• Xwedayê tê gotin Yahowa: "Da ku hîn bibin navê te Yahowa e, Li ser tevahiya dinê, tenê tu berz î" (Zebûr 83:18). Divê em tenê Yahowa biperizin: "Ya Yahowa, Xwedayê me, Tu hêja yî ku rûmet, hurmet û hêzê bistînî. Çimkî te her tişt afirandin Û bi daxwaza te ew afirîn û hene" (Peyxama Yûhenna 4:11). Divê em bi tevahiya hêza jiyana me ya xwe hez bikin: "Îsa lê vegerand û got: "‹Ji Xudan Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe û bi hemû hişê xwe hez bike.› Emrê pêşî û mezin ev e"" (Metta 22:37,38). (Îşaya 42: 8). Xwedayê ew ne Trînîtiyê. Trînîtiyê ew ne hînkirina Mizgînî.

 • Îsa Mesîh Kurê Xwedê ye: "wî ji şagirtên xwe pirsî: "Li gor gotina xelkê Kurê* Mirov kî ye?" Wan lê vegerand û gotin: "Hinek dibêjin Yûhennayê imadkar, hinek dibêjin Êlyas û hinekên din jî dibêjin Yêremya an jî yek ji Îsa ji wan re got: "Lê hûn çi dibêjin? Bi ya we ez kî me?" Şimûn-Petrûs bersîv da û got: "Tu Mesîh î, Kurê wî Xwedayê jîndar î." Îsa lê vegerand û got: "Xwezî bi te, ey Şimûnê kurê Ûnis, çimkî yê ku ev ji te re vekiriye ne xwîn û goşt e, lê Bavê min ê li ezmanan e"" (Metta 16:13-17, Yûhenna 1:1-3). Îsa Mesîh Xwedê ne e û ne beşek Trînîtiyê ye.

 • Ruhê Pîroz hêza hêza Xwedê ye. Ew ne kesek: "Zimanên wek pêlên agir di nav wan de xuya bûn û li ser her yekî ji wan danîn" (Karên Şandiyan 2: 3). Ruhê Pîroz ne parçeyek Trînîtiyê ye.

 • Mizgîniyê ji Xwedê ye: "Tevahiya Nivîsara Pîroz ji bîhna Xwedê ye û ji bo hînkirin, lêhilatin, rastkirin û ji bo perwerdekirina di riya rastdariyê de bi kêr tê, da ku mirovê Xwedê, ji bo her karê qenc bêkêmahî û rapêçandî be" (Tîmotêyos II. 3:16,17). Divê em her rojê bi Mizgîniyê bixwîne û wê bicih bikin: "Ew tenê zewqa xwe ji şerîeta Xudan distîne, û bi şev û bi roj kûr li ser wê difikire. Yên weha wek wê darê ne, ku li lêva avê hatiye danîn, meywa xwe di demê de dide, pelê wê naçilmise. Her karê ku dike qenc dike" (Zebûr 1:1,2).

 • Divê em di goriyê Mesîh de bawerî bawer bikin. Ev yek ji baxşandina gunehên destûr dide: "Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. (...) Yê ku baweriyê bi Kur tîne, jiyana wî ya herheyî heye. Yê ku bi ya Kur nake, jiyanê nabîne, lê xezeba Xwedê li ser wî dimîne" (Yûhenna 3:16,36). "Çawa ku Kurê Mirov jî nehatiye ku jê re xizmet bê kirin, lê hatiye ku xizmetê bike û di ber gelekan de canê xwe berdêl bide" (Metta 20:28).

 • Padîşahiya Xwedê li ezmanan e. Ji sala 1914 Îsa Mesîh Padîşah e. wî xwedî 144,000 padîşahan û kahînan re, ku "New Orşelîmê" e, jina Mesîh e. Ew ê dinyayê serwer dike: "Hingê min erdekî nû û ezmanekî nû dîtin; çimkî ezmanê pêşî û erdê pêşî bihûrîn û êdî derya tunebû. Min dît ku Bajarê Pîroz, Orşelîma nû wek bûka ku ji bo mêrê xwe hatiye xemilandin, ji nav ezmên ji Xwedê dihat xwarê. Û min ji text dengekî bilind bihîst ku digot: "Va ye, konê Xwedê di nav mirovan de ye û ew bi xwe wê bi wan re bijî. Ewê gelên wî bin û Xwedê bi xwe wê bi wan re be û Xwedayê wan be"" (Peyxama Yûhenna 21:1-3; 12:7-12; Metta 6:9,10, Daniel 2:44).

 • Mirin e naşibin jiyanê. Ruh miriye (hêza jiyanê). Êdî niha tune jiyanê: ""Piştî van peyvan wî ji wan re got: «Dostê me Lazar bi xew ve çûye, lê ez diçim wî hişyar bikim.» Şagirtan jê re got: «Ya Xudan, eger ew ketibe xewê, ewê qenc bibe.» Niha Îsa li ser mirina wî digot, lê wan guman kir ku ew li ser razana wî dibêje. Li ser vê yekê Îsa bi eşkereyî ji wan re got: "Lazar miriye""" (Yühenna 11:114-14).

 • Wê bibe vejîna "rastdar û neheq": "Li vê yekê şaş nemînin, çimkî ew wext tê ku hemû kesên di goran de wê dengê wî bibihîzin û derkevin. Yên ku qencî kirine, wê ji bo jiyanê, yên ku xerabî kirine, wê ji bo dîwanbûnê rabin" (Yûhenna 5:28,29). "Wek ku ew bi xwe jî qebûl dikin ku vejîna yên rast û nerast wê çêbe, ev hêviya min jî ji Xwedê heye" (Karên Şandiyan 24:15). neheq dê li ser bingeha helwesta wî, dema ya 1000-sal salî dadbar kirin (û ne li ser helwesta riya xwe ya berê): " Hingê min textekî mezin ê spî û yê li ser wî rûniştibû dît. Erd û ezmên ji ber wî bazdan û cihek ji bo wan peyda nebû. Û min yên mirî, yên biçûk û mezin, li ber text sekinî dîtin. Kitêb vebûn û kitêbeke din a ku Kitêba Jiyanê ye vebû. Mirî, li gor kirinên xwe yên ku di kitêban de nivîsî bûn, hatin dîwankirin. Û deryayê ew miriyên ku di wê de bûn dan; mirinê û diyarê* miriyan jî ew miriyên ku di wan de bûn, dan. Û her yek li gor kirinên xwe hat dîwankirin" (Peyxama 20:11-13).

 • Mirov tenê 144,000 mirov wê bi Îsa Mesîh re li ezman: "Hingê min dît ku va ye, Berx li ser Çiyayê Siyonê disekinî û bi wî re sed û çil û çar hezar mirov hebûn ku li ser eniya wan navê wî û navê Bavê* wî nivîsî bûn. Û min ji ezmên dengekî wek dengê aveke boş û wek dengekî bilind yê xurexura ewran bihîst. Dengê ku min bihîstibû, wek dengê muzîkvanên ku li çengên* xwe dixin bû. Wan li ber text û li ber çar afirîdên jîndar û rihspiyan straneke nû digot. Ji wan sed û çil û çar hezarên ku ji rûyê erdê bi berdêl hatine kirrîn pê ve, tu kes nikare wê stranê hîn bibe. Yên ku bi jinan re nelewitîne ev in. Çimkî keçên keçîn-kurên kurîn in. Ev ew in ku Berx bi ku derê ve here, li pey wî diçin. Evên ha berê pêşî ne ku ji bo Xwedê û ji bo Berx ji nav mirovan hatine kirrîn. Derew ji devê wan derneket. Ew bêleke ne" (Peyxama Yûhenna 7:3-8, 14:1-5). Elaletê mezin wê her bimîne "ezmên li erdê": "Piştî vê yekê min dît ku va ye, elaleteke mezin ya ku ji her miletî, ji her bavikî, ji her gelî û ji her zimanî ku tu kesî nedikarî bihejmarta; xiftanên spî li xwe kiribûn û guliyên xurmeyan di destên wan de bûn û li ber text û li ber Berx radiwestan. (...) Hingê wî ji min re got: "Evên ha ew in ku ji wê tengahiya mezin hatine, xiftanên xwe şuştine û bi xwîna Berx spî kirine. Ji bo vê yekê li ber textê Xwedê neÛ di Perestgeha wî de şev û roj diperizin wî.Yê ku li ser text rûniştiye, wê konê* xwe li ser wan vegire. Êdî ew birçî nabin û êdî tî nabin Û ne tav û ne jî germî li wan dixe. Çimkî ew Berxê ku di navenda text de ye Wê şivantiyê li wan bike Û wê wan bibe ser kaniyên ava jiyanê. Xwedê wê hemû hêstiran ji çavên wan paqij bike" (Peyxama Yûhenna 7:9-17).

 • Em rojên dawîn dijîn. Dawiyê dê bobelata mezin be: "Çaxê Îsa li Çiyayê Zeytûnê rûdinişt, şagirtên wî bi serê xwe hatin ba wî û jê re gotin: "Ji me re bêje, ka ev tişt wê kengê bibin? Çi wê bibe nîşana hatina te û dawiya dinyayê?" (...) Çimkî hingê tengahiyeke wusa mezin wê çêbe, ku ji destpêka dinyayê ve tiştekî weha çênebûye û tu caran çênabe jî" (Metta 24,25, Mark 13, Lûqa 21, Peyxama 19:11-21).

 • Ezmên li erdê: "Û min ji text dengekî bilind bihîst ku digot: "Va ye, konê Xwedê di nav mirovan de ye û ew bi xwe wê bi wan re bijî. Ewê gelên wî bin û Xwedê bi xwe wê bi wan re be û Xwedayê wan be. Ewê ji çavên wan hemû hêstirên wan paqij bike û êdî mirin wê nebe. Êdî şîn û girîn, êş û elem jî wê nebin; çimkî tiştên berê bihûrîn"" (Îşaya 11,35,65, Peyxama 21:1-4).

 • Yahowa bersiv da ku bi "challenge" ji şeytan, bo serweriya Yahowa (Genesis 3: 1-6). Û herweha ku "challenge" ji şeytan, bo "dilsozî" mirovan (bersîva 1: 7-12; 2: 1-6) re bersîva bide. Ew ne Xwedê ye ku diêşîne tengahiyê: "Gava ku tê ceribandin, bila tu kes nebêje: «Ez ji aliyê Xwedê ve têm ceribandin.» Çimkî Xwedê bi tiştên xerab nayê ceribandin û ew bi xwe jî tu kesî naceribîne" (Aqûb 1:13). "Tengahiyê" encamên çar sereke yên sereke hene: Şeytan ew e ku dibe sedema Tengahiyê (ne herdem) (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Tengahiyê encamê ku rewşa rewşa gunehkarê: e ku em di temenê temen, nexweşiyê û mirinê de bûye (Romayê 5:12, 6:23). Tengahiyê dibe ku ji ber biryara xirab be (ji me an jî kesên din). Tengahiyê dibe ku ji bûyerên "unexpected": Kesek e "cihekî çewt", "wextê çewt" (Ecclesiaste 9:11).

 • Divê em daxwaza Xwedê bikin : "Loma herin û hemû miletan bikin şagirtên min: Wan bi navê Bav, Kur û Ruhê Pîroz imad bikin, hemû tiştên ku min li we emir kirine, hînî wan bikin, da ku pêk bînin. Va ye, ez herdem heta dawiya dinyayê bi we re me" (Metta 28:19,20).

Mizgîniyê wê qedexe dike

Nefret qedexe ye: "Her kesê ku ji birayê xwe nefret dike, mêrkuj e û hûn dizanin ku jiyana herheyî bi tu mêrkujî re tune" (1 Yûhenna 3:15).

"Hingê Îsa ji wî re got: «Şûrê xwe bixe kalanê wî. Çimkî her kesê ku şûr bikişîne, ewê bi şûr bê kuştin" (Metta 26:52).

 

Neçin diziyê: "Yê ku dizî kiriye, divê êdî diziyê neke, lê bila bi destê xwe tiştê qenc bike û bixebite, da ku tiştekî wî hebe ku bide yê hewcedar" (Efesî 4:28).

 

Lying qedexe ye: "Derewan li hev nekin, çimkî we mirovê kevin bi kirinên wî ve ji ser xwe avêtiye û" (Kolosi 3: 9).

 

Qedexeyên din:

 

"Çimkî ji Ruhê Pîroz û ji me re jî qenc hat dîtin ku em ji van tiştên ku pêwist in pê ve, barekî din daneynin ser pişta we. Îcar hûn xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pûtan re murdar bûne, ji xwînê, ji heywanên mirar û ji fuhûşiyê dûr bixin. Eger hûn xwe ji van tiştan biparêzin, hûnê qenc bikin. Di aştiyê de bimînin" (Acts 15: 19,20,28,29).

 

"Her tiştê ku li çarşiya qesaban tê firotin, bêyî ku ji bo wijdanê hûn lê bipirsin, bixwin. "Çimkî erd û hemû tiştên ku tê de ne, yên Xudan in.» Eger yekî ku baweriyê nayne gazî we bike û hûn bixwazin herin, her tiştê ku danîn ber we, bêyî ku hûn ji bo wijdanê lê bipirsin, bixwin. 28Lê eger yek ji we re bêje: "Ev goştê goriyê ye", ji bo yê ku vê dibêje û ji bo wijdanê nexwin. 29Çaxê ez li ser wijdanê dibêjim, ne li ser ya te, lê ez li ser ya mirovê din dibêjim. Gelo çima wijdana yekî din, azadiya min dadbar bike? Eger ez bi spasî dixwim, nexwe çima ji ber tiştê ku min ji bo wî spas kiriye, ez bêm sûcdarkirin?" (1 Korinti 10:25-30).

 

"Bi yên bêbawer re nekevin bin eynî nîrî. Ma çi hevkariya rastdariyê bi neheqiyê re heye? An çi danûstandina tariyê bi ronahiyê re heye? Ma di navbera Mesîh û Beliyal de çi hevparî heye? An çi para yê bawermend bi yê ku baweriyê nayne re heye? Ma di navbera Perestgeha Xwedê û pûtan de çi lihevkirin heye? Çimkî em Perestgeha Xwedayê jîndar in. Wek ku Xwedê gotiye: "Ezê di nav wan de rûnim Û di nav wan de bigerim; Ezê bibim Xwedayê wan Û ew jî wê bibin gelê min." Xudan dibêje: "Loma ji nav wan derkevin û veqetin, Dest nedin tiştê murdar. Hingê ezê we qebûl bikim." Xudanê karîndarê her tiştî dibêje: "Ezê ji we re bibim Bav, Û hûnê ji min re bibin kur û keç" (2 Korinti 6:14-18).

 

Occultism qedexe ye: "Gelek ji wan ên ku sêrbazî dikirin, kitêbên xwe civandin û li ber hemûyan şewitandin. Bihayê wan kitêban hat hesabkirin, pêncî hezar zîv digirt. Bi vî awayî peyva Xudan hê bêtir belav dibû û hêzdar dib" (Karên Şandiyan 19:19,20).

 

"Ma hûn nizanin ku yên neheq Padîşahiya Xwedê mîras nastînin? Neyên xapandin! Yên ku fuhûşê dikin, an pûtperest, an zînakar, an qûnde, an qûngê, an diz, an çavbirçî, an serxweş, an çêrker an jî nijdevan, Padîşahiya Xwedê mîras nastînin" (1 Korinti 6:9,10).

 

"Bila her kes bi hurmet li zewacê binêre û bila nivîna zewacê bêleke be. Çimkî Xwedê wê dîwana fuhûşkar û zînakaran bike" (Îbranî 13:4).

 

Bikaranîna "dermankirinê" qedexe ye: "Ji bo vê yekê birano, ez ji ber rehma Xwedê ji we hêvî dikim ku hûn bedena xwe wek goriyeke zindî, pîroz û ji bo Xwedê meqbûl pêşkêş bikin. Perizîna we ya ruhanî ev e" (Romayî 12:1).

 

"xwînê xwar qedexe ye": "Goştê bi can yanî bi xwînê ve nexwin" (Destpêkirin 9:4).

 

Em pêdivî ye ku cudahiya nav "baş" û "xirab" : "Lê xwarina giran ji bo yên gihîştî ye. Têgihîştina wan bi karanînê hatiye perwerdekirin, da ku qencî û xerabiyê ji hev derxin" (Îbranî 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).