Biblia Online

český  Magyar  Românesc  Yкраїнський  Deutsch  Hrvatski  Polski  Български

Odkazy (v modrej farbe) v jazyku podľa vášho výberu vás nasmerujú na iný článok napísaný v rovnakom jazyku. Modré odkazy napísané v angličtine vám nasmerujú na článok v angličtine. V tomto prípade si môžete vybrať aj z troch ďalších jazykov: španielčiny, portugalčiny a francúzštiny.

"Lebo videnie je ešte na ustanovený čas a ťažko oddychujúc speje ku koncu a nepovie lož. Aj keby sa zdržalo, stále ho očakávaj; lebo sa celkom určite splní. Neoneskorí sa"

(Habakuk 2:3)

Táto správa je špeciálne napísaná pre "pastierov" rôznych kongregácií alebo kresťanských cirkví, ale aj pre veriacich iných nekresťanských náboženstiev

SOLA SCRIPTURA

  • Účelom tejto biblickej "stránky" je povzbudiť čitateľov, aby naďalej "čakali" na deň Jehovy. Je dôležité zjednotiť naše úprimné snahy pripraviť sa na tento deň. Ako je napísané v Ámos 5:18 (Biblia): "Beda tým, ktorí túžia po Jehovovom dni!  Čo teda bude Jehovov deň pre vás znamenať? Bude to tma, a žiadne svetlo". Tento deň bude strašný: "Jehovov veľký deň je blízko. Je blízko a veľmi sa ponáhľa. Zvuk Jehovovho dňa je horký. Mocný muž tam vydáva výkrik. Ten deň je dňom zúrivosti, dňom tiesne a úzkosti, dňom búrky a spustošenia, dňom tmy a temnosti, dňom mrakov a hustej temnoty,  dňom rohu a poplašného signálu proti opevneným mestám a proti vysokým rohovým vežiam" (Sofoniáš 1:14-16). Musíme hľadať Jehovu: "hľadajte Jehovu, všetci mierni zeme, ktorí ste vykonávali Jeho sudcovské rozhodnutia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte miernosť. Snáď budete môcť byť ukrytí v deň Jehovovho hnevu" (Sofoniáš 2:3) (Čo robiť?).
  • Napriek tomu musíme mať odvážny a pozitívny postoj. V Habakkuku sa hovorí o "očakávaní dňa Jehovy", ktoré musia byť osobnou a rodinnou prípravou. Musíme byť ostražití: "Preto zostaňte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán" (Matúš 24:42; 25:13). Oslávený Ježiš Kristus v knihe Zjavenie objasnil, že nedostatok ostražitosti bude smrteľný: "Preto maj stále na mysli, ako si prijal a ako si počul, a zachovávaj [to] a rob pokánie. Ak sa neprebudíš, istotne prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba" (Zjavenie 3:3).
  • Existuje dostatok biblických informácií, ktoré nám umožňujú pripraviť sa bez toho, aby sme boli prekvapení, podľa Zjavenia 3: 3 (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Presné preskúmanie súčasného naplnenia proroctvá nám umožňuje pochopiť, že tento deň je veľmi blízko. Toto očakávanie musíme považovať za vyjadrenie Božiej trpezlivosti: "Jehova nie je pomalý v svojich sľuboch, ako to niektorí považujú za pomalosť; ale je k vám trpezlivý, lebo si nepraje, aby bol niekto zničený, ale si praje, aby všetci dospeli k pokániu" (2. Petra 3: 9) (Základné učenie Biblie). Je dôležité veľmi presne pochopiť, čo tento prípravok obsahuje pred, počas a po "veľké súženie". Ak sú tieto pokyny napísané v Biblii, musíme ich použiť (Be Prepared ; Christian Community).
  • V Biblii sú opísané požehnania Božieho kráľovstva, uzdravenia a omladenie (The Release). Môžeme pochopiť, ako sa vzkriesenie uskutoční (The Heavenly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Ako bude Božie kráľovstvo na zemi, čo budúci kniežatá a kňazi urobia. Áno, všetky tieto požehnania sa objavujú v Biblii, aby nás povzbudzovali, posilňovali našu vieru (The Earthly Administration of the Kingdom of God; The Prince; The Priest). Toto biblické poznanie patrí Jehovovi, patrí Ježišovi Kristovi, pretože je napísané v Biblii: "Lebo „kto spoznal Jehovovu myseľ, aby ho poučoval“? Ale my máme skutočne Kristovu myseľ" (1. Korintským 2:16).
  • Môžete slobodne využiť túto bezplatnú biblickú znalosť nielen pre vašu osobnú vieru, ale pre tých, ktorí sú pre vás drahí. Ak ste náboženský vodca, kňaz, posilnite vieru tých, za ktorých ste zodpovední, aby ste im mohli vychutnať večné požehnanie Božieho kráľovstva: "A videl som nové nebo a novú zem, lebo predošlé nebo a predošlá zem sa pominuli a mora už niet.  Videl som aj sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba a pripravený ako nevesta ozdobená pre svojho manžela. Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli" (Zjavenie 21:1-5; Matúš 10,8b; Ján 21:15-17) (Preach the Good News; In Congregation; The Great Crowd).

Ak sa chcete vyjadriť, ak máte otázky alebo z iných dôvodov, neváhajte kontaktovať stránku alebo jej účet v službe Twitter. Boh Boh požehná čisté srdcia. Amen (Ján 13 :10).

Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista

Čo robiť?

Základné učenie Biblie

Hlavné menu:
Angličtina: http://www.yomelyah.com/435871998
španielsky: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalský: http://www.yomelias.com/435612345
Francúzsky: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER