Teikumi zilā krāsā sniedz jums papildu Bībeles skaidrojumus. Vienkārši noklikšķiniet uz hipersaites zilā krāsā. Bībeles raksti galvenokārt tiek rakstīti četrās valodās: angļu, spāņu, portugāļu un franču valodā

KĀPĒC?

Kāpēc Dievs līdz šai dienai ir pieļāvis ciešanas un ļaunumu?

Kāpēc Dievs līdz šai dienai ir pieļāvis ciešanas un ļaunumu?

"Jehova, cik ilgi vēl es saukšu pēc palīdzības, bet tu neklausīsies? Cik ilgi es kliegšu par varmācību, bet tu neglābsi? Kāpēc tu man liec noskatīties ļaundarībās? Kāpēc tu paciet apspiešanu? Kāpēc man jāredz tāds posts un varmācība? Kāpēc nerimst strīdi un ķildas? Likums ir kļuvis bezspēcīgs, un taisnība nekad neuzvar. Ļaundaris gūst virsroku pār taisno, tāpēc tiesas spriedumi ir netaisni"

(Habakuka 1:2–4)

"Es atkal pievērsu uzmanību tam, kā cilvēki tiek apspiesti zem saules. Es redzēju apspiesto asaras, bet nebija neviena, kas tos mierinātu. Viņu apspiedēju rokās bija vara, un viņiem nebija mierinātāja. (...) Visu es esmu redzējis savās gaistošajās mūža dienās: gan taisno, kas iet bojā, kaut arī ir taisnīgs, gan ļauno, kas dzīvo ilgi, kaut arī ir ļauns. (…) Es to visu redzēju, un es dziļi pārdomāju visu, kas tiek darīts zem saules, kamēr cilvēks valda pār cilvēku viņam par postu. (...) Ir vēl kaut kas nejēdzīgs, kas notiek uz zemes: pret krietniem cilvēkiem izturas tā, it kā viņi būtu darījuši ļaunu, bet pret ļaundariem — tā, it kā viņi būtu darījuši labu. Es saku: arī tas ir tukšums. (...) Es esmu redzējis kalpus zirga mugurā, bet augstmaņus ejam kājām kā kalpus"

(Pulcētājs 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"jo radība tika pakļauta tukšai dzīvei nevis pēc savas gribas, bet pēc tā gribas, kas radību tai ir pakļāvis. Tomēr vienlaikus viņš deva cerību"

(Romiešiem 8:20)

"Pārbaudījumā neviens lai nesaka: ”Dievs mani pārbauda,” — jo Dievu nevar pārbaudīt ar kaut ko ļaunu un arī pats viņš nevienu tā nepārbauda"

(Jēkaba ​​1:13)

Kāpēc Dievs līdz šai dienai ir pieļāvis ciešanas un ļaunumu?

Patiesais vaininieks šajā situācijā ir sātans velns, kuru Bībelē sauc par apsūdzētāju (Atklāsmes 12:9). Jēzus Kristus, Dieva Dēls, teica, ka velns ir cilvēces melis un slepkava (Jāņa 8:44). Viņš izvirzīja divas apsūdzības:

1. Apsūdzība par Dieva tiesībām valdīt pār saviem neredzamajiem un redzamajiem radījumiem.

2. Apsūdzība par radības, it īpaši cilvēku, integritāti, kas izteikta pēc Dieva tēla (1. Mozus 1:26).

Kad tiek iesniegta sūdzība un izvirzītas nopietnas apsūdzības, ir vajadzīgs ilgs laiks, līdz tiek izmeklēta kriminālvajāšana vai aizstāvība pirms tiesas un galīgā sprieduma. Daniēla 7. nodaļas pravietojums tribunālā, kurā notiek tiesa, parāda situāciju, kurā ir iesaistīta Dieva suverenitāte un cilvēka integritāte: “No tā izplūda uguns straume, un tūkstošu tūkstoši* viņam kalpoja, desmit tūkstoš reiz desmit tūkstoši stāvēja viņa priekšā. Sākās tiesa, un tika atvērtas grāmatas. (…) Taču tad notiks tiesa, un viņam atņems varu, lai viņu pilnīgi un galīgi iznīcinātu” (Daniēla 7:10,26). Kā rakstīts šajā tekstā, zemes suverenitāte, kas vienmēr piederēja Dievam, ir atņemta velnam un arī cilvēkam. Šis tribunāla attēls ir parādīts Jesajas 43. nodaļā, kur ir rakstīts, ka tie, kas iestājas par Dievu, ir viņa "liecinieki": ”Jūs esat mani liecinieki,” saka Jehova,  ”mans kalps, ko esmu izraudzījies, lai jūs mani pazītu un man ticētu, un saprastu, ka es vienmēr palieku tas pats. Pirms manis nav bijis Dieva un arī pēc manis nebūs. Es! Es esmu Jehova, nav cita glābēja!” (Jesajas 43:10,11). Jēzu Kristu sauc arī par "uzticīgo Dieva liecinieku" (Atklāsmes 1:5).

Saistībā ar šīm divām nopietnajām apsūdzībām Jehova Dievs ir ļāvis Sātanam velnam un cilvēcei, vairāk nekā 6000 gadu, uzrādīt savus pierādījumus, proti, vai viņi var pārvaldīt zemi bez Dieva suverenitātes. Mēs esam šīs pieredzes beigās, kur velna meli tiek atklāti katastrofālajā situācijā, kurā atrodas cilvēce, uz pilnīgas izpostīšanas robežas (Mateja 24:22). Spriedums un soda izpilde notiks lielās bēdās (Mateja 24:21; 25: 31–46). Tagad pievērsīsimies abām velna apsūdzībām konkrētāk, apskatot to, kas notika Ēdenē, 1. Mozus grāmatas 2. un 3. nodaļā un Ījaba grāmatas 1. un 2. nodaļā.

1. Apsūdzība pret Dieva tiesībām valdīt pār saviem neredzamajiem un redzamajiem radījumiem

1. Mozus 2. nodaļa mūs informē, ka Dievs ir radījis cilvēku un ielicis viņu vairāku tūkstošu hektāru, ja ne vairāk, dārzā, ko sauc par Ēdeni. Ādams atradās ideālos apstākļos un baudīja lielu brīvību (Jāņa 8:32). Tomēr Dievs šai milzīgajai brīvībai noteica robežu: koks: "Dievs Jehova ievietoja cilvēku Ēdenes dārzā, lai viņš to apstrādātu un koptu.  Un Dievs Jehova cilvēkam pavēlēja: ”No visiem kokiem dārzā ēd augļus, cik tīk,  bet no laba un ļauna zināšanas koka tu nedrīksti ēst, jo dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu neizbēgami mirsi”" (1. Mozus 2:15-17). "Labo un slikto zināšanu koks" bija vienkārši abstrakta laba un slikta jēdziena konkrēts attēlojums. Šis īstais koks pārstāvēja konkrēto robežu, Dieva noteikto "labo un slikto zināšanu" starp "labajiem", lai paklausītu Viņam un neēstu no tā un "sliktajiem", nepaklausību.

Ir skaidrs, ka šis Dieva bauslis nebija smags (salīdziniet ar Mateja 11:28-30 "Jo mans jūgs ir viegls un mana nasta ir viegla" un 1. Jāņa 5:3 "Viņa baušļi nav smagi" (Dieva). Starp citu, daži ir teikuši, ka "aizliegtais auglis" nozīmē miesas attiecības: tas ir nepareizi, jo, kad Dievs deva šo bausli, Ieva vēl nebija. Dievs negrasījās aizliegt kaut ko tādu, ko Ādams nevarēja zināt (Salīdziniet notikumu hronoloģiju 1. Mozus 2:15-17 (Dieva pavēle) ar 2:18-25 (Ievas radīšana)).

Velna kārdinājums

"Čūska bija uzmanīgākā no visiem dzīvniekiem, ko Jehova Dievs bija radījis. Tā sacīja sievietei: ”Vai Dievs tiešām jums nav atļāvis ēst augļus no visiem kokiem dārzā?”  Sieviete čūskai atbildēja: ”Mēs drīkstam ēst dārza koku augļus,  tikai par to koku, kurš ir dārza vidū, Dievs teica: ”Tā augļus jūs nedrīkstat ēst, nedz arī to aiztikt, citādi jūs mirsiet.”” Bet čūska sievietei teica: ”Nē, jūs nemirsiet. Bet Dievs zina, ka dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs — zināsiet, kas labs un kas ļauns.” Sieviete redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un izskatās patīkams un kārdinošs. Tāpēc viņa paņēma tā augli un ēda. Un viņa deva augli arī savam vīram, kad tas bija ar viņu, un tas arī ēda" (1. Mozus 3:1-6).

Velns ir atklāti uzbrucis Dieva suverenitātei. Sātans atklāti domāja, ka Dievs slēpj informāciju, lai kaitētu viņa radījumiem: "Jo Dievs zina" (tas nozīmē, ka Ādams un Ieva nezināja un ka tas viņiem nodarīja kaitējumu). Neskatoties uz to, Dievs vienmēr kontrolēja situāciju.

Kāpēc sātans runāja ar Ievu, nevis Ādamu? Apustulis Pāvils, iedvesmojoties, rakstīja, lai viņu "pieviltu": "Turklāt Ādams netika piekrāpts, bet sieviete gan tika piekrāpta un pārkāpa Dieva likumu" (1. Timotejam 2:14). Kāpēc Ieva tika maldināta? Jaunās vecuma dēļ, jo viņai bija ļoti maz pieredzes gadu, kamēr Ādamam bija vismaz pāri četrdesmit. Patiesībā Ieva jaunībā bija maz pārsteigta, ka čūska ar viņu runāja. Viņa parasti turpināja šo neparasto sarunu. Tāpēc Sātans izmantoja Ievas nepieredzējušo, lai liktu viņai grēkot. Tomēr Ādams zināja, ko viņš dara, viņš grēku pieņēma apzināti. Šī pirmā velna apsūdzība bija saistīta ar Dieva dabiskajām tiesībām valdīt pār saviem radījumiem, gan neredzamiem, gan redzamiem (Atklāsmes 4:11).

Neilgi pirms šīs dienas beigām, pirms saulrieta, Dievs tiesāja trīs vainīgos (1. Mozus 3:8-19). Pirms izlemt par Ādama un Ievas vainu, Dievs Jehova uzdod viņiem jautājumu par viņu žestu, un viņi atbild: "Cilvēks teica: ”Sieva, ko tu man devi, — viņa man deva augli no tā koka, un tāpēc es ēdu.” Tad Dievs Jehova jautāja sievietei: ”Ko tu esi izdarījusi?” Viņa atbildēja: ”Čūska mani piekrāpa, un tāpēc es ēdu”" (1. Mozus 3:12,13). Gan Ādams, gan Ieva tālu no vainas atzīšanas mēģināja sevi attaisnot. Ādams pat netieši pārmeta Dievam, ka viņš viņam ir devis sievieti, kas viņu nepareizi izdarīja: "Sieviete, kuru jūs devāt, lai būtu ar mani." 1. Mozus 3:14-19 mēs varam nolasīt Dieva spriedumu ar solījumu izpildīt viņa nodomu: "Un es celšu naidu starp tevi un sievieti, starp taviem pēcnācējiem un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī" (1. Mozus 3:15). Ar šo solījumu Jehova Dievs īpaši norādīja, ka viņa mērķis neizbēgami piepildīsies, informējot sātanu velnu, ka viņš tiks iznīcināts. Kopš šī brīža grēks ienāca pasaulē, kā arī tā galvenās sekas, nāve: "Tātad, kā viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir kļuvuši grēcīgi" (Romiešiem 5:12).

2 - velna apsūdzība pret cilvēka integritāti, kas “izgatavota” pēc Dieva tēla

Velna izaicinājums

Velns norādīja, ka cilvēka dabā ir kāda nepilnība. Tas ir redzams velna izaicinājumā attiecībā uz uzticīgā kalpa Ījaba godaprātu:

"Jehova Sātanam vaicāja: ”Kur tu biji?”, un Sātans Jehovam atbildēja: ”Es izstaigāju zemi un to apskatīju.”  Tad Jehova viņam jautāja: ”Vai esi ievērojis manu kalpu Ījabu? Uz zemes nav otra tāda cilvēka. Ījabs ir krietns un taisnīgs, viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna.”  Bet Sātans Jehovam atteica: ”Vai tad Ījabs Dievu bīstas tāpat vien? Vai tu neesi apjozis aizsargžogu ap viņu pašu, viņa saimi un visu, kas viņam pieder? Tu esi svētījis viņa roku darbu, un viņa ganāmpulki ir vairojušies. Taču izstiep roku un atņem visu, kas viņam ir, — tu redzēsi, viņš tevi nolādēs tieši sejā!” Tad Jehova Sātanam sacīja: ”Labi, viss, kas viņam pieder, ir tavā varā, tikai viņu pašu neaiztiec!” Pēc tam Sātans aizgāja no Jehovas. (…) Jehova Sātanam vaicāja: ”Kur tu biji?”, un Sātans Jehovam atbildēja: ”Es izstaigāju zemi un to apskatīju.”  Tad Jehova viņam jautāja: ”Vai esi ievērojis manu kalpu Ījabu? Uz zemes nav otra tāda cilvēka. Ījabs ir krietns un taisnīgs, viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Viņš joprojām ir nelokāms savā uzticībā Dievam, kaut gan tu mani kūdi bez iemesla viņu pazudināt.” Bet Sātans Jehovam atteica: ”Ādu pret ādu. Par savu dzīvību cilvēks atdos visu, kas viņam ir. 5  Izstiep roku un skar ar ciešanām viņa kaulus un miesu — tu redzēsi, viņš tevi nolādēs tieši sejā!” Jehova Sātanam sacīja: ”Labi, viņš ir tavā varā, tikai saudzē viņa dzīvību!”" (Ījaba 1:7–12; 2:2–6).

Tas ir cilvēka defekts, pēc sātana velna domām, ir vainīgi tajā, ka viņi kalpo Dievam nevis mīlestības pret savu Radītāju dēļ, bet gan savas intereses un oportūnisma dēļ. Spēkā, pazaudējot mantu un baidoties no nāves, pēc sātana velna domām, cilvēks joprojām varēja atkāpties no savas uzticības Dievam. Bet Ījabs parādīja, ka Sātans ir melis: Ījabs zaudēja visu mantu, viņš zaudēja savus 10 bērnus un tuvojās nāvei ar "briesmīgiem augoņiem" (1. un 2. Ījaba stāsts). Trīs viltus draugi uzņēma sevi, lai psiholoģiski spīdzinātu Ījabu, sakot, ka visas viņa nelaimes radušās no slēptiem viņa grēkiem un tāpēc Dievs viņu sodīja par savu vainu un ļaunumu. Neraugoties uz to, Ījabs neatkāpās no savas godaprāta un atbildēja: "Nemūžam es neatzīšu, ka jums ir taisnība! Līdz pēdējam elpas vilcienam es neatteikšos no uzticības Dievam!!" (Ījaba 27:5).

Tomēr vissvarīgākā velna sakāve attiecībā uz cilvēka integritātes saglabāšanu līdz nāvei bija saistīta ar Jēzu Kristu, kurš bija paklausīgs savam Tēvam līdz nāvei: "Turklāt, būdams cilvēks, viņš sevi pazemināja un bija paklausīgs Dievam līdz nāvei, līdz pat nāvei pie moku staba" (Filipiešiem 2:8). Jēzus Kristus ar savu integritāti līdz nāve piedāvāja savam Tēvam ļoti dārgu garīgu uzvaru, tāpēc viņš tika apbalvots: "Tāpēc Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pārāks par visiem citiem vārdiem,  lai Jēzus vārdā visi — gan debesīs, gan uz zemes, gan zem zemes — mestos ceļos  un visi atzītu, ka Jēzus Kristus ir Kungs par godu Dievam, Tēvam" (Filipiešiem 2:9-11).

Attēlā par pazudušo dēlu Jēzus Kristus ļauj mums labāk izprast viņa Tēva veidu, kā rīkoties situācijās, kad viņa radījumi uz laiku izaicina viņa autoritāti (Lūkas 15:11–24). Dēls lūdza tēvam mantojumu un atstāt māju. Tēvs ļāva savam jau pieaugušajam dēlam pieņemt šo lēmumu, bet arī uzņemties sekas. Tāpat Dievs atstāja Ādamu, lai viņš izmantotu savu brīvo izvēli, bet arī uzņemtos sekas. Kas mūs noved pie nākamā jautājuma par cilvēces ciešanām.

Ciešanu cēloņi

Ciešanas ir četru galveno faktoru rezultāts

1. Velns ir tas, kurš izraisa ciešanas (bet ne vienmēr) (Ījaba 1:7–12; 2:1–6). Saskaņā ar Jēzu Kristu, viņš ir šīs pasaules valdnieks: "Tagad šī pasaule tiek tiesāta, un tagad šīs pasaules valdnieks tiks padzīts" (Jāņa 12:31; 1. Jāņa 5:19). Tāpēc cilvēce kopumā ir nelaimīga: "Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš" (Romiešiem 8:22).

2. - Ciešanas ir mūsu grēcīgā stāvokļa rezultāts, kas mūs noved pie vecumdienām, slimībām un nāves: "Tātad, kā viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir kļuvuši grēcīgi. (...) Jo alga par grēku ir nāve" (Romiešiem 5:12; 6:23).

3. ciešanas var būt sliktu cilvēku lēmumu (gan mūsu, gan citu cilvēku) rezultāts: "Labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, es daru" (5. Mozus 32:5; Romiešiem 7:19). Ciešanas nav "domājamā karmas likuma" rezultāts. Lūk, ko mēs varam lasīt Jāņa 9. nodaļā: "Iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija akls. Mācekļi viņam jautāja: ”Rabi, kas ir grēkojis — viņš pats vai viņa vecāki? Kāpēc viņš ir piedzimis akls?” Jēzus atbildēja: ”Grēkojis nav ne viņš, ne viņa vecāki, bet tas, kas ar viņu ir noticis, dos iespēju parādīt Dieva darbus” (Jāņa 9:1-3). "Dieva darbi" viņa gadījumā bija viņa brīnumainā dziedināšana.

4 - Ciešanas var būt "neparedzētu laiku un notikumu" rezultāts, kuru dēļ cilvēks atrodas nepareizā vietā un nepareizā laikā: "Vēl es redzēju zem saules, ka ne vienmēr ātrais uzvar skrējienā un stiprais — kaujā un ne vienmēr gudrajam ir iztika, saprātīgajam — bagātība un zinīgajam — panākumi, jo viņi visi ir atkarīgi no laika un neparedzētiem apstākļiem. Cilvēks nezina, kad pienāks viņa stunda. Kā zivi noķer tīklā un putnu — cilpā, tā cilvēku pārsteidz piepeša nelaime, kas aizcērtas pār viņu kā slazds" (Pulcētājs 9:11,12).

Lūk, ko Jēzus Kristus teica par diviem traģiskiem notikumiem, kas izraisīja daudz nāves: “Tad daži no ļaudīm, kas tur bija, pastāstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija izlējis, kad tie nesa upurus. Jēzus atteica: ”Vai jūs domājat, ka šie galilejieši bija lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilejieši, ja reiz ar viņiem tā notika? Nebūt ne, es jums saku, bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi iesiet bojā, tāpat kā viņi. Un vai jūs domājat, ka tie astoņpadsmit, kuriem uzgāzās tornis pie Sīloāmas un tos nogalināja, bija lielāki grēcinieki nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? Nebūt ne, es jums saku, bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi iesiet bojā, tāpat kā viņi”" (Lūkas 13:1–5). Nevienā brīdī Jēzus Kristus nelika domāt, ka negadījumu vai dabas katastrofu upuri grēkotu vairāk nekā citi, vai pat ka Dievs šādus notikumus liek sodīt grēciniekus. Neatkarīgi no tā, vai tās ir slimības, nelaimes gadījumi vai dabas katastrofas, Dievs tās neizraisa.

Dievs atcels visas šīs ciešanas: "Tad es dzirdēju skaļu balsi no troņa sakām: "Tad es izdzirdēju no troņa skaļu balsi sakām: ”Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem. Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Viss, kas bijis, ir pagājis”" (Atklāsmes 21:3,4).

Liktenis un brīva izvēle

"Liktenis" vai fatālisms nav Bībeles mācība. Mēs neesam "paredzēts" darīt labu vai sliktu, bet saskaņā ar "brīva izvēle" mēs izvēlamies darīt labu vai sliktu (5. Mozus 30:15). Šis likteņa vai fatālisma skatījums ir cieši saistīts ar daudzu cilvēku domu par Dieva viszinību un viņa spēju uzzināt nākotni. Mēs redzēsim, kā Dievs izmanto savu viszinību vai spēju pirms laika zināt notikumus. No Bībeles mēs redzēsim, ka Dievs to izmanto selektīvi un pēc saviem ieskatiem vai kādam noteiktam mērķim, izmantojot vairākus Bībeles piemērus.

Dievs savu visatziņa izmanto pēc saviem ieskatiem un selektīvi

Vai Dievs zināja, ka Ādams grēkos? 1. Mozus 2. un 3. nodaļa, grāmatas konteksta ir skaidrs, ka tā nav. Kā Dievs varēja dot pavēli, par kuru Viņš jau iepriekš zināja, ka Ādams gatavojas nepakļauties? Tas būtu bijis pretrunā ar viņa mīlestību, un viss tika darīts tā, lai šī pavēle ​​nebūtu smaga (1. Jāņa 4:8; 5:3). Šeit ir divi Bībeles piemēri, kas parāda, ka Dievs savu spēju izzināt nākotni izmanto selektīvi un pēc saviem ieskatiem. Bet arī to, ka Viņš vienmēr izmanto šo spēju noteiktam mērķim.

Ņemiet Ābrahāma piemēru. 1. Mozus 22:1-14 ir aprakstīts Dieva lūgums Ābrahāmam upurēt savu dēlu Īzāku. Vai Viņš, lūdzot Ābrahāmu upurēt savu dēlu, jau iepriekš zināja, vai varēs paklausīt? Atkarībā no stāsta tiešā konteksta nē. Kamēr pēdējā brīdī Dievs liedza Ābrahāmam rīkoties šādi, ir rakstīts šādi: “Eņģelis sacīja: ”Nepacel roku pret zēnu un nedari tam neko, jo nu es zinu, ka tu bīsties Dievu, tāpēc ka tu manis dēļ neesi saudzējis savu dēlu, savu vienīgo”” (1. Mozus 22:12). Ir rakstīts "tagad es tiešām zinu, ka tu bīsties Dievu". Frāze "tagad" parāda, ka Dievs nezināja, vai Ābrahāms izpildīs šo lūgumu.

Otrais piemērs attiecas uz Sodomas un Gomoras iznīcināšanu. Fakts, ka Dievs sūta divus eņģeļus pārbaudīt skandalozu situāciju, vēlreiz pierāda, ka sākumā Viņam nebija visu pierādījumu lēmuma pieņemšanai, un šajā gadījumā Viņš izmantoja savu spēju zināt ar divu eņģeļu palīdzību (1. Mozus 18:20,21).

Izlasot dažādas pravietiskās Bībeles grāmatas, mēs atklāsim, ka Dievs savu spēju izzināt nākotni joprojām izmanto ļoti konkrētam mērķim (Zaharijas pravietojums; Daniēla pravietojums). Ņemsim vienkāršu Bībeles piemēru. Kamēr Rebeka bija grūtniece ar dvīņiem, problēma bija tā, kurš no abiem bērniem būs Dieva izvēlētās tautas sencis (1. Mozus 25:21–26). Jehova Dievs vienkārši novēroja Ēsava un Jēkaba ​​ģenētisko sastāvu (lai gan nevis ģenētika pilnībā kontrolē turpmāko rīcību), un pēc tam, iepriekš zinot, viņš prognozēja nākotni lai uzzinātu, kādus vīriešus viņi dodas kļūt par: "Jau kā dīgli mani redzēja tavas acis, tavā grāmatā bija pierakstītas visas tā daļas un pat dienas, kad tām bija jātop, kamēr vēl nebija nevienas no tām" (Psalmi 139:16). Pamatojoties uz šīm priekšzināšanām, Dievs izdarīja savu izvēli (Romiešiem 9:10-13; Apustuļu darbi 1:24-26 "Tu, Jehova, kas pazīst visu sirdis").

Vai Dievs mūs aizsargā?

Pirms izprotat Dieva domāšanu par mūsu personisko aizsardzību, ir svarīgi apsvērt trīs svarīgus Bībeles punktus (1. Korintiešiem 2:16):

1. - Jēzus Kristus parādīja, ka pašreizējai dzīvei, kas beidzas ar nāvi, ir īslaicīga vērtība visiem cilvēkiem (Jāņa 11:11 (Lācara nāve tiek raksturota kā "miegs")). Turklāt Jēzus Kristus parādīja, ka ir svarīgi saglabāt mūsu mūžīgās dzīves izredzes, nevis censties “izdzīvot” izmēģinājumā, ar kompromisiem (Mateja 10:39, “dvēsele” = dzīve (1. Mozus 35:16-19)). Iedvesmotais apustulis Pāvils parādīja, ka "patiesā dzīve" ir galvenā cerība uz mūžīgo dzīvi (1. Timotejam 6:19).

Lasot Apustuļu darbu grāmatu, mēs atklājam, ka dažkārt Dievs ļāva kristieša pārbaudījumam beigties ar savu nāvi apustuļa Jēkaba ​​un mācekļa Stefana gadījumā (Apustuļu darbi 7:54–60; 12:2). Citos gadījumos Dievs nolēma aizsargāt mācekli. Piemēram, pēc apustuļa Jēkaba ​​nāves Dievs nolēma pasargāt apustuli Pēteri no identiskas nāves (Apustuļu darbi 12:6–11). Vispārīgi runājot, Bībeles kontekstā Dieva kalpa aizsardzība bieži ir saistīta ar viņa mērķi. Piemēram, kamēr tas bija kuģa avārijas vidū, apustulis Pāvils un visi cilvēki, kas atradās laivā, bija kolektīvi dievišķi aizsargāti (Apustuļu darbi 27:23, 24). Kolektīvā dievišķā aizsardzība bija daļa no augstāka dievišķā mērķa, proti, ka Pāvilam bija jāsludina ķēniņiem (Apustuļu darbi 9:15,16).

2. Šis dievišķās aizsardzības jautājums ir jāaplūko Sātana divu izaicinājumu kontekstā, it īpaši ar vārdiem, ko viņš izteica attiecībā uz Ījaba godaprātu: "Vai tu neesi apjozis aizsargžogu ap viņu pašu, viņa saimi un visu, kas viņam pieder? Tu esi svētījis viņa roku darbu, un viņa ganāmpulki ir vairojušies" (Ījaba 1:10). Lai atbildētu uz integritātes jautājumu, kas attiecas uz Ījabu un visu cilvēci, šis velna izaicinājums parāda, ka Dievam relatīvā veidā bija jānoņem viņa aizsardzība no Ījaba, kas varētu būt piemērots arī Ījabam, visai cilvēcei. Neilgi pirms nāves Jēzus Kristus, atsaucoties uz Psalmu 22:1, parādīja, ka Dievs viņam ir atņēmis visu aizsardzību, kā rezultātā viņa nāve bija upuris (Jāņa 3:16; Mateja 27:46). Tomēr cilvēcei kopumā šī atteikšanās no dievišķās aizsardzības joprojām ir relatīva. Tāpat kā Dievs aizliedza velnam izraisīt Ījaba nāvi, tāpat ir skaidrs, ka tas pats attiecas uz visu cilvēci (Mateja 24:22).

3 - Mēs iepriekš redzējām, ka ciešanas var būt "neparedzētu laiku un notikumu" rezultāts, kas nozīmē, ka cilvēki var atrasties nepareizā laikā, nepareizā vietā (Pulcētājs 9:11,12). Tādējādi parasti Dievs cilvēkus neaizsargā no tās izvēles sekām, kuru sākotnēji izdarīja Ādams. Cilvēks noveco, saslimst un nomirst (Romiešiem 5:12). Viņš var kļūt par nelaimes gadījumu vai dabas katastrofu upuri (Romiešiem 8:20; Pulcētājs grāmata satur ļoti detalizētu pašreizējās dzīves bezjēdzības aprakstu, kas neizbēgami noved pie nāves: ”Tukšāks par tukšu!” saka tautas pulcētājs. ”Tukšāks par tukšu! Viss ir tukšs!" (Pulcētājs 1:2)).

Turklāt Dievs neaizsargā cilvēkus no viņu slikto lēmumu sekām: "Neļaujieties maldiem! Dievu nevar piemānīt — ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.  Kas sēj miesā, tas pļaus no miesas iznīcību, bet, kas sēj garā, pļaus no gara mūžīgu dzīvi" (Galatiešiem 6:7,8). Ja Dievs salīdzinoši ilgu laiku ir pakļāvis cilvēcei bezjēdzību, tas ļauj mums saprast, ka Viņš ir atsaucis savu aizsardzību no mūsu grēcīgā stāvokļa sekām. Protams, šī bīstamā situācija visai cilvēcei būs īslaicīga (Romiešiem 8:21). Tad visa cilvēce pēc velna strīda atrisināšanas atgūs Dieva labvēlīgo aizsardzību zemes paradīzē (Psalms 91:10-12).

Vai tas nozīmē, ka šobrīd Dievs mūs vairs individuāli neaizsargā? Aizsardzība, ko Dievs mums sniedz, ir mūsu mūžīgās nākotnes aizsardzība, runājot par mūžīgās dzīves cerību, vai nu lai izdzīvotu "lielās bēdas", vai augšāmcelšanos, ciktāl mēs izturēsim līdz galam (Mateja 24: 13; Jāņa 5 : 28,29; Apustuļu darbi 24:15; Atklāsmes 7: 9-17). Turklāt Jēzus Kristus aprakstā par pēdējo dienu zīmi (Mateja 24, 25, Marka 13 un Lūkas 21) un Atklāsmes grāmatā (īpaši 6:1-8 un 12:12) parāda, ka cilvēce piedzīvo lielas nelaimes kopš 1914. gada, kas liek domāt, ka Dievs kādu laiku to neaizsargās. Tomēr Dievs nav atstājis mūs bez iespējas pasargāt sevi individuāli, izmantojot viņa labestīgo vadību, kas ietverta Bībelē. Kopumā Bībeles principu piemērošana palīdz izvairīties no nevajadzīgiem riskiem, kas varētu absurdi saīsināt mūsu dzīvi (Salamana Pamācības 3:1,2). Mēs redzējām iepriekš, ka liktenis nepastāv. Tāpēc Bībeles principu piemērošana, Dieva vadība būs tāda pati kā uzmanīga skatīšanās pa labi un pa kreisi, pirms šķērsot ielu, lai saglabātu mūsu dzīvību (Salamana Pamācības 27:12).

Turklāt apustulis Pēteris uzstāja uz modrību, ņemot vērā lūgšanu: "Bet nu jau visam ir tuvu gals. Tāpēc esiet saprātīgi,+ nepametiet novārtā lūgšanas" (1. Pētera 4:7). Lūgšana un meditācija var aizsargāt mūsu garīgo un prāta līdzsvaru (Filipiešiem 4: 6,7; 1. Mozus 24:63). Daži uzskata, ka kādā dzīves posmā viņi ir bijuši Dieva aizsardzības objekts. Nekas Bībelē neliedz ieraudzīt šo izņēmuma iespēju, tieši pretēji: "Es būšu labvēlīgs pret to, pret kuru gribu būt labvēlīgs, un apžēlošos par to, par kuru gribu apžēloties" ( 2. Mozus 33:19). Šī pieredze paliek ekskluzīvo attiecību kārtībā starp Dievu un šo cilvēku, kuru Dievs būtu pasargājis, nevis mūsu pienākums ir spriest: "Kas tu tāds esi, lai tiesātu cita kalpu? Vai viņš stāv vai krīt — to spriež viņa kungs. Un viņš stāvēs, jo Jehova spēj viņam palīdzēt” (Romiešiem 14:4).

Pirms ciešanu gala beigām mums jāmīl viens otram un jāpalīdz, lai mazinātu ciešanas mūsu apkārtnē: "Es jums dodu jaunu likumu: mīliet cits citu. Kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs mīliet cits citu. Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība" (Jāņa 13:34,35). Māceklis Jēkabs, Jēzus Kristus pusbrālis, labi rakstīja, ka šāda veida mīlestība ir jākonkretizē ar darbībām vai iniciatīvām, lai palīdzētu mūsu nelaimē nonākušajam kaimiņam (Jēkaba ​​2:15,16). Jēzus Kristus mudināja palīdzēt tiem, kuri nekad nespēs to mums atdot (Lūkas 14:13,14). To darot, mēs savā veidā "aizdodam" Jehovu, un Viņš mums to atmaksās... simtkārtīgi (Salamana Pamācības 19:17).

Interesanti atzīmēt to, ko Jēzus Kristus min kā žēlsirdības aktus, kas ļaus vai neļaus mums saņemt viņa apstiprinājumu: "Jo es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt, es biju izslāpis, un jūs mani padzirdījāt. Es biju svešinieks, un jūs mani laipni uzņēmāt,  es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs par mani parūpējāties. Es biju cietumā, un jūs mani apciemojāt" (Mateja 25:31—46). Dot ēdienu, dot dzert, uzņemt svešiniekus, dot drēbes, apmeklēt slimos, apmeklēt ieslodzītos, kas ticības dēļ ir ieslodzīti. Jāatzīmē, ka visās šajās darbībās nav neviena akta, ko varētu uzskatīt par "reliģisku". Kāpēc? Bieži Jēzus Kristus atkārtoja šo padomu: "Es gribu žēlastību, nevis upurus" (Mateja 9:13; 12:7). Vārda "žēlsirdība" vispārējā nozīme ir līdzcietība darbībā (šaurāka nozīme ir piedošana). Redzot kādu, kam tas vajadzīgs, neatkarīgi no tā, vai mēs viņus pazīstam, vai nē, un, ja mēs to spējam, mēs nonākam pie viņa palīdzības (Salamana Pamācības 3:27,28).

Upuris ir garīgas darbības, kas tieši saistītas ar Dieva pielūgšanu. Lai arī mūsu attiecības ar Dievu, protams, ir vissvarīgākās, Jēzus Kristus parādīja, ka mums nevajadzētu izmantot "upura" ieganstu, lai atturētos no žēlastības izrādīšanas. Noteiktos apstākļos Jēzus Kristus nosodīja dažus viņa laikabiedrus, kuri izmantoja "upura" ieganstu, lai materiāli nepalīdzētu novecojošajiem vecākiem (Mateja 15:3-9). Šajā gadījumā ir interesanti lasīt, ko Jēzus Kristus saka tiem, kas vēlas saņemt viņa apstiprinājumu, bet tomēr to nesaņems: “Tajā dienā daudzi man teiks: ”Kungs, Kungs! Vai mēs tavā vārdā neesam pravietojuši? Vai mēs tavā vārdā neesam izdzinuši dēmonus? Vai mēs tavā vārdā neesam darījuši daudz brīnumu?”" (Mateja 7:22). Ja salīdzinām Mateja 7:21-23 ar 25:31-46 un Jāņa 13:34,35, mēs saprotam, ka, lai gan garīgais "upuris" ir cieši saistīts ar žēlsirdību, pēdējais nav mazāk svarīgs priekš Jehova Dievs un viņa Dēls Jēzus Kristus (1. Jāņa 3:17,18; Mateja 5:7).

Uz pravieša Habakuka jautājumu (1:2-4) par to, kāpēc Dievs pieļāva ciešanas un ļaunumu, šeit ir atbilde: "Tad Jehova man atbildēja: ”Pieraksti parādību, skaidri uzraksti to uz plāksnēm, lai lasītājs viegli var izlasīt. Šai parādībai vēl jāpiepildās noteiktā laikā, tā steidz īstenoties un nepievils. Pat ja tās īstenošanās kavētos, pacietīgi gaidi, jo tas viss noteikti piepildīsies un nenovēlosies!"" (Habakuka 2:2,3). Šeit ir daži Bībeles teksti par šo ļoti tuvās nākotnes cerības “vīziju”, kas nebūs novēlota:

"Es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi. Bet agrākās debesis un agrākā zeme bija pazudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju arī svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, kas nāca lejā no debesīm, no Dieva, saposta kā līgava, kas gatava satikt līgavaini. Tad es izdzirdēju no troņa skaļu balsi sakām: ”Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem. Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Viss, kas bijis, ir pagājis”” (Atklāsmes 21:1–4).

"Vilks sadzīvos ar jēru, un leopards apgulsies pie kazlēna, teļš, jauns lauva un trekns vērsis būs kopā, un tie ies, kurp mazs zēns tos vedīs. Govs ganīsies līdzās lācenei, un to mazuļi gulēs blakām. Lauva ēdīs salmus gluži kā vērsis. Zīdainis rotaļāsies pie kobras alas, un mazulis pastieps roku pār indīgas čūskas migu. Visā manā svētajā kalnā neviens nedarīs ļaunu un neko nepostīs, jo zemi piepildīs zināšanas par Jehovu, gluži kā ūdeņi piepilda jūru" (Jesajas 11:6–9).

"Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēks kā briedis un mēmo mēle gavilēs. Tuksnesī izšļāksies ūdens, un sausajā līdzenumā plūdīs upes. Tveices izdedzinātā zeme kļūs par niedru dīķi, un iztvīkušo zemi veldzēs avoti. Kur reiz bija šakāļu migas, zels zāle, niedres un grīšļi" (Jesajas 35:5-7).

"Vairs nebūs zīdaiņu, kas nodzīvo vien dažas dienas, ne sirmgalvju, kas mūžu neizdzīvo. Par kādu, kas mirs simt gadu vecumā, teiks, ka tas vēl jauneklis, un grēcinieku skars lāsts, kaut viņš būtu simt gadu vecs. Ļaudis cels namus un tajos dzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus un ēdīs to augļus. Viņi necels namus, lai citi tur dzīvotu, un nedēstīs vīnadārzus, lai citi ēstu to augļus. Manu ļaužu mūžs būs kā koku mūžs, un mani izredzētie pilnībā izbaudīs sava darba augļus. Viņu pūles nebūs veltas un viņu bērni nedzims postam, jo viņi un viņu pēcnācēji ir Jehovas svētīto tauta. Pirms viņi sauks, es jau atbildēšu, viņi vēl lūgsies, bet es jau atsaukšos" (Jesajas 65:20-24).

"Lai viņa miesa kļūst spirgtāka nekā jaunības dienās, lai viņā atgriežas jaunības spēks!" (Ījaba 33:25).

"Karapulku Pavēlnieks Jehova šajā kalnā visām tautām sarīkos bagātīgu mielastu, kurā būs sātīgi ēdieni un labi nostāvējies vīns, izmeklēti, trekni ēdieni un lielisks, dzidrs vīns. Šajā kalnā viņš liks izzust apsegam, kas apņem visas tautas, pārklājam, ar ko apklātas visas tautas. Visaugstais Kungs Jehova iznīcinās nāvi uz mūžiem un noslaucīs visas asaras. Viņa tautas apkaunojumam visā zemē pienāks gals, jo tā ir teicis Jehova" (Jesajas 25:6-8).

"Jūsu mirušie dzīvos. Mani mirušie celsies augšā. Mostieties un gavilējiet visi, kam mājvieta ir zemes putekļi! Rasa, kas jūs veldzē, ir kā rīta rasa. Zeme atdos mirušos, un tie atkal dzīvos" (Jesajas 26:19).

"Daudzi no tiem, kas guļ kapā, modīsies: vieni mūžīgai dzīvei, bet otri kaunam un mūžīgam negodam" (Daniēla 12:2).

"Nebrīnieties par to, jo nāk laiks, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi  un nāks ārā: tie, kas darījuši labu, iegūs augšāmcelšanu dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, — augšāmcelšanu sodam" (Jāņa 5:28,29).

"Un, tāpat kā viņi, es ceru uz Dievu, ka būs taisno un netaisno augšāmcelšana" (Apustuļu darbi 24:15) (Dzīvības raža; Zemes princis; Zemes priesteris; levīts).

Kurš ir sātans velns?

Jēzus Kristus velnu raksturoja ļoti lakoniski: "Viņš ir bijis slepkava jau no sākuma un nav noturējies patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš melo, viņš runā atbilstoši savai būtībai, jo viņš ir melis un melu tēvs" (Jāņa 8:44). Sātans velns nav ļaunuma abstrakcija, bet gan īsta gara būtne (skat. Izklāstu Mateja 4:1–11). Tāpat dēmoni ir arī eņģeļi, kas kļuvuši par nemierniekiem, kuri ir sekojuši velna piemēram (1. Mozus 6:1-3, salīdzinot ar Jūdas 6. panta burtu: "Eņģeļus, kas nesaglabāja sākotnējo stāvokli un pameta savu īsto mājvietu, viņš tur mūžīgās važās necaurredzamā tumsā lielās dienas tiesai").

Kad rakstīts: "Viņš nav stingri stāvējis patiesībā", tas liecina, ka Dievs šo eņģeli ir radījis bez grēka un bez ļaunuma pēdām savā sirdī. Šim eņģelim savas dzīves sākumā bija "Laba slava"  (Vārds) (Pulcētājs 7:1a). Tomēr viņš nepalika taisns, viņš kultivēja lepnumu savā sirdī un laika gaitā kļuva, par "velnu", kas nozīmē apmelotāju, un sātanu, pretinieku; viņa vecais skaistais vārds, viņa labā reputācija ir aizstāta ar mūžīgo negodu. Ecēhiēla pravietojumā (28. nodaļa) pret lepno Tyras karali ir skaidri pieminēts eņģeļa lepnums, kurš kļuva par “velnu” un “Sātanu”: “Cilvēka dēls, dziedi raudu dziesmu par Tiras ķēniņu un saki viņam, ka Visaugstais Kungs Jehova saka tā: ”Tu biji pilnības paraugs, pilns gudrības un nevainojams savā dailē. Tu biji Ēdenē, Dieva dārzā, un tevi rotāja visādi dārgakmeņi — rubīns, topāzs un jašma, hrizolīts, onikss un nefrīts, safīrs, tirkīzs un smaragds, kas bija iestrādāti zelta ietvaros. Tie bija darināti tavas radīšanas dienā. Tu biji svaidīts par sargātāju ķerubu — es tevi biju iecēlis. Dieva svētajā kalnā tu staigāji starp liesmojošiem akmeņiem. Kopš savas radīšanas dienas tu biji nevainojams visās savās gaitās, līdz tevī atklājās netaisnība" (Ecēhiēla 28:12-15). Ar netaisnību Ēdenē viņš kļuva par "meli", kurš izraisīja visu Ādama pēcnācēju nāvi  (1. Mozus 3; Romiešiem 5:12). Pašlaik pasauli pārvalda sātans velns: "Tagad šī pasaule tiek tiesāta, un tagad šīs pasaules valdnieks tiks padzīts" (Jāņa 12:31; Efeziešiem 2:2; 1. Jāņa 5:19).

Sātans velns tiks neatgriezeniski iznīcināts: "Bet Dievs, kas dod mieru, drīz sadragās Sātanu zem jūsu kājām" (1. Mozus 3:15; Romiešiem 16:20).

Compartir esta página