Bibliya Online

Ang mga link (sa asul) sa wika na iyong pinili, idirekta ka sa isa pang artikulo na nakasulat sa parehong wika. Mga asul na link na nakasulat sa Ingles, idirekta ka sa isang artikulo sa Ingles. Sa kasong ito, maaari ka ring pumili mula sa tatlong iba pang mga wika: Espanyol, Portuges at Pranses.

SOLA SCRIPTURA

"Sapagkat si Kristo nga na ating paskuwa ay inihain na"

(1 Corinto 5:7)

Ang pagdiriwang ng memorya ng kamatayan ni Kristo 

Ang Paskuwa ay ang modelo ng mga banal na kinakailangan para sa pagdiriwang ng memorya ng kamatayan ni Kristo: "sapagkat ang mga bagay na iyon ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katunayan ay sa Kristo" (Colosas 2:17; Hebreo 10: 1) (The Reality of the Law).

Ang kinakailangang para sa pakikibahagi sa Paskuwa ay pagtutuli: "At kung ang isang naninirahang dayuhan ay manirahan bilang dayuhan na kasama ninyo at magdiriwang nga siya ng paskuwa para kay Jehova, tutuliin ang lahat ng kaniyang mga lalaki. Saka lamang siya makalalapit upang magdiwang niyaon; at siya ay magiging katulad ng katutubo sa lupain. Ngunit walang lalaking di-tuli ang makakakain niyaon" (Exodo 12:48).

Yamang ang mga Kristiyano ay wala na sa ilalim ng obligasyon ng pisikal na pagtutuli, samakatuwid ito ay ang espirituwal na pagtutuli ng puso na kinakailangan para sa pagdiriwang ng memorya ng kamatayan ni Cristo, na tinukoy ng ang batas mosaik, mismo: "At tuliin ninyo ang dulong-balat ng inyong mga puso at huwag na ninyong patigasin pa ang inyong mga leeg" (Deuteronomio 10:16 ; Gawa 15: 19,20,28,29 "apostolikong pasiya"; Roma 10: 4 "Si Kristo ang dulo ng Batas").

Ayon sa tekstong ito ng Biblia, ang pagtutuli sa espirituwal ay pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang apostol na si Pablo, sa ilalim ng inspirasyon, ay paulit-ulit ang ideya: "Ang pagtutuli, sa katunayan, ay kapaki-pakinabang tangi lamang kung isinasagawa mo ang kautusan; ngunit kung ikaw ay mananalansang ng kautusan, ang iyong pagtutuli ay naging di-pagtutuli. Samakatuwid, kung ang isang taong di-tuli ay tumutupad sa matuwid na mga kahilingan ng Kautusan, ang kaniyang di-pagtutuli ay ibibilang na pagtutuli, hindi ba? At ang taong di-tuli na likas na gayon, sa pagtupad sa Kautusan, ay hahatol sa iyo na bagaman taglay ang nakasulat na kodigo nito at ang pagtutuli ay isang mananalansang ng kautusan. Sapagkat siya ay hindi Judio na gayon sa panlabas, ni ang pagtutuli man ay yaong nasa panlabas sa laman. Kundi siya ay Judio na gayon sa panloob, at ang kaniyang pagtutuli ay yaong sa puso sa pamamagitan ng espiritu, at hindi sa pamamagitan ng isang nakasulat na kodigo. Ang papuri ng isang iyon ay nanggagaling, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos" (Roma 2:25-29).

Ang espirituwal na di-pagtutuli ay kumakatawan sa pagsuway: "Mga taong mapagmatigas at di-tuli ang mga puso at mga tainga, lagi ninyong sinasalansang ang banal na espiritu; kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, gayundin ang ginagawa ninyo. Sino sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Oo, pinatay nila yaong mga nagpatalastas nang patiuna may kinalaman sa pagdating ng Isa na matuwid, na sa kaniya kayo ngayon ay naging mga tagapagkanulo at mga mamamaslang, kayo na tumanggap ng Kautusan na inihatid ng mga anghel ngunit hindi tumupad nito" (Gawa 7:51-53) (Mga aral ng Biblia (ipinagbabawal sa Biblia)).

Ang mga tapat na tagasunod lamang ni Kristo ay maaaring makibahagi sa pag-alaala sa kamatayan ni Cristo, sapagkat mayroon silang espirituwal na pagtutuli ng puso: "Patunayan muna ng isang tao ang kaniyang sarili pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, at kung magkagayon ay kumain siya ng tinapay at uminom sa kopa" (1 Corinto 11:28).

Upang aprubahan ang sarili bago ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesu-Cristo ay nangangahulugan na magkaroon ng mabuting pag-uugali ng Kristiyano bago sumali sa alaala ng kamatayan ni Cristo (1 Timoteo 3:9 "ang isang malinis na budhi").

Hinimok ni Jesu-Kristo ang lahat ng kaniyang tapat na mga alagad, anuman ang kanilang pag-asa (sa langit o lupa), upang lumahok sa alaala ng kanyang kamatayan: "Ako ang tinapay ng buhay. Kinain ng inyong mga ninuno ang manna sa ilang at gayunma’y namatay. Ito ang tinapay na bumababa mula sa langit, upang ang sinuman ay makakain mula rito at hindi mamatay. Ako ang tinapay na buháy na bumaba mula sa langit; kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito siya ay mabubuhay magpakailanman; at, ang totoo, ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman alang-alang sa buhay ng sanlibutan.” Nang magkagayon ay nagsimulang makipagtalo ang mga Judio sa isa’t isa, na sinasabi: “Paano maibibigay ng taong ito sa atin ang kaniyang laman upang maipakain?” Alinsunod dito ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw; sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatiling kaisa ko, at ako ay kaisa niya. Kung paanong isinugo ako ng buháy na Ama at ako ay nabubuhay dahil sa Ama, siya rin na kumakain sa akin, maging ang isang iyon ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito gaya nang kumain ang inyong mga ninuno at gayunma’y namatay. Siya na kumakain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman" (Juan 6:48-58).

Sinabi ni Jesu-Kristo na ito ay isang kondisyon na kinakailangan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan (sa langit o sa lupa): "Alinsunod dito ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili" (Juan 6:53).

Samakatuwid, ang lahat ng tapat na Kristiyano, anuman ang kanilang pag-asa, sa langit o sa lupa, ay dapat lumahok sa tinapay at alak ng pag-alaala sa kamatayan ni Cristo, ito ay utos (Juan 6:48-58) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd).

Ang mga hindi mga tagasunod ni Kristo, at walang pananampalataya sa kanyang sakripisyo, ay hindi inanyayahan sa pagdiriwang ng pag-alaala sa kamatayan ni Cristo. Tanging tapat na mga tagasunod ni Kristo ang dapat lumahok: "Dahil dito, mga kapatid ko, kapag nagtitipon kayo upang kainin ito, hintayin ninyo ang isa’t isa" (1 Corinto 11:33).

 Ang layunin ng site ng Bibliya
Ano ang dapat gawin?
Mga aral ng Biblia (ipinagbabawal sa Biblia)

Pangunahing menu ng website ng bibliya:
Ingles: http://www.yomelyah.com/435871998
Espanyol: http://www.yomeliah.com/435160491
Portuges: http://www.yomelias.com/435612345
Pranses: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER