Ang mga link (sa asul) sa wika na iyong pinili, idirekta ka sa isa pang artikulo na nakasulat sa parehong wika. Mga asul na link na nakasulat sa Ingles, idirekta ka sa isang artikulo sa Ingles. Sa kasong ito, maaari ka ring pumili mula sa tatlong iba pang mga wika: Espanyol, Portuges at Pranses

Indonesia     Melayu     Jawa     Tagalog

Buhay na walang hanggan
(Ang artikulong "Ang elementarya pagtuturo ng Bibliya" ay pagkatapos ng artikulong "Buhay na Walang Hanggan")

Ang pag-asa sa kagalakan ay ang lakas ng ating pagtitiis

"Pero kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo nang tuwid at itaas ang inyong mga ulo, dahil nalalapit na ang kaligtasan ninyo"

(Lucas 21:28)

Matapos ilarawan ang mga dramatikong kaganapan bago matapos ang sistemang ito ng mga bagay, sa pinakamaraming nakakatakot sandali na nabubuhay tayo ngayon, sinabi ni Jesucristo sa Kanyang mga alagad na "itaas ang kanilang mga ulo" sapagkat ang katuparan ng ating pag-asa ay malapit na.

Paano mapanatili ang kagalakan sa kabila ng mga personal na problema? Isinulat ni apostol Paul na dapat nating sundin ang huwaran ni Jesucristo: "Kung gayon, dahil napapalibutan tayo ng ganito kalaking ulap ng mga saksi, alisin din natin ang bawat pabigat at ang kasalanan na madaling nakasasalabid sa atin, at takbuhin natin nang may pagtitiis ang takbuhan na nasa harap natin,  habang nakatingin tayong mabuti sa Punong Kinatawan at Tagapagpasakdal ng pananampalataya natin, si Jesus. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis niya ang pahirapang tulos at binale-wala ang kahihiyan, at umupo siya sa kanan ng trono ng Diyos.  Isipin ninyong mabuti ang isa na nagtiis ng gayong malupit na pananalita mula sa mga makasalanan laban sa sarili nilang kapakanan, para hindi kayo mapagod at sumuko" (Hebreo 12:1-3).

Si Hesukristo ay humugot ng lakas sa harap ng mga problema sa pamamagitan ng kagalakan ng pag-asang inilagay sa harap niya. Ito ay mahalaga upang gumuhit ng enerhiya upang fuel ang aming pagtitiis, sa pamamagitan ng "kagalakan" ng aming pag-asa ng buhay na walang hanggan na inilagay sa harap namin. Pagdating sa ating mga problema, sinabi ni Jesucristo na kailangan nating lutasin ang mga ito araw-araw: "Kaya sinasabi ko sa inyo: Huwag na kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo, o kung ano ang isusuot ninyo. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit?  Tingnan ninyong mabuti ang mga ibon sa langit; hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig, pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila?  Sino sa inyo ang makapagpapahaba nang kahit kaunti sa buhay niya dahil sa pag-aalala?  At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Matuto kayo mula sa mga liryo na tumutubo sa parang; hindi sila nagtatrabaho o nananahi;  pero sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon, sa kabila ng karangyaan niya, ay hindi nakapagdamit na gaya ng isa sa mga ito.  Kung ganito dinaramtan ng Diyos ang pananim, na nasa parang ngayon at bukas ay ihahagis sa pugon, hindi ba mas gugustuhin niyang damtan kayo, kayo na may maliit na pananampalataya?  Kaya huwag kayong mag-alala at magsabing ‘Ano ang kakainin namin?’ o, ‘Ano ang iinumin namin?’ o, ‘Ano ang isusuot namin?’  Ang lahat ng ito ang pinagkakaabalahan ng mga bansa. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito" (Mateo 6:25-32). Ang prinsipyo ay simple, dapat nating gamitin ang kasalukuyan upang malutas ang ating mga problemang lumitaw, paglalagay ng ating pagtitiwala sa Diyos, upang matulungan kaming makahanap ng solusyon: "Kaya patuloy ninyong unahin ang Kaharian at ang katuwiran niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito.  Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga álalahanín. Sapat na ang mga problema sa bawat araw" (Mateo 6:33,34). Ang paglalapat ng prinsipyong ito ay makakatulong sa amin upang mas mahusay na mapamahalaan ang lakas ng kaisipan o emosyonal upang makitungo sa ating mga pang-araw-araw na problema. Pinayuhan ni Jesucristo laban sa labis na paglalahad ng mga problema maaaring magulo ang aming isipan at maalis ang lahat ng espiritwal na enerhiya (Ihambing sa Marcos 4:18,19).

Upang makabalik sa pampatibay na nakasulat sa Hebreo 12:1-3, dapat nating gamitin ang ating kakayahang pangkaisipan na tumingin sa hinaharap sa pamamagitan ng kagalakan sa pag-asa, na bahagi ng bunga ng banal na espiritu: "Pero ang mga katangian na bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya,  kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga ito" (Galacia 5:22,23). Nakasulat sa Bibliya na si Jehova ay isang masayang Diyos at ang Kristiyano ay nangangaral ng "mabuting balita ng isang masayang Diyos" (1 Timoteo 1:11). Habang ang sistemang ito ng mga bagay ay nasa kadiliman sa espiritu, dapat tayong maging pokus ng ilaw sa pamamagitan ng mabuting balita na ibinabahagi natin, ngunit sa kagalakan din ng pag-asa na nais nating ipakita sa iba: "Kayo ang liwanag ng sangkatauhan. Ang isang lunsod na nasa bundok ay kitang-kita. Kapag ang mga tao ay nagsisindi ng lampara, hindi nila iyon tinatakpan ng basket, kundi inilalagay sa patungan ng lampara, at nagbibigay ito ng liwanag sa lahat ng nasa bahay.  Pasikatin din ninyo ang inyong liwanag sa mga tao, para makita nila ang mabubuting ginagawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit" (Mateo 5:14-16). Ang sumusunod na video at pati na rin ang artikulo, batay sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, ay binuo na may layuning ito ng kagalakan sa pag-asa: "Matuwa kayo at mag-umapaw sa saya, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit; inusig din nila sa gayong paraan ang mga propeta noon" (Mateo 5:12). Gawin ang Kagalakan ni Jehova na aming Kuta: "At huwag kayong malungkot, dahil ang kagalakang nagmumula kay Jehova ang inyong moog" (Nehemias 8:10).

Buhay na walang hanggan sa paraiso sa lupa

"At tiyak na magsasaya kayo" (Deuteronomio 16:15)

Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagpapalaya ng sangkatauhan mula sa pagkaalipin ng kasalanan

"“Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang Anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (...) Ang nananampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; ang sumusuway sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay na iyon, kundi mananatili sa kaniya ang poot ng Diyos" (Juan 3:16,36)

Si Jesucristo, nang nasa lupa, ay madalas na itinuro ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, itinuro din niya na ang buhay na walang hanggan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa sakripisyo ni Kristo (Juan 3:16,36). Ang halaga ng pantubos ng sakripisyo ni Cristo ay magpapahintulot sa pagpapagaling at pagbabagong-buhay at muling pagkabuhay.

Ang paglaya sa pamamagitan ng mga pagpapala ng sakripisyo ni Kristo

"Kung paanong ang Anak ng tao ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami"

(Mateo 20:28)

"Matapos ipanalangin ni Job ang mga kasamahan niya, inalis ni Jehova ang kapighatian niya at ibinalik ang kasaganaan niya. Dinoble ni Jehova ang pag-aari ni Job noon" (Job 42:10). Ito ay magiging pareho para sa lahat ng mga miyembro ng malaking pulutong na makaligtas sa Dakilang Kapighatian. Ang Jehova Diyos, sa pamamagitan ni Haring Jesucristo, ay pagpalain sila, tulad ng paalalahanan sa amin ng alagad na si Santiago: "Itinuturing nating maligaya* ang mga nakapagtiis. Nalaman ninyo ang tungkol sa pagtitiis* ni Job at kung paano siya pinagpala ni Jehova* nang bandang huli, at nakita ninyo na si Jehova ay napakamapagmahal* at maawain” (Santiago 5:11).

Ang sakripisyo ni Cristo ay nagpapahintulot sa kapatawaran, at isang halaga ng pantubos na nagbibigay-daan sa isang pagpapalitan ng mga katawan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, pagbabagong-buhay sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagbabagong-buhay.

Ang sakripisyo ni Kristo ay mag-aalis ng sakit

"At walang nakatira doon ang magsasabi: “May sakit ako.” Ang bayang naninirahan sa lupain ay patatawarin sa kasalanan nila" (Isaias 33:24).

"Sa panahong iyon, madidilat ang mga mata ng bulag, At mabubuksan ang mga tainga ng bingi. Sa panahong iyon, ang pilay ay tatalon gaya ng usa, At ang dila ng pipi ay hihiyaw sa kagalakan. Bubukal ang tubig sa ilang, At ang mga ilog sa tigang na kapatagan” (Isaias 35:5,6).

Ang sakripisyo ni Cristo ay magpapahintulot sa "pagbabagong-buhay"

"Magiging mas sariwa ang laman niya kaysa noong kabataan siya; Babalik ang lakas niya gaya noong bata pa siya" (Job 33:25).

Ang sakripisyo ni Cristo ay magpapahintulot sa muling pagkabuhay ng mga patay

"Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ang magigising" (Daniel 12:2).

"At umaasa ako, gaya rin ng mga taong ito, na bubuhaying muli+ ng Diyos ang mga matuwid at di-matuwid" (Gawa 24:15).

"Huwag kayong mamangha rito, dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya  at mabubuhay silang muli. Ang mga gumawa ng mabubuting bagay ay mabubuhay magpakailanman, pero ang mga gumawa ng masasamang bagay ay hahatulan” (Juan 5:28,29).

"At nakita ko ang isang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Mula sa harap niya ay tumakas ang lupa at ang langit, at wala nang lugar para sa mga ito. At nakita ko ang mga patay, ang mga dakila at ang mga hamak, na nakatayo sa harap ng trono, at binuksan ang mga balumbon. Pero may isa pang balumbon na binuksan; ito ang balumbon ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan sa mga ginawa nila batay sa mga nakasulat sa mga balumbon.  At ibinigay ng dagat ang mga patay na naroon, at ibinigay ng kamatayan at ng Libingan ang mga patay na nasa mga ito, at hinatulan ang bawat isa sa kanila ayon sa mga ginawa nila" (Pahayag 20:11-13).

Ang nabuhay na di-makatarungang mga tao, ay hahatulan batay sa kanilang mabuti o masamang aksyon, sa hinaharap na terrestrial na paraiso. (Ang pangangasiwa ng muling pagkabuhay na muling pagkabuhay ; Pagkabuhay na Mag-uli sa kalangitan ; Muling Pagkabuhay sa Lupa).

Ang sakripisyo ni Kristo ay magpapahintulot sa malaking pulutong na makaligtas sa malaking pagdurusa at magkaroon ng buhay na walang hanggan na hindi namamatay

"Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking pulutong, na hindi mabilang ng sinumang tao, mula sa lahat ng bansa at tribo at bayan at wika, na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng Kordero at nakasuot ng mahabang damit na puti; at may hawak silang mga sanga ng palma. At patuloy silang sumisigaw nang malakas: “Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa Kordero.”

Ang lahat ng anghel ay nakatayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na buháy na nilalang, at sumubsob sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos at nagsabi: “Amen! Ang papuri at ang kaluwalhatian at ang karunungan at ang pasasalamat at ang karangalan at ang kapangyarihan at ang lakas ay maging sa Diyos natin magpakailanman. Amen.”

Pagkatapos, sinabi sa akin ng isa sa matatanda: “Ang mga ito na nakasuot ng mahabang damit na puti,+ sino sila at saan sila nanggaling?” Kaya agad kong sinabi sa kaniya: “Panginoon ko, ikaw ang nakaaalam.” At sinabi niya sa akin: “Sila ang mga lumabas mula sa malaking kapighatian, at nilabhan nila ang kanilang mahabang damit at pinaputi iyon sa dugo ng Kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos, at gumagawa sila ng sagradong paglilingkod sa kaniya araw at gabi sa templo niya; at ang Isa na nakaupo sa trono ay maglulukob ng tolda niya sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw, at hindi sila mapapaso ng araw o ng anumang matinding init, dahil ang Kordero, na nasa gitna ng trono, ay magpapastol sa kanila at aakay sa kanila sa mga bukal ng tubig ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa mga mata nila”" (Apocalipsis 7:9-17) (Isang malaking pulutong ng lahat ng mga bansa, tribo at wika ang makakaligtas sa malaking pagdurusa).

Ang kaharian ng Diyos ang mamahala sa mundo

"At nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa; dahil ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na.  Nakita ko rin ang banal na lunsod, ang Bagong Jerusalem, na bumababa ng langit mula sa Diyos at nakahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nakabihis para salubungin ang mapapangasawa niya. Pagkatapos, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi: “Tingnan mo! Ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan, at maninirahan siyang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. At ang Diyos mismo ay sasakanila. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila, at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na”" (Apocalipsis 21:1-4) (Ang Kaharian ng Diyos sa Lupa ; Ang Prinsipe ; Ang Mga Pari ; Ang mga Levita).

"Magsaya kayo dahil kay Jehova at magalak, kayong mga matuwid; Humiyaw kayo sa kagalakan, lahat kayo na tapat ang puso" (Awit 32:11)

Ang matuwid ay mabubuhay magpakailanman at ang masasama ay mapapahamak

"Maligaya ang mga mahinahon, dahil mamanahin nila ang lupa" (Mateo 5:5).

"Kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na; Titingnan mo ang dati nilang kinaroroonan, Pero hindi mo sila makikita roon. Pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, At mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Ang masama ay nagpapakana laban sa matuwid; Nagngangalit ang mga ngipin niya rito. Pero pagtatawanan siya ni Jehova, Dahil alam Niyang darating ang araw niya. Hinuhugot ng masasama ang mga espada nila at binabaluktot ang mga pana nila Para pabagsakin ang mga naaapi at ang mga dukha, Para patayin ang mga namumuhay nang matuwid. Pero ang sarili nilang espada ang tatarak sa puso nila; Mababali ang mga pana nila. (...) Dahil ang mga bisig ng masasama ay mababali, Pero aalalayan ni Jehova ang mga matuwid. (...) Pero ang masasama ay malilipol; Ang mga kaaway ni Jehova ay maglalahong gaya ng kagandahan ng mga pastulan; Maglalaho silang gaya ng usok. (...) Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, At titira sila roon magpakailanman. (...) Umasa ka kay Jehova at lumakad ka sa kaniyang daan, At itataas ka niya at mamanahin mo ang lupa. Kapag nilipol ang masasama, makikita mo iyon. (...) Masdan mo ang walang kapintasan, At tingnan mo ang matuwid, Dahil ang kinabukasan ng taong iyon ay magiging payapa. Pero ang lahat ng masuwayin ay pupuksain; Walang kinabukasan ang masasamang tao. Si Jehova ang nagliligtas sa mga matuwid; Siya ang tanggulan nila sa panahon ng pagdurusa. Tutulungan sila ni Jehova at ililigtas. Ililigtas niya sila mula sa masasama at sasagipin sila, Dahil nanganganlong sila sa kaniya" (Awit 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Kaya lumakad ka sa daan ng mabubuting tao At manatili sa landas ng mga matuwid, Dahil ang mga matuwid lang ang maninirahan sa lupa, At ang mga walang kapintasan ang mananatili rito. Pero ang masasama ay lilipulin mula sa lupa, At ang mga mapandaya ay bubunutin mula rito. (...) Mga pagpapala ang nasa ulo ng matuwid, Pero itinatago ng bibig ng masama ang karahasan. Ang reputasyon ng matuwid ay magdudulot ng pagpapala, Pero ang pangalan ng masama ay mabubulok" (Kawikaan 2:20-22; 10:6,7).

Ang mga giyera ay titigil magkakaroon ng kapayapaan sa mga puso at sa buong mundo

"Alam ninyo na sinabi noon: ‘Dapat mong mahalin ang iyong kapuwa+ at kapootan ang iyong kaaway.’  Pero sinasabi ko sa inyo: Patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo,  para mapatunayan ninyong mga anak kayo ng inyong Ama na nasa langit, dahil pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan siya sa mga taong matuwid at di-matuwid.  Dahil kung minamahal ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis?  At kung ang mga kapatid lang ninyo ang binabati ninyo, ano ang kahanga-hanga roon? Hindi ba ginagawa rin iyon ng mga tao ng ibang mga bansa?  Kaya dapat kayong maging perpekto, kung paanong ang Ama ninyo sa langit ay perpekto” (Mateo 5:43-48).

"Dahil kung pinatatawad ninyo ang mga pagkakamali ng iba, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit;  pero kung hindi ninyo pinatatawad ang mga pagkakamali ng iba, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang mga pagkakamali ninyo" (Mateo 6:14,15).

"Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito, dahil ang lahat ng gumagamit ng espada ay mamamatay sa espada"" (Mateo 26:52).

"Halikayo at masdan ninyo ang mga ginagawa ni Jehova, Ang kamangha-manghang mga bagay na ginagawa niya sa lupa. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Binabali niya ang pana at dinudurog ang sibat; Sinusunog niya ang mga karwaheng pangmilitar" (Awit 46:8,9).

"Siya ay hahatol sa mga bansa At magtutuwid ng mga bagay-bagay may kinalaman sa maraming bayan. Pupukpukin nila ang kanilang mga espada para gawin itong araro At ang kanilang mga sibat para gawin itong karit. Walang bansa na magtataas ng espada laban sa ibang bansa, At hindi na rin sila mag-aaral ng pakikipagdigma" (Isaias 2:4).

"Sa huling bahagi ng mga araw, Ang bundok ng bahay ni Jehova Ay itatatag nang matibay at mas mataas pa sa tuktok ng mga bundok, At iyon ay gagawing mas mataas pa sa mga burol, At dadagsa roon ang mga bayan. At maraming bansa ang magpupunta roon at magsasabi: “Halikayo, umakyat tayo sa bundok ni Jehova At sa bahay ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo tungkol sa kaniyang mga daan, At lalakad tayo sa kaniyang mga landas.” Dahil ang kautusan ay lalabas mula sa Sion, At ang salita ni Jehova mula sa Jerusalem. Siya ay hahatol sa maraming bayan At magtutuwid ng mga bagay-bagay may kinalaman sa malalakas na bansa sa malayo. Pupukpukin nila ang kanilang mga espada para gawin itong araro At ang kanilang mga sibat para gawin itong karit. Walang bansa na magtataas ng espada laban sa ibang bansa, At hindi na rin sila mag-aaral ng pakikipagdigma. Uupo ang bawat isa sa kanila sa ilalim ng kaniyang punong ubas at sa ilalim ng kaniyang puno ng igos, At walang sinumang tatakot sa kanila, Dahil si Jehova ng mga hukbo ang nagsabi nito" (Mikas 4:1-4).

Magkakaroon ng maraming pagkain sa buong mundo

"Magkakaroon ng saganang butil sa lupa; Mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Mananagana ang bunga niya gaya ng sa Lebanon, At darami ang mga tao sa mga lunsod gaya ng pananim sa lupa" (Awit 72:16).

"At magpapaulan siya para sa binhing inihahasik mo sa lupa, at ang pagkaing ibinubunga ng lupa ay magiging sagana at masustansiya. Sa araw na iyon, ang mga alaga mong hayop ay manginginain sa malalawak na pastulan" (Isaias 30:23).

Ang mga himala ni Jesucristo, upang palakasin ang pananampalataya sa pag-asa ng buhay na walang hanggan

"Sa katunayan, marami pang ibang ginawa si Jesus, na kung sakaling naisulat nang detalyado, sa palagay ko, hindi magkakasiya sa mundo ang mga isinulat na balumbon" (Juan 21:25)

Si Jesucristo at ang unang himala na nakasulat sa Ebanghelyo ni Juan, ginawang alak niya ang tubig: "Pagkaraan ng dalawang araw, nagkaroon ng isang handaan sa kasal sa Cana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Inimbitahan din si Jesus at ang mga alagad niya sa handaan. Nang paubos na ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: “Wala na silang alak.”  Pero sinabi ni Jesus: “Ano ang kinalaman natin doon? Hindi pa dumarating ang oras ko.” Sinabi ng kaniyang ina sa mga nagsisilbi: “Gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo.” At may anim na batong banga na nakahanda para sa ritwal na paglilinis ng mga Judio.Ang bawat banga ay makapaglalaman ng mga 44 hanggang 66 na litro.  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Punuin ninyo ng tubig ang mga banga.” Kaya pinuno nila ang mga iyon. Pagkatapos, sinabi niya: “Sumalok kayo ngayon ng kaunti at dalhin ninyo sa nangangasiwa sa handaan.” Kaya dinala nila iyon. Tinikman ng nangangasiwa sa handaan ang tubig na ginawang alak. Hindi niya alam kung saan ito galing (pero alam iyon ng mga nagsisilbi na sumalok ng tubig). Pagkatapos, tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi: “Ang lahat ng iba pa ay naglalabas muna ng mainam na alak, at kapag lango na ang mga tao, ang mababang klase naman. Pero ngayon mo inilabas ang mainam na alak.”  Ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea ang kaniyang unang himala para maipakita ang kaniyang kapangyarihan, at nanampalataya sa kaniya ang mga alagad niya" (Juan 2: -11).

Pinagaling ni Jesucristo ang anak ng isang lingkod ng hari: "Pagkatapos, bumalik siya sa Cana ng Galilea, kung saan niya ginawang alak ang tubig. At may isang opisyal ng hari sa Capernaum, at ang anak na lalaki nito ay may sakit. Nang mabalitaan ng lalaking ito na dumating si Jesus sa Galilea galing sa Judea, pinuntahan niya si Jesus at pinakiusapang sumama sa kaniya para pagalingin ang anak niya dahil malapit na itong mamatay.  Pero sinabi ni Jesus sa kaniya: “Hangga’t hindi kayo nakakakita ng mga tanda at di-pangkaraniwang mga bagay, hindi kayo kailanman maniniwala.”  Sinabi ng opisyal ng hari: “Panginoon, sumama ka na sa akin bago pa mamatay ang anak ko.”  Sinabi ni Jesus: “Umuwi ka na; magaling na ang anak mo.” Pinaniwalaan ng lalaki ang sinabi ni Jesus, at umuwi siya. Habang nasa daan pa siya, sinalubong siya ng mga alipin niya para sabihing magaling na ang anak niya. Tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot sila: “Nawala ang lagnat niya kahapon nang ikapitong oras.”  Naalaala ng ama na iyon ang mismong oras nang sabihin ni Jesus: “Magaling na ang anak mo.” Kaya nanampalataya siya at ang kaniyang buong sambahayan.  Ito ang ikalawang pagkakataon na gumawa ng himala si Jesus sa Galilea pagkagaling sa Judea" (Juan 4:46-54).

Pinagaling ni Hesukristo ang isang lalaking may demonyo sa Capernaum: "Pagkatapos, pumunta siya sa Capernaum, na isang lunsod sa Galilea. Tinuruan niya sila noong Sabbath,  at hangang-hanga sila sa paraan niya ng pagtuturo dahil nagsasalita siya nang may awtoridad.  At may isang lalaki sa sinagoga na sinasapian ng demonyo, isang masamang espiritu, at sumigaw siya:  “Bakit nandito ka, Jesus na Nazareno? Nandito ka ba para puksain kami? Alam ko kung sino ka talaga, ikaw ang isinugo ng Diyos.”  Pero sinaway ito ni Jesus: “Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya.” Pagkatapos, itinumba ng demonyo ang lalaki at lumabas ito sa kaniya nang hindi siya sinasaktan.  Gulat na gulat silang lahat, at sinabi nila sa isa’t isa: “Talagang may awtoridad at kapangyarihan ang pananalita niya! Kahit ang masasamang* espiritu ay sumusunod sa utos niya at lumalabas!”  Kaya ang balita tungkol sa kaniya ay kumalat sa bawat sulok ng nakapalibot na mga luga" (Lukas 4:31-37).

Si Jesus Christ ay nagtapon ng mga demonyo sa lupain ng mga Gadarenes (ang silangang bahagi ng Jordan, malapit sa Lake Tiberias): "Nang makarating siya sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, dalawang lalaking sinasaniban ng demonyo ang sumalubong sa kaniya. Galing sila sa mga libingan, at napakabangis nila kaya walang naglalakas-loob na dumaan doon.  At sumigaw sila: “Bakit nandito ka, Anak ng Diyos? Pumunta ka ba rito para parusahan kami bago ang takdang panahon?”  Sa may kalayuan, isang malaking kawan ng mga baboy ang nanginginain.  Kaya nagmakaawa sa kaniya ang mga demonyo: “Kung palalayasin mo kami, papuntahin mo kami sa kawan ng mga baboy.”  Sinabi niya sa kanila: “Sige, umalis kayo!” Kaya lumabas sila at pumasok sa mga baboy; at ang buong kawan ay nagtakbuhan sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod.  Ang mga tagapag-alaga naman ng baboy ay nagtakbuhan papunta sa lunsod at ipinamalita ang lahat ng nangyari, pati ang tungkol sa mga lalaking sinasaniban ng demonyo.  At ang mga tao sa lunsod ay nagpunta kay Jesus, at pagkakita sa kaniya, pinakiusapan nila siyang umalis sa kanilang lupain" (Mateo 8:28-34).

Pinagaling ni Jesucristo ang biyenan ng apostol na si apostol Pedro: "Pagdating ni Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyenan nitong babae na nakahiga at nilalagnat.  Kaya hinipo niya ang kamay ng babae, at nawala ang lagnat nito, at bumangon ito at inasikaso siya" (Mateo 8:14,15).

Pinagaling ni Hesukristo ang isang taong lumpo ang kamay: "Sa isa pang araw ng Sabbath, pumasok siya sa sinagoga at nagturo. At may isang lalaki roon na tuyot ang kanang kamay.  Inaabangan ng mga eskriba at mga Pariseo kung magpapagaling si Jesus sa Sabbath para makahanap sila ng maiaakusa sa kaniya.  Pero alam niya kung ano ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa lalaki na may tuyot na kamay: “Tumayo ka sa gitna.” Tumayo siya at pumunta roon.  Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila: “Tatanungin ko kayo, Ano ang tamang gawin kapag Sabbath: gumawa ng mabuti o ng masama, magligtas ng buhay o pumatay?”  Pagkatingin niya sa lahat ng nakapalibot, sinabi niya sa lalaki: “Iunat mo ang kamay mo.” Gayon nga ang ginawa ng lalaki, at gumaling ang kamay nito.  Pero nagalit sila nang husto, at nagsimula silang mag-usap-usap kung ano ang gagawin nila kay Jesus" (Lukas 6:6-11).

Pinagaling ni Hesukristo ang isang lalaking nagdurusa edema (labis na akumulasyon ng likido sa katawan): "Sa isa pang pagkakataon, noong araw ng Sabbath, pumunta siya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo para kumain, at binabantayan nila siyang mabuti. Naroon sa harap niya ang isang taong minamanas. Kaya tinanong ni Jesus ang mga eksperto sa Kautusan at mga Pariseo: “Puwede bang magpagaling kapag Sabbath o hindi?” Pero hindi sila sumagot. Kaya hinawakan niya ang lalaki, pinagaling ito, at pinauwi.  Pagkatapos, sinabi niya sa kanila: “Kung mahulog sa balon ang inyong anak o toro sa araw ng Sabbath, sino sa inyo ang hindi kikilos agad para iahon ito?”  Hindi sila nakasagot" (Lukas 14:1-6).

Pinapagaling ni Jesucristo ang isang bulag na lalaki: "Habang papalapit si Jesus sa Jerico, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos.  Dahil narinig niyang maraming tao ang dumadaan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari.  Sinabi nila sa kaniya: “Dumadaan si Jesus na Nazareno!” Kaya sumigaw siya: “Jesus, Anak ni David, maawa ka sa akin!” Sinasaway siya ng mga nasa unahan at sinasabing tumahimik siya, pero lalo lang niyang isinigaw: “Anak ni David, maawa ka sa akin!” Kaya huminto si Jesus at iniutos na ilapit sa kaniya ang lalaki. Nang makalapit ito, itinanong ni Jesus: “Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?” Sinabi niya: “Panginoon, gusto kong makakita uli.” Kaya sinabi ni Jesus sa kaniya: “Makakakita ka nang muli; pinagaling ka ng pananampalataya mo.” Agad siyang nakakita, at nagsimula siyang sumunod sa kaniya, na niluluwalhati ang Diyos. Gayundin, nang makita ito ng mga tao, lahat sila ay pumuri sa Diyos" (Lucas 18:35-43).

Pinagaling ni Jesucristo ang dalawang bulag: "Pag-alis ni Jesus doon, dalawang lalaking bulag ang sumunod sa kaniya. Sumisigaw sila: “Maawa ka sa amin, Anak ni David!”  Nang makapasok siya sa bahay, lumapit sa kaniya ang mga bulag, at tinanong sila ni Jesus: “Nananampalataya ba kayo na mapagagaling ko kayo?” Sumagot sila: “Opo, Panginoon.”  Kaya hinipo niya ang mga mata nila+ at sinabi: “Mangyari nawa ang pinaniniwalaan ninyo.”  At nakakita sila. Mahigpit silang tinagubilinan ni Jesus: “Tiyakin ninyong walang makaaalam nito.”  Pero pagkalabas nila, ipinamalita nila ang tungkol sa kaniya sa buong lupaing iyon" (Mateo 9:27-31).

Pinagaling ni Hesukristo ang isang pipi na pipi: “Nang bumalik si Jesus sa Lawa ng Galilea mula sa rehiyon ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at sa rehiyon ng Decapolis.  Dito ay dinala sa kaniya ng mga tao ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita, at nakiusap sila sa kaniya na ipatong sa lalaki ang kamay niya. At inilayo niya ang lalaki mula sa mga tao. Pagkatapos, inilagay niya ang mga daliri niya sa mga tainga nito, at matapos dumura, hinipo niya ang dila nito.  Tumingala siya sa langit, huminga nang malalim, at sinabi sa lalaki: “Effata,” ibig sabihin, “Mabuksan ka.”  At nakarinig ang lalaki. Nawala rin ang kapansanan niya sa pagsasalita, at nakapagsasalita na siya nang normal. Pagkatapos, inutusan niya silang huwag itong sabihin kahit kanino, pero habang pinagbabawalan niya sila, lalo naman nila itong ipinamamalita.  Talagang namangha sila, at sinabi nila: “Kahanga-hanga ang lahat ng ginagawa niya. Napagagaling niya kahit ang mga pipi at bingi.”” (Marcos 7:31-37).

Pinagaling ni Jesucristo ang isang ketongin: "May lumapit din sa kaniya na isang ketongin, at nakaluhod pa itong nagmakaawa sa kaniya: “Kung gugustuhin mo lang, mapagagaling mo ako.”  Naawa siya at hinipo ang lalaki, at sinabi niya: “Gusto ko! Gumaling ka.” Nawala agad ang ketong ng lalaki, at siya ay naging malinis" (Marcos 1:40-42).

Ang paggaling ng sampung ketongin: "Habang papunta siya sa Jerusalem, dumaan siya sa pagitan ng Samaria at Galilea. Pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin, pero tumayo lang sila sa malayo.  Sumigaw sila: “Jesus, Guro, maawa ka sa amin!”  Nang makita niya sila, sinabi niya: “Magpakita kayo sa mga saserdote.” At gumaling sila habang papunta roon. Nang makita ng isa sa kanila na gumaling na siya, bumalik siya habang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Sumubsob siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat sa kaniya. Sa katunayan, isa siyang Samaritano.  Sinabi ni Jesus: “Hindi ba 10 ang napagaling?* Nasaan ang 9 na iba pa? Wala na bang ibang bumalik para pumuri sa Diyos bukod sa taong ito na iba ang lahi?” Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kaniya: “Tumayo ka at tumuloy na sa pupuntahan mo; pinagaling ka ng pananampalataya mo.”" (Lucas 17:11-19).

Pinapagaling ni Jesucristo ang isang paralitiko: "Pagkatapos nito, nagkaroon ng kapistahan ng mga Judio, at pumunta si Jesus sa Jerusalem. At sa Jerusalem, sa Pintuang-Daan ng mga Tupa, ay may paliguan na tinatawag sa Hebreo na Betzata, na may limang kolonada. Naroon ang maraming maysakit, bulag, pilay, at mga paralisado* ang kamay o paa. At may isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit.  Nakita ni Jesus ang lalaking iyon na nakahiga at alam niyang matagal na itong may sakit, kaya tinanong niya ito: “Gusto mo bang gumaling?” Sumagot ang lalaki: “Ginoo, walang tumutulong sa akin na pumunta sa paliguan kapag gumalaw na ang tubig; tuwing pupunta ako, laging may nauuna sa akin.” Sinabi ni Jesus: “Tumayo ka! Buhatin mo ang hinihigaan mo at lumakad ka.” Agad na gumaling ang lalaki, at binuhat niya ang hinihigaan niya at naglakad" (Juan 5:1-9).

Si Jesus Christ ay nagpapagaling ng isang epileptic: "Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga tao, isang lalaki ang lumapit sa kaniya. Lumuhod ito at nagsabi: “Panginoon, maawa ka sa anak ko. May epilepsi siya at malala ang lagay niya. Madalas siyang mabuwal sa apoy at sa tubig.  Dinala ko siya sa mga alagad mo, pero hindi nila siya mapagaling.”  Sinabi ni Jesus: “O henerasyong walang pananampalataya at makasalanan, hanggang kailan ko kayo pakikisamahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo siya dito sa akin.”  Pagkatapos, sinaway ni Jesus ang demonyo, at lumabas ito sa batang lalaki, at gumaling ang bata nang mismong oras na iyon.  Lumapit ang mga alagad kay Jesus nang sila-sila lang at nagsabi: “Bakit hindi namin iyon mapalayas?”  Sinabi niya sa kanila: “Dahil maliit ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo, kung may pananampalataya kayo na kasinliit ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon,’ at lilipat ito, at walang magiging imposible para sa inyo.”" (Mateo 17:14-20).

Si Jesucristo ay gumagawa ng isang himala nang hindi nalalaman ito: "Habang papunta si Jesus, sinisiksik siya ng mga tao. At may isang babae na 12 taon nang dinudugo, at walang makapagpagaling sa kaniya.  Lumapit ang babae sa likuran ni Jesus at hinipo ang palawit ng damit niya, at huminto agad ang pagdurugo niya.  Kaya sinabi ni Jesus: “Sino ang humipo sa akin?” Nang walang umaamin, sinabi ni Pedro: “Guro, sinisiksik ka ng napakaraming tao.”  Pero sinabi ni Jesus: “May humipo sa akin dahil alam kong may kapangyarihang lumabas sa akin.”  Nang makita ng babae na hindi niya maililihim ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig at sumubsob sa paanan ni Jesus at sinabi sa harap ng lahat ng tao kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siya agad na gumaling.  Pero sinabi ni Jesus: “Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umuwi ka na at huwag nang mag-alala.”" (Lucas 8:42-48).

Si Jesucristo ay gumagaling mula sa malayo: "Nang masabi na niya sa mga tao ang lahat ng gusto niyang sabihin, pumasok siya sa Capernaum. At isang opisyal ng hukbo ang may aliping may sakit at malapit nang mamatay. Mahal na mahal ito ng opisyal. Kaya nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang matatandang lalaki ng mga Judio para hilingin kay Jesus na puntahan ang alipin niya at pagalingin ito. Pumunta sila kay Jesus at nakiusap: “Karapat-dapat mo siyang pagbigyan, dahil mahal niya ang bansa natin at siya mismo ang nagpatayo ng sinagoga rito.” Kaya sumama si Jesus sa kanila. Pero nang malapit na siya sa bahay ng opisyal ng hukbo, may isinugo na itong mga kaibigan para sabihin sa kaniya: “Ginoo, huwag ka nang mag-abala, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa bahay.  Hindi ko rin itinuturing ang sarili ko na karapat-dapat na pumunta sa iyo. Pero sabihin mo lang na gumaling siya at gagaling ang lingkod ko. Dahil ako rin ay nasa ilalim ng awtoridad ng iba, at may hawak din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, ‘Pumunta ka roon!’ nagpupunta siya, at sa isa pa, ‘Halika!’ lumalapit siya, at sa alipin ko, ‘Gawin mo ito!’ ginagawa niya iyon.” Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya, at tumingin siya sa mga taong sumusunod sa kaniya at sinabi niya: “Sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel, wala pa akong nakita na may ganito kalaking pananampalataya.”  Nang makabalik sa bahay ang mga isinugo, nakita nilang magaling na ang alipin" (Lucas 7:1-10).

Pinagaling ni Hesukristo ang isang babaeng may kapansanan sa loob ng 18 taon: "Isang Sabbath, habang nagtuturo siya sa isa sa mga sinagoga,  naroon ang isang babae na 18 taon nang may kapansanan dahil sa isang demonyo; hukot na hukot ito at hindi makatayo nang tuwid.  Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi: “Mawawala na ang kapansanan mo.”  Hinawakan niya ang babae, at agad itong nakatayo nang tuwid at niluwalhati ang Diyos.  Pero nagalit ang punong opisyal ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus nang Sabbath, at sinabi nito sa mga tao: “May anim na araw para gawin ang mga dapat gawin; kaya pumunta kayo rito sa mga araw na iyon para mapagaling, pero huwag sa araw ng Sabbath.”  Gayunman, sumagot ang Panginoon: “Mga mapagpanggap, hindi ba kinakalagan ninyo kapag Sabbath ang inyong toro o asno mula sa kuwadra at inilalabas ito para painumin?  Ang babaeng ito ay isang anak ni Abraham at iginapos ni Satanas nang 18 taon. Hindi ba nararapat lang na mapagaling siya sa araw ng Sabbath?”  Nang sabihin niya ito, napahiya ang mga kumakalaban sa kaniya, pero nagsaya ang lahat ng iba pa dahil sa lahat ng kahanga-hangang bagay na ginawa niya" (Lukas 13:10-17).

Pinagaling ni Jesucristo ang anak na babae ng isang babaeng Phoenician: "Pag-alis doon, pumunta naman si Jesus sa rehiyon ng Tiro at Sidon. Isang babae mula sa rehiyong iyon ng Fenicia ang lumapit sa kaniya at nakiusap: “Maawa ka sa akin, Panginoon, Anak ni David. Hirap na hirap ang anak kong babae dahil sinasaniban siya ng demonyo.”  Pero wala siyang sinabing anuman sa babae. Kaya lumapit ang mga alagad kay Jesus at sinabi sa kaniya: “Paalisin mo siya, dahil sigaw siya nang sigaw sa likuran natin.” Sumagot siya: “Isinugo ako para lang sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel.”  Pero lumapit sa kaniya ang babae at lumuhod. Sinabi nito: “Panginoon, tulungan mo ako!”  Sinabi ni Jesus: “Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa maliliit na aso.”  Sinabi ng babae: “Oo, Panginoon, pero kinakain ng maliliit na aso ang mga mumo na nalalaglag mula sa mesa ng mga amo nila.”  Sumagot si Jesus sa kaniya: “Malaki ang pananampalataya mo; mangyari nawa ang hinihiling mo.” At ang anak niyang babae ay gumaling nang oras na iyon" (Mateo 15:21-28).

Huminto si Jesucristo ng isang bagyo: "At nang sumakay siya sa isang bangka, sinundan siya ng mga alagad niya.  Pagkatapos, biglang nagkaroon ng malakas na bagyo sa lawa at natatabunan na ng mga alon ang bangka; pero natutulog siya. At lumapit sila at ginising siya at sinabi: “Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay na kami!” Pero sinabi niya sa kanila: “Bakit takot na takot kayo? Bakit ang liit ng pananampalataya ninyo?” Pagkatapos, bumangon siya at sinaway ang hangin at ang lawa, at biglang naging kalmado ang paligid. Kaya namangha ang mga alagad at nagsabi: “Sino ba talaga ang taong ito? Kahit ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kaniya.”" (Mateo 8:23-27). Ang himalang ito ay nagpapakita na sa mundong paraiso ay hindi na magkakaroon ng bagyo o baha na magdudulot ng mga sakuna.

Si Jesucristo na naglalakad sa dagat: "Matapos niyang gawin ito, umakyat siya sa bundok nang mag-isa para manalangin. Ginabi siyang mag-isa roon. Samantala, napakalayo na ng bangka sa dalampasigan, at sinasalpok ito ng mga alon dahil ang hangin ay pasalungat sa kanila. Pero nang madaling-araw na, naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig papunta sa kanila. Nang makita nila siyang naglalakad sa ibabaw ng tubig, natakot ang mga alagad. Sinabi nila: “Totoo ba ito?” At napasigaw sila sa takot. Pero agad na sinabi ni Jesus sa kanila: “Lakasan ninyo ang loob ninyo! Ako ito; huwag kayong matakot.”  Sinabi ni Pedro sa kaniya: “Panginoon, kung ikaw iyan, utusan mo akong pumunta sa iyo sa ibabaw ng tubig.”  Sinabi niya: “Halika!” Kaya bumaba si Pedro mula sa bangka at naglakad sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Pero nang makita niyang malakas ang hangin, natakot siya. At nang lumulubog na siya, sumigaw siya: “Panginoon, iligtas mo ako!” Agad na iniunat ni Jesus ang kamay niya at hinawakan si Pedro at sinabi: “Ikaw na may kakaunting pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?”  Pagkasampa nila sa bangka, tumigil ang malakas na hangin. Lumuhod at yumuko sa kaniya ang mga nasa bangka at nagsabi: “Talagang ikaw ang Anak ng Diyos.”" (Mateo 14:23-33).

Ang palaisdaan himala: "Sa isang pagkakataon, sinisiksik ng maraming tao si Jesus habang nakikinig sila sa pagtuturo niya ng salita ng Diyos sa tabi ng lawa ng Genesaret.  At may nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa, pero nakababa na ang mga mangingisda at naghuhugas ng mga lambat nila.  Sumakay siya sa bangka na pag-aari ni Simon, at sinabi niya rito na ilayo nang kaunti ang bangka mula sa pampang. Pagkatapos, umupo siya at nagturo sa mga tao mula sa bangka.  Nang matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon: “Pumunta ka sa malalim, at ibaba ninyo ang inyong mga lambat para makahuli.”  Sumagot si Simon: “Guro, magdamag kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, ibababa ko ang mga lambat.” Nang gawin nila ito, napakarami nilang nahuling isda. Ang totoo, nagsimulang mapunit ang kanilang mga lambat. Kaya sinenyasan nila ang mga kasamahan nila sa isa pang bangka para tulungan sila. Pumunta ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, kaya nagsimulang lumubog ang mga ito.  Nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi niya: “Panginoon, lumayo ka sa akin dahil makasalanan ako.” Nasabi niya iyon dahil siya at ang mga kasama niya ay manghang-mangha sa dami ng nahuli nilang isda, gayundin ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan, na mga kasosyo ni Simon. Pero sinabi ni Jesus kay Simon: “Huwag ka nang matakot. Mula ngayon ay manghuhuli ka ng mga taong buháy.” Kaya ibinalik nila sa lupa an" (Lucas 5:1-11).

Pinarami ni Jesucristo ang mga tinapay: "Pagkatapos, tumawid si Jesus sa kabila ng Lawa ng Galilea, o Tiberias.  At patuloy siyang sinundan ng isang malaking grupo ng mga tao, dahil nakikita nila na makahimala niyang pinagagaling ang mga maysakit.  Kaya umakyat si Jesus sa isang bundok at umupo roon kasama ang mga alagad niya.  Malapit na noon ang Paskuwa, ang kapistahan ng mga Judio.  Nang makita ni Jesus na may malaking grupo na papalapit sa kaniya, sinabi niya kay Felipe: “Saan tayo bibili ng tinapay para sa kanila?”  Pero sinabi lang niya ito para malaman ang nasa isip ni Felipe, dahil alam na niya ang gagawin niya. Sumagot si Felipe: “Kahit tinapay na halagang 200 denario ay hindi sapat para makakuha ng tigkakaunti ang bawat isa.” Sinabi sa kaniya ng isa sa mga alagad niya, si Andres na kapatid ni Simon Pedro:  “Isang batang lalaki ang may limang tinapay na sebada at dalawang maliliit na isda. Pero paano ito magkakasya sa ganito karaming tao?” Sinabi ni Jesus: “Paupuin ninyo ang mga tao.” Dahil madamo sa lugar na iyon, umupo sila roon, at may mga 5,000 lalaki sa grupong iyon.  Kinuha ni Jesus ang tinapay, at pagkatapos magpasalamat, ipinamahagi niya iyon sa mga nakaupo; gayon din ang ginawa niya sa maliliit na isda, at nakakain sila hanggang sa mabusog. Nang mabusog sila, sinabi niya sa mga alagad niya: “Tipunin ninyo ang mga natira para walang masayang.” Kaya tinipon nila iyon, at 12 basket ang napuno ng mga natira nila mula sa limang tinapay na sebada. Nang makita ng mga tao ang tanda na ginawa niya, sinabi nila: “Ito talaga ang Propeta na darating sa mundo.”  Kaya dahil alam ni Jesus na papalapit na sila para kunin siya at gawing hari, muli siyang umalis na nag-iisa papunta sa bundok" (Juan 6:1-15). Magkakaroon ng pagkain na sagana sa buong lupa (Awit 72:16; Isaias 30:23).

Si Jesucristo ay nagbangon na anak ng isang balo: "Di-nagtagal pagkatapos nito, pumunta siya sa lunsod na tinatawag na Nain, at kasama niyang naglakbay ang mga alagad niya at maraming iba pa. Habang papalapit si Jesus sa pintuang-daan ng lunsod, may inilalabas na lalaking patay, ang kaisa-isang anak ng isang babae. At biyuda na ang babae. Maraming tao mula sa lunsod ang naglalakad kasama niya. Nang makita ng Panginoon ang biyuda, naawa siya rito at sinabi niya: “Huwag ka nang umiyak.” Kaya lumapit siya at hinipo ang hinihigaan ng patay, at huminto ang mga tagabuhat nito. Pagkatapos, sinabi niya: “Lalaki, inuutusan kita, bumangon ka!” Umupo ang taong patay at nagsalita, at ibinigay siya ni Jesus sa kaniyang ina. Manghang-mangha ang mga tao. Niluwalhati nila ang Diyos at sinabi: “Nagkaroon ng isang dakilang propeta sa gitna natin,” at, “Binigyang-pansin ng Diyos ang kaniyang bayan.” Ang balitang ito tungkol sa kaniya ay nakarating sa buong Judea at sa lahat ng nakapalibot na lugar" (Lucas 7:11-17).

Si Jesucristo ay nagbangon na anak na babae ni Jairus: "Habang nagsasalita pa siya, dumating ang isang kinatawan ng punong opisyal ng sinagoga at sinabi nito: “Namatay na ang anak mo; huwag mo nang abalahin ang Guro.” Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya: “Huwag kang matakot, manampalataya ka lang, at mabubuhay siya.” Nang makarating siya sa bahay, wala siyang ibang pinahintulutang pumasok kasama niya maliban kina Pedro, Juan, Santiago, at sa ama at ina ng bata. Umiiyak ang lahat at sinusuntok ang dibdib nila sa pamimighati. Kaya sinabi niya: “Huwag na kayong umiyak, dahil hindi siya namatay. Natutulog lang siya.” Pinagtawanan siya ng mga tao dahil alam nilang patay na ang bata. Pero hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi: “Anak, bumangon ka!” At nabuhay siyang muli, at agad siyang bumangon, at iniutos ni Jesus na bigyan siya ng pagkain. Samantala, nag-uumapaw sa saya ang mga magulang niya, pero inutusan niya silang huwag sabihin sa iba ang nangyari" (Lucas 8:49-56).

Si Jesucristo ay nagbangon kaibigan na si Lazaro, na namatay apat na araw na ang nakalilipas: "Si Jesus ay wala pa sa nayon; naroon pa rin siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta.  Nang pagkakataong iyon, may mga Judio sa bahay ni Maria na umaaliw sa kaniya. Nang makita nilang dali-daling tumayo si Maria at umalis, sinundan nila siya dahil iniisip nilang pupunta siya sa libingan para umiyak. Nang dumating si Maria sa kinaroroonan ni Jesus at makita niya ito, sumubsob siya sa paanan nito at sinabi niya: “Panginoon, kung narito ka lang noon, hindi sana namatay ang kapatid ko.” Nang makita ni Jesus na umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong Judio, parang kinurot ang puso niya at nalungkot siya nang husto. Sinabi niya: “Saan ninyo siya inilibing?” Sinabi nila sa kaniya: “Sumama kayo sa amin, Panginoon.” Lumuha si Jesus. Kaya sinabi ng mga Judio: “Tingnan ninyo kung gaano niya siya kamahal!” Pero sinabi ng ilan sa kanila: “Napagaling niya ang isang bulag, bakit wala siyang nagawa para hindi mamatay si Lazaro?”

Muling nabagbag ang damdamin ni Jesus, at pumunta siya sa libingan.* Iyon ay isang kuweba, at isang bato ang nakatakip doon.  Sinabi ni Jesus: “Alisin ninyo ang bato.” Sinabi ni Marta na kapatid ng namatay: “Panginoon, malamang na nangangamoy na siya dahil apat na araw na siyang patay.” Sinabi ni Jesus: “Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?”  Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit, at sinabi niya: “Ama, nagpapasalamat ako na pinakinggan mo ako. Alam ko na lagi mo akong pinakikinggan; pero nagsasalita ako ngayon dahil sa mga taong narito, para maniwala sila na isinugo mo ako.” Pagkasabi nito, sumigaw siya: “Lazaro, lumabas ka!” At lumabas ang taong namatay, na nababalutan ng tela ang mga paa at kamay, pati ang mukha. Sinabi ni Jesus: “Alisin ninyo ang nakabalot sa kaniya para makalakad siya”" (Juan 11:30-44).

Ang huling palaisdaan himala (ilang sandali matapos ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo): "Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa dalampasigan, pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus iyon.  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Mga anak, may makakain ba kayo?” Sumagot sila: “Wala!”  Sinabi niya: “Ihagis ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at may mahuhuli kayo.” Kaya inihagis nila iyon pero hindi na nila maiahon dahil sa dami ng isda.  Pagkatapos, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus: “Ang Panginoon iyon!” Nang marinig ni Simon Pedro na iyon ang Panginoon, isinuot niya ang damit niya dahil nakahubad siya, at tumalon siya sa lawa.  Pero sinundan siya ng ibang alagad habang nakasakay sa maliit na bangka at hinahatak ang lambat na punô ng isda, dahil mga 90 metro lang ang layo nila sa dalampasigan" (Juan 21:4-8).

Si Jesus Christ ay gumawa ng maraming iba pang mga himala. Pinalalakas nila ang aming pananampalataya, hinihikayat kami at magkaroon ng isang sulyap sa maraming mga pagpapala na darating sa mundo. Ang nakasulat na mga salita ni apostol Juan ay nagbubuod ng napakahusay na bilang ng mga himala na ginawa ni Jesucristo, bilang isang garantiya sa kung ano ang mangyayari sa mundo: "Sa katunayan, marami pang ibang ginawa si Jesus, na kung sakaling naisulat nang detalyado, sa palagay ko, hindi magkakasiya sa mundo ang mga isinulat na balumbon" (Juan 21:25).

Ang elementarya pagtuturo ng Bibliya

• May Pangalan ang Diyos: Si Jehova: "Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian, ni ang aking kapurihan man sa mga nililok na imahen" (Isaias 42:8) (The Revealed Name).

Dapat nating sambahin si Jehova. Dapat nating mahalin Siya sa lahat ng ating lakas ng buhay: "Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang" (Apocalipsis 4:11, Mateo 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Ang Diyos ay hindi isang Trinidad. Ang trinidad ay hindi isang pagtuturo ng Biblia.

• Si Jesu-Cristo ang tanging Anak ng Diyos sa diwa na Siya lamang ang Anak ng Diyos na direktang nilikha ng Diyos: "“Sino ang Anak ng tao ayon sa sinasabi ng mga tao?” Sinabi nila: “Ang ilan ay nagsasabing si Juan Bautista, ang iba ay si Elias, ang iba pa ay si Jeremias o isa sa mga propeta.” Sinabi niya sa kanila: “Kayo naman, sino ako ayon sa sinasabi ninyo?” Bilang sagot ay sinabi ni Simon Pedro: “Ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buháy.” Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Maligaya ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito isiniwalat sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit" (Mateo 16:13-17, Juan 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Si Jesu-Cristo ay hindi ang Makapangyarihang Diyos at siya ay hindi bahagi ng isang Trinidad.

• Ang banal na espiritu ay ang aktibong puwersa ng Diyos. Siya ay hindi isang tao: "At nakakita sila ng mga dila na parang apoy at ang mga ito ay nabaha-bahagi, at may isang dumapo sa bawat isa sa kanila" (Mga Gawa 2:3). Ang Banal na Espiritu ay hindi bahagi ng isang Trinidad.

• Ang Biblia ay ang Salita ng Diyos: "Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay, sa pagdidisiplina sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan, lubusang nasangkapan ukol sa bawat mabuting gawa" (2 Timoteo 3:16,17). Dapat nating basahin ito, pag-aralan ito, at ilapat ito sa ating buhay (Mga Awit 1:1-3) (Read The Bible Daily).

• Ang pananampalataya lamang sa sakripisyo ni Cristo ay nagpapahintulot sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa ibang pagkakataon ay ang pagpapagaling at muling pagkabuhay ng mga patay: "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan" (Juan 3:16, Mateo 20:28) (Ang pagdiriwang ng memorya ng kamatayan ni Hesus Kristo ; The Release).

• Ang Kaharian ng Diyos ay isang makalangit na gobyerno na itinatag sa langit noong 1914. Ang Hari ay si Hesukristo na may 144,000 na mga hari at mga saserdote na bumubuo sa "Bagong Jerusalem", ang nobya ni Cristo. Ang kaharian na ito ay lilipulin ang kasalukuyang kapangyarihan ng tao sa panahon ng malaking kapighatian, at itatatag sa Lupa: "At sa mga araw ng mga haring iyon ay magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang kaharian ay hindi isasalin sa iba pang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito, at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda" (Apocalipsis 12:7-12, 21:1-4, Mateo 6:9,10, Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Ang kamatayan ay kabaligtaran ng buhay. Ang kaluluwa ay namatay at ang espiritu (ang lakas ng buhay) ay nawala: "Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga taong mahal, Ni sa anak man ng makalupang tao, na sa kaniya ay walang pagliligtas. Ang kaniyang espiritu ay pumapanaw, siya ay bumabalik sa kaniyang pagkalupa; Sa araw ring iyon ay maglalaho ang kaniyang pag-iisip" (Awit 146:3,4, Eclesiastes 3:19,20, 9:5,10).

• Magkakaroon ng muling pagkabuhay ng makatarungan at hindi makatarungan (Juan 5: 28,29, Mga Gawa 24:15). Ang hindi makatarungan ay hahatulan batay sa kanilang pag-uugali sa panahon ng 1000-taong paghahari (at hindi batay sa kanilang nakaraang pag-uugali): "At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang isa na nakaupo roon. Mula sa harap niya ay tumakas ang lupa at ang langit, at walang dakong nasumpungan para sa kanila.  At nakita ko ang mga patay, ang malalaki at ang maliliit, na nakatayo sa harap ng trono, at nabuksan ang mga balumbon. Ngunit may iba pang balumbon na nabuksan; ito ang balumbon ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan batay sa mga bagay na nakasulat sa mga balumbon ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan sila nang isa-isa ayon sa kanilang mga gawa" (Apocalipsis 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Tanging ang 144,000 tao ay pupunta sa langit kasama si Hesus Kristo. Ang malaking pulutong na nabanggit sa Apocalipsis 7:9-17 ay yaong mga makaliligtas sa malaking kapighatian at mabubuhay magpakailanman sa paraiso ng Lupa: "At narinig ko ang bilang niyaong mga tinatakan, isang daan at apatnapu’t apat na libo, na tinatakan mula sa bawat tribo ng mga anak ni Israel. (...) Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko, at, narito! isang malaking pulutong, na hindi mabilang ng sinumang tao, mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng Kordero, na nadaramtan ng mahahabang damit na puti; at may mga sanga ng palma+ sa kanilang mga kamay. (...) At kaagad kong sinabi sa kaniya: “Panginoon ko, ikaw ang siyang nakaaalam.” At sinabi niya sa akin: “Ito ang mga lumabas mula sa malaking kapighatian, at nilabhan nila ang kanilang mahahabang damit at pinaputi ang mga iyon sa dugo+ ng Kordero" (Apocalipsis 7:3-8,9,14) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Nabubuhay tayo sa mga huling araw na magtatapos sa malaking kapighatian (Mateo 24,25, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 19: 11-21). Ang presensya (Parousia) ni Kristo ay nagsimula nang hindi makita mula pa noong 1914 at magtatapos sa katapusan ng isang libong taon: "Samantalang nakaupo siya sa Bundok ng mga Olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kaniya nang sarilinan, na nagsasabi: “Sabihin mo sa amin, Kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagkanaririto at ng katapusan ng sistema ng mga bagay?"" (Mateo 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• Ang Paraiso ay magiging sa lupa: "Nang magkagayon ay narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi: “Narito! Ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan, at tatahan siyang kasama nila, at sila ay magiging kaniyang mga bayan. At ang Diyos mismo ay sasakanila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man. Ang mga dating bagay ay lumipas na" (Isaias 11,35,65, Apocalipsis 21:1-5) (The Release).

• Pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan. Ito ay nagbigay ng sagot sa hamon ng diyablo sa pagiging lehitimo ng Pagkasoberano ni Jehova (Genesis 3:1-6) (Satan Hurled). At upang magbigay ng sagot sa akusasyon ng diyablo tungkol sa integridad ng mga nilalang ng tao (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Hindi Diyos ang nagdudulot ng pagdurusa (Santiago 1:13). Ang mga paghihirap ay bunga ng apat na pangunahing bagay: Ang diyablo ay maaaring maging sanhi ng mga paghihirap (ngunit hindi palaging) (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Ang paghihirap ay bunga ng ating pangkalahatang kalagayan ng nagkasalang anak na lalaki ni Adam na nagdadala sa atin sa katandaan, karamdaman at kamatayan (Mga Taga Roma 5:12, 6:23).Ang pagdurusa ay maaaring resulta ng masasamang desisyon ng tao (sa ating bahagi o sa iba) dahil sa ating makasalanang kalagayan na minana mula kay Adan (Deuteronomio 32: 5, Roma 7:19). Ang pagdurusa ay maaaring resulta ng "hindi inaasahan pangyayari" na nagdudulot sa tao na maling lugar sa maling oras (Eclesiastes 9:11). Ang tadhana ay hindi isang turo ng Bibliya, hindi tayo "nakalaan" na gumawa ng mabuti o masama, kundi batay sa malayang kalooban, pinili nating gawin ang "mabuti" o "masama" (Deuteronomio 30: 15).

• Dapat nating paglingkuran ang mga interes ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa atin at kumilos ayon sa nakasulat sa Biblia (Mateo 28:19,20) (The Baptism). Ang matatag na paninindigan sa kahalagahan ng kaharian ng Diyos ay ipinakita sa publiko sa pamamagitan ng regular na pagpapahayag ng Mabuting Balita (Mateo 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Ipinagbabawal sa Biblia

Ang kapootan ay ipinagbabawal: "Ang bawat isa na napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao, at alam ninyo na walang mamamatay-tao ang may buhay na walang hanggan na nananatili sa kaniya" (1 Juan 3:15). Ipinagbabawal ang pagpatay, para sa personal na mga dahilan, sa pamamagitan ng patriyotismo sa relihiyon o sa patriyotismo ng estado: "Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ibalik mo ang iyong tabak sa kinalalagyan nito, sapagkat ang lahat niyaong humahawak ng tabak ay malilipol sa pamamagitan ng tabak" (Mateo 26:52) (The End of Patriotism).

Ang pagnanakaw ay ipinagbabawal: "Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi sa halip ay magtrabaho siya nang masikap, na gumagawa ng mabuting gawa sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay, upang may maipamahagi siya sa sinumang nangangailangan" (Mga Taga Efeso 4:28).

Ipinagbabawal ang kasinungalingan: "Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa. Hubarin ninyo ang lumang personalidad pati na ang mga gawain nito" (Colosas 3: 9).

Mga iba na ipinagbabawal:

"Sapagkat minagaling ng banal na espiritu at namin mismo na huwag nang magdagdag ng higit pang pasanin sa inyo, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na patuloy na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo at sa dugo at sa mga bagay na binigti at sa pakikiapid" (Gawa 15:19,20,28,29).

"Mga bagay" na may kaugnayan sa mga gawi sa relihiyon na salungat sa Biblia, ang pagdiriwang ng mga paganong kapistahan. Maaaring ito ay mga gawi sa relihiyon bago ang pagpatay o pagkonsumo ng karne: "Ang lahat ng bagay na ipinagbibili sa pamilihan ng karne ay patuloy ninyong kainin, na hindi nagtatanong dahil sa inyong budhi;  sapagkat “kay Jehova ang lupa at ang lahat ng naririto.” Kung ang sinuman sa mga di-sumasampalataya ay mag-anyaya sa inyo at nais ninyong pumaroon, kainin ninyo ang lahat ng bagay na nakahain sa harap ninyo, na hindi nagtatanong dahil sa inyong budhi. Ngunit kung may sinumang magsabi sa inyo: “Ito ay isang bagay na inihandog bilang hain,” huwag kayong kumain dahil sa isa na nagbunyag nito at dahil sa budhi. “Budhi,” sinasabi ko, hindi yaong sa iyo, kundi yaong sa ibang tao. Sapagkat bakit nga hahatulan ng budhi ng ibang tao ang aking kalayaan? Kung nakikibahagi ako nang may pasasalamat, bakit ako pagsasalitaan nang may pang-aabuso dahil sa aking ipinagpapasalamat?" (1 Corinto 10:25-30).

"Huwag kayong makipamatok nang kabilan sa mga di-sumasampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa katampalasanan? O anong pakikibahagi mayroon ang liwanag sa kadiliman? Karagdagan pa, anong pagkakasuwato mayroon sa pagitan ni Kristo at ni Belial? O anong bahagi mayroon ang isang tapat na tao sa isang di-sumasampalataya?  At anong pakikipagkasundo mayroon ang templo ng Diyos sa mga idolo? Sapagkat tayo ay templo ng isang Diyos na buháy; gaya ng sinabi ng Diyos: “Ako ay mananahan sa gitna nila at lalakad sa gitna nila, at ako ang magiging kanilang Diyos, at sila ang magiging aking bayan.” “ ‘Kaya nga lumabas kayo mula sa kanila, at humiwalay kayo,’ sabi ni Jehova, ‘at tigilan na ninyo ang paghipo sa maruming bagay’ ”; “ ‘at tatanggapin ko kayo.’ ”  “ ‘At ako ay magiging isang ama sa inyo, at kayo ay magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae sa akin,’ sabi ni Jehova na Makapangyarihan-sa-lahat" (2 Corinto 6:14-18).

Huwag panoorin ang mga pelikula o pornograpiya o marahas at mapanirang imahe. Iwasan ang pagsusugal, paggamit ng droga, tulad ng marijuana, betel, tabako, labis na alak, mga orgies: "Dahil dito ay namamanhik ako sa inyo sa pamamagitan ng habag ng Diyos, mga kapatid, na iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buháy, banal, kaayaaya sa Diyos, isang sagradong paglilingkod taglay ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran" (Mga Taga Roma 12: 1, Mateo 5: 27-30, Awit 11: 5).

Sekswal na imoralidad: pangangalunya, di-kasal na kasarian (lalaki / babae), lalaki at babae na homoseksuwalidad at mga mahalay na sekswal na kasanayan: "Ano! Hindi ba ninyo alam na ang mga taong di-matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong palíligaw. Hindi ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa idolo, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking iniingatan ukol sa di-likas na mga layunin, ni ang mga lalaking sumisiping sa mga lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga taong sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga manlalait, ni ang mga mangingikil ang magmamana ng kaharian ng Diyos" (1 Corinto 6:9,10). "Maging marangal nawa ang pag-aasawa sa gitna ng lahat, at maging walang dungis ang higaang pangmag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalunya" (Hebreo 13:4).

Kinukundena ng Bibliya ang poligamya, sinumang tao sa sitwasyong ito na nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos, ay dapat manatili lamang sa kanyang unang asawa (1 Timoteo 3:2 "asawa ng isang babae"). Ipinagbabawal ang masturbasyon: "Patayin ninyo, kung gayon, ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso, nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan, na siyang idolatriy" (Colosas 3:5).

Ipinagbabawal ang kumain ng dugo, kahit na sa therapeutic setting (dugo pagsasalin ng dugo): "TTanging ang laman na kasama ang kaluluwa nito—ang dugo nito—ang huwag ninyong kakainin" (Genesis 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Ang lahat ng mga bagay na hinahatulan ng Biblia ay hindi nabaybay sa pag-aaral sa Biblia. Ang Kristiyano na nakarating sa kapanahunan at isang mahusay na kaalaman sa mga prinsipyo ng Bibliya, ay malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng "mabuti" at "masama", kahit na ito ay hindi direkta nakasulat sa Biblia: "Ngunit ang matigas na pagkain ay nauukol sa mga taong may-gulang, sa kanila na dahil sa paggamit ay nasanay ang kanilang mga kakayahan sa pang-unawa na makilala kapuwa ang tama at ang mali" (Hebreo 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Compartir esta página