ຄໍາພີໄບເບິນອອນໄລນ໌

Tiếng việt  中国  ខ្មែរ  ไทย  Français  English  日本の  한국의  Deutsch

ການເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນສີຟ້າ) ໃນພາສາຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ, ຊີ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມທີ່ຂຽນໃນພາສາດຽວກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຟ້າລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອັງກິດ, ໂດຍກົງກັບບົດຄວາມໃນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຈາກສາມພາສາອື່ນ: ແອສປາໂຍນ, ໂປຕຸເກດແລະຝຣັ່ງ

ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

"ພຣະຄຣິດປັດ­ສະ­ຄາຖຂອງພວກເຮົາໄດ້ເສຍສະລະ"

(1 ໂກຣິນໂທ5:7)

ໃນປີນີ້ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດຈະເກີດຂື້ນໃນວັນພະຫັດ, ວັນອາທິດທີ່ 5 ເມສາ 2020 ຫຼັງຈາກ sunset ໄດ້ (ປະຕິທິນ Gregorian)

ປັດສະຄາຖແມ່ນຮູບແບບການສະຫຼອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ: "ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງເຫດ­ການທີ່ຈະມາພາຍ­ຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງນັ້ນກໍຄືອົງພຣະ­ຄຣິດ" (ໂກໂລຊາຍ2:17). "ດ້ວຍວ່າພຣະ­ບັນ­ຍັດເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງສິ່ງປະ­ເສີດທີ່ຈະມາພາຍໜ້ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຂອງສິ່ງເຫລົ່າ­ນັ້ນ" (ເຮັບເຣີ10:1) (LUNISOLAR YEAR) (The Reality of the Law).

ມັນເປັນການບັງຄັບ ການຮັບພິທີຕັດກໍ (cut off foreskin) ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼອງຂອງ ປັດສະຄາຖ: "ຖ້າຊາວຕ່າງປະເທດເປັນຄົນແປກຫນ້າຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າແລະຖ້າລາວຕ້ອງການສະຫລອງວັນພິທີການສໍາລັບພະເຢໂຫວາ, ໃຫ້ຊາຍທຸກຄົນຈາກບ້ານຂອງຕົນໄດ້ຮັບການຕັດ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາສາມາດເຂົ້າຫາມັນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງມັນ; ແລະລາວຈະຕ້ອງກາຍເປັນຄົນພື້ນເມືອງຂອງປະເທດ" (ອົບພະຍົບ12:48).

ຊາວຄຣິດສະຕຽນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງ ການຮັບພິທີຕັດກໍ:"ເຫດສັນນີ້ຕາມຄວາມເຫັນຂອງເຮົາວ່າ ຢ່າຮົບກວນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ກຳ­ລັງຫລົບມາຫາພຣະ­ເຈົ້າ. ແຕ່ເຮົາຈົ່ງສັ່ງເຂົາເປັນລາຍລັກອັກ­ສອນ ໃຫ້ເວັ້ນເສຍຈາກສິ່ງຊົ່ວມົວໝອງເນື່ອງດ້ວຍພຣະ­ທຽມ, ຈາກການຫລິ້ນຊູ້, ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍແລະຈາກການກິນເລືອດ" (ກິດຈະການ15:19,20,28,29). ພຣະຄຣິດໄດ້ບັນລຸກົດຫມາຍໃຫ້ແກ່ໂມເຊ. ກົດຫມາຍນີ້ຖືກຍົກເລີກ: "ເພາະ­ວ່າພຣະ­ຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະ­ບັນ­ຍັດຖືກຍົກ­ເລີກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທຳ" (ໂຣມ10:4). ຄໍາສັ່ງຂອງການຮັບພິທີຕັດກໍຖືກປ່ຽນແທນໂດຍ "ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ".

"ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ"ມັນສະແດງເຖິງການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະກັບລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ: "ຖ້າເຈົ້າເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ ພິທີຕັດນັ້ນເປັນປະໂຫຍດແທ້ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດ ການທີ່ເຈົ້າຮັບພິທີຕັດນັ້ນກໍເໝືອນບໍ່ໄດ້ຮັບ. ສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພິ­ທີຕັດ ແຕ່ຍັງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢູ່ ການທີ່ຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບພິ­ທີຕັດຈະໄດ້ຊົງຖືເໝືອນກັບວ່າ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫລື. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍມີພຣະ­ບັນ­ຍັດທີ່ຈາ­ລຶກໄວ້ ແລະໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວ ກໍຍັງລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພຣະບັນຍັດນັ້ນ ຝ່າຍຄົນທຳມະດາສາມັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຂົາກໍຍັງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢູ່ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຈົ້າ. ເພາະວ່າຄົນຢິວແທ້ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເປັນຢິວແຕ່ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ແລະການຮັບພິ­ທີຕັດກໍບໍ່ແມ່ນອັນທີ່ປະ­ກົດໃນເນື້ອກາຍເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເປັນຊາດຢິວແທ້ ຄືຄົນທີ່ເປັນຊາດຢິວພາຍໃນ ແລະການຮັບພິ­ທີຕັດແທ້ນັ້ນ ຄືການຮັບທາງຈິດໃຈຊຶ່ງເປັນໄປຕາມພຣະວິນຍານບໍ່ແມ່ນເປັນໄປຕາມບົດບັນຍັດ ຄົນຢ່າງນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງສັນລະເສີນ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດສັນລະເສີນ" (ໂຣມ2:25-29) (ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ).

ຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດຕ້ອງມີ "ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ" ຂອງຫົວໃຈເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ໃດກໍ່ຕາມຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ (ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ)) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd): "ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພິ­ຈາ­ລະ­ນາເບິ່ງໃຈຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈິ່ງກິນເຂົ້າ­ຈີ່ແລະດື່ຈາກຈອກນີ້" (1 ໂກຣິນໂທ11:28). ຄລິດສະຕຽນຕ້ອງກວດກາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ລາວຕ້ອງເບິ່ງວ່າລາວເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຖ້າຫາກວ່າລາວມີຈິດສໍານຶກບໍລິສຸດ, ລາວສາມາດກິນເຂົ້າຈີ່ແລະດື່ມຈອກ.

ການແນະນໍາຢ່າງຊັດເຈນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດທັງຫມົດກິນ "ເຂົ້າຈີ່" ແລະດື່ມ"ຈອກ" (ໃດກໍ່ຕາມຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ (ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ)): "ເຮົາເປັນອາຫານທິບຂອງຊີວິດ. ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນມານາໃນປ່າ ແລະເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ. ນີ້ແຫລະ, ເປັນອາຫານທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນເພື່ອຜູ້ທີ່ກິນແລ້ວຈະບໍ່ຕາຍ. 51ເຮົາເປັນອາຫານທີ່ມີຊີວິດຊຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ ຖ້າຜູ້ໃດກິນອາຫານນີ້ແລ້ວ ຜູ້ນັ້ນຈະມີຊີວິດສືບ ໄປເປັນນິດ ແລະອາ­ຫານທີ່ຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ເພື່ອເປັນຊີ­ວິດຂອງໂລກນັ້ນ ກໍຄືເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ.”ເຫດສັນນີ້ພວກຢິວຈຶ່ງຖາມກັນວ່າ, “ຜູ້ນີ້ຈະເອົາເນື້ອຕົວຂອງຕົນໃຫ້ເຮົາກິນໄດ້ຢ່າງ­ໃດ.” ພຣະ­ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ກິນເນື້ອຕົວ ແລະບໍ່ດື່ມເລືອດຂອງບຸດມະນຸດທ່ານກໍບໍ່ມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ. 54ຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອຕົວແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາກໍມີຊີວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ. ເພາະວ່າເນື້ອຕົວຂອງເຮົາເປັນອາຫານອັນແທ້ ແລະເລືອດຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງດື່ມອັນແທ້. ຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອຕົວແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາ ຜູ້ນັ້ນກໍຕັ້ງຢູ່ໃນເຮົາ ແລະເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ.ພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມີຊີ­ວິດຢູ່ເພາະພຣະ­ບິ­ດາສັນ­ໃດຜູ້ທີ່ຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊີວິດເພາະເຮົາສັນນັ້ນ.ນີ້ແຫລະ, ເປັນອາຫານຊຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ ບໍ່ເໝືອນກັບອາຫານທີ່ພວກບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນແລ້ວຕາຍໄປ ຜູ້ທີ່ກິນອາຫານນີ້ຈະມີຊີວິດສືບ ໄປເປັນນິດ" (ໂຢຮັນ6:48-58).

ເພາະສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ, ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າທີ່ເຮັດ, ມັນເປັນຄໍາສັ່ງ: "ພຣະ­ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ກິນເນື້ອຕົວ ແລະບໍ່ດື່ມເລືອດຂອງບຸດມະນຸດທ່ານກໍບໍ່ມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ. (...) ພຣະບິ­ດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ເພາະພຣະບິດາສັນໃດຜູ້ທີ່ຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊີວິດເພາະເຮົາສັນນັ້ນ" (ໂຢຮັນ6:53,57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).

ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ເຊື່ອໃນການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນ: "ເພາະ­ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ ປະທານພຣະ­ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ­ອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ. (...) ຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນພຣະບຸດກໍມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະບຸດກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຊີວິດ ແຕ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນັ້ນ" (ໂຢຮັນ3:16,36).

ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງໄດ້ສະຫຼອງລະຫວ່າງຜູ້ຕິດຕາມທີ່ສັດຊື່ຂອງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ: "ດັ່ງ­ນີ້ແຫລະ, ພີ່­ນ້ອງທັງ­ຫລາຍເອີຍ, ເມື່ອເຈົ້າທັງ­ຫລາຍມາຮ່ວມປະ­ຊຸມກັນຮັບປະ­ທານອາ­ຫານນັ້ນ ຈົ່ງຄອຍຖ້າເຊິ່ງກັນແລະກັນ" (1 ໂກຣິນໂທ11:33) (In Congregation).

 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນ ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ທ່ານບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ: "ເຫດ​ສັນ­ນັ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ໄປ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທຸກ​ຊາດ​ເປັນ​ລູກ­ສິດ ໃຫ້​ເຂົາ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ໃນ​ພຣະ­ນາມ​ແຫ່ງພຣະ­ບິ­ດາ, ພຣະ­ບຸດ, ແລະພຣະ­ວິນ­ຍານອັນ​ບໍ­ລິ­ສຸດ. ສັ່ງ­ສອນ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຖືກ​ຮັກ­ສາ​ສາ­ລະ­ພັດ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ ນີ້​ແຫລະ, ເຮົາ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ​ທັງ­ຫລາຍ​ທຸກໆ ວັນ​ຈົນ​ໝົດ​ກັບ" (ມັດທາຍ 28: 19,20).

 

ວິທີການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ?

"ຈົ່ງເຮັດຢ່າງນີ້ໃຫ້ເປັນທີ່ລະ­ນຶກເຖິງເຮົາ"

(ລູກາ 22:19)

SOLA SCRIPTURA

ຫລັງຈາກພິທີສະຫລອງ, ພະເຍຊູຄລິດໄດ້ກໍານົດຮູບແບບສໍາລັບການປະກາດໃນອະນາຄົດໃນການລະນຶກເຖິງຄວາມຕາຍຂອງລາວ (ລູກາ 22: 12-18). ພວກເຂົາຢູ່ໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານີ້, ພຣະກິດຕິຄຸນ:

ມັດທາຍ 26: 17-35.

ມາຣະໂກ 14: 12-31

ລູກາ 22: 7-38.

ໂຢຮັນບົດທີ 13 ເຖິງ 17.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນບົດຮຽນໃນຄວາມຖ່ອມຕົວ, ລ້າງຕີນຂອງສາວົກ (ໂຢຮັນ 13: 4-20). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຫດການນີ້ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາພິທີການທີ່ຈະປະຕິບັດກ່ອນ (ປຽບທຽບກັບໂຢຮັນ 13:10 ແລະມັດທາຍ 15: 1-11). ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງພິທີ. ໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພະຄໍາພີ, ເຮົາຈະໃຊ້ຄໍາຕັດສິນທີ່ດີກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕົວ (ເຮັບ 5:14).

Judas Iscariot ໄດ້ປະໄວ້ກ່ອນພິທີ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພິທີນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະຫຼອງລະຫວ່າງຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດ (ມັດທາຍ 26: 20-25, ເຄື່ອງຫມາຍ 14: 17-21, ໂຢຮັນ 13: 21-30, 1 ໂກລິນໂທ 11: 28,33).

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງງ່າຍດາຍ: "ລະ­ຫວ່າງອາ­ຫານມື້ນັ້ນ ພຣະ­ເຢຊູຊົງຈັບເຂົ້າ­ຈີ່ມາ ແລະເມື່ອຂໍພຣະ­ພອນແລ້ວ ຊົງຫັກເຂົ້າ­ຈີ່ນັ້ນໃຫ້ພວກສາ­ວົກ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງຮັບກິນສາ ນີ້ແຫລະ, ຄືກາຍຂອງເຮົາ.” ແລ້ວພຣະ­ອົງຊົງຈັບເອົາຈອກມາໂມ­ທະ­ນາພຣະ­ຄຸນແລະຍື່ນໃຫ້ເຂົາ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງດື່ມແຕ່ຈອກນີ້ທຸກຄົນ. ເພາະ­ວ່ານີ້ແຫລະຄືເລືອດຂອງເຮົາ ແມ່ນເລືອດອັນກ່ຽວກັບພຣະ­ສັນ­ຍາ ທີ່ຖອກອອກເພື່ອຍົກຜິດບາບຄົນຈຳ­ນວນຫລາຍ. ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ດືມນ້ຳຜົນອະ­ງຸ່ນຕໍ່ໄປອີກຈົນກວ່າວັນນັ້ນມາເຖິງ ຄືວັນທີ່ຈະດື່ມອັນໃໝ່ກັບພວກທ່ານໃນລາ­ຊະແຜນດິນພຣະ­ບິ­ດາຂອງເຮົາ.”ເມື່ອຮ້ອງ­ເພງສັນ­ລະ­ເສີນແລ້ວ ເຂົາກໍພາ­ກັນອອກໄປຍັງພູໝາກ­ກອກ­ເທດ" (ມັດທິວະ 26: 26-30). ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນສໍາລັບພິທີການນີ້, ຄວາມຫມາຍຂອງການເສຍສະຫຼະຂອງພຣະອົງ, ເຂົ້າຈີ່ໂດຍບໍ່ມີເຊື້ອລາ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີບາບແລະຈອກ, ສັນຍາລັກຂອງເລືອດລາວ. ພຣະອົງໄດ້ຖາມສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ລະນຶກເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະອົງທຸກໆປີໃນວັນທີ 14 ຂອງເດືອນ "Nisan" (ເດືອນປະຕິທິນຢິວ) (ລູກາ 22:19).

ຂ່າວປະເສີດຂອງໂຢຮັນບອກເຮົາເຖິງການສິດສອນຂອງພຣະຄຣິດຫລັງຈາກພິທີນີ້, ອາດຈະມາຈາກໂຢຮັນ 13:31 ກັບໂຢຮັນ 16:30. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ອະທິຖານຕໍ່ພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ຕາມໂຢຮັນບົດທີ 17. ມັດທາຍ 26:30, ບອກພວກເຮົາວ່າ: "ເມື່ອຮ້ອງ­ເພງສັນ­ລະ­ເສີນແລ້ວ ເຂົາກໍພາ­ກັນອອກໄປຍັງພູໝາກ­ກອກ­ເທດ". ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າເພງສັນລະເສີນແມ່ນຫຼັງຈາກ ຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພິທີການ

ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຂອງພຣະຄຣິດ. ພິທີດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງໂດຍຄົນຫນຶ່ງ, ແອວເດີ, ປະໂລຫິດ, ເປັນປະໂລຫິດຂອງປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນ. ຖ້າພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ມັນເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວຄຣິສຕຽນທີ່ຕ້ອງໄດ້ສະຫລອງບຸນນີ້. ແມ່ຍິງ ຄົນຄຣິດສະຕຽນຜູ້ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງພິທີຄວນຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ "ແມ່ຍິງຜູ້ສູງອາຍຸ" ທີ່ຊື່ສັດ (ທິທີ 2: 3). ໃນກໍລະນີນີ້, ແມ່ຍິງຈະຕ້ອງປົກຄຸມຫົວຂອງນາງ (1 ໂກລິນໂທ 11: 2-6).

ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມຜູ້ຈັດງານພິທີດັ່ງກ່າວຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສິດສອນໃນສະພາບການນີ້ໂດຍອີງໃສ່ບົດບັນຍາຍຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, ໂດຍອາດຈະອ່ານໂດຍໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບພວກເຂົາ. ຄໍາອະທິດຖານອັນສຸດທ້າຍທີ່ສົ່ງຕໍ່ກັບພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຈະຖືກພິຈາລະນາ. ການສັນລະເສີນອາດຈະຖືກຂັບຮ້ອງໃນການນະມັດສະການພະເຢໂຫວາແລະໃຫ້ກຽດສັກສີຂອງພະເຍຊູຄລິດ.

ກ່ຽວກັບເຂົ້າຈີ່ໄດ້, ປະເພດຂອງຫານປະເພດເມັດທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໄດ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຊື້ອ (ວິທີການກະກຽມເຂົ້າຈີ່ ໂດຍບໍ່ມີເຊື້ອລາ (ວີດີໂອ)) (https://www.youtube.com/watch?v=nhRzoIcMo- o). ສໍາລັບເຫຼົ້າແວງ, ໃນບາງປະເທດມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫນຶ່ງ. ໃນກໍລະນີພິເສດນີ້, ມັນແມ່ນຜູ້ນໍາທີ່ຈະຕັດສິນໃຈປ່ຽນແທນມັນໃນທາງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຕາມຄໍາພີໄບເບິນ (ໂຢຮັນ 19:34). ພຣະເຢຊູຄຣິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນສະຖານະການການຍົກເວັ້ນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ການຕັດສິນໃຈຍົກເວັ້ນສາມາດເຮັດແລະວ່າຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໃນໂອກາດນີ້ (ມັດທາຍ 12: 1-8).

ພຽງແຕ່ຈຸດໃນພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການໄລຍະເວລາຂອງພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫຼອງ "ໃນຕອນແລງ": ຫຼັງຈາກ sunset ຂອງ 13/14 ຂອງເດືອນ "Nisan" (ເດືອນປະຕິທິນຢິວ), ແລະກ່ອນທີ່ຈະ ກ່ອນທີ່ຈະແດດ (sunrise). ໂຢຮັນ 13: 30 ບອກພວກເຮົາວ່າໃນເວລາທີ່ Judas Iscariot ໄດ້ອອກໄປກ່ອນພິທີການ, "ມັນເປັນບ່ອນມືດ" (Exodus 12: 6).

ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງກົດຟີເລັມນີ້ວ່າ: "ຢ່າເກັບຊີ້ນສັດທີ່ຂ້າກິນລ້ຽງໃນງານສະ­ຫລອງປັດ­ສະ­ຄາໄວ້ຈົນເຖິງມື້ເຊົ້າ" (ອົບພະຍົບ 34:25). ເປັນຫຍັງ? ການເສຍຊີວິດຂອງລູກແກະປັດສະຄາແມ່ນຈ"ລະຫວ່າງສອງຕອນແລງ". ການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ, ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ປະກາດວ່າ "ການພິພາກສາ" ຍັງ "ລະຫວ່າງສອງຕອນແລງ", ກ່ອນທີ່ຈະແດດ (sunrise): "ເມື່ອ­ນັ້ນມະ­ຫາປະ­ໂລ­ຫິດໄດ້ຈີກເສື້ອຜ້າຂອງຕົນແລ້ວກ່າວວ່າ, “ມັນໄດ້ເວົ້າໝິ່ນ­ປະ­ໝາດພຣະ­ເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງ­ການພະ­ຍານອັນໃດອີກ ນີ້ແຫລະ, ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳປະ­ໝາດນັ້ນ­ແລ້ວ. ພວກທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງ­ໃດ” ເຂົາກໍຕອບວ່າ, “ຄວນຖືກໂທດປະ­ຫານຊີ­ວິດ,” (...) ແລະທັນທີ rooster ໄດ້ ແອອັດ, ແລະເປໂຕຈື່ຄໍາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, ຄື: "ກ່ອນທີ່ຈະ crows rooster, ທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ" (ມັດທາຍ 26: 65-75; ເພງສັນລະເສີນ 94:. 20 "ເຂົາຄົນອັບເດດ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ", ໂຢຮັນ 1: 29-36, ໂກໂລຊາຍ 2:17, ເຮັບ 10:1). ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພອນແກ່ຄລິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່ຂອງໂລກທັງຫມົດຜ່ານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ.

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ

Français : http://www.yomelijah.com/433820451

Anglais : http://www.yomelyah.com/439659476

Espagnol : http://www.yomeliah.com/441564813

Portugais : http://www.yomelias.com/435612656

ຈຸດປະສົງຂອງເວັບໄຊທ໌

ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ?

ເມນູຫລັກ:

Français: http://www.yomelijah.com/433820120

Anglais: http://www.yomelyah.com/435871998

Espagnol: http://www.yomeliah.com/435160491

Portugais : http://www.yomelias.com/435612345

 

TWITTER