ຄໍາພີໄບເບິນອອນໄລນ໌

Tiếng việt  中国  ខ្មែរ  ไทย  Français  English  日本の  한국의  Deutsch

ການເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນສີຟ້າ) ໃນພາສາຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ, ຊີ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມທີ່ຂຽນໃນພາສາດຽວກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຟ້າລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອັງກິດ, ໂດຍກົງກັບບົດຄວາມໃນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຈາກສາມພາສາອື່ນ: ແອສປາໂຍນ, ໂປຕຸເກດແລະຝຣັ່ງ

ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

"ພຣະຄຣິດປັດ­ສະ­ຄາຖຂອງພວກເຮົາໄດ້ເສຍສະລະ"

(1 ໂກຣິນໂທ5:7)

ປັດສະຄາຖແມ່ນຮູບແບບການສະຫຼອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ: "ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງເຫດ­ການທີ່ຈະມາພາຍ­ຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງນັ້ນກໍຄືອົງພຣະ­ຄຣິດ" (ໂກໂລຊາຍ2:17). "ດ້ວຍວ່າພຣະ­ບັນ­ຍັດເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງສິ່ງປະ­ເສີດທີ່ຈະມາພາຍໜ້ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຂອງສິ່ງເຫລົ່າ­ນັ້ນ" (ເຮັບເຣີ10:1) (The Reality of the Law).

ມັນເປັນການບັງຄັບ ການຮັບພິທີຕັດກໍ (cut off foreskin) ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼອງຂອງ ປັດສະຄາຖ: "ຖ້າຊາວຕ່າງປະເທດເປັນຄົນແປກຫນ້າຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າແລະຖ້າລາວຕ້ອງການສະຫລອງວັນພິທີການສໍາລັບພະເຢໂຫວາ, ໃຫ້ຊາຍທຸກຄົນຈາກບ້ານຂອງຕົນໄດ້ຮັບການຕັດ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາສາມາດເຂົ້າຫາມັນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງມັນ; ແລະລາວຈະຕ້ອງກາຍເປັນຄົນພື້ນເມືອງຂອງປະເທດ" (ອົບພະຍົບ12:48).

ຊາວຄຣິດສະຕຽນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງ ການຮັບພິທີຕັດກໍ:"ເຫດສັນນີ້ຕາມຄວາມເຫັນຂອງເຮົາວ່າ ຢ່າຮົບກວນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ກຳ­ລັງຫລົບມາຫາພຣະ­ເຈົ້າ. ແຕ່ເຮົາຈົ່ງສັ່ງເຂົາເປັນລາຍລັກອັກ­ສອນ ໃຫ້ເວັ້ນເສຍຈາກສິ່ງຊົ່ວມົວໝອງເນື່ອງດ້ວຍພຣະ­ທຽມ, ຈາກການຫລິ້ນຊູ້, ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍແລະຈາກການກິນເລືອດ" (ກິດຈະການ15:19,20,28,29). ພຣະຄຣິດໄດ້ບັນລຸກົດຫມາຍໃຫ້ແກ່ໂມເຊ. ກົດຫມາຍນີ້ຖືກຍົກເລີກ: "ເພາະ­ວ່າພຣະ­ຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະ­ບັນ­ຍັດຖືກຍົກ­ເລີກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທຳ" (ໂຣມ10:4). ຄໍາສັ່ງຂອງການຮັບພິທີຕັດກໍຖືກປ່ຽນແທນໂດຍ "ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ".

"ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ"ມັນສະແດງເຖິງການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະກັບລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ: "ຖ້າເຈົ້າເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ ພິທີຕັດນັ້ນເປັນປະໂຫຍດແທ້ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດ ການທີ່ເຈົ້າຮັບພິທີຕັດນັ້ນກໍເໝືອນບໍ່ໄດ້ຮັບ. ສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພິ­ທີຕັດ ແຕ່ຍັງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢູ່ ການທີ່ຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບພິ­ທີຕັດຈະໄດ້ຊົງຖືເໝືອນກັບວ່າ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫລື. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍມີພຣະ­ບັນ­ຍັດທີ່ຈາ­ລຶກໄວ້ ແລະໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວ ກໍຍັງລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພຣະບັນຍັດນັ້ນ ຝ່າຍຄົນທຳມະດາສາມັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຂົາກໍຍັງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢູ່ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຈົ້າ. ເພາະວ່າຄົນຢິວແທ້ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເປັນຢິວແຕ່ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ແລະການຮັບພິ­ທີຕັດກໍບໍ່ແມ່ນອັນທີ່ປະ­ກົດໃນເນື້ອກາຍເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເປັນຊາດຢິວແທ້ ຄືຄົນທີ່ເປັນຊາດຢິວພາຍໃນ ແລະການຮັບພິ­ທີຕັດແທ້ນັ້ນ ຄືການຮັບທາງຈິດໃຈຊຶ່ງເປັນໄປຕາມພຣະວິນຍານບໍ່ແມ່ນເປັນໄປຕາມບົດບັນຍັດ ຄົນຢ່າງນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງສັນລະເສີນ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດສັນລະເສີນ" (ໂຣມ2:25-29) (ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ).

ຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດຕ້ອງມີ "ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ" ຂອງຫົວໃຈເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ໃດກໍ່ຕາມຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ (ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ)) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd): "ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພິ­ຈາ­ລະ­ນາເບິ່ງໃຈຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈິ່ງກິນເຂົ້າ­ຈີ່ແລະດື່ຈາກຈອກນີ້" (1 ໂກຣິນໂທ11:28). ຄລິດສະຕຽນຕ້ອງກວດກາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ລາວຕ້ອງເບິ່ງວ່າລາວເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຖ້າຫາກວ່າລາວມີຈິດສໍານຶກບໍລິສຸດ, ລາວສາມາດກິນເຂົ້າຈີ່ແລະດື່ມຈອກ.

ການແນະນໍາຢ່າງຊັດເຈນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດທັງຫມົດກິນ "ເຂົ້າຈີ່" ແລະດື່ມ"ຈອກ" (ໃດກໍ່ຕາມຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ (ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ)): "ເຮົາເປັນອາຫານທິບຂອງຊີວິດ. ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນມານາໃນປ່າ ແລະເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ. ນີ້ແຫລະ, ເປັນອາຫານທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນເພື່ອຜູ້ທີ່ກິນແລ້ວຈະບໍ່ຕາຍ. 51ເຮົາເປັນອາຫານທີ່ມີຊີວິດຊຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ ຖ້າຜູ້ໃດກິນອາຫານນີ້ແລ້ວ ຜູ້ນັ້ນຈະມີຊີວິດສືບ ໄປເປັນນິດ ແລະອາ­ຫານທີ່ຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ເພື່ອເປັນຊີ­ວິດຂອງໂລກນັ້ນ ກໍຄືເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ.”ເຫດສັນນີ້ພວກຢິວຈຶ່ງຖາມກັນວ່າ, “ຜູ້ນີ້ຈະເອົາເນື້ອຕົວຂອງຕົນໃຫ້ເຮົາກິນໄດ້ຢ່າງ­ໃດ.” ພຣະ­ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ກິນເນື້ອຕົວ ແລະບໍ່ດື່ມເລືອດຂອງບຸດມະນຸດທ່ານກໍບໍ່ມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ. 54ຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອຕົວແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາກໍມີຊີວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ. ເພາະວ່າເນື້ອຕົວຂອງເຮົາເປັນອາຫານອັນແທ້ ແລະເລືອດຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງດື່ມອັນແທ້. ຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອຕົວແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາ ຜູ້ນັ້ນກໍຕັ້ງຢູ່ໃນເຮົາ ແລະເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ.ພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມີຊີ­ວິດຢູ່ເພາະພຣະ­ບິ­ດາສັນ­ໃດຜູ້ທີ່ຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊີວິດເພາະເຮົາສັນນັ້ນ.ນີ້ແຫລະ, ເປັນອາຫານຊຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ ບໍ່ເໝືອນກັບອາຫານທີ່ພວກບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນແລ້ວຕາຍໄປ ຜູ້ທີ່ກິນອາຫານນີ້ຈະມີຊີວິດສືບ ໄປເປັນນິດ" (ໂຢຮັນ6:48-58).

ເພາະສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ, ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າທີ່ເຮັດ, ມັນເປັນຄໍາສັ່ງ: "ພຣະ­ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ກິນເນື້ອຕົວ ແລະບໍ່ດື່ມເລືອດຂອງບຸດມະນຸດທ່ານກໍບໍ່ມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ. (...) ພຣະບິ­ດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ເພາະພຣະບິດາສັນໃດຜູ້ທີ່ຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊີວິດເພາະເຮົາສັນນັ້ນ" (ໂຢຮັນ6:53,57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).

ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ເຊື່ອໃນການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນ: "ເພາະ­ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ ປະທານພຣະ­ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ­ອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ. (...) ຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນພຣະບຸດກໍມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະບຸດກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຊີວິດ ແຕ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນັ້ນ" (ໂຢຮັນ3:16,36).

ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງໄດ້ສະຫຼອງລະຫວ່າງຜູ້ຕິດຕາມທີ່ສັດຊື່ຂອງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ: "ດັ່ງ­ນີ້ແຫລະ, ພີ່­ນ້ອງທັງ­ຫລາຍເອີຍ, ເມື່ອເຈົ້າທັງ­ຫລາຍມາຮ່ວມປະ­ຊຸມກັນຮັບປະ­ທານອາ­ຫານນັ້ນ ຈົ່ງຄອຍຖ້າເຊິ່ງກັນແລະກັນ" (1 ໂກຣິນໂທ11:33) (In Congregation).

ຈຸດປະສົງຂອງເວັບໄຊທ໌

ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ?

ເມນູຫລັກ:
ພາສາອັງກິດ: //www.yomelyah.com/435871998
ແອສປາໂຍນ: //www.yomeliah.com/435160491
ປອກຕຸຍການ: //www.yomelias.com/435612345
ຝຣັ່ງ: //www.yomelijah.com/433820120

TWITTER