Библи Онлайн

Англи хэлээр бичсэн цэнхэр өнгийн Hypertext холбоосууд энэ хэл дээрх нийтлэлүүдийг танд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч та өөр гурван хэлийг сонгож болно: Испани, Португаль, Франц хэл.

Есүс Христийн үхлийн дурсгал

"Учир нь бидний Дээгүүр Өнгөрөх баярын хурга болох Христ ч гэсэн тахил болсон юм"

(1 Коринт 5:7)

  • Дээгүүр өнгөрөх баяр нь Христийн Үхлийн дурсгалыг тэмдэглэх баярт зориулсан бурханлиг шаардлагуудын загвар юм : "учир нь эдгээр зүйлүүд "ирэх зүйлсийн сүүдэр" юм, гэвч бодит байдал бол Христ юм" (Колоссай 2:17; Еврей 10:1) (The Reality of the Law).
  • Зөвхөн хөвч хөндүүлсэн хүмүүс Дээгүүр Өнгөрөх баярыг тэмдэглэж болно: "Хэрэв та нартай хамт явж байгаа харь хүн ЭЗЭНд Дээгүүр "Өнгөрөх баярыг тэмдэглэе гэвэл, түүний бүх эр хүйстэн хөвч хөндүүлсний дараа тэрээр үүнийг үйлдэхээр ойртог. Тэр хүн уугуул нутгийнхантай адил болно. Харин хөвч хөндүүлээгүй ямар ч хүн үүнээс идэж болохгүй" (Египетээс Гарсан Нь 12:48).
  • Христэд итгэгчид хөвч хөндүүлэх тушаалын дор байхаа болив: "Учир нь итгэдэг хүн бүрд зөвт байдлын төлөө Христ бол хуулийн төгсгөл мөн" (Ром 10:4). Xөвч хөндүүлсний нь сүнслэг болсон.
  • Cүнслэг хөвч байдал нь Бурханд дуулгавартай байдаг: "Тиймээс та нар зүрхэндээ хөвч хөндүүлж, үгүй биш хүзүүгээ хатууруулаач" (Дэд Хууль 10:16). "Хэрэв та Хуулийг биелүүлбэл хөвч хөндөлт нь тустай ажээ. Харин та Хуулийг зөрчигч нь мөн бол таны хөвч хөндөлт чинь хөвч хөндөлт биш болдог. Тиймээс хэрэв хөвч хөндүүлээгүй хүн Хуулийн шаардлагуудыг сахивал тэр хүнийг хөвч хөндүүлээгүй бус, харин хөвч хөндүүлсэн гэж үзэх бус уу? Хөвч хөндөлтийг биедээ хийлгээгүй хүн хэрэв Хуулийг сахивал, Хуулийн үсэг болон хөвч хөндөлттэй атлаа Хуулийг зөрчигч таныг шүүх бус уу? Учир нь гаднах байдлаараа иудей нь иудей хүн биш бөгөөд махан биеийн гаднах хөвч хөндөлт нь ч хөвч хөндөлт биш. Харин доторх байдлаараа иудей нь иудей хүн мөн. Үсгээр бус, Сүнсээр хийлгэсэн зүрх сэтгэлийн хөвч хөндөлт нь хөвч хөндөлт мөн. Тэр хүний магтаал нь хүнээс бус, харин Бурханаас ирдэг юм" (Ром 2:25-29) (Библийн сургаал).
  • Cүнслэг хөвч хөндүүлээгүй нь Бурхан болон түүний хүү Есүс Христийг дуулгаваргүй байдалд хүргэдэг: "Зөрүүд, зүрх ба чихэндээ хөвч хөндүүлээгүй та нар Ариун Сүнсийг үргэлж эсэргүүцдэг. Та нар эцэг өвгөдийнхөө үйлдсэнийг үйлддэг. Эш үзүүлэгчдээс хэнийг нь та нарын эцэг өвгөд хавчаагүй вэ? Тэд Зөвт Нэгэний ирэхийг урьдаас тунхагласан хүмүүсийг алж талж байсан бол эдүгээ Түүнээс та нар урвагсад, мөн алуурчид болцгоожээ. Та нар хуулийг тэнгэр элч нараар тогтоогдсон гэж хүлээн авсан атлаа түүнийгээ сахиагүй гэв" (Үйлс 7:51-53).
  • Христийн үхлийн дурсамжинд оролцохын тулд Чамд хэрэгтэй байна сүнслэг хөвч байдал: "Харин хүн өөрийгөө шалгаж байгаад талхыг идэг, аяганаас ууг" (1 Коринт 11:28). Христэд итгэгч хүн Бурхан болон түүний хүү Есүс Христийн өмнө мөс чанараа шалгах ёстой. Хэрэв тэр цэвэр мөс чанартай бол тэр оролцож чадна.
  • Хэрэв бид итгэлтэй Христэд итгэгчид бол, бид Есүс Христийн үхлийн тухай дурсамжинд оролцох ёстой (тэнгэр очих эсвэл дэлхий дээр үлдэхийг хүсдэг) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd): "Би бол амийн талх байна. Та нарын өвөг дээдэс цөлд манна идсэн бөгөөд тэд нас барцгаасан. Энэ нь тэнгэрээс бууж ирэх талх бөгөөд үүнээс идэгч нь үхэхгүй. Би бол тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх байна. Хэрэв хэн нэгэн энэ талхнаас идвэл, тэр мөнхөд амьдарна. Ертөнцийн амийн төлөө Миний өгөх талх бол Миний махан бие юм гэж айлдлаа. Тэгтэл иудейчүүд хоорондоо—Энэ хүн Өөрийнхөө махан биеийг бидэнд идүүлэхээр яаж өгч чадах юм бэ? гээд л маргалдаж эхлэв. Есүс тэдэнд—Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв та нар Хүний Хүүгийн махыг идэхгүй, цусыг нь уухгүй л бол та нарын дотор амь байхгүй. Миний махыг идэж, цусыг уусан хүн мөнх амьтай бөгөөд Би түүнийг эцсийн өдөрт амилуулна. Учир нь Миний мах бол жинхэнэ хоол, Миний цус бол жинхэнэ ундаа мөн. Миний махыг идэж, цусыг уусан хүн Миний дотор байж, Би ч түүний дотор оршин байна. Амьд Эцэг маань Намайг илгээсэн бөгөөд Би Эцэгээр амьдрахын адил Намайг идэгч хүн мөн Надаар амьдарна. Тэнгэрээс бууж ирсэн талх бол энэ мөн. Гэхдээ та нарын өвөг дээдэс идсэн, нас барсантай нь адилгүй, энэ талхыг идсэн хүн мөнхөд амьдарна гэлээ" (Иохан 6:48-58). Энэ бол Есүс Христийн зарлиг юм.
  • Бид мөнхийн амьдралыг олохын тулд энэ зарлигийг дагах ёстой: "Амьд Эцэг маань Намайг илгээсэн бөгөөд Би Эцэгээр амьдрахын адил Намайг идэгч хүн мөн Надаар амьдарна" (Иохан 6:57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).
  • Бурханыг дагадаггүй хүмүүс уригддаггүй. Христийн золиослолд итгэдэггүй хүмүүс уригддаггүй. Зөвхөн итгэлтэй христианууд уригдан ирдэг: "Тиймд ах дүүс минь, та нар идэхийн тулд цуглавал нэг нэгнийгээ хүлээ" (1 Коринт 11:33) (In Congregation).