NƏ ÜÇÜN?

Yehova niyə bu günə qədər əzab və pisliyə yol verdi?

Yehova niyə bu günə qədər əzab və pisliyə yol verdi?

"Ey Yehova, nə vaxtadək imdad diləyəcəyəm, Sənsə eşitməyəcəksən? Nə vaxtadək zülm əlindən dad edəcəyəm, Sənsə qurtarmayacaqsan? Niyə bu zülm-sitəmi götürürsən, Niyə qoyursan gözlərim yamanlıq görsün? Gözüm hey viranəlik, zorakılıq görür. Çəkişmələrin, dava-dalaşın ardı-arası kəsilmir. Buna görə qanun kəsərini itirib, Haqqa, ədalətə yer qalmayıb. Şər adam salehi təkləyir, Buna görə haqq-ədalət əyilib"

(Habakkuk 1:2-4)

"Mən yenə günəş altında edilən zülmlərə fikir verdim, məzlumların göz yaşını gördüm, onlara təsəlli verən yox idi. Güc zalımların əlində idi, onlara təsəlli verən yox idi. (...) Bu fani həyatımda hər şey görmüşəm — salehliyinə baxmayaraq, məhv olan salehi də, pisliyinə baxmayaraq, uzun ömür sürən pisi də. (...) Günəş altında edilən bütün işləri ürəyimdə götür-qoy edəndən sonra bunları öyrəndim. Bütün dövrlərdə insanın insana ağalıq etməsi insanın zərərinə olub. (...) Yer üzündə puç bir şey var: elə insan var ki, salehdir, amma onunla şər iş görən adam kimi davranırlar, elə insan da var ki, pisdir, amma insanlar ona salehlərə layiq münasibət bəsləyirlər. Dedim ki, bu da puçdur. (...) Nökərləri at belində, əsilzadələri nökər kimi pay-piyada gördüm"

(Vaiz 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"Axı xilqət puçluğa öz xoşu ilə tabe olmamışdı, onu tabe edənin iradəsi ilə tabe olmuşdu. Amma bununla yanaşı ümid də verilmişdi ki"

(Romalılara 8:20)

"Sınaqlarla üzləşəndə qoy heç kəs: «Allah məni sınağa çəkir», — deməsin, çünki Allah heç kəsi pisliklə sınamır və Onun Özünü də pisliklə sınamaq mümkün deyil"

(Yaqub 1:13)

Yehova niyə bu günə qədər əzab və pisliyə yol verdi?

Bu vəziyyətdə əsl günahkar İncildə ittihamçı olaraq adlandırılan şeytan şeytandır (Vəhy 12:9). Tanrının oğlu İsa Məsih, şeytanın yalançı və bəşəriyyətin qatili olduğunu söylədi (Yəhya 8:44). İki əsas ittiham var:

1 - Tanrının suverenliyi sualı.

2 - İnsan bütövlüyü məsələsi.

Ciddi ittihamlar olduqda, qəti qərar çıxarmaq çox vaxt tələb edir. Dənyal fəslinin 7-ci peyğəmbərliyində hökmün verildiyi bir məhkəmədə vəziyyət təqdim olunur: “Onun önündən odlu çay çıxıb axırdı. Minlərlə minlər Ona xidmət edir, on minlərlə on minlər hüzurunda dururdu. Məhkəmə başladı, kitablar açıldı. (...) Məhkəmə başladı və onun hakimiyyətini əlindən aldılar ki, onu dağıdıb yerli-dibli məhv etsinlər" (Dənyal 7:10,26). Bu mətndə yazıldığı kimi, şeytandan və insandan - hər zaman Tanrıya məxsus olan yer üzünün hökmranlığından alındı. Məhkəmənin bu şəkli, Əşiya 43-cü fəsildə təqdim olunur ki, burada Allaha itaət edənlərin onun "şahidləri" olduğu yazılıb: "Siz mənim şahidlərim", bunu Yehova "Yehova bəyan edir: «Siz Mənim şahidlərimsiniz, Bəli, seçdiyim qulumsunuz. Belə ki, Məni tanıyıb iman edəsiniz, Mənim həmişə eyni olduğumu dərk edəsiniz. Nə Məndən qabaq, Nə də Məndən sonra Allah mövcud olmayıb! Mənəm, Mənəm Yehova, Məndən başqa xilaskar yoxdur!»" (Əşiya 43:10,11). İsa Məsihə Tanrının "Sadiq şahid" də deyilir (Vəhy 1:5).

Bu iki ciddi suçlama bağlamında, Yehova Tanrı zaman bıraktı, 6000 yıldan fazla, Şeytan ve insanlığa kanıtlarını sunmak, yani Tanrı'nın egemenliği olmadan dünyayı yönetip yönetemeyeceklerini. Şeytanın yalanının bəşəriyyətin özünü tamamilə məhv etmək ərəfəsində gördüyü fəlakətli vəziyyətlə aşkar etdiyi bu təcrübənin sonundayıq (Matta 24:22). Məhkəmə və məhv böyük müsibətdə baş verəcəkdir (Mətta 24:21; 25: 31-46). İndi daha dəqiq olaraq Yaradılış 2 və 3-cü fəsillərdə və Əyyubun 1 və 2-ci fəsillərində olan şeytanın iki ittihamına toxunaq.

1 - Tanrının suverenliyi sualı

Yaradılış fəsli 2, Tanrının insanı yaratdığını və onu "bağçaya" qoyduğunu bildirir. Adəm ideal şəraitdə idi və böyük azadlıqdan istifadə edirdi (Yəhya 8:32). Ancaq Yehova bu azadlığa bir sərhəd qoydu: bir ağac: "Yehova Allah insanı Ədən bağında məskunlaşdırdı ki, bağı becərsin və ona qulluq etsin.  Yehova Allah insana belə bir əmr də verdi: «Bağdakı bütün ağacların meyvəsindən ürəyin istəyən qədər yeyə bilərsən.  Ancaq xeyirlə şəri bilmə ağacının meyvəsindən yemə, çünki ondan yeyən gün hökmən öləcəksən»” (Yaradılış 2:15-17). "Yaxşı və pis bilik ağacı" sadəcə yaxşı və pisin mücərrəd konsepsiyasının konkret təsviri idi. İndi bu həqiqi ağac, konkret limit, "yaxşı və pisin (konkret) biliyi". Şimdi Tanrı "iyi" ile ona itaat etmek arasında bir sınır belirlemişti ve "kötü", itaatsizlik.

Yehovanın bu əmrinin çətin olmadığı aydındır (Mətta 11:28-30 "Çünki boyunduruğum asan və yüküm yüngül" və 1 Yəhya 5:3 "Onun əmrləri ağır deyil" (Tanrı əmrləri)). Yeri gəlmişkən, bəziləri "qadağan olunmuş meyvələrin" cinsi əlaqəyə aid olduğunu söylədilər: səhvdir, çünki Allah bu əmri verəndə Həvva yox idi. Allah Adəmin bilə bilmədiklərini qadağan etmək fikrində deyildi (Hadisələrin xronologiyasını Yaradılış 2:15-17; 2:18-25 (Həvvanın yaradılması)).

Şeytanın vəsvəsəsi

"İlan Yehova Allahın yaratdığı bütün vəhşi heyvanlardan ən ehtiyatlısı idi. O, qadından soruşdu: «Doğrudanmı, Allah sizə deyib ki, bağdakı hər ağacın meyvəsindən yeməyəsiniz?»  Qadın ilana cavab verib dedi: «Bağdakı ağacların meyvəsindən yeyə bilərik.  Ancaq bağın ortasındakı ağac haqqında Allah deyib: “Ondan yeməyin, ona toxunmayın, yoxsa ölərsiniz!”». İlan qadına dedi: «Yox, əsla ölməzsiniz.  Sadəcə Allah bilir ki, ondan yeyən gün gözləriniz açılacaq və siz xeyirlə şəri bilərək Allah kimi olacaqsınız». Qadın gördü ki, ağacın meyvəsi yaxşıdır və gözə xoş görünür, ağaca baxdıqca baxmaq istəyirsən. Beləcə, onun meyvəsindən götürüb yedi. Sonra əri yanında olanda ona da verdi və o da yedi" (Yaradılış 3:1-6).

Nə üçün şeytan Adəmə deyil, Həvvaya müraciət etdi? Yazılmışdır: "Bundan başqa, aldanan da Adəm deyildi, qadın tamamilə aldanaraq Allahın əmrini pozdu" (1 Timoteyə 2:14). Həvva niyə aldandı? Gəncliyi səbəbiylə, Adəm ən azı qırxdan çox idi. Bu səbəbdən Şeytan Həvvanın təcrübəsizliyindən istifadə etdi. Ancaq Adəm nə etdiyini bilirdi, düşünülmüş şəkildə günah etmək qərarını verdi. Şeytanın bu ilk ittihamı, Allahın suverenliyinə bir hücum idi (Vəhy 4:11).

Yehovanın hökmü və vədi

O günün bitməsindən bir az əvvəl, günəş batmazdan əvvəl, Yehova qərar verdi (Yaradılış 3:8-19). Məhkəmə başlamazdan əvvəl Yehova bir sual verdi. Budur cavabı: "İnsan cavab verib dedi: «Sənin mənə verdiyin qadın — o, mənə ağacın meyvəsindən verdi, mən də yedim».  Yehova Allah qadına dedi: «Neyləmisən?!» Qadın cavabında dedi: «İlan məni aldatdı, mən də yedim»" (Yaradılış 3:12,13). Adəm və Həvva günahlarını etiraf etmədi, özlərinə haqq qazandırmağa çalışdılar. Yaradılış 3:14-19-da Allahın hökmünü, niyyətinin yerinə yetirilməsi vədi ilə birlikdə oxuya bilərik: "Səninlə qadın arasına, sənin övladınla onun övladı arasına düşmənçilik qoyacağam. O, sənin başını əzəcək, sən isə onu dabanından çalacaqsan" (Yaradılış 3:15). Bu vədlə Yehova niyyətinin yerinə yetiriləcəyini və şeytan şeytanın məhv ediləcəyini söylədi. O andan etibarən günah dünyaya və onun əsas nəticəsi olan ölümə də daxil oldu: "Beləliklə, günah bir adam vasitəsilə, ölüm də günah vasitəsilə dünyaya girdi. Beləcə, ölüm bütün adamlara keçdi, çünki hamı günah işləyib" (Romalılara 5:12).

2 - İnsan bütövlüyü məsələsi

Şeytan insan təbiətində bir qüsur olduğunu söylədi. Şeytanın Əyyubun bütövlüyünə qarşı ittihamı budur: "Yehova Şeytandan soruşdu: «Haradan gəlirsən?» «Dünyanı gəzib-dolaşırdım», — deyə Şeytan Yehovaya cavab verdi.  Yehova ona dedi: «Qulum Əyyuba fikir verdin? Dünyada onun kimi dürüst, kamil, Allahdan qorxan, şərdən uzaq duran ikinci adam yoxdur». Şeytan Yehovaya cavab verdi: «Məgər Əyyub Allahdan elə-belə qorxur?  Canını, evini, mal-mülkünü qoruyan Sən deyilsən? Əlinin zəhmətinə bərəkət vermisən, sürüləri hər yana yayılıb.  Amma əlini uzadıb onun varına, yoxuna toxun, o, düz Sənin üzünə lənət edəcək».  Yehova Şeytana dedi: «Budur, onun hər şeyini sənin ixtiyarına verirəm. Təkcə özünə dəymə!» Beləliklə, Şeytan Yehovanın hüzurundan çıxıb getdi. (...) Yehova Şeytandan soruşdu: «Haradan gəlirsən?» «Dünyanı gəzib-dolaşırdım», — deyə Şeytan Yehovaya cavab verdi.  Yehova ona dedi: «Qulum Əyyuba fikir verdin? Dünyada onun kimi dürüst, kamil, Allahdan qorxan, şərdən uzaq duran ikinci adam yoxdur. Nahaqdan Məni vadar edirsən ki, onu məhv edim, halbuki o, kamilliyindən dönmür».  Şeytan Yehovaya cavab verdi: «Dəri əvəzinə dəri! İnsan canından ötrü hər şeyini verər.  Əlini uzadıb onun ətinə, sümüyünə toxun, o, düz Sənin üzünə lənət edəcək». Onda Yehova Şeytana dedi: «Budur, o, sənin ixtiyarındadır. Təkcə canına dəymə!»" (Əyyub 1:7-12; 2:2-6).

İnsanın günahı, Şeytan şeytana görə, Tanrı'ya, ona olan sevgisindən deyil, öz mənfəətindən və fürsətpərəstlikdən ötrü xidmət etməsidir. Təzyiq altında, mallarını itirmək və ölüm qorxusu ilə, yenə də Şeytan şeytana görə, insan Tanrıya sadiq qala bilməz. Lakin Əyyub Şeytanın yalançı olduğunu nümayiş etdirdi: Əyyub bütün varlığını itirdi, 10 övladını itirdi və demək olar ki, xəstəlikdən öldü (Əyyub 1 və 2). Üç yalançı dost Əyyuba psixoloji cəhətdən işgəncə verərək bütün bəlalarının gizli günahlardan qaynaqlandığını və bu səbəbdən Tanrı onu günahı və pisliyinə görə cəzalandırdığını söylədi. Buna baxmayaraq Əyyub nöqsansızlığından əl çəkmədi və: "Əsla sizə haqq qazandırmaram! Mən son nəfəsimədək sadiq qalacağam*!" (Əyyub 27:5).

Ancak şeytanın insan bütünlüğüne ilişkin en önemli yenilgisi, Tanrı'ya itaat eden İsa Mesih'in ölümüne kadar zaferiydi: "Üstəlik, o, yer üzünə insan kimi gələndə özünü aşağı tutdu və ölümədək — işgəncə dirəyi üzərində ölənədək itaətkar qaldı" (Filippililərə 2:8). İsa Mesih, Tanrı için sevgisiyle Babasına çok değerli bir manevi zafer teklif etti, bu yüzden ödüllendirildi: "Buna görə də Allah onu daha yüksək mövqeyə ucaltdı və ona bütün adlardan üstün bir ad bəxş etdi ki,  göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın adı qarşısında diz çöksün,  hər dil İsa Məsihin Ağa olduğunu açıq-aşkar etiraf etsin və Atamız Allah şərəflənsin” (Filipililərə 2:9-11).

"Savurgan oğul" illüstrasiyasında, İsa Məsih Atasının davranış tərzini daha yaxşı anlamağımıza imkan verir, Allahın hakimiyyəti müvəqqəti olaraq şübhə altına alındıqda (Luka 15:11-24). Oğul atasından irsini və evdən çıxmasını istədi. Baba, yetkin oğlunun bu qərarı verməsinə, eyni zamanda nəticələrini çəkməsinə icazə verdi. Eynilə Adəm azad seçimindən istifadə etdi, eyni zamanda nəticələrini də çəkdi. Hansı ki, bizi bəşəriyyətin iztirabları ilə bağlı növbəti suala gətirir.

Əzabın səbəbləri

Əzablar dörd əsas amilin nəticəsidir

1 - Şeytan əzab çəkəndir (ancaq hər zaman deyil) (Əyyub 1:7-12; 2:1-6). İsa Məsihə görə Şeytan bu dünyanın hökmdarıdır: "Bu dünyaya hökm kəsmək vaxtı yetişdi. İndi bu dünyanın hökmdarı devriləcək" (Yəhya 12:31; 1 Yəhya 5:19). Bu yüzden insanlık mutsuz: "Biz bilirik ki, bütün xilqət indiyə kimi inildəyib əzab çəkir" (Romalılara 8:22).

2 - Əzab bizi qocalıq, xəstəlik və ölümə aparan günahkarın vəziyyətinin nəticəsidir: "Beləliklə, günah bir adam vasitəsilə, ölüm də günah vasitəsilə dünyaya girdi. Beləcə, ölüm bütün adamlara keçdi, çünki hamı günah işləyib. (…) Çünki günahın ödədiyi haqq ölümdür” (Romalılara 5:12; 6:23).

3 - Əzablar pis qərarların nəticəsi ola bilər (özümüzün və ya digər insanların): "İstədiyim yaxşı şeyi etmirəm, istəmədiyim pis şeyi isə dönə-dönə edirəm" (Qanunun təkrarı 32:5; Romalılara 7:19). Əzablar "karma kanunu" nəticəsi deyil. Yəhya 9-cu fəsildə oxuya biləcəyimiz şey budur: "İsa yolla gedərkən anadangəlmə bir kor gördü.  Şagirdlər ondan soruşdular: «Rabbi, bu adam niyə kor doğulub? Bu, onun öz günahına görədir, yoxsa valideynlərinin?»   İsa cavab verdi: «Nə öz günahına görədir, nə də valideynlərinin. Bu ondan ötrüdür ki, onun bu halında insanlar Allahın işlərinin şahidi olsunlar” (Yəhya 9:1-3). "Allahın işləri", onun vəziyyətində, kor insana şəfa vermək üçün bir möcüzə olardı.

4 - Əzablar insanın yanlış zamanda səhv yerdə olmasına səbəb olan "gözlənilməz vaxt və hadisələrin" nəticəsi ola bilər: "Günəş altında bir şey də gördüm: qaçışı həmişə bərk qaçanlar udmur, döyüşdə həmişə igidlər qalib gəlmir. Çörək həmişə müdriklərə, var-dövlət həmişə ağıllılara nəsib olmur, uğuru da həmişə bilikli adam qazanmır. Çünki hamısının qabağına vaxt və təsadüf çıxır. İnsan öz vaxtını bilmir. Balıq amansız tora, quş tələyə düşdüyü kimi, insan övladını da qəfil gələn fəlakət günü o cür yaxalayır" (Vaiz 9:11,12).

İsa Məsih çoxsaylı ölümlərə səbəb olan iki faciəli hadisə barədə belə dedi: “Həmin vaxt oradakılardan bəziləri Cəlilə sakinlərinin başına gəlmiş müsibəti İsaya danışdılar. Pilat onların qanını gətirdikləri qurbanların qanına qatmışdı. İsa onlara dedi: «Elə bilirsiniz ki, Cəlilənin bu sakinləri onun digər sakinlərindən daha günahlı olduqları üçün başlarına belə müsibət gəldi? Xeyr! Bilin və agah olun, əgər tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi məhv olacaqsınız.  Yaxud Şilam qülləsinin altında qalıb ölmüş on səkkiz nəfər Yerusəlimin bütün digər sakinlərindən daha günahlı idi?  Xeyr! Bilin və agah olun, əgər tövbə etməsəniz, hamınız beləcə məhv olacaqsınız»" (Luka 13:1-5). İsa Məsih heç vaxt qəza və ya təbii fəlakət qurbanı olan insanların başqalarından daha çox günah işlətmələrini, hətta Tanrının günahkarları cəzalandırmaq üçün belə hadisələrə səbəb olduğunu təklif etməmişdir.

Yehova bütün bu əzabları aradan qaldıracaq: "Bu vaxt taxtdan gələn gur səs eşitdim: «Budur, Allahın çadırı insanlarladır. O, onlarla məskən salacaq, onlar da Onun xalqı olacaqlar. Allah Özü onlarla olacaq. O, onların gözlərindən bütün yaşları siləcək. Artıq ölüm olmayacaq. Nə dərd, nə fəryad, nə də ağrı olmayacaq, çünki əvvəlki şeylər keçib getdi»” (Vəhy 21:3,4).

Taley və sərbəst seçim

"Tale" İncil təlimi deyil. Yaxşı və ya pis etmək üçün "proqramlaşdırılmış" deyilik, amma "azad seçim" ə görə yaxşı və ya pis etməyi seçirik (Qanunun təkrarı 30:15). Allahın gələcəyi tanımaq qabiliyyətindən necə istifadə etdiyini görəcəyik. Müqəddəs Kitabdan görərik ki, Tanrı onu seçici və mülahizəli bir şəkildə və ya müəyyən bir məqsədlə, bir neçə İncil nümunəsi ilə istifadə edir.

Yehova gələcəyi bilmək qabiliyyətini seçici bir şəkildə istifadə edir

Yehova Adəmin günah işlətdiyini bilirdi? Yaradılış 2 və 3 kontekstindən, yox. Tanrı bir emir vermez, buna uyulmayacağını önceden bilmek. Bu, onun sevgisinə ziddir və Allahın bu əmri çətin deyildi (1 Yəhya 4:8; 5:3). Budur Tanrının gələcəyi bilmək qabiliyyətini seçici qaydada istifadə etdiyini göstərən iki İncil nümunəsi. Həm də bu qabiliyyətini daima müəyyən bir məqsəd üçün istifadə etməsidir.

İbrahimdən nümunə götür. Yaradılış 22:1-14-də Yehova İbrahimdən oğlu İshaqı qurban verməsini xahiş edir. Yehova İbrahimin itaətkar olacağını əvvəlcədən bilirdi? Hekayənin dərhal kontekstindən asılı olaraq, yox. Son anda Tanrı İbrahimə bunu etməməsini söylədi: “Uşağa heç nə eləmə. İndi bildim ki, sən Allahdan qorxursan, çünki öz yeganə oğlunu Məndən əsirgəmədin" (Yaradılış 22:12). "İndi həqiqətən Allahdan qorxduğunuzu bilirəm" yazılıdır. "İndi" ifadəsi göstərir ki, Yehova İbrahimin sona qədər itaət edib-etməyəcəyini bilmir.

İkinci nümunə Sodom və Gomorranın məhv edilməsinə aiddir. Tanrının pis bir vəziyyət görmək üçün iki mələyi göndərməsi, əvvəlcə qərar vermək üçün bütün dəlillərə sahib olmadığını və bu vəziyyətdə iki mələk vasitəsi ilə bilmə qabiliyyətindən istifadə etdiyini bir daha göstərir (Yaradılış 18:20, 21).

Müqəddəs Kitabdakı müxtəlif peyğəmbərlik kitablarını oxusaq, görərik ki, Tanrı hələ də gələcəyi tanımaq qabiliyyətindən çox xüsusi bir məqsəd üçün istifadə edir. Məsələn, Rebekka əkizlərə hamilə olarkən, problem iki övladdan hansının Tanrı tərəfindən seçilmiş millətin əcdadı olacağında idi (Yaradılış 25:21-26). Yehova Tanrı Esav və Yaqubun sadə bir genetik müşahidəsi etdi, və sonra Tanrı onların necə kişi olacağını gördü: "Gözlərin rüşeymimi görmüşdü. Hələ heç biri yox ikən Bədənimin bütün hissələri, onların əmələ gələcəyi günlər Sənin kitabında yazılmışdı" (Zəbur 139:16). Bu biliyə əsaslanaraq Yehova seçdi (Romalılara 9:10-13; Həvarilərin İşləri 1:24-26).

Yehova bizi qoruyurmu?

Şəxsi qorunma mövzusunda Allahın düşüncəsini başa düşməzdən əvvəl üç vacib məqamı nəzərdən keçirmək vacibdir (1 Korinflilərə 2:16):

1 - İsa Məsih ölümlə sona çatan indiki həyatın bütün insanlar üçün müvəqqəti bir dəyəri olduğunu göstərdi (Yəhya 11:11 (Lazarın ölümü "uyku" olaraq xarakterizə olunur)). Əlavə olaraq İsa Məsih vacib olanın əbədi həyat perspektivi olduğunu göstərdi (Matta 10:39). Həvari Pavel "həqiqi həyatın" əbədi həyat ümidi üzərində olduğunu göstərdi (1 Timoteyə 6:19).

Həvarilərin işləri kitabını oxuduğumuzda, bəzən Tanrının Öz qulunu ölümdən qorumadığını, Aqub və Stivenin ilə əlaqəli (Həvarilərin işləri 7:54-60; 12:2). Digər hallarda, Allah qulunu qorumağa qərar verdi. Məsələn, həvari Yaqubun ölümündən sonra Yehova həvari Peterin eyni ölümdən qorunmasına qərar verdi (Həvarilərin İşləri 12:6-11). Ümumiyyətlə, İncil kontekstində Tanrının bir qulunun qorunması onun məqsədi ilə çox vaxt əlaqələndirilir. Məsələn, həvari Pavelin qorunmasının daha yüksək məqsədi var idi: o, padşahlara təbliğ etmək idi (Həvarilərin işləri 27:23,24; 9:15,16).

2 - Allahın qorunması ilə bağlı bu sualı, şeytanın iki ittihamı kontekstində və xüsusilə Əyyubla bağlı dediklərində qoymaq lazımdır: "Canını, evini, mal-mülkünü qoruyan Sən deyilsən? Əlinin zəhmətinə bərəkət vermisən, sürüləri hər yana yayılıb" (Əyyub 1:10). Dürüstlüyə dair sualı cavablandırmaq üçün Allah Əyyubdan qorunmasını götürməyə qərar verdi, həm də bütün insanlığa. Ölümündən bir müddət əvvəl İsa Məsih Məzmur 22:1-ə istinad edərək göstərdi ki, Tanrı ondan bütün qorumanı götürdü və nəticədə qurban olaraq öldü (Yəhya 3:16; Mətta 27:46). Buna baxmayaraq, bütövlükdə insanlığa münasibətdə bu ilahi qorumanın olmaması ümumilikdə deyil, çünki Yehovah Əyyubu öldürməyi qadağan etdiyi kimi, bunun da bütün bəşəriyyət üçün eyni olduğu açıqdır. (Mətta 24:22 ilə müqayisə edin).

3 - Yuxarıda əzabların "gözlənilməz vaxt və hadisələrin" nəticəsi ola biləcəyini gördük, yəni insanların özlərini səhv zamanda, səhv yerdə tapa bildikləri (Vaiz 9:11,12). Beləliklə, insanlar ümumiyyətlə Adəmin verdiyi seçimin nəticələrindən qorunmur. İnsan yaşlanır, xəstələnir və ölür (Romalılara 5:12). O, qəzaların və ya təbii fəlakətlərin qurbanı ola bilər (Romalılara 8:20; Vaiz kitabında qaçılmaz olaraq ölümə aparan mövcud həyatın mənasızlığının çox təfərrüatlı bir təsviri var: "Puçun puçu! — dedi vaiz. Puçun puçu! Hər şey puçdur!" (Vaiz 1:2)).

Üstəlik, Yehova insanları səhv qərarlarının nəticələrindən qorumur: "Aldanmayın, Allaha istehza edilməz; insan nə əkərsə, onu da biçəcək. Günahlı bədəni üçün əkən bədənindən məhv biçəcək, ruh üçün əkənsə ruhdan əbədi həyat biçəcək" (Qalatiyalılara 6:7,8). Əgər Tanrı bəşəriyyəti nisbətən uzun müddət boş yerə qoyubsa, bu, günahkar vəziyyətimizin nəticələrindən qorunmasını geri götürdüyünü anlamağa imkan verir. Şübhəsiz ki, bütün bəşəriyyət üçün bu təhlükəli vəziyyət müvəqqəti olacaqdır (Romalılara 8:21). Şeytanın ittihamı həll edildikdən sonra, bəşəriyyət yer üzündə Allah tərəfindən qorunacaqdır (Məzmur 91:10-12).

Bu o deməkdir ki, hal-hazırda biz Yehova tərəfindən qorunmuruq? Tanrının bizə verdiyi qoruma, əbədi həyat ümidi baxımından, sona qədər dözsək, əbədi gələcəyimizdir (Mətta 24:13; Yəhya 5:28,29; Həvarilərin İşləri 24:15; Vəhy 7:9-17). Bundan əlavə İsa Məsih son günlərin əlamətlərini (Mətta 24, 25, Mark 13 və Luka 21) və Vəhy kitabını (xüsusən 6:1-8 və 12:12 fəsillərində), təsvirində göstərir bəşəriyyətin 1914-cü ildən bəri böyük bədbəxtliklər yaşayacağı açıq bu da bir müddət Tanrının onu qorumayacağını göstərir. Ancaq Tanrı, Müqəddəs Kitabda, Sözündə yer alan Öz xeyirxah rəhbərliyini tətbiq edərək, özümüzü ayrı-ayrı qorumağımızı təmin etdi. Geniş şəkildə desək, Müqəddəs Kitab prinsiplərini tətbiq etmək həyatımızı absurd şəkildə qısalda biləcək lazımsız risklərdən qaçınmağa kömək edir (Məsəllər 3:1,2). Buna görə də, Allahın rəhbərliyi olan İncil prinsiplərini tətbiq etmək, həyatımızı qorumaq üçün küçədən keçmədən əvvəl sağa və sola diqqətlə baxmaq kimi olacaqdır (Məsəllər 27:12).

Əlavə olaraq, həvari Butrus dua etmək lazım olduğunu israr etdi: "Hər şeyin sonu yaxındır. Buna görə də sağlamdüşüncəli olun və duaya həmişə önəm verin" (1 Butrus 4:7). Dua və düşüncə ruhi və zehni tarazlığımızı qoruya bilər (Filipililərə 4:6,7; Yaradılış 24:63). Bəziləri, həyatlarının bir nöqtəsində Tanrı tərəfindən qorunduqlarına inanırlar. Müqəddəs Kitabdakı heç bir şey bu müstəsna ehtimalın əksinə görünməyinə mane olmur: "İltifat göstərilməli adama iltifat, mərhəmət göstərilməli adama mərhəmət göstərəcəyəm" (Çıxış 33:19). Mühakimə etməməliyik: "Sən kimsən ki, başqasının qulunu mühakimə edirsən? Ağası bilir, qulu ayaq üstədir, yoxsa yıxılıb. O, ayaq üstə duracaq, çünki Yehova onu ayaq üstə saxlamağa qadirdir" (Romalılara 14:4).

Qardaşlıq və bir-birinizə kömək edin

Əzablar bitməmişdən əvvəl ətrafımızdakı əzabları azaltmaq üçün bir-birimizi sevməli və bir-birimizə kömək etməliyik: "Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin. Bir-birinizi mən sizi sevdiyim kimi sevin.  Aranızda məhəbbət olsa, hamı biləcək ki, siz mənim şagirdimsiniz" (Yəhya 13:34,35). Şagird Yaqub, yaxşı bir şəkildə yazırdı ki, bu cür sevgini əziyyət çəkən qonşumuza kömək etmək üçün hərəkətlər və ya təşəbbüslərlə göstərmək lazımdır (Yaqub 2: 15,16). İsa Məsih bizə heç vaxt geri ödəyə bilməyəcəklərə kömək etmək üçün dedi (Luka 14:13,14). Bunu etməklə, bir növ, Yehovaya "borc veririk" və O bunu bizə qaytaracaq... yüz qat (Məsəllər 19:17).

Oxumaq maraqlıdır İsa Məsihin təsvir etdiyi şey əbədi həyata sahib olmağımızı təmin edəcək mərhəmət əməlləri kimi: "Çünki acmışdım, mənə yemək verdiniz; susamışdım, mənə su verdiniz; qərib idim, mənə qonaqpərvərlik göstərdiniz;  çılpaq idim, məni geyindirdiniz; naxoşlamışdım, mənə baxdınız; dustaq idim, yanıma gəldiniz" (Mətta 25:31-46). Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu hərəkətlərdə "dindar" hesab oluna biləcək bir şey yoxdur. Niyə? Tez-tez İsa Məsih bu tövsiyəni təkrarladı: "Mən qurban yox, mərhəmət istəyirəm" (Mətta 9:13; 12:7). "Mərhəmət" sözünün ümumi mənası əməldə mərhəmətdir (Daha dar mənası bağışlamaqdır). Tanıdığımızdan və ya bilmədiyimizdən ehtiyacı olan birini görmək və edə bilsək, kömək edəcəyik (Məsəllər 3:27,28).

Qurbanlıq, birbaşa Tanrı ibadəti ilə əlaqəli mənəvi hərəkətləri təmsil edir. Beləliklə, Yehova münasibətimiz ən vacibdir. Buna baxmayaraq, İsa Məsih qoca valideynlərinə kömək etməmək üçün "fədakarlıq" bəhanəsini istifadə edən bəzi müasirlərini qınadı (Mətta 15:3-9). İsa Məsihin Allahın iradəsini yerinə yetirməyəcəklərdən dediklərinə diqqət yetirmək maraqlıdır: "O gün çoxları mənə deyəcək: “Ağa, Ağa, məgər biz sənin adınla peyğəmbərlik etmirdik? Məgər sənin adınla cinləri qovmurduq? Məgər sənin adınla çoxlu möcüzələr göstərmirdik?”" (Mətta 7:22). Mətta 7:21-23'ü 25:31-46 və Yəhya 13:34,35 ilə müqayisə etsək, mənəvi "qurban" və mərhəmətin iki vacib ünsür olduğunu başa düşürük (1 Yəhya 3:17,18; Mətta 5:7).

Yehova insanlara şəfa verəcəkdir

Peyğəmbər Habakkukun (1: 2-4) Allahın əzaba və pisliyə niyə yol verməsi ilə bağlı sualına cavab budur: "Yehova mənə belə dedi: "Bu vəhyi yaz, lövhələr üzərində aydın həkk et ki, Oxuyan rahat oxuya bilsin. Çünki vaxtı çatanda bu vəhy gerçəkləşəcək, O, icrasına tələsir, yalan çıxmayacaq. Gecikən kimi görünsə belə, onu gözlə, Çünki mütləq gerçəkləşəcək. Gecikməyəcək!"" (Habakkuk 2:2,3). Bu yaxın gələcəkdəki ümid “görmə” sinin gec olmayacaq bəzi İncil mətnləri:

"Sonra mən yeni göy və yeni yer gördüm. Çünki köhnə göylə köhnə yer yox olmuşdu, dəniz də artıq yox idi.  Mən həmçinin müqəddəs şəhəri, Yeni Yerusəlimi gördüm. O, göydən, Allahın yanından enirdi və sanki, nişanlısı üçün bəzənib-düzənmişdi.  Bu vaxt taxtdan gələn gur səs eşitdim: «Budur, Allahın çadırı insanlarladır. O, onlarla məskən salacaq, onlar da Onun xalqı olacaqlar. Allah Özü onlarla olacaq.  O, onların gözlərindən bütün yaşları siləcək. Artıq ölüm olmayacaq. Nə dərd, nə fəryad, nə də ağrı olmayacaq, çünki əvvəlki şeylər keçib getdi»” (Vəhy 21:1-4).

"Qurdla quzu sülhdə yaşayacaq, Bəbirlə çəpiş yan-yana uzanacaq. Buzov, aslan və bəslənmiş heyvan bir yerdə olacaq. Onları balaca uşaq otaracaq. İnəklə ayı birgə otlayacaq, Balaları qoşa uzanacaq. Şir öküz kimi saman yeyəcək. Südəmər uşaq ilan yuvası üstündə oynayacaq, Süddən kəsilmiş uşaq əlini zəhərli ilanın yuvasına salacaq. Müqəddəs dağımın heç bir yerində onlardan xətər gəlməyəcək, Heç nəyi tələf etməyəcəklər. Çünki sular dənizi doldurduğu kimi, Dünya başdan-başa Yehova barədə biliklə dolacaq" (Əşiya 11:6-9).

"O vaxt korların gözləri açılacaq, Karların qulaqları eşidəcək. O vaxt axsaqlar maral kimi sıçrayacaq, Lalların dili sevincdən cəh-cəh vuracaq. Səhrada bulaqlar qaynayacaq, Düzlərdə çaylar axacaq. Qarsımış torpaq qamışlı gölə, Susuz torpaq bulaqlar diyarına dönəcək. Çaqqalların yuvası, dinclik yerləri çayır-çəmən olacaq, Qarğı, qamış bitirəcək" (Əşiya 35:5-7).

"Daha orada bir neçə günlük körpələr ölməyəcək, Ahılların ömrü yarıda qırılmayacaq. Yüz yaşında ölən gənc sayılacaq, Günahkar isə yüzyaşlı olsa da, lənətlənəcək. Onlar evlər tikib içində yaşayacaq, Üzüm bağları salıb barını yeyəcək. Tikdikləri evdə özgələr yaşamayacaq, Əkdiklərinin barını özgələr yeməyəcək. Xalqımın ömrü ağac ömrütək uzun olacaq, Seçilmişlərim əllərinin zəhmətindən doyunca zövq alacaq. Onlar nahaq yerə əlləşməyəcək, Bəla üçün övlad doğmayacaq, Çünki onlar Yehovanın mübarək etdiyi nəsildir, Övladları da onlarla bahəm. Onlar hələ çağırmamış Mən hay verəcəyəm. Onlar hələ danışarkən Mən eşidəcəyəm" (Əşiya 65:20-24).

"Qoy bədəni gənclik çağındakından da təravətli olsun, Cavanlıqdakı gümrahlığına qayıtsın" (Əyyub 33:25).

"Ordular Allahı Yehova bu dağda bütün xalqlar üçün Yağlı xörəklərdən, Əla şərabdan ziyafət quracaq. Bəli, orada iliklə dolu yağlı xörəklər, Süzgəcdən keçmiş, əla şərab olacaq. Bu dağda O, bütün ümmətləri örtən pərdəni, Bütün xalqların üzərinə sərilmiş örtüyü yox edəcək. Ölümü əbədilik məhv edəcək, Külli-İxtiyar Yehova bütün üzlərdən göz yaşlarını siləcək. Xalqının rüsvayçılığını bütün dünyadan götürəcək. Yehova Özü bunu deyib" (Əşiya 25:6-8).

"Sənin ölülərin yaşayacaq. Mənim ölülərim ayağa qalxacaq. Qalxın, sevinc sədaları ucaldın, Ey torpaq altında yatanlar! Sənin şehin sübh şehinə bənzəyir, Yer ölümün dustaqlarını dirçəldəcək" (Əşiya 26:19).

"Torpaqda yatanlardan çoxu ayılacaq: kimisi əbədi həyat üçün, kimisi isə rüsvayçılıq və əbədi həqarət üçün" (Dənyal 12:2).

"Buna heyrət etməyin, çünki elə bir vaxt gələcək ki, qəbirlərdə olanların hamısı onun səsini eşidəcək,  yaxşı iş görənlər həyata qovuşmaq üçün, pis iş görənlərsə hökmə düçar olmaq üçün diriləcəklər" (Yəhya 5:28,29).

"Allahın həm salehləri, həm də qeyri-salehləri dirildəcəyinə ümid edirəm. Onların özləri də buna ümid edirlər" (Həvarilərin İşləri 24:15).

Şeytan kimdir?

İsa Məsih onu sadəcə olaraq təsvir etdi: “O, əzəldən qatildir. O, həqiqətə bağlı qalmadı, çünki onda həqiqət yoxdur. O öz təbiətinə xas olaraq yalan danışır, çünki o, yalançıdır və yalanın atasıdır" (Yəhya 8:44). Şeytan şeytan şər anlayışı deyil, əsl ruhani məxluqdur (Matta 4:1-11-dəki hadisəyə bax). Eynilə cinlər də Şeytanın nümunəsini təqib edən üsyançı olan mələklərdir (Yaradılış 6:1-3, Yəhuda ayəsinin 6-cı məktubu ilə müqayisə etmək üçün: "Həmçinin əzəl mövqelərini qorumayıb, onlara münasib məkanı tərk edən mələkləri böyük günün məhkəməsi üçün qatı zülmət içində əbədi buxovlarda saxlayır").

Yehova bu mələyi günahsız və qəlbində pislik olmadan yaratmışdır. Bu mələk, ömrünün əvvəlində "yaxşı ad" sahib idi (Vaiz 7:1a). Ancaq dik qalmadı, qəlbində qürur inkişaf etdirdi və zaman keçdikcə böhtançı və rəqib demək olan "şeytan" oldu; köhnə gözəl adı, yaxşı şöhrəti, əbədi utanma mənası ilə başqa biri ilə əvəz edilmişdir. Hizqiyalın Surun qqürurlu Sur padşahı haqqında peyğəmbərliyində (fəsil 28) açıq şəkildə "Şeytan" olan mələyin qüruruna işarə edilir: "Sur hökmdarı üçün ağı oxu, ey bəni-adəm. Ona söylə ki, Külli İxtiyar Yehova belə deyir: “Sən kamillik təcəssümü idin, Hikmətin hədsiz, gözəlliyin eyibsiz idi. Sən Ədəndə, Allahın bağında idin. Cürbəcür bahalı daşlarla, Yaqut, topaz, yəşəm, Xrizolit, damarlı əqiq, nefrit, göy yaqut, firuzə, zümrüdlə bəzənmişdin. Daşların sağanağı qızıldan idi. Onlar sən yaranan gün düzəldilmişdi. Sən məsh olunmuş qoruyucu kərrub idin, səni Mən təyin etmişdim. Sən Allahın müqəddəs dağında idin, yanar daşlar arasında gəzirdin. Yaradıldığın gündən bütün əməllərində qüsursuz idin, Ta o vaxta qədər ki, pisliyə qədəm qoydun" (Hizqiyal 28:12-15). Eden'deki haqsızlığı ilə Adəmin bütün nəslinin ölümünə səbəb olan bir "yalançı" oldu (Yaradılış 3; Romalılara 5:12). Hal-hazırda dünyanı idarə edən şeytandır: "Bu dünyaya hökm kəsmək vaxtı yetişdi. İndi bu dünyanın hökmdarı devriləcək" (Yəhya 12:31; Efeslilərə 2:2; 1 Yəhya 5:19).

Şeytan qəti şəkildə məhv ediləcək: "Sülh mənbəyi olan Allah tezliklə Şeytanı ayaqlarınızın altında əzəcək" (Yaradılış 3:15; Romalılara 16:20).

Compartir esta página