Kitab Suci Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

(Artikel "Memulang dhasar ing Kitab Suci" iku sawise artikel "Urip mandrakizay")
Urip mandrakizay

Pambébasan kamanungsan liwat korban Kristus

"Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh" (Matéus 20:28)

Berkah saka kurban Kristus, liwat rejuvenasi

"Wong mau banjur kasegerake awake kaya wong nom, dadi kaya nalika isih nom" (Ayub 33:25)

Berkah saka kurban Kristus, liwat penyembuhan

Ora ana wong siji-sijia kang bakal celathu ana ing kono: “Aku lara,” lan sakehe wong kang manggon ing kono bakal kaparingan pangapura tumrap kaluputane Yesaya 33:24

Berkah kamanungsan liwat korban Kristus, sing bakal ngluwari kita saka pati

Kanthi kebangkitan ing bumi

"Bilih badhe wonten patangenipun tiyang pejah, tiyang ingkang mursid utawi tiyang mursal" (Kisah 24:15)

"Sampeyan mung bakal bungah" (Pangandharing Toret 16:15)

Urip langgeng liwat pembebasan manungsa saka pangawulan dosa

"Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng. (...) Sing sapa pracaya marang Sang Putra, iya nduweni urip langgeng, nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra, iku bakal ora weruh ing urip, nanging malah langgeng anggone kataman ing bebenduning Allah"

(Yokanan 3: 16,36)

Ukara kanthi warna biru (ing antarane rong paragraf) menehi panjelasan babagan Alkitab tambahan lan rinci. Cukup klik ing pranala biru. Artikel Injil ditulis utamane ing papat basa: Inggris, Spanyol, Portugis lan Prancis

Yesus Kristus, nalika ana ing bumi, asring ngajar babagan urip langgeng. Nanging, dheweke uga mulang manawa urip langgeng bakal dipikolehi mung liwat iman ing korban Kristus (Yokanan 3: 16,36). Nilai tebusan saka Kristus bakal ngidini marasake awakmu, rejuvenasi lan kebangkitan maneh.

Pambébasan liwat berkah pengorbanan Kristus

"Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh"

(Matéus 20:28)

"Pangeran Yehuwah banjur ngluwari Ayub saka ing sangsarane, sawise ndongakake mitrane mau sarta diparingi tikele kang wus dadi duweke ing maune" (Ayub 42 : 10). Iki bakal padha kanggo kabeh anggota akeh sing bakal slamet saka Mangsa Kasangsaran Agung. Yéhuwah, Gusti Allah, liwat Raja Yésus Kristus, bakal mberkahi dheweke, kaya Yakobus ngelingake kita: "Kita padha nyebut wong-wong sing tekun kuwi wong-wong sing bungah. Kowé wis krungu bab ketekunané Ayub lan kowé ndelok berkah sing diparingké Yéhuwah, mula kowé ngerti nèk Yéhuwah kuwi kebak welas asih lan rasa tresna” (Yakobus 5:11).

(Pangorbanan Kristus ngidini pangapura, lan nilai tebusan sing ngidini ijol-ijolan awak kanthi kebangkitan, regenerasi kanthi penyembuhan lan rejuvenasi)

(Akeh wong kabeh bangsa bakal slamet ing sangsara gedhe (Wahyu 7: 9-17))

Kurban Kristus ngidini pangapura, lan nilai tebusan sing ngidini ijol-ijolan awak kanthi kebangkitan, regenerasi kanthi penyembuhan lan rejuvenasi.

Kurban Kristus bakal mbusak penyakit

"Ora ana wong siji-sijia kang bakal celathu ana ing kono: “Aku lara,” lan sakehe wong kang manggon ing kono bakal kaparingan pangapura tumrap kaluputane" (Yesaya 33:24).

"Ing wektu iku mripate para wong wuta bakal padha kaelekake, lan kupinge para wong budheg bakal padha kabukak. Ing wektu iku wong lumpuh bakal mlumpat-mlumpat kaya menjangan, tuwin cangkeme wong bisu bakal surak-surak; amarga ara-ara samun bakal metokake sumber, sarta pasamunan bakal ana kaline" (Yesaya 35:5,6).

Kurban Kristus bakal ngidini rejuvenasi

"Wong mau banjur kasegerake awake kaya wong nom, dadi kaya nalika isih nom" (Ayub 33:25).

Kurban Kristus bakal ngidini tangine wong mati

"Lan akeh sing turu ing lantai bledug bakal tangi, iki urip tanpa wates" (Dhaniel 12:2).

"Kula gadhah pangajeng-ajeng dhateng Gusti Allah, sami ugi kaliyan tiyang-tiyang punika, bilih badhe wonten patangenipun tiyang pejah, tiyang ingkang mursid utawi tiyang mursal" (Kisah 24:15).

"Aja nggumun karo bab kuwi, merga bakal tekan wektuné kabèh wong sing ana ing njero kuburan bakal ngrungokké swarané  lan metu. Wong-wong sing tumindaké apik bakal diuripké manèh kanggo urip saklawasé, nanging sing tumindaké èlèk bakal diuripké manèh kanggo diadili” (Yokanan 5:28,29).

"Aku ndelok tahta putih sing gedhé lan Pribadi sing lungguh ing ndhuwuré. Bumi lan langit ilang saka ing ngarsané lan ora ana manèh. Banjur aku ndelok wong-wong mati, yaiku wong biasa lan wong penting, padha ngadeg ing ngarepé tahta kuwi, lan gulungan-gulungan dibukak. Nanging ana gulungan liya sing dibukak, yaiku gulungan kauripan. Wong-wong mati kuwi diadili miturut apa sing ditulis ing gulungan kuwi, miturut tumindaké wong-wong kuwi. Laut masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Pati lan Kuburan masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Saben wong diadili miturut tumindaké dhéwé-dhéwé" (Wahyu 20:11-13).

Wong-wong sing wis ditangekake kanthi adil, bakal diadili kanthi tumindak sing apik utawa ala, ing sistem anyar. (Administrasi kebangkitan kadonyan; kebangkitan suwarga; kebangkitan kadonyan).

Kurban Kristus bakal ngidini ing gedhé wong akèh sing slamet ngliwati sengsara gedhé lan nduwèni urip langgeng tanpa mati

"Sakwisé kuwi, aku ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing cacahé ora isa diétung. Wong-wong kuwi asalé saka kabèh bangsa, suku, golongan, lan basa. Wong-wong kuwi nganggo jubah putih lan ngadeg ing ngarepé tahta lan ing ngarepé Cempé kuwi, karo nggawa godhong palem. Wong-wong kuwi terus mbengok nganggo swara seru, ”Aku kabèh nampa keslametan saka Gusti Allahku sing lungguh ing tahta, lan saka Sang Cempé.”

Kabèh malaékat ngadeg ing sak ubengé tahta lan para pinituwa, lan ing sak ubengé kerub papat kuwi, banjur padha sujud ing ngarep tahta kuwi lan padha nyembah Gusti Allah, karo kandha, ”Amin! Muga-muga pujian, kamulyan, kaurmatan, lan ucapan sokur diwènèhké kanggo saklawas-lawasé marang Gusti Allah kita sing wicaksana, sing kuwasa, lan sing nduwé kekuwatan. Amin.”

Banjur, salah siji pinituwa kuwi takon marang aku, ”Sapa wong-wong sing nganggo jubah putih kuwi? Saka ngendi asalé wong-wong kuwi?” Aku langsung njawab, ”Gustiku, panjenengan sing ngerti jawabané.” Banjur dhèwèké kandha, ”Kuwi wong-wong sing slamet ngliwati sengsara gedhé. Wong-wong kuwi wis ngumbah lan nggawé putih jubahé nganggo getihé Sang Cempé. Kuwi sebabé, wong-wong kuwi ana ing ngarep tahtané Gusti Allah. Wong-wong kuwi nindakké tugas suci marang Panjenengané awan lan bengi ing baité Panjenengané. Lan Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi bakal nglindhungi* wong-wong kuwi. 16  Wong-wong kuwi ora bakal luwé utawa ngelak manèh. Wong-wong kuwi ora bakal kelaran merga kepanasen utawa kena panasé srengéngé sing ngenthang-ngenthang, merga Sang Cempé sing ana ing tengah-tengahé tahta bakal ngengon wong-wong kuwi lan nuntun wong-wong kuwi menyang sumber banyu kauripan. Lan Gusti Allah bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi" (Wahyu 7:9-17) (Kurban Kristus bakal ngidini ing gedhé wong akèh sing slamet ngliwati sengsara gedhé lan wong bakal duwe urip tanpa mati).

Kratoning Yehuwah bakal mrentah bumi

"Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana. Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné. Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi. Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh”" (Wahyu 21:1-4) (Kratoning Yehuwah ing bumi; PangeranPandita; Para wong Lèwi).

 

Kaelokan Yesus Kristus kanggo nguatake iman ing pangarep-arep urip langgeng

 

"Sakjané, isih ana akèh manèh sing ditindakké Yésus. Nanging nèk kabèh ditulis siji-siji, tak kira donya iki ora bakal amot kanggo ngwadhahi gulungan-gulungan sing ditulis kuwi" (Yokanan 21:25).

Gusti Yesus Kristus nambani ibu-ibu rasul Petrus: "Wektu Yésus tekan ing omahé Pétrus, Yésus ndelok ibu maratuwané Pétrus turon ing ambèn lagi demam. Banjur Yésus ndemèk tangané, lan larané mari. Terus wong wadon kuwi tangi lan ngladèni Yésus" (Matius 8:14,15).

Gusti Yesus Kristus nambani wong wuta: "Wektu Yésus wis cedhak ing kutha Yérikho, ana wong lanang wuta sing ngemis ing pinggir dalan. Merga krungu swara wong akèh liwat, dhèwèké takon apa sing lagi kedadéan.  Wong-wong ngandhani dhèwèké, ”Yésus wong Nazarèt lagi liwat.” Wong lanang wuta kuwi mbengok, ”Yésus, Putrané Daud, welasana aku!”  Wong-wong sing mlaku ing ngarep mulai nggetak lan ngongkon dhèwèké supaya meneng. Nanging, dhèwèké malah mbengok saya banter, ”Putrané Daud, welasana aku!”  Yésus banjur mandheg lan ngongkon supaya wong lanang kuwi digawa marang Yésus. Sakwisé wong lanang wuta kuwi nyedhak, Yésus takon marang dhèwèké,  ”Kowé péngin aku nindakké apa kanggo kowé?” Wong wuta kuwi njawab, ”Gusti, tulungana aku supaya isa ndelok manèh.” Mula Yésus kandha, ”Kowé isa ndelok. Imanmu wis nggawé kowé mari.” Ing wektu kuwi uga, dhèwèké langsung isa ndelok. Dhèwèké banjur mulai ngetutké Yésus lan ngluhurké Gusti Allah. Kabèh wong sing weruh kedadéan kuwi uga ngluhurké Gusti Allah" (Lukas 18:35-43).

Yesus Kristus nambani lara kusta: "Ana wong lara kusta mara nyedhaki Yésus lan nyuwun karo sujud, ”Nèk panjenengan kersa, panjenengan isa marèkké aku.”  Merga mesakké, Yésus banjur ngulungké tangané lan ndemèk wong kuwi. Yésus kandha, ”Aku gelem. Dadia séhat.” Ing wektu kuwi uga, kustané langsung ilang lan dhèwèké ora najis manèh" (Markus 1:40-42).

Yesus Kristus nambani wong lumpuh: "Sakwisé kuwi, ana riyaya wong Yahudi, lan Yésus lunga menyang Yérusalèm. Ing Yérusalèm ing cedhaké Gerbang Wedhus Gèmbèl, ana kolam sing ing basa Ibrani disebut Bètzata, lan kolam kuwi diubengi limang serambi. Akèh wong sing lara, wuta, pincang, lan lumpuh sing nggléthak ing serambi-serambi kuwi. Ing kono, ana wong lanang sing wis lara suwéné 38 taun. Yésus weruh wong kuwi nggléthak, lan merga ngerti nèk dhèwèké wis suwé lara, Yésus takon, ”Apa kowé péngin séhat?” Wong lara kuwi njawab, ”Pak, ora ana sing mbantu aku nyemplung menyang kolam kuwi wektu banyuné kocak. Saben aku arep mrono, wong liya wis ndhisiki aku.” Yésus kandha, ”Ngadega! Angkaten klasamu* lan mlakua.” Ing wektu kuwi uga, wong sing lara mau mari lan dhèwèké banjur ngangkat klasané lan mulai mlaku" (Yokanan 5:1-9).

Gusti Yesus Kristus ngendhakake badai: "Wektu Yésus numpak prau, murid-muridé padha mèlu. Ujug-ujug ana angin gedhé ing laut, prauné diterjang ombak lan klebon banyu. Nanging wektu kuwi Yésus lagi turu. Terus murid-murid nggugah Yésus lan kandha, ”Gusti, tulung! Awaké dhéwé bakal mati!” Nanging Yésus njawab, ”Apa sebabé kok kowé wedi? Kowé kuwi kurang iman.” Yésus banjur ngadeg, lan nggetak angin lan laut. Banjur kahanané dadi tenang.  Wong-wong kuwi nggumun lan kandha, ”Sapa sakjané wong iki? Angin lan laut waé manut karo dhèwèké"" (Matius 8:23-27). Ajaib iki yen ing bumi ora bakal ana badai utawa banjir sing bakal nyebabake bencana.

Yesus Kristus, wis wungu putrane randha: "Ora let suwé, Yésus lunga menyang kutha sing jenengé Nain. Murid-muridé lan wong akèh padha lunga bareng Yésus. Wektu Yésus wis cedhak gerbang kutha, ana mayit sing diusung metu. Sing mati kuwi anak lanang siji-sijiné, ibuné wis randha. Akèh wong saka kutha kuwi mlaku bareng karo wong wadon kuwi. Wektu ndelok randha mau, Gusti ngrasa mesakké lan kandha marang randha kuwi, ”Aja nangis manèh.” Yésus banjur nyedhak lan ndemèk usungan kuwi, terus wong-wong sing ngusung mandheg. Yésus banjur kandha, ”Nak, aku kandha marang kowé, tangia!” Wong mati kuwi urip manèh, banjur lungguh lan mulai ngomong. Yésus nyerahké anak lanang kuwi marang ibuné. Wong-wong kuwi padha nggumun lan mulai ngluhurké Gusti Allah. Wong-wong kuwi kandha, ”Ana nabi sing agung ing antarané kita,” lan, ”Gusti Allah wis nggatèkké umaté.” Kabar bab tumindaké Yésus iki nyebar ing kabèh dhaérah Yudéa lan dhaérah sakiwa-tengené" (Lukas 7:11-17).

Yesus Kristus wungu maneh putri Jairus: "Wektu Yésus lagi ngomong, ana utusan saka omahé Yairus teka lan kandha, ”Anakmu wadon wis mati. Aja ngrépoti Guru manèh.” Wektu krungu kuwi, Yésus kandha marang Yairus, ”Aja kuwatir, kowé mung kudu nduwé iman lan anakmu bakal urip.”  Wektu tekan omahé Yairus, Yésus ora ngijinké sapa waé mlebu bareng dhèwèké, kejaba Pétrus, Yohanes, Yakobus, lan wong tuwané bocah kuwi. Kabèh wong lagi nangis lan nggebugi awaké merga sedhih. Mula Yésus kandha, ”Aja nangis manèh, merga bocah wadon iki ora mati nanging lagi turu.” Wong-wong kuwi mulai nggeguyu Yésus, merga wong-wong kuwi ngerti nèk bocah wadon mau wis mati. Nanging Yésus nyekel tangané bocah wadon kuwi lan kandha, ”Tangia, Ndhuk!” Bocah kuwi urip manèh, lan dhèwèké langsung tangi. Banjur Yésus ngongkon supaya bocah kuwi diwènèhi maem. Wong tuwané seneng banget. Nanging Yésus nglarang wong loro kuwi nyritakké kedadéan kuwi marang sapa waé" (Lukas 8:49-56).

Yesus Kristus, nangekake Lazarus, tiwas suwene patang dina: "Yésus durung tekan ing désa kuwi, nanging isih ana ing panggonan wektu Marta nemoni dhèwèké. Wektu wong-wong Yahudi sing lagi nglipur Maria ing omahé weruh nèk Maria cepet-cepet ngadeg lan metu, wong-wong kuwi ngetutké Maria, merga ngira nèk Maria arep lunga menyang kuburan lan nangis ing kana. Wektu Maria tekan ing panggonané Yésus mau lan ndelok Yésus, Maria banjur sujud ing sikilé Yésus lan kandha, ”Gusti, nèk panjenengan ana ing kéné, sedulurku mesthi ora bakal mati.” Yésus weruh Maria nangis lan wong-wong Yahudi sing teka bareng Maria ya nangis, mula atiné Yésus dadi sedhih banget lan ngrasa susah. Yésus takon, ”Dhèwèké kok papanké ing ngendi?” Wong-wong kuwi njawab, ”Ayo Gusti, ndelok mrana.” Yésus nètèské luh. Wong-wong Yahudi kuwi padha kandha, ”Deloken, dhèwèké tresna banget marang Lazarus.” Nanging ing antarané wong-wong kuwi ana sing kandha, ”Dhèwèké kan isa marèkké* wong wuta, mosok ora isa nyegah bèn Lazarus ora mati?”

Sepisan manèh, atiné Yésus dadi sedhih banget, banjur lunga menyang kuburan kuwi. Sakjané, kuburan kuwi guwa sing ditutup nganggo watu gedhé. Yésus kandha, ”Watuné singkirna.” Marta, seduluré wong sing mati mau kandha, ”Gusti, dhèwèké mesthi wis mambu, merga wis mati patang dina.” Yésus kandha, ”Aku kan wis ngomong karo kowé, nèk kowé percaya, kowé bakal ndelok kamulyané Gusti Allah.” Wong-wong kuwi banjur nyingkirké watuné. Terus Yésus ndhangak ndelok langit lan kandha, ”Bapak, aku matur nuwun merga Panjenengan wis mirengké aku. Aku ngerti nèk Panjenengan mesthi mirengké aku. Nanging aku ngomong iki kanggo wong akèh ing sakiwa-tengenku, supaya wong-wong iki percaya nèk Panjenengan sing ngutus aku.” Sakwisé ngomong kuwi, Yésus banjur mbengok, ”Lazarus, metua!” Wong sing wis mati kuwi banjur metu. Sikil lan tangané isih keblebed kain, lan rainé uga keblebed kain. Yésus banjur kandha marang wong-wong kuwi, ”Uculana blebedé lan ejarna dhèwèké lunga”" (Yohanes 11:30-44).

Gusti Yesus Kristus nindakake kaelokan akeh liyane. Dheweke ngidini kita ngiyatake iman, nyengkuyung lan ndelok akeh berkah sing bakal ana ing bumi: "Sakjané, isih ana akèh manèh sing ditindakké Yésus. Nanging nèk kabèh ditulis siji-siji, tak kira donya iki ora bakal amot kanggo ngwadhahi gulungan-gulungan sing ditulis kuwi" (Yokanan 21:25).

Memulang dhasar ing Kitab Suci

SOLA SCRIPTURA

 • Gusti Allah duwe jeneng: Yehuwa:  "Ingsun iki Yehuwah, yaiku asmaningSun; Ingsun ora bakal maringake kamulyaningSun marang wong liyane utawa kasuwuringSun marang reca" (Yesaya 42:8) (The Revealed Name). Kita kudu nyembah mung Yehuwa: "Yéhuwah, Gusti Allahku sing kebak kuwasa, Panjenengan pantes dimulyakké lan dihormati, merga Panjenengan wis nyiptakké sakabèhé, lan kabèh kuwi ana lan diciptakké miturut kersané Panjenengan" (Wahyu 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). Kita kudu tresna karo kabeh kekuatan kita: "Yésus njawab, ”’Tresnaa marang Yéhuwah Gusti Allahmu sakwutuhé atimu, sakwutuhé nyawamu, lan sakwutuhé pikiranmu.’ Iki préntah sing paling penting lan paling utama" (Matius 22:37,28). Gusti Allah punika sanes Trinitas. Tritunggal punika sanes ajaran alkitabiah.
 • Yesus Kristus mung Putra Gusti Allah ing pangertosan bilih Panjenenganipun punika Putra Putra Gusti ingkang digawe langsung dening Gusti Allah: "Yésus takon marang murid-muridé, ”Jaréné wong-wong, Putrané manungsa kuwi sapa?” Murid-muridé njawab, ”Ana sing kandha Yohanes Pembaptis. Ana uga sing kandha Élia, Yérémia, utawa nabi liyané.”  Yésus kandha, ”Nèk miturutmu, aku iki sapa?” Simon Pétrus njawab, ”Panjenengan kuwi Kristus, Putra saka Gusti Allah sing urip.”  Yésus kandha marang Pétrus, ”Bungah kowé, Simon anaké Yunus, merga sing ngandhani kowé bab iki dudu manungsa, nanging Bapakku ing swarga" (Matius 16:13-17, Yohanes 1:1-3). Yesus Kristus punika sanes Gusti Allah ingkang maha agung lan panjenenganipun sanes bagian saking Trinitas (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Roh suci yaiku kakuatan aktif Gusti Allah. Iki ora wong: "Banjur murid-murid weruh ana wewujudan kaya geni-geni cilik sing nyebar lan méncok ing ndhuwur sirahé saben wong ing kono" (Kisah 2: 3). Roh Suci ora dadi bagian saka Trinitas.
 • Kitab Suci punika Sabda Jahweh: "Kabèh sing ditulis ing Kitab Suci asalé saka Gusti Allah lan migunani kanggo mulang, nduduhké apa sing salah, mbenerké kabèh sing klèru, lan nglatih kita kanggo nindakké apa sing bener, supaya abdiné Gusti Allah isa bener-bener sanggup lan siap nindakké saben perkara sing apik" (2 Timotius 3: 16,17). Kita kudu maca, sinau, lan aplikasi ing urip kita: "nanging kang karem marang angger-anggere Sang Yehuwah, lan digilut-gilut rina wengi. Wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sapinggiring kali, kang metokake woh ing kalamangsane, lan ora alum godhonge, apa bae kang ditandangi mesthi lestari" (Jabur 1: 1-3) (Read The Bible Daily).
 • Mung iman ing kurban Kristus ngidini pangapura dosa lan banjur nambani lan kebangkitan wong mati: "Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné, supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. (...) Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah" (Yohanes 3:16). "Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh" (Matius 20:28) (Prayaan ing memori pati Yesus Kristus; The Release).
 • Kratoning Allah iku pemerintahan ing langit sing diadegaké ing swarga ing taun 1914, ing kana Sang Prabu yaiku Yesus Kristus sing didampingi 144.000 raja lan imam sing dadi "Yerusalem Anyar", panganten Kristus. Pamrentah swarga iki bakal ngancurake pamarentah saiki lan nguasai kabeh bumi: "Nanging ing jamanipun para ratu, Allahipun saindenging langit badhe ngedegaken satunggaling karajan ingkang boten badhe risak ing salami-laminipun, sarta pangwaosipun boten badhe pindhah dhateng bangsa sanes: karajan punika badhe nggecak sadaya karajan saha sami dipun sirnakaken, nanging karajan punika piyambak badhe madeg ing salami-laminipun" (Wahyu 12: 7-12, 21: 1-4, Matius 6: 9,10, Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Pati iku ngelawan urip. Nyawa mati lan roh mau ilang: "Aja kumandel marang para panggedhe, lan marang anaking manungsa kang ora bisa aweh karahayon. Manawa nyawane pecat, banjur bali menyang ing lemah; ing dina iku uga kekarepane sirna" (Jabur 146:3,4; Kohelet 3:19,20, 9:5,10).
 • Ana bakal kebangkitan wong adil lan wong sing ora adil: "Aja nggumun karo bab kuwi, merga bakal tekan wektuné kabèh wong sing ana ing njero kuburan bakal ngrungokké swarané lan metu. Wong-wong sing tumindaké apik bakal diuripké manèh kanggo urip saklawasé, nanging sing tumindaké èlèk bakal diuripké manèh kanggo diadili" (Yokhanes 5:28, 29). "Lan aku uga nduwé pangarep-arep marang Gusti Allah, kaya pangarep-arepé wong-wong iki, yaiku nèk Gusti Allah bakal nguripké manèh wong-wong sing bener lan sing ora bener" (Kisah  24:15). Sing ora adil bakal diadili miturut prilaku sing dilakoni nalika pemerintahane taun 1000 (lan ora adhedhasar prilaku sing kepungkur): "Aku ndelok tahta putih sing gedhé lan Pribadi sing lungguh ing ndhuwuré. Bumi lan langit ilang saka ing ngarsané lan ora ana manèh.  Banjur aku ndelok wong-wong mati, yaiku wong biasa lan wong penting, padha ngadeg ing ngarepé tahta kuwi, lan gulungan-gulungan dibukak. Nanging ana gulungan liya sing dibukak, yaiku gulungan kauripan. Wong-wong mati kuwi diadili miturut apa sing ditulis ing gulungan kuwi, miturut tumindaké wong-wong kuwi.  Laut masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Pati lan Kuburan masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Saben wong diadili miturut tumindaké dhéwé-dhéwé" (Wahyu 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Mung 144.000 manungsa bakal pindhah menyang swarga karo Gusti Yesus Kristus: "Banjur aku ndelok Cempé kuwi ngadeg ing Gunung Zion bareng karo 144.000 wong. Ing bathuké wong-wong kuwi katulis jenengé Cempé kuwi lan asmané Bapaké. Aku krungu swara saka langit sing kaya swarané grojogan sing gedhé lan gludhug sing banter. Swara sing tak rungokké mau kaya swarané wong sing nyanyi karo main harpa.  Wong-wong kuwi nyanyèkké lagu sing kétoké lagu anyar, ing ngarep tahta lan kerub papat lan para pinituwa. Sing isa nyanyi lagu kuwi mung 144.000 wong sing dituku saka bumi. Wong-wong kuwi ora tau najiské awaké karo wong wadon. Sakjané wong-wong kuwi murni. Wong-wong kuwi terus ngetutké Cempé kuwi ing ngendi waé lungané. Wong-wong kuwi dituku saka antarané manungsa dadi kaya hasil panèn sing kapisan sing diwènèhké marang Gusti Allah lan Cempé kuwi. Wong-wong kuwi ora tau ngapusi lan tanpa cacad" (Wahyu 7:3-8, 14:1-5). Wong akeh sing disebutake ing kitab Wahyu 7:9-17 yaiku wong-wong bakal manggon salawas-lawase ing langit ing bumi: "Sakwisé kuwi, aku ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing cacahé ora isa diétung. Wong-wong kuwi asalé saka kabèh bangsa, suku, golongan, lan basa. Wong-wong kuwi nganggo jubah putih lan ngadeg ing ngarepé tahta lan ing ngarepé Cempé kuwi, karo nggawa godhong palem. (...) Aku langsung njawab, ”Gustiku, panjenengan sing ngerti jawabané.” Banjur dhèwèké kandha, ”Kuwi wong-wong sing slamet ngliwati sengsara gedhé. Wong-wong kuwi wis ngumbah lan nggawé putih jubahé nganggo getihé Sang Cempé. Kuwi sebabé, wong-wong kuwi ana ing ngarep tahtané Gusti Allah. Wong-wong kuwi nindakké tugas suci marang Panjenengané awan lan bengi ing baité Panjenengané. Lan Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi bakal nglindhungi wong-wong kuwi.  Wong-wong kuwi ora bakal luwé utawa ngelak manèh. Wong-wong kuwi ora bakal kelaran merga kepanasen utawa kena panasé srengéngé sing ngenthang-ngenthang, merga Sang Cempé sing ana ing tengah-tengahé tahta bakal ngengon wong-wong kuwi lan nuntun wong-wong kuwi menyang sumber banyu kauripan. Lan Gusti Allah bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi" (Wahyu 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • We are urip ing dina terakhir sing bakal berakhir ing Mangsa Kasangsaran gedhe (Matius 24,25, Markus 13, Lukas 21, Wahyu 19: 11-21). Ing ngarsane (Parousia) Kristus wis wiwit ora katon wiwit 1914 lan bakal rampung ing pungkasan taun ewu: " Wektu Yésus lagi lungguh ing Gunung Zaitun, murid-muridé marani Yésus wektu ora ana wong liya. Murid-murid kuwi takon, ”Kandhanana aku kabèh, kapan bab-bab kuwi bakal kelakon, lan apa sing bakal dadi tandha rawuhé panjenengan lan tandha pungkasané jaman iki? (...) Lan kabar apik bab Kraton iki bakal diwartakké ing saklumahing bumi, dadi kesaksian kanggo kabèh bangsa, sakwisé kuwi pungkasané donya bakal teka" (Matius 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • langit ing bumi: "Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana. Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné. Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi.  Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Yesaya 11,35,65, Wahyu 21:1-5) (The Release).
 • Gusti Allah ngidinake piala. Iki menehi jawaban marang tantangan setan kanggo legitimasi Kedaulatan Pangeran Yehuwah (Purwaning Dumadi 3:1-6) (Satan Hurled). Lan uga kanggo menehi jawaban kanggo tuduhan setan kang gegayutan integritas manungsa (Ayub 1: 7-12; 2: 1-6). Iku ora Gusti Allah sing nyebabake kasangsaran (Yakobus 1:13). Kasangsaran iku asil papat faktor utama: Iblis uga kang nimbulaké gerah (nanging ora tansah) (Ayub 1:7-12; 2:1-6). Kasusahan iku minangka akibat saka kondisi Adam kang nyebabake sing kita warisi, penyakit lan pati (Roma 5:12, 6:23). Penderitaan bisa dadi akibat saka keputusan manungsa (ing bagean kita utawa saka manungsa liya) (Pangandharing Torets 2. 32:5, Rum 7:19). gerah bisa dadi asil "wektu lan unforeseen acara" sing nggawe wong ing panggonan salah ing wektu salah (Kohelet 9: 11). Nasib ora minangka ajaran Kitab Suci, kita ora "pinesthi" apa apik utawa ala, nanging ing basis saka gratis, kita milih kanggo nindakake "apik" utawa "ala" (Pangandharing Torèt 30: 15).
 • Kita kudu ngladeni kapentingan Kratoning Allah. Kita kudu kabaptis lan tumindak miturut apa sing ditulis ing Kitab Suci (Matius 28: 19,20) (The Baptism). Kita kudu ngabarake Injil (Matius 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Apa sing dilarang Alkitab

 • Kebencian dilarang: "Saben wong sing sengit marang seduluré kuwi tukang matèni, lan kowé ngerti nèk tukang matèni ora bakal nampa urip saklawasé" (1 Yohanes 3:15). Pembunuhan dilarang, pembunuhan pinaten kanggo alasan pribadi, pembunuhan kanggo alasan patriotisme agama utawa patriotisme negara dilarang: "Banjur Yésus kandha marang dhèwèké, ”Lebokna pedhangmu ing wadhahé, merga kabèh wong sing nggunakké pedhang bakal mati merga pedhang"" (Matius 26:52) ) (The End of Patriotism).
 • Pencurian dilarang: "Wong sing seneng nyolong, aja nyolong manèh, nanging dhèwèké kudu nyambut gawé kanthi mempeng lan nindakké apa sing apik supaya dhèwèké isa mènèhi wong sing kekurangan" (Efesus 4:28).
 • Ngapusi dilarang: "Aja padha ngapusi. Singkirna kepribadianmu sing lawas lan kebiasaanmu sing mbiyèn" (Kolose 3: 9).
 • Larangan Kitab Suci liyan: "Merga roh suci wis mbantu aku kabèh nggawé kesimpulan supaya ora nambahi bebanmu, kejaba mung bab-bab sing penting iki:  terus nyingkira saka perkara-perkara sing dikurbanké marang brahala, saka getih, saka daging kéwan sing mati ditekak, lan saka hubungan sèks sing ora sah. Nèk kowé tenanan njaga awakmu saka perkara-perkara kuwi, kahananmu bakal apik. Muga-muga kowé terus séhat" (Kisah 15:19,20,28,29).
 • Bab kontaminasi karo déning brahala: Iki minangka "bab" sing gegayutan karo praktik agama sing bertentangan karo Kitab Suci, perayaan liburan pagan. Iki bisa dadi praktik agama sadurunge matèni utawa ngonsumsi daging: "Mangana daging apa waé sing diedol ing pasar. Lan ora perlu takon-takon merga wedi nèk hati nuranimu keganggu.  Sebab ”bumi lan sak isiné kuwi duwèké Yéhuwah”.  Nèk kowé diundang mangan karo wong sing ora seiman lan kowé gelem teka, panganen apa waé sing disuguhké marang kowé. Kowé ora perlu takon-takon merga wedi nèk hati nuranimu keganggu.  Nanging nèk ana sing kandha, ”Panganan iki dikurbanké marang brahala”, aja kok pangan. Iki kok tindakké demi wong sing ngandhani mau lan demi hati nurani.  Maksudku dudu hati nuranimu, nanging hati nuraniné wong kuwi. Aku ora péngin kebébasanku nggawé aku diadili karo hati nuraniné wong liya. Senajan aku mangan lan ngucap sokur marang Gusti Allah kanggo panganan kuwi, apa kuwi ya kudu tetep tak pangan nèk kuwi isa nggawé wong-wong nyacad aku?" (1 Korintus 10:25-30).
 • "Aja nyawiji* karo wong-wong sing ora seiman, merga apa ana sing padha antarané apa sing bener lan sing jahat? Utawa, apa ana sing padha antarané pepadhang lan pepeteng?  Banjur, apa Kristus karo Sétan* isa sak pikiran? Utawa, apa wong sing nduwé iman kuwi padha karo wong sing ora nduwé iman? Apa ana hubungané antarané baité Gusti Allah karo brahala? Kita iki bait saka Gusti Allah sing urip, kaya sing Gusti Allah ngendikakké, ”Aku bakal manggon bareng wong-wong kuwi lan Aku bakal ana ing antarané wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahé wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku.”  ”’Mula, metua saka antarané wong-wong kuwi, lan pisahna awakmu,’ ngendikané Yéhuwah, ’lan aja ndemèk apa sing najis,’” ”’lan aku bakal nampa kowé.’”  ”’Aku bakal dadi Bapakmu, lan kowé bakal dadi anak-anak-Ku lanang lan wadon,’ ngendikané Yéhuwah Sing Mahakuwasa" (2 Korintus 6:14-18).
 • Aja nyembah brahala. Iku kudu numpes obyek utawa gambar-gambar idolatrous, patung, patung kanggo tujuan keagamaan (Matius 7: 13-23). Aja laku occultism: ramalan, sihir, astrologi ... Kita kudu numpes kabeh obyek sing ana hubungane karo okultisme (Para Rasul 19:19, 20).
 • Aja nonton film utawa gambar porno utawa kasar. dilarang saka gambling, pamakean narkoba, kayata mariyuana, sirih, tembakau, alkohol keluwihan, keluwihan apa wae: "Mula sedulur-sedulur, merga Gusti Allah kuwi welas asih, aku nyuwun marang kowé kabèh supaya mènèhké badan lan uripmu marang Gusti Allah kaya mènèhké kurban sing suci sing bakal ditampa Gusti Allah. Dadi, gunakna sakwutuhé pikiranmu wektu ngabdi marang Gusti Allah" (Roma 12:1, Matius 5:27-30, Jabur 11:5).
 • Prilaku seksual (laku cabul): jina, pasangan sing ora kawin (lanang / wadon), homoseksualitas lanang lan wadon, dilarang: "Apa kowé ora ngerti nèk wong sing ora bener ora bakal nampa warisan Kratoné Allah? Aja padha ngapusi awakmu dhéwé! Wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah, wong sing nyembah brahala, wong sing laku jina, wong lanang sing gelem digunakké kanggo homosèks, wong lanang sing nindakké homosèks,  maling, wong sing srakah, wong sing seneng mabuk, wong sing seneng ngrèmèhké, lan rampok ora bakal nampa warisan Kratoné Allah" (1 Korintus 6:9,10). "Urip bebojoan kuwi kudu diajèni karo kabèh wong lan ora éntuk digawé najis, merga Gusti Allah bakal ngadili wong-wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah lan sing laku jina" (Ibrani 13:4).
 • Kitab Suci nyatakake poligami dilarang, sapa wae ing kahanan iki sing kepengin nglakoni karsané gusti Allah, kudu nyathet kahanan kasebut kanthi tetep mung karo bojoné sing sepisanan kang wis nikah (1 Timotius 3: 2 "Suami saka wong wadon"). Kitab Suci nglarang masturbasi: "Mula, patènana kabèh pepénginané anggota-anggota badanmu, yaiku pepénginan kanggo nindakké hubungan sèks sing ora sah, kenajisan, nafsu sèks sing ora isa dikendhalèni, kejahatan, lan keserakahan, sing padha karo penyembahan brahala" (Kolose 3:5).
 • Dilarang kanggo mangan getih, sanajan ing babagan terapi (transfusi getih): "mung daging kang isih ana nyawane, iya iku getihe, iku aja sira pangan" (Purwaning Dumadi 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • "Kabeh pratelan sing diandharake" dening Kitab Suci ora dicritakake ing kitab iki. Kristen sing wis ngrambah umur lan kawruh sing bener saka prinsip-prinsip Alkitab, bakal ngerti prabédan antarane "becik" lan "ala", sanajan ora ditulis kanthi langsung ing Kitab Suci: "Nanging, panganan sing akas kuwi kanggo wong diwasa, sing terus nggunakké kesanggupané kanggo mikir, sing wis dilatih kanggo mbédakké sing bener lan sing salah" (Ibrani 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

Prayaan ing memori pati Yesus Kristus

Tujuan saka situs iki

Apa sing kudu dilakoni?

Menu utama:
Inggris: http://www.yomelyah.com/435871998
Spanyol: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugis: http://www.yomelias.com/435612345
Prancis: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG