງແລະຮຸນແຮງ. ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຫຼີ້ນການພະນັນ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ເຊັ່ນ: ຢາສູບ, ຢາສູບ, ເຫຼົ້າເກີນ: "ເຫດສັນ­ນັ້ນພີ່­ນ້ອງທັງ­ຫລາຍເອີຍ, ໂດຍເຫັນ­ແກ່ພຣະ­ເມດ­ຕາກະ­ລຸ­ນາຂອງພຣະ­ເຈົ້າ ເຮົາຈິ່ງຊັກຊວນພວກເຈົ້າໃຫ້ຖວາຍຕົວແກ່ພຣະ­ອົງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງບູ­ຊາທີ່ມີຊີ­ວິດ, ເປັນອັນບໍ­ລິ­ສຸດ, ແລະເປັນທີ່ຊອບພຣະ­ໄທພຣະ­ເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນການນະ­ມັດ­ສະ­ການທີ່ສົມກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈົ້າທັງ­ຫລາຍ" (ໂລມ 12:1, ມັດທາຍ 5:27-30, ຄໍາເພງ 11: 5).

ການຜິດສິນທໍາທາງເພດ (ການຜິດຊາຍຍິງ): ການຫລິ້ນຊູ້, ສາຍພົວພັນທາງເພດໂດຍບໍ່ມີການແຕ່ງງານ, ການຮັກຮ່ວມເພດ (ເພດຊາຍ / ແມ່ຍິງ), ເພດຊາຍແລະເພດຍິງ, ແລະການປະຕິບັດທາງເພດທີ່ຜິດພວກເຂົາຖືກຫ້າມ: "ເຈົ້າທັງ­ຫລາຍບໍ່ຮູ້ຫລືວ່າຄົນອະ­ທຳຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກຂອງພຣະ­ເຈົ້າ ຢ່າເຂົ້າ­ໃຈຜິດວ່າຄົນຫລິ້ນຊູ້ກໍດີ, ຫລືຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະ­ທຽມ, ຄົນຜິດຈາກຜົວເມຍກັນ, ຊາຍຫລິ້ນຄືຍິງ, ຊາຍຫລິ້ນກັບຊາຍ. ຄົນຂະ­ໂມຍ, ຄົນໂລບ, ຄົນຂີ້ເຫລົ້າ, ຄົນເວົ້າຫຍາບ­ຊ້າ, ຄົນຂົ່ມ­ຂູ່ກໍດີ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໃນລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກຂອງພຣະ­ເຈົ້າ" (1 ໂກຣິນໂທ6:9,10). "ຈົ່ງໃຫ້­ການສົມ­ລົດເປັນທີ່ນັບ­ຖືແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະໃຫ້ຕຽງສົມ­ລົດເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ເພາະຄົນຜິດຊາຍຍິງແລະຄົນຫລິ້ນຊູ້ນັ້ນພຣະ­ເຈົ້າຈະຊົງພິ­ພາກ­ສາລົງ­ໂທດເຂົາ" (ເຮັບເຣີ13:4).

ຄໍາພີໄບເບິນຫ້າມແຕ່ງງານກັບຫຼາຍແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການນີ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດຕາມຈະຕ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຕ້ອງຢູ່ພຽງແຕ່ມີພັນລະຍາຂອງລາວຄັ້ງທໍາອິດທີ່ລາວໄດ້ແຕ່ງງານ (1 ຕີໂມເຕ 3: 2 "ເປັນຜົວຂອງຍິງຄົນດຽວ"): "ຫດສັນ­ນັ້ນຈົ່ງປະ­ຫານນິ­ໄສສ່ວນທີ່ອ້ຽງໄປຫາຝ່າຍໂລກຂອງເຈົ້າທັງ­ຫລາຍນັ້ນ ຄື ການຫລິ້ນຊູ້, ການຊົ່ວຮ້າຍ, ລາ­ຄະຕັນ­ຫາ, ຄວາມປາດ­ຖະ­ໜາຊົ່ວ, ແລະຄວາມໂລບຊຶ່ງເປັນການໄຫວ້ພຣະ­ທຽມ" (ໂກໂລຊາຍ3:5).

ມັນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນເລືອດ, ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບເຫດຜົນທາງການແພດ (ການຖ່າຍເລືອດ): "ແຕ່ມີສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນກິນ ຄື ເລືອດ ຊຶ່ງເປັນຊີ­ວິດ" (ປະຖົມມະການ9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

ທຸກສິ່ງທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໂດຍຄໍາພີໄບເບິນບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນການສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນນີ້. ຄຣິສຕຽນຜູ້ໃຫຍ່ແລະຄວາມຮູ້ທີ່ດີຂອງຫລັກທໍາໃນພຣະຄໍາພີຈະຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ "ດີ" ແລະ "ຄວາມຊົ່ວ" ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຂຽນໂດຍກົງໃນຄໍາພີໄບເບິນວ່າ: "ອາ­ຫານແຂງເປັນອາ­ຫານສຳ­ລັບຜູ້ແກ່ແລ້ວ ຄືສຳ­ລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກຫັດອົບ­ຮົມໃຫ້ສາ­ມາດສັງ­ເກດວ່າ ສິ່ງໃດດີແລະສິ່ງໃດຊົ່ວ" (ເຮັບເຣີ5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ?

ຈຸດປະສົງຂອງເວັບໄຊທ໌

ເມນູຫລັກ:
ພາສາອັງກິດ: http://www.yomelyah.com/435871998
ແອສປາໂຍນ: http://www.yomeliah.com/435160491
ປອກຕຸຍການ: http://www.yomelias.com/435612345
ຝຣັ່ງ: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER