SOLA SCRIPTURA

Allahın adı vardır: Yehova: "Mən Yehovayam. Adım budur.Şanımı heç kəsə vermərəm" (Əşiya 42:8). Yalnız Yehovaya ibadət etməliyik: "Allahımız Yehova, Sən şana, şərəfə, qüdrətə layiqsən! Çünki hər şeyin yaradanı Sənsən və hər şey Sənin iradənlə mövcud oldu və yaradıldı" (Vəhy 4:11). Onu bütün gücümüzlə sevmək lazımdır: "İsa cavab verdi: “Allahın Yehovanı bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün ağlınla sev”. Bu, birinci və ən böyük əmrdir" (Matta 22:37,38). Allah bir Trinity deyil. Üçlük biblical bir tədris deyil.

 

İsa Məsih Allaha birbaşa Allah tərəfindən yaradılan Allahın tək Oğlu olduğu mənasında Allahın yeganə Oğludur: "İsa Filipi Qeysəriyyəsi ətrafına gəldikdə şagirdlərindən soruşdu: «Camaat nə deyir? İnsan Oğlu kimdir?» Onlar dedilər: «Kimisi deyir, Vəftizçi Yəhyadır, kimisi deyir, İlyasdır. Kimisi də Ərəmya və ya peyğəmbərlərdən biridir deyir». İsa onlardan soruşdu: «Bəs sizcə, mən kiməm?» Şimon Butrus cavab verdi: «Sən Məsihsən, var olan Allahın Oğlusan». İsa ona dedi: «Yunus oğlu Şimon, sən xoşbəxt adamsan! Çünki bunu sənə insan yox, göydəki Atam əyan edib" (Matta 16:13-17, Yəhya 1:1-3). İsa Məsih Qüdrətli Allah deyil və o, bir Üçlüyün deyil bir hissəsidir.

 

Müqəddəs ruh Allahın fəal qüvvəsidir. O, insan deyil: "Onlar alovun dillərinə bənzər bir şey gördülər. Bu dillər bir-birindən ayrılıb hər birinin üzərinə qondu" (Həvarilərin işləri 2:3). Müqəddəs Ruh Üçlüyün bir hissəsi deyil.

 

Müqəddəs Kitab Allahın Sözüdür: "Müqəddəs Yazılardakı hər kəlmə Allahdandır və təlim, tənbeh, islah üçün, həm də salehliyə uyğun tərbiyə üçün faydalıdır. Bunun sayəsində Allah bəndəsi tam səriştəli, hər cür yaxşı işə tamamilə hazır ola bilər" (2 Timoteyə 3:16,17). Bunu oxumalı, öyrənməli və həyatımızda tətbiq etməmiz lazımdır: "O, Yehovanın qanunundan həzz alır,Gecə-gündüz Onun qanununun dərinliyinə varır. O, axar sular kənarında əkilmiş,Barını mövsümündə verən ağactək olar,Yarpaqları solmaz, Hər işində uğur qazanar" (Zəbur 1:1-3).

 

Məsihin qurbanına olan iman günahların bağışlanmasına, sonra isə ölülərin şəfa və dirilməsinə imkan verir: "Allah dünyanı o qədər sevir ki, yeganə Oğlunu onun uğrunda fəda etdi. Bunu ona görə etdi ki, ona iman edənlər məhv olmasın, onların əbədi həyatı olsun. (...) Oğula iman edən əbədi həyata qovuşacaq. Oğula itaət etməyənsə həyata qovuşmayacaq, Allahın qəzəbinə düçar olacaq" (Yəhya 3:16,36, Matta 20:28).

 

Allahın Padşahlığı 1914-cü ildə cənnətdə qurulan və Padşah İsa Məsihin "Yeni Qüds", 144.000 krallar və kahinlər. Allahın bu səmavi hökuməti Böyük Tribulation zamanı mövcud insan hakimiyyətinə son qoyacaq və yer üzündə özünü quracaq: "O padşahların dövründə göylərin Allahı heç vaxt dağılmayacaq bir padşahlıq quracaq. Bu padşahlıq başqa xalqa keçməyəcək. O, bütün bu padşahlıqları əzib yox edəcək, özü isə əbədi duracaq" (Vəhy 12:7-12, 21:1-4, Matta 6:9,10, Daniel 2:44).

 

Ölüm həyatın ziddidir. Ruh ölür və yox olur: "Əsilzadələrə,Qurtuluş verə bilməyən bəşər oğluna güvənməyin. Onun ruhu çıxır, özü torpağa qayıdır,Düşüncələri həmin gündəcə yox olur" (Zəbur 146:3,4, Vaiz 3:19,20, 9:5,10).

 

Adil və ədalətsizlərin dirilməsi olacaq: "Buna heyrət etməyin, çünki elə bir vaxt gələcək ki, qəbirlərdə olanların hamısı onun səsini eşidəcək, yaxşı iş görənlər həyata qovuşmaq üçün, pis iş görənlərsə hökmə düçar olmaq üçün diriləcəklər" (Yəhya 5: 28,29, Həvarilərin 24:15). Haqsızlıq 1000 illik hakimiyyət dövründə (onların keçmiş davranışları əsasında deyil) davranışları əsasında mühakimə olunacaqlar: "Sonra mən böyük bir ağ taxt və bu taxtda oturanı gördüm. Yer və göy Onun qabağından qaçdı və artıq onlar üçün yer tapılmadı. Mən həmçinin taxtın önündə durmuş ölüləri — böyükləri və kiçikləri gördüm. Tumarlar açılmışdı. Başqa bir tumar da açıldı, bu tumar həyat kitabıdır. Ölülər tumarlarda yazılmış əməllərinə müvafiq mühakimə edildi. Dəniz onda olan ölüləri qaytardı, ölüm və Məzar da onlarda olan ölüləri qaytardılar və hər biri öz əməllərinə görə mühakimə edildi" (Vəhy 20:11-13).

 

Yalnız 144.000 nəfər İsa Məsihlə birlikdə cənnətə gedəcək: "Sonra baxdım və budur: Quzu və onun yanında 144 000 nəfər Sion dağında durublar. Onların alınlarında Quzunun və onun Atasının adı yazılmışdı. Göydən bir səs eşitdim. Bu səs gur suların və güclü göy gurultusunun səsinə oxşayırdı. Eşitdiyim səs həm də çəngdə çalıb-oxuyanların səsini xatırladırdı. Onlar taxtın, dörd məxluqun və ağsaqqalların qarşısında, sanki, yeni bir mahnı oxuyurlar. Bu mahnını yerdən satın alınmış 144 000 nəfərdən başqa heç kəs öyrənə bilmirdi. Bunlar bakir qalmış, özlərini qadınlarla ləkələməmiş şəxslərdir. Quzu hara getsə, onlar da onun ardınca gedirlər. Onlar Allah və Quzu üçün insanların arasından nübar kimi alınmışlar. Onların ağzında heç bir hiylə tapılmamışdır. Onlar qüsursuzdurlar" (Vəhy 7:3-8, 14:1-5). Vəhy 7:9-17-də göstərilən böyük izdiham böyük müsibətdən xilas olacaq və cənnət cənnətində əbədi olaraq yaşayan insanlardır: "Sonra baxdım və budur: hər xalqa, hər tayfaya, hər ümmətə və hər dilə mənsub adamlardan ibarət, heç kəsin saymağa qadir olmadığı böyük bir izdiham. Onlar əyinlərində ağ libas, əllərində xurma budaqları taxtın və Quzunun qarşısında durmuşdular. (...) Mən dərhal dedim: «Ağa, sən bilərsən». O dedi: «Bunlar böyük müsibətdən çıxanlardır. Onlar libaslarını Quzunun qanında yuyub ağardıblar. Buna görə də onlar Allahın taxtı qarşısındadırlar və gecə-gündüz Onun məbədində Ona qulluq edirlər. Taxtda oturan çadırını onların üzərinə çəkəcək. Onlar daha acmayacaq, heç vaxt susamayacaqlar. Onları gün vurmayacaq və qızmar isti yandırmayacaq. Çünki taxtın yanında duran Quzu onları otaracaq və həyat suyu bulaqlarına aparacaq. Allah onların gözlərindən bütün yaşları siləcək" (Vəhy 7:9-17).

 

Son günlərdə yaşayırıq, kim böyük müsibətdə sona çatacaq (Matta 24,25, Mark 13, Luka 21, Vəhy 19: 11-21): "İsa Zeytun dağında oturarkən şagirdləri təklikdə onun yanına gəlib soruşdular: «Bizə de, bunlar nə vaxt baş verəcək? Sənin hüzuruna və o dövrün yekununa əlamət nə olacaq?» (...) Çünki o vaxt elə böyük müsibət olacaq ki, beləsi dünya yaranandan bəri olmamışdır və bir daha olmayacaq" (Matta 24:3,21).

 

Cənnət yer üzündə olacaq: "Sonra mən yeni göy və yeni yer gördüm. Çünki köhnə göylə köhnə yer yox olmuşdu, dəniz də artıq yox idi. Mən həmçinin müqəddəs şəhəri, Yeni Yerusəlimi gördüm. O, göydən, Allahın yanından enirdi və sanki, nişanlısı üçün bəzənib-düzənmişdi. Bu vaxt taxtdan gələn gur səs eşitdim: «Budur, Allahın çadırı insanlarladır. O, onlarla məskən salacaq, onlar da Onun xalqı olacaqlar. Allah Özü onlarla olacaq. O, onların gözlərindən bütün yaşları siləcək. Artıq ölüm olmayacaq. Nə dərd, nə fəryad, nə də ağrı olmayacaq, çünki əvvəlki şeylər keçib getdi" (Yeşaya 11,35,65, Vəhy 21:1-5).

 

mümkün deyil" (Yaqub 1:13). Acı çəkmək dörd əsas amilin nəticəsidir: Şeytan əzablara səbəb olur (lakin həmişə deyil) (Əyyub 1: 7-12, 2: 1-6). Acı çəkmək günahlı vəziyyətimizin nəticəsidir ki, bizi qoca, xəstəlik və ölümə aparır (Romalılara 5:12, 6:23). Acı çəkmək pis insan qərarlarının nəticəsi ola bilər (Qanunun təkrarı 32: 5, Romalılara 7:19). Xəstəliyin yanlış yerdə səhv yerə gəlməsinə səbəb olan "gözlənilməz hadisələr və hadisələr" (Vaiz 9:11). Kader bibliyaq bir tədris deyil. Öz iradəmiz var (Qanunun təkrarı 30: 15).

 

Biz Allahın Padşahlığının maraqlarına xidmət etməliyik. Vəftiz etmək və Müqəddəs Kitabda yazılanlara görə hərəkət etmək: "Padşahlıq haqqındakı bu müjdə xalqların hamısına şəhadət olsun deyə, bütün yer üzündə təbliğ ediləcək və son o vaxt gələcək. (...) Buna görə də gedin və bütün xalqların içində şagird hazırlayın, onları Ata, Oğul və müqəddəs ruh adı ilə vəftiz edin, sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin. Mən bu dövrün yekununa kimi həmişə sizinləyəm" (Matta 24:14; 28:19,20).

 

Müqəddəs Kitabda qadağan olunan şey

 

Nifrət qadağandır: "Qardaşına nifrət edən qatildir və siz bilirsiniz ki, heç bir qatilin əbədi həyatı yoxdur" (1 Yəhya 3:15). Cinayətkarlıq qadağandır: "İsa ona dedi: «Qılıncını qaytar qoy qınına. Qılınc götürən hər kəs qılıncdan öləcək" (Matta 26:52).

 

Oğurlamaq etməyin: "Oğurluq edən daha oğurluq etməsin, əlinin halal zəhməti ilə dolansın ki, korluq çəkənə də əl tuta bilsin" (Efeslilərə: Oğurluq qadağandır 4:28).

 

Yalana qadağan edilir: "Bir-birinizə yalan danışmayın. Köhnə şəxsiyyəti əməlləri ilə birgə əyninizdən çıxarıb" (Kolos. 3: 9).

 

Digər bibliyaq qadağalar:

 

"Biz müqəddəs ruhun köməyi ilə qərara gəldik ki, üzərinizə bu zəruri şeylərdən əlavə yük qoymayaq: bütlərə qurban gətirilmiş şeylərdən, qandan, boğulmuş heyvan ətindən və əxlaqsızlıqdan uzaq durun. Əgər diqqətli olub özünüzü bu şeylərdən uzaq saxlasanız, xeyir taparsınız. Sağlıqla qalın!" (19,20,28,29 15 Həvarilərin işləri).

 

Bütpərəstlikdən qaçmaq. Bunlar Müqəddəs Kitaba zidd olan dini tətbiqlərlə: "Ət bazarında satılan hər şeyi sorğu-sualsız, təmiz vicdanla yeyin,  çünki «yer və onun üzərindəki hər şey Yehovanındır». Əgər imanda olmayan adam sizi evinə dəvət etsə və siz getmək istəsəniz, qabağınıza nə qoysalar, sorğu-sualsız, təmiz vicdanla yeyin. İşdir, kimsə «bu qurbanlıqdır», — desə, onda bunu sizə deyənə görə və vicdana görə yeməyin. Vicdan deyərkən sizinkini yox, həmin adamın vicdanını nəzərdə tuturam. Axı nəyə görə başqasının vicdanı mənim azadlığımı mühakimə etsin? Əgər şükür edib yeyirəmsə, niyə şükür etdiyim şeydən ötrü kimsə mənim haqqımda pis danışsın?" (1 Korinflilərə 10:25-30).

"İmansızlarla eyni boyunduruğa girməyin. Axı salehliklə qanunsuzluq arasında nə əlaqə ola bilər? Yaxud nurla zülmət arasında nə ortaqlıq ola bilər? Məsihlə Belial arasında nə uyğunluq ola bilər? Yaxud imanlı ilə imansızın şərikli nəyi ola bilər? Bütlərin Allahın məbədində nə işi ola bilər? Biz var olan Allahın məbədiyik. Allah Özü belə deyib: «Mən onların arasında yaşayacağam və onlarla olacağam. Mən onların Allahı olacağam, onlar da Mənim xalqım olacaqlar».  «Yehova belə deyir: “Buna görə də onların arasından çıxın, ayrılın və bir də murdar şeylərə toxunmayın”», «və Mən sizi qəbul edəcəyəm». «Qadir Allah Yehova belə deyir: “Mən sizə Ata olacağam, siz isə Mənim oğullarım və qızlarım olacaqsınız"" (2 Korinflilərə 6:14-18).

 

Dini məqsədlər üçün bütün bütpərəst obyektləri və ya şəkilləri, xaçları, heykəlləri məhv etməlidir (Matta 7: 13-23). Spiritizmdən qaçın: "Hətta sehrbazlıqla məşğul olanlardan xeyli adam kitablarını yığıb hamının gözü qarşısında yandırdı. Bu kitabların dəyərini hesaba vurdular. Onların qiyməti əlli min gümüş pul idi. Beləcə, Yehovanın sözü əzəmətlə yayılır və zəfər çalırdı" (Həvarilərin işləri 19:19, 20).

Kino seyr etməyin, pornoqrafik və ya şiddətli və təhqir edən şəkillər. Qumar, narkotik, marixuana, betel, tütün, çoxlu spirt kimi qaçın: "Buna görə də qardaşlar, Allahın mərhəməti naminə sizə yalvarıram: bədəninizi diri, müqəddəs və məqbul qurban kimi Allaha təqdim edin. Bu yolla siz ağılla ibadət etmiş olacaqsınız" (Romalılara 12: 1, Matta 5: 27-30, Zəbur 11:5).

 

Cinsi əxlaqsızlıq (zina) qadağandır: zina, evlənməmiş cinsi (kişi / qadın), kişi və qadın homoseksualizm: "Məgər bilmirsiniz ki, saleh olmayanlar Allahın Padşahlığına girməyəcəklər? Aldanmayın. Nə əxlaqsızlar, nə bütpərəstlər, nə zinakarlar, nə kişi fahişələr, nə kişibazlar, nə oğrular, nə tamahkarlar, nə içki düşkünləri, nə təhqiramiz danışanlar, nə də soyğunçular Allahın Padşahlığına girməyəcəklər" (1 Korinflilərə 6:9,10). "Qoy hər kəs nikaha hörmət etsin və nikah yatağı ləkəsiz olsun, çünki Allah əxlaqsızları və zinakarları mühakimə edəcək" (İbranilərə 13:4).

 

Müqəddəs Kitab çoxbucaqlılığı qadağan edir (1 Timoteyə 3: 2). Müqəddəs Kitab mastürbasyona qadağan edir: "Buna görə də yerdəki bədəninizin üzvlərində+ olan meyilləri — əxlaqsızlığa, natəmizliyə, şəhvətə, nəfsə və bütpərəstlik olan tamahkarlığa meyilləri öldürün" (Koloslulara 3: 5)

Bu da sağlamlıq (qanköçürmə) səbəblərdən, qan yemək qadağandır: "Ancaq heyvanın ətini onun canı olan qanı ilə yeməyin" (Yaradılış 9: 4).

Müqəddəs Kitab tərəfindən qınan hər şey bu işdə yazılmamışdır. Yetkin Məsihçi və Müqəddəs Kitab prinsipləri haqqında yaxşı bilik, birbaşa Müqəddəsdə yazılmamış olsa belə, "yaxşı" və "pis" arasında olan fərqləri biləcəkdir: "Bərk qida isə yetkin adam üçündür. Belə adam ağlını daima işlətməklə onu yaxşını pisdən ayırmağa öyrəşdirib" (İbranilərə 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 Yehovanın vədi

İsa ölümünün xatirəs

Nə etməli?

Allahın vədi:

İngilis dili: http://www.yomelyah.com/439659476

Fransız dili: http://www.yomelijah.com/433820451

İspan: http://www.yomeliah.com/441564813

Portuqaliya: http://www.yomelias.com/435612656

 

Əsas menyu:

İngilis dili: http://www.yomelyah.com/435871998

Fransız dili: http://www.yomelijah.com/433820120

İspan: http://www.yomeliah.com/435160491

Portuqaliya: http://www.yomelias.com/435612345 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG