Kitab Suci Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

Memulang dhasar ing Kitab Suci

SOLA SCRIPTURA

 • Gusti Allah duwe jeneng: Yehuwa:  "Ingsun iki Yehuwah, yaiku asmaningSun; Ingsun ora bakal maringake kamulyaningSun marang wong liyane utawa kasuwuringSun marang reca" (Yesaya 42:8) (The Revealed Name). Kita kudu nyembah mung Yehuwa: "Yéhuwah, Gusti Allahku sing kebak kuwasa, Panjenengan pantes dimulyakké lan dihormati, merga Panjenengan wis nyiptakké sakabèhé, lan kabèh kuwi ana lan diciptakké miturut kersané Panjenengan" (Wahyu 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). Kita kudu tresna karo kabeh kekuatan kita: "Yésus njawab, ”’Tresnaa marang Yéhuwah Gusti Allahmu sakwutuhé atimu, sakwutuhé nyawamu, lan sakwutuhé pikiranmu.’ Iki préntah sing paling penting lan paling utama" (Matius 22:37,28). Gusti Allah punika sanes Trinitas. Tritunggal punika sanes ajaran alkitabiah.
 • Yesus Kristus mung Putra Gusti Allah ing pangertosan bilih Panjenenganipun punika Putra Putra Gusti ingkang digawe langsung dening Gusti Allah: "Yésus takon marang murid-muridé, ”Jaréné wong-wong, Putrané manungsa kuwi sapa?” Murid-muridé njawab, ”Ana sing kandha Yohanes Pembaptis. Ana uga sing kandha Élia, Yérémia, utawa nabi liyané.”  Yésus kandha, ”Nèk miturutmu, aku iki sapa?” Simon Pétrus njawab, ”Panjenengan kuwi Kristus, Putra saka Gusti Allah sing urip.”  Yésus kandha marang Pétrus, ”Bungah kowé, Simon anaké Yunus, merga sing ngandhani kowé bab iki dudu manungsa, nanging Bapakku ing swarga" (Matius 16:13-17, Yohanes 1:1-3). Yesus Kristus punika sanes Gusti Allah ingkang maha agung lan panjenenganipun sanes bagian saking Trinitas (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Roh suci yaiku kakuatan aktif Gusti Allah. Iki ora wong: "Banjur murid-murid weruh ana wewujudan kaya geni-geni cilik sing nyebar lan méncok ing ndhuwur sirahé saben wong ing kono" (Kisah 2: 3). Roh Suci ora dadi bagian saka Trinitas.
 • Kitab Suci punika Sabda Jahweh: "Kabèh sing ditulis ing Kitab Suci asalé saka Gusti Allah lan migunani kanggo mulang, nduduhké apa sing salah, mbenerké kabèh sing klèru, lan nglatih kita kanggo nindakké apa sing bener, supaya abdiné Gusti Allah isa bener-bener sanggup lan siap nindakké saben perkara sing apik" (2 Timotius 3: 16,17). Kita kudu maca, sinau, lan aplikasi ing urip kita: "nanging kang karem marang angger-anggere Sang Yehuwah, lan digilut-gilut rina wengi. Wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sapinggiring kali, kang metokake woh ing kalamangsane, lan ora alum godhonge, apa bae kang ditandangi mesthi lestari" (Jabur 1: 1-3) (Read The Bible Daily).
 • Mung iman ing kurban Kristus ngidini pangapura dosa lan banjur nambani lan kebangkitan wong mati: "Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné, supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. (...) Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah" (Yohanes 3:16). "Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh" (Matius 20:28) (Prayaan ing memori pati Yesus Kristus; The Release).
 • Kratoning Allah iku pemerintahan ing langit sing diadegaké ing swarga ing taun 1914, ing kana Sang Prabu yaiku Yesus Kristus sing didampingi 144.000 raja lan imam sing dadi "Yerusalem Anyar", panganten Kristus. Pamrentah swarga iki bakal ngancurake pamarentah saiki lan nguasai kabeh bumi: "Nanging ing jamanipun para ratu, Allahipun saindenging langit badhe ngedegaken satunggaling karajan ingkang boten badhe risak ing salami-laminipun, sarta pangwaosipun boten badhe pindhah dhateng bangsa sanes: karajan punika badhe nggecak sadaya karajan saha sami dipun sirnakaken, nanging karajan punika piyambak badhe madeg ing salami-laminipun" (Wahyu 12: 7-12, 21: 1-4, Matius 6: 9,10, Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Pati iku ngelawan urip. Nyawa mati lan roh mau ilang: "Aja kumandel marang para panggedhe, lan marang anaking manungsa kang ora bisa aweh karahayon. Manawa nyawane pecat, banjur bali menyang ing lemah; ing dina iku uga kekarepane sirna" (Jabur 146:3,4; Kohelet 3:19,20, 9:5,10).
 • Ana bakal kebangkitan wong adil lan wong sing ora adil: "Aja nggumun karo bab kuwi, merga bakal tekan wektuné kabèh wong sing ana ing njero kuburan bakal ngrungokké swarané lan metu. Wong-wong sing tumindaké apik bakal diuripké manèh kanggo urip saklawasé, nanging sing tumindaké èlèk bakal diuripké manèh kanggo diadili" (Yokhanes 5:28, 29). "Lan aku uga nduwé pangarep-arep marang Gusti Allah, kaya pangarep-arepé wong-wong iki, yaiku nèk Gusti Allah bakal nguripké manèh wong-wong sing bener lan sing ora bener" (Kisah  24:15). Sing ora adil bakal diadili miturut prilaku sing dilakoni nalika pemerintahane taun 1000 (lan ora adhedhasar prilaku sing kepungkur): "Aku ndelok tahta putih sing gedhé lan Pribadi sing lungguh ing ndhuwuré. Bumi lan langit ilang saka ing ngarsané lan ora ana manèh.  Banjur aku ndelok wong-wong mati, yaiku wong biasa lan wong penting, padha ngadeg ing ngarepé tahta kuwi, lan gulungan-gulungan dibukak. Nanging ana gulungan liya sing dibukak, yaiku gulungan kauripan. Wong-wong mati kuwi diadili miturut apa sing ditulis ing gulungan kuwi, miturut tumindaké wong-wong kuwi.  Laut masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Pati lan Kuburan masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Saben wong diadili miturut tumindaké dhéwé-dhéwé" (Wahyu 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Mung 144.000 manungsa bakal pindhah menyang swarga karo Gusti Yesus Kristus: "Banjur aku ndelok Cempé kuwi ngadeg ing Gunung Zion bareng karo 144.000 wong. Ing bathuké wong-wong kuwi katulis jenengé Cempé kuwi lan asmané Bapaké. Aku krungu swara saka langit sing kaya swarané grojogan sing gedhé lan gludhug sing banter. Swara sing tak rungokké mau kaya swarané wong sing nyanyi karo main harpa.  Wong-wong kuwi nyanyèkké lagu sing kétoké lagu anyar, ing ngarep tahta lan kerub papat lan para pinituwa. Sing isa nyanyi lagu kuwi mung 144.000 wong sing dituku saka bumi. Wong-wong kuwi ora tau najiské awaké karo wong wadon. Sakjané wong-wong kuwi murni. Wong-wong kuwi terus ngetutké Cempé kuwi ing ngendi waé lungané. Wong-wong kuwi dituku saka antarané manungsa dadi kaya hasil panèn sing kapisan sing diwènèhké marang Gusti Allah lan Cempé kuwi. Wong-wong kuwi ora tau ngapusi lan tanpa cacad" (Wahyu 7:3-8, 14:1-5). Wong akeh sing disebutake ing kitab Wahyu 7:9-17 yaiku wong-wong bakal manggon salawas-lawase ing langit ing bumi: "Sakwisé kuwi, aku ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing cacahé ora isa diétung. Wong-wong kuwi asalé saka kabèh bangsa, suku, golongan, lan basa. Wong-wong kuwi nganggo jubah putih lan ngadeg ing ngarepé tahta lan ing ngarepé Cempé kuwi, karo nggawa godhong palem. (...) Aku langsung njawab, ”Gustiku, panjenengan sing ngerti jawabané.” Banjur dhèwèké kandha, ”Kuwi wong-wong sing slamet ngliwati sengsara gedhé. Wong-wong kuwi wis ngumbah lan nggawé putih jubahé nganggo getihé Sang Cempé. Kuwi sebabé, wong-wong kuwi ana ing ngarep tahtané Gusti Allah. Wong-wong kuwi nindakké tugas suci marang Panjenengané awan lan bengi ing baité Panjenengané. Lan Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi bakal nglindhungi wong-wong kuwi.  Wong-wong kuwi ora bakal luwé utawa ngelak manèh. Wong-wong kuwi ora bakal kelaran merga kepanasen utawa kena panasé srengéngé sing ngenthang-ngenthang, merga Sang Cempé sing ana ing tengah-tengahé tahta bakal ngengon wong-wong kuwi lan nuntun wong-wong kuwi menyang sumber banyu kauripan. Lan Gusti Allah bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi" (Wahyu 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • We are urip ing dina terakhir sing bakal berakhir ing Mangsa Kasangsaran gedhe (Matius 24,25, Markus 13, Lukas 21, Wahyu 19: 11-21). Ing ngarsane (Parousia) Kristus wis wiwit ora katon wiwit 1914 lan bakal rampung ing pungkasan taun ewu: " Wektu Yésus lagi lungguh ing Gunung Zaitun, murid-muridé marani Yésus wektu ora ana wong liya. Murid-murid kuwi takon, ”Kandhanana aku kabèh, kapan bab-bab kuwi bakal kelakon, lan apa sing bakal dadi tandha rawuhé panjenengan lan tandha pungkasané jaman iki? (...) Lan kabar apik bab Kraton iki bakal diwartakké ing saklumahing bumi, dadi kesaksian kanggo kabèh bangsa, sakwisé kuwi pungkasané donya bakal teka" (Matius 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • langit ing bumi: "Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana. Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné. Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi.  Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Yesaya 11,35,65, Wahyu 21:1-5) (The Release).
 • Gusti Allah ngidinake piala. Iki menehi jawaban marang tantangan setan kanggo legitimasi Kedaulatan Pangeran Yehuwah (Purwaning Dumadi 3:1-6) (Satan Hurled). Lan uga kanggo menehi jawaban kanggo tuduhan setan kang gegayutan integritas manungsa (Ayub 1: 7-12; 2: 1-6). Iku ora Gusti Allah sing nyebabake kasangsaran (Yakobus 1:13). Kasangsaran iku asil papat faktor utama: Iblis uga kang nimbulaké gerah (nanging ora tansah) (Ayub 1:7-12; 2:1-6). Kasusahan iku minangka akibat saka kondisi Adam kang nyebabake sing kita warisi, penyakit lan pati (Roma 5:12, 6:23). Penderitaan bisa dadi akibat saka keputusan manungsa (ing bagean kita utawa saka manungsa liya) (Pangandharing Torets 2. 32:5, Rum 7:19). gerah bisa dadi asil "wektu lan unforeseen acara" sing nggawe wong ing panggonan salah ing wektu salah (Kohelet 9: 11). Nasib ora minangka ajaran Kitab Suci, kita ora "pinesthi" apa apik utawa ala, nanging ing basis saka gratis, kita milih kanggo nindakake "apik" utawa "ala" (Pangandharing Torèt 30: 15).
 • Kita kudu ngladeni kapentingan Kratoning Allah. Kita kudu kabaptis lan tumindak miturut apa sing ditulis ing Kitab Suci (Matius 28: 19,20) (The Baptism). Kita kudu ngabarake Injil (Matius 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Apa sing dilarang Alkitab

 • Kebencian dilarang: "Saben wong sing sengit marang seduluré kuwi tukang matèni, lan kowé ngerti nèk tukang matèni ora bakal nampa urip saklawasé" (1 Yohanes 3:15). Pembunuhan dilarang, pembunuhan pinaten kanggo alasan pribadi, pembunuhan kanggo alasan patriotisme agama utawa patriotisme negara dilarang: "Banjur Yésus kandha marang dhèwèké, ”Lebokna pedhangmu ing wadhahé, merga kabèh wong sing nggunakké pedhang bakal mati merga pedhang"" (Matius 26:52) ) (The End of Patriotism).
 • Pencurian dilarang: "Wong sing seneng nyolong, aja nyolong manèh, nanging dhèwèké kudu nyambut gawé kanthi mempeng lan nindakké apa sing apik supaya dhèwèké isa mènèhi wong sing kekurangan" (Efesus 4:28).
 • Ngapusi dilarang: "Aja padha ngapusi. Singkirna kepribadianmu sing lawas lan kebiasaanmu sing mbiyèn" (Kolose 3: 9).
 • Larangan Kitab Suci liyan: "Merga roh suci wis mbantu aku kabèh nggawé kesimpulan supaya ora nambahi bebanmu, kejaba mung bab-bab sing penting iki:  terus nyingkira saka perkara-perkara sing dikurbanké marang brahala, saka getih, saka daging kéwan sing mati ditekak, lan saka hubungan sèks sing ora sah. Nèk kowé tenanan njaga awakmu saka perkara-perkara kuwi, kahananmu bakal apik. Muga-muga kowé terus séhat" (Kisah 15:19,20,28,29).
 • Bab kontaminasi karo déning brahala: Iki minangka "bab" sing gegayutan karo praktik agama sing bertentangan karo Kitab Suci, perayaan liburan pagan. Iki bisa dadi praktik agama sadurunge matèni utawa ngonsumsi daging: "Mangana daging apa waé sing diedol ing pasar. Lan ora perlu takon-takon merga wedi nèk hati nuranimu keganggu.  Sebab ”bumi lan sak isiné kuwi duwèké Yéhuwah”.  Nèk kowé diundang mangan karo wong sing ora seiman lan kowé gelem teka, panganen apa waé sing disuguhké marang kowé. Kowé ora perlu takon-takon merga wedi nèk hati nuranimu keganggu.  Nanging nèk ana sing kandha, ”Panganan iki dikurbanké marang brahala”, aja kok pangan. Iki kok tindakké demi wong sing ngandhani mau lan demi hati nurani.  Maksudku dudu hati nuranimu, nanging hati nuraniné wong kuwi. Aku ora péngin kebébasanku nggawé aku diadili karo hati nuraniné wong liya. Senajan aku mangan lan ngucap sokur marang Gusti Allah kanggo panganan kuwi, apa kuwi ya kudu tetep tak pangan nèk kuwi isa nggawé wong-wong nyacad aku?" (1 Korintus 10:25-30).
 • "Aja nyawiji* karo wong-wong sing ora seiman, merga apa ana sing padha antarané apa sing bener lan sing jahat? Utawa, apa ana sing padha antarané pepadhang lan pepeteng?  Banjur, apa Kristus karo Sétan* isa sak pikiran? Utawa, apa wong sing nduwé iman kuwi padha karo wong sing ora nduwé iman? Apa ana hubungané antarané baité Gusti Allah karo brahala? Kita iki bait saka Gusti Allah sing urip, kaya sing Gusti Allah ngendikakké, ”Aku bakal manggon bareng wong-wong kuwi lan Aku bakal ana ing antarané wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahé wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku.”  ”’Mula, metua saka antarané wong-wong kuwi, lan pisahna awakmu,’ ngendikané Yéhuwah, ’lan aja ndemèk apa sing najis,’” ”’lan aku bakal nampa kowé.’”  ”’Aku bakal dadi Bapakmu, lan kowé bakal dadi anak-anak-Ku lanang lan wadon,’ ngendikané Yéhuwah Sing Mahakuwasa" (2 Korintus 6:14-18).
 • Aja nyembah brahala. Iku kudu numpes obyek utawa gambar-gambar idolatrous, patung, patung kanggo tujuan keagamaan (Matius 7: 13-23). Aja laku occultism: ramalan, sihir, astrologi ... Kita kudu numpes kabeh obyek sing ana hubungane karo okultisme (Para Rasul 19:19, 20).
 • Aja nonton film utawa gambar porno utawa kasar. dilarang saka gambling, pamakean narkoba, kayata mariyuana, sirih, tembakau, alkohol keluwihan, keluwihan apa wae: "Mula sedulur-sedulur, merga Gusti Allah kuwi welas asih, aku nyuwun marang kowé kabèh supaya mènèhké badan lan uripmu marang Gusti Allah kaya mènèhké kurban sing suci sing bakal ditampa Gusti Allah. Dadi, gunakna sakwutuhé pikiranmu wektu ngabdi marang Gusti Allah" (Roma 12:1, Matius 5:27-30, Jabur 11:5).
 • Prilaku seksual (laku cabul): jina, pasangan sing ora kawin (lanang / wadon), homoseksualitas lanang lan wadon, dilarang: "Apa kowé ora ngerti nèk wong sing ora bener ora bakal nampa warisan Kratoné Allah? Aja padha ngapusi awakmu dhéwé! Wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah, wong sing nyembah brahala, wong sing laku jina, wong lanang sing gelem digunakké kanggo homosèks, wong lanang sing nindakké homosèks,  maling, wong sing srakah, wong sing seneng mabuk, wong sing seneng ngrèmèhké, lan rampok ora bakal nampa warisan Kratoné Allah" (1 Korintus 6:9,10). "Urip bebojoan kuwi kudu diajèni karo kabèh wong lan ora éntuk digawé najis, merga Gusti Allah bakal ngadili wong-wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah lan sing laku jina" (Ibrani 13:4).
 • Kitab Suci nyatakake poligami dilarang, sapa wae ing kahanan iki sing kepengin nglakoni karsané gusti Allah, kudu nyathet kahanan kasebut kanthi tetep mung karo bojoné sing sepisanan kang wis nikah (1 Timotius 3: 2 "Suami saka wong wadon"). Kitab Suci nglarang masturbasi: "Mula, patènana kabèh pepénginané anggota-anggota badanmu, yaiku pepénginan kanggo nindakké hubungan sèks sing ora sah, kenajisan, nafsu sèks sing ora isa dikendhalèni, kejahatan, lan keserakahan, sing padha karo penyembahan brahala" (Kolose 3:5).
 • Dilarang kanggo mangan getih, sanajan ing babagan terapi (transfusi getih): "mung daging kang isih ana nyawane, iya iku getihe, iku aja sira pangan" (Purwaning Dumadi 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • "Kabeh pratelan sing diandharake" dening Kitab Suci ora dicritakake ing kitab iki. Kristen sing wis ngrambah umur lan kawruh sing bener saka prinsip-prinsip Alkitab, bakal ngerti prabédan antarane "becik" lan "ala", sanajan ora ditulis kanthi langsung ing Kitab Suci: "Nanging, panganan sing akas kuwi kanggo wong diwasa, sing terus nggunakké kesanggupané kanggo mikir, sing wis dilatih kanggo mbédakké sing bener lan sing salah" (Ibrani 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

Prayaan ing memori pati Yesus Kristus

Tujuan saka situs iki

Apa sing kudu dilakoni?

Menu utama:
Inggris: http://www.yomelyah.com/435871998
Spanyol: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugis: http://www.yomelias.com/435612345
Prancis: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG