ຄໍາພີໄບເບິນອອນໄລນ໌

Tiếng việt  中国  ខ្មែរ  ไทย  Français  English  日本の  한국의  Deutsch

ການເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນສີຟ້າ) ໃນພາສາຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ, ຊີ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມທີ່ຂຽນໃນພາສາດຽວກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຟ້າລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອັງກິດ, ໂດຍກົງກັບບົດຄວາມໃນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຈາກສາມພາສາອື່ນ: ແອສປາໂຍນ, ໂປຕຸເກດແລະຝຣັ່ງ

"ຄົນຮອບຮູ້ເຫັນອັນຕະລາຍ ແລະເຊື່ອງຕົວລາວເສຍ

ແຕ່ຄົນໂງ່ຍ່າງເລື້ອຍໄປ ແລະຮັບໂທດ"

(ສຸພາສິດ27:12)

ໃນເວລາທີ່ຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ມາເຖິງ, "ຄວາມໂຊກຮ້າຍ",
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເພື່ອກຽມຕົວເຮົາ?

ການກະກຽມທາງວິນຍານ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

"ຜູ້ໃດທີ່ຈະເອີ້ນຊື່ຂອງພະເຢໂຫວາຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ"

(ໂຢເອນ2:32)

ການກະກຽມດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ "ຄົ້ນຫາພະເຢໂຫວາ". ວັນຂອງພະເຢໂຫວາຈະມີຄວາມຢ້ານກົວ : "ວັນສຳ­ຄັນອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ, ໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະໄວຫລາຍ ສຽງແຫ່ງວັນຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້ານັ້ນຄື: ຊາຍຜູ້ທີ່ມີ­ໃຈກ້າ­ຫານຈະຮ້ອງຢ່າງຂົມ­ຂື່ນໃຈໃນບ່ອນນັ້ນ ວັນນັ້ນເປັນວັນແຫ່ງພຣະ­ພິ­ໂລດ, ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມ­ທຸກໃຈ ແລະເປັນວັນຂັດສົນ, ເປັນວັນແຫ່ງການທຳ­ລາຍ ແລະຮ້າງເປົ່າ, ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມມືດມົວ ແລະຄວາມມືດຄຶ້ມ, ເປັນວັນທີ່ມີເມກ ແລະຄວາມມືດທຶບ ເປັນວັນທີ່ມີສຽງແກອັນດັງຕໍ່­ສູ້ບັນ­ດາເມືອງທີ່ມີປ້ອມປ້ອງກັນ ແລະຕໍ່­ສູ້ຫໍ­ຄອຍສູງ" (ເຊຟານີຢາ 1:14-16). ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາພະເຢໂຫວາ: "ທຸກຄົນທີ່ມີຈິດ­ໃຈຖ່ອມລົງໃນແຜ່ນ­ດິນນີ້ ຄືຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄຳຕັດ­ສິນຂອງພຣະ­ອົງ ຈົ່ງສະ­ແຫວງ­ຫາຄວາມຍຸດ­ຕິທຳ ຈົ່ງສະ­ແຫວງ­ຫາພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຈົ່ງສະ­ແຫວງ­ຫາຄວາມຊອບທຳ ສະ­ແຫວງ­ຫາຄວາມຖ່ອມໃຈ ຊຶ່ງມັນຈະປົກບັງເຈົ້າໃຫ້ລອດພົ້ນໃນວັນແຫ່ງພຣະ­ພິ­ໂລດຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ປະ­ກາດພຣະ­ທຳກ່ຽວກັບການພິ­ພາກ­ສາຕໍ່ເມືອງຄາ­ຊາ ໂມ­ອາບ ອຳ­ໂມນ ແລະເອ­ທີ­ໂອ­ເປຍ" (ເຊຟານີຢາ 2:3). ການຊອກຫາພະເຢໂຫວາຫມາຍເຖິງການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກແລະເຊື່ອຟັງພະອົງ.

ການຮັກພະເຈົ້າຄືການຮັບຮູ້ວ່າພະອົງມີຊື່ວ່າພະເຢໂຫວາ (YHWH) (ມັດທາຍ 6: 9 "ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄລົບບູຊາ"). "ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະເຢໂຫວາ. ນີ້ແມ່ນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ; ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ລັດສະຫມີພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແກ່ຄົນອື່ນແລະສັນລະເສີນຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ຮູບພາບທີ່ຖືກແກະສະຫຼັກ" (ອິດສະຢາ 42:8) (The Revealed Name). ເຮົາຕ້ອງນະມັດສະການພະເຢໂຫວາເທົ່ານັ້ນ: "ທ່ານມີຄ່າຄວນ, ພຣະເຢໂຮວາ, ແມ່ນແລ້ວພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ, ພຣະກຽດ,ແລະລິດເດດ

ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງສັບພະສິ່ງທັງປວງແລະສັບພະສິ່ງທັງປວງກໍຊົງສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ" (ພຣະນິມິດ4:11).ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກພຣະອົງດ້ວຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ຊີວິດທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ: "ພຣະ­ເຢຊູຕອບວ່າ, “ຈົ່ງຮັກອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າ.’ ນັ້ນແຫລະ, ເປັນພຣະ­ບັນ­ຍັດຂໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍ້ຕົ້ນ" (ມັດທາຍ 22:37).

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ານີ້ຜ່ານການອະທິຖານ. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ອະທິບາຍວ່າຈະອະທິຖານໃນມັດທາຍ 6: "ເມື່ອທ່ານທັງ­ຫລາຍອ້ອນ­ວອນຢ່າເປັນເໝືອນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ ເພາະເຂົາຊອບຢືນອ້ອນ­ວອນໃນໂຮງທຳມະເທດສະ­ໜາແລະຕາມແຈຖະ­ໜົນ ເພື່ອຈະໃຫ້ມະ­ນຸດເຫັນ ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຂົາໄດ້ຮັບບຳ­ເໜັດແລ້ວ. 6ແຕ່ຝ່າຍທ່ານ, ເມື່ອຈະອ້ອນ­ວອນຈົ່ງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ ຄັນອັດປະ­ຕູແລ້ວ ຈົ່ງອ້ອນ­ວອນພຣະ­ບິ­ດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະ­ຖິດໃນທີ່ລັບ­ລີ້ ແລ້ວພຣະ­ບິ­ດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງເຫັນໃນທີ່ລັບ­ລີ້ ຈະຊົງໂຜດປະ­ທານບຳ­ເໜັດແກ່ທ່ານ. 7“ແຕ່ເມື່ອທ່ານອ້ອນ­ວອນຢູ່ ຢ່າເວົ້າຊ້ຳຄຳເກົ່າເໝືອນຄົນຕ່າງຊາດເຄີຍເຮັດເພາະເຂົາຄຶດວ່າ ຖ້າເວົ້າຫລາຍຄຳພຣະ­ເຈົ້າຈະຊົງໂຜດຮັບຟັງ. 8ສັນ­ນັ້ນຢ່າເຮັດຄືເຂົາ ເພາະ­ວ່າສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງ­ການ ພຣະ­ບິ­ດາຂອງທ່ານກໍຊົງຊາບກ່ອນພວກທ່ານທູນຂໍ. 9ເຫດສັນນີ້ພວກທ່ານຈົ່ງອ້ອນ­ວອນຕາມຢ່າງນີ້ວ່າ,

‘ຂ້າແດ່ພຣະ­ບິ­ດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ

ຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສະຫວັນ

ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄລົບບູຊາ.

ຂໍໃຫ້ພຣະລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່

ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອົງ

ໃນສະຫວັນເປັນຢ່າງໃດ ກໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນັ້ນທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ.

ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວັນ

ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະວັນນີ້.

ຂໍຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ

ເໝືອນຂ້າພຣະອົງຍົກໂທດ

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງນັ້ນ.

ແລະຂໍຢ່າພາຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງ

ແຕ່ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກການຊົ່ວຮ້າຍ

[ເຫດວ່າລາຊະອານາຈັກ, ລິດອຳນາດ, ແລະພຣະລັດສະໝີ

ກໍເປັນຂອງພຣະອົງສືບ ໄປເປັນນິດ. ອາແມນ’.]

ເພາະ­ວ່າຖ້າທ່ານຍົກຄວາມຜິດຂອງເພື່ອນມະ­ນຸດ ພຣະ­ບິ­ດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະ­ຖິດໃນສະ­ຫວັນຈະຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານດ້ວຍ. ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ຍົກຄວາມຜິດຂອງເພື່ອນມະ­ນຸດ ພຣະ­ບິ­ດາຂອງທ່ານກໍຈະບໍ່ຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານເໝືອນກັນ" (ມັດທາຍ6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).

ພະເຢໂຫວາຂໍໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພະອົງເປັນພິເສດ: "ບໍ່ແມ່ນດອກ ແຕ່ເຮົາໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງບູ­ຊາທີ່ພວກຕ່າງຊາດຖວາຍນັ້ນ ເຂົາຖວາຍແກ່ຜີ ຄືແກ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນພຣະ­ເຈົ້າ ເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າທັງ­ຫລາຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜີ. ເຈົ້າທັງ­ຫລາຍຈະດື່ມແຕ່ຈອກຂອງອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າແດ່ ແລະແຕ່ຈອກຂອງຜີແດ່ ກໍບໍ່ໄດ້ຈະຮັບປະ­ທານຮ່ວມໂຕະຂອງອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າແດ່ ແລະຂອງຜີແດ່ກໍບໍ່ໄດ້. ເຮົາທັງ­ຫລາຍຈະຍຸແຫຍ່ໃຫ້ອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງເຫິງສາຫລື ພວກເຮົາມີລິດຫລາຍກວ່າພຣະ­ອົງຫລື" (1 ໂກຣິນໂທ10:20-22).

ການຮັກພະເຈົ້າຄືການຮັບຮູ້ວ່າພະອົງມີພຣະບຸດ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະບຸດດຽວຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມຫມາຍວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດດຽວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສ້າງໂດຍກົງໂດຍພຣະເຈົ້າ: "ພຣະ­ອົງຊົງຖາມພວກສາ­ວົກຂອງຕົນວ່າ, “ຄົນທັງ­ຫລາຍເວົ້າກັນວ່າບຸດມະ­ນຸດແມ່ນຜູ້ໃດ.” ເຂົາທູນຕອບວ່າ, “ຜູ້ລາງຄົນວ່າເປັນໂຢ­ຮັນບັບ­ຕິ­ສະ­ໂຕ ແລະຄົນອື່ນວ່າເປັນເອ­ລີ­ຢາ ແຕ່ຄົນອື່ນອີກວ່າເປັນເຢ­ເຣ­ມີ­ຢາ ຫລືເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພວກຜູ້ປະ­ກາດພຣະ­ທຳ.” ພຣະ­ອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ແລ້ວຝ່າຍພວກທ່ານເດ, ວ່າເຮົາເປັນໃຜ.” 16ຊີ­ໂມນເປ­ໂຕທູນຕອບວ່າ, “ທ່ານເປັນພຣະ­ຄຣິດ, ພຣະ­ບຸດຂອງພຣະ­ເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະ­ຊົນຢູ່.” ພຣະ­ເຢຊູຊົງກ່າວກັບເປ­ໂຕວ່າ, “ຊີ­ໂມນບາ­ຣະ­ໂຢ­ນາເອີຍ, ທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະ­ວ່າບໍ່ແມ່ນມະ­ນຸດທີ່ໄດ້ສະ­ແດງຄຳນີ້ແກ່ທ່ານ ແຕ່ແມ່ນພຣະ­ບິ­ດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະ­ຖິດໃນສະ­ຫວັນຊົງໃຫ້ຊາບ" (ມັດທາຍ 16:13-17, ໂຢຮັນ 1:1-3). ພຽງແຕ່ສັດທາໃນການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການໃຫ້ອະໄພບາບ: "ເພາະ­ວ່າພຣະ­ເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ ປະ­ທານພຣະ­ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ­ອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງ­ໃຈເຊື່ອໃນພຣະ­ບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບ­ຫາຍ ແຕ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ. (...) ຜູ້ທີ່ວາງ­ໃຈໃນພຣະ­ບຸດກໍມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະ­ບຸດກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຊີ­ວິດ ແຕ່ພຣະ­ພິ­ໂລດຂອງພຣະ­ເຈົ້າປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນັ້ນ" (ໂຢຮັນ 3:16). "ເໝືອນຢ່າງບຸດມະ­ນຸດບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນບົວ­ລະ­ບັດຕົນ ແຕ່ໄດ້ມາເພື່ອຈະບົວ­ລະ­ບັດເຂົາ ແລະປະ­ທານຊີ­ວິດຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈຳ­ນວນຫລາຍ" (ມັດທາຍ 20:28) (ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

ພຣະບັນຍັດທີ່ສໍາຄັນທີສອງ, ອີງຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແມ່ນວ່າເຮົາຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ: "ຂໍ້ທີສອງກໍເໝືອນກັນ ຄື ‘ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.’ ພຣະ­ບັນ­ຍັດແລະຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ປະ­ກາດພຣະ­ທຳທັງໝົດ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະ­ບັນ­ຍັດຂອງຂໍ້ນີ້" (ມັດທາຍ22:39,40). ການກຽດຊັງແມ່ນຖືກຫ້າມ: "ຜູ້ໃດທີ່ກຽດຊັງພີ່­ນ້ອງຂອງຕົນກໍເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ ແລະເຈົ້າທັງ­ຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ຜູ້ຂ້າຄົນບໍ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົນຈັກຄົນ" (1 ໂຢຮັນ 3:15). ການຂ້າຕົວເອງແມ່ນຖືກຫ້າມ, ການຄາດຕະກໍາສໍາລັບເຫດຜົນສ່ວນບຸກຄົນ, ການຄາດຕະກໍາໂດຍການເປັນສະມາທິ ຄວາມຮັກຊາດ ຫຼືໂດຍ ຄວາມຮັກຊາດ ຂອງລັດແມ່ນຖືກຫ້າມ: "ພຣະ­ເຢຊູຈິ່ງຊົງບອກຜູ້ນັ້ນວ່າ, “ຈົ່ງເອົາດາບຂອງທ່ານມ້ຽນໄວ້ບ່ອນມັນ ເພາະ­ວ່າບັນ­ດາຜູ້ທີ່ຖືດາບກໍຈະຖືກທຳ­ລາຍດ້ວຍດາບ" (ມັດທາຍ 26:52) (The Sacred Life; The End of Patriotism).

ຖ້າພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍໃຈໂດຍມີການກະທໍາທີ່ດີ: "ມະ­ນຸດເອີຍ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ບອກພວກເຈົ້າແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ ສິ່ງທີ່ພຣະ­ອົງປະ­ສົງຈາກເຈົ້າກໍຄື ໃຫ້ປະ­ຕິ­ບັດຄວາມຍຸດ­ຕິທຳ ສະ­ແດງຄວາມຮັກອັນໝັ້ນ­ຄົງ ແລະເຊື່ອຟັງພຣະ­ເຈົ້າຂອງເຈົ້າຢ່າງອ່ອນນ້ອມ" (ມີກາ6:8). ຖ້າພວກເຮົາຮັກພະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະຫຼີກລ້ຽງບໍ່ມີພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ: "ເຈົ້າທັງ­ຫລາຍບໍ່ຮູ້ຫລືວ່າຄົນອະ­ທຳຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກຂອງພຣະ­ເຈົ້າ ຢ່າເຂົ້າ­ໃຈຜິດວ່າຄົນຫລິ້ນຊູ້ກໍດີ, ຫລືຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະ­ທຽມ, ຄົນຜິດຈາກຜົວເມຍກັນ, ຊາຍຫລິ້ນຄືຍິງ, ຊາຍຫລິ້ນກັບຊາຍ. ຄົນຂະ­ໂມຍ, ຄົນໂລບ, ຄົນຂີ້ເຫລົ້າ, ຄົນເວົ້າຫຍາບ­ຊ້າ, ຄົນຂົ່ມ­ຂູ່ກໍດີ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໃນລາ­ຊະອາ­ນາ­ຈັກຂອງພຣະ­ເຈົ້າ" (1 ໂກຣິນໂທ6:9,10) (ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ).

ການຮັກພະເຈົ້າຄືການຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງນໍາເຮົາ (ໂດຍທາງອ້ອມ) ຜ່ານຄໍາພີໄບເບິນ. ພະຄໍາພີເປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ: "ພຣະ­ທຳຄຳພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະ­ເຈົ້າ ແລະເປັນປະ­ໂຫຍດໃນການສອນ, ການກ່າວຕັກ­ເຕືອນວ່າກ່າວ, ການປັບ­ປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກ­ຕ້ອງ, ແລະການອົບ­ຮົມໃນທາງຊອບທຳ. ເພື່ອຄົນຂອງພຣະ­ເຈົ້າຈະບັນ­ລຸຜົນ­ສຳ­ເລັດ ແລະຈັດຕຽມໄວ້ພ້ອມສຳ­ລັບການດີທຸກຢ່າງ" (2 ຕີໂມທຽວ 3:16,17). ເຮົາຕ້ອງອ່ານມັນ, ສຶກສາມັນ, ແລະໃຊ້ມັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ: "ແຕ່ວ່າຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທີ່ມັກອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າແລະຮຽນຮູ້ເອົາທຸກມື້ທຸກຄືນ. ຄົນຜູ້ນີ້ເປັນຄືຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໃກ້ລຳນ້ຳ ຊຶ່ງມີໃບຂຽວສົດງົດງາມ" (ເພງສັນລະເສີນ 1:1-3). ຄໍາພີໄບເບິນອອນໄລນ໌ແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ແລະບາງຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊີ້ນໍາຂອງລາວ (ມັດທາຍບົດທີ 5-7: ຄໍາເທດສະຫນາກ່ຽວກັບພູ, ປື້ມບັນທຶກເພງ, ຄໍາສຸພາສິດ, ສີ່ພະຍາກອນມັດທາຍ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ລູກາແລະໂຢຮັນແລະ ຂໍ້ພຣະຄໍາພີອື່ນໆຫຼາຍຄົນ (2 ຕີໂມເຕ 3: 16,17)) (Read the Bible Daily).

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນໄລຍະຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ອີງຕາມຄໍາພີໄບເບິນມີຫ້າເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າໃນໄລຍະຄວາມທຸກທໍລະມານອັນຍິ່ງໃຫຍ່:

  • ໂທຫາຊື່ຂອງພະເຢໂຫວາ: "ຜູ້ໃດທີ່ຈະເອີ້ນຊື່ຂອງພະເຢໂຫວາຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ" (ໂຢເອນ2:32)
  • ມີສັດທາໃນການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບ: "ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າເບິ່ງ ແລະດັ່ງ­ນີ້, ມີຝູງຄົນຫລວງ­ຫລາຍເຫລືອຄັນ­ນະ­ນານັບ ມາຈາກທຸກປະ­ເທດ, ທຸກກະກຸນ, ທຸກຊາດ, ແລະທຸກພາ­ສາ ຄົນເຫລົ່າ­ນັ້ນນຸ່ງເຄື່ອງສີ­ຂາວ, ຖືກ້ານຕານ, ຢືນຢູ່ຕໍ່­ໜ້າພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງແລະຕໍ່ພຣະ­ພັກພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍນັ້ນ. (...) ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຕອບຜູ້ນັ້ນວ່າ, “ທ່ານເອີຍ, ທ່ານກໍຊາບຢູ່ແລ້ວ” ຜູ້ນັ້ນຈິ່ງບອກຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າວ່າ, “ຄົນເຫລົ່ານີ້ແຫລະ, ທີ່ມາຈາກຄວາມທຸກ­ຂະ­ເວ­ທະ­ນາອັນໃຫຍ່ ເຂົາໄດ້ຊຳ­ລະລ້າງເສື້ອຜ້າຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວສະ­ອາດດ້ວຍພຣະ­ໂລ­ຫິດຂອງພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍນັ້ນ. ເພາະເຫດນັ້ນເຂົາຈິ່ງໄດ້ຢູ່ຕໍ່­ໜ້າພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງຂອງພຣະ­ເຈົ້າ ແລະປະ­ຕິ­ບັດພຣະ­ອົງໃນພຣະ­ວິ­ຫານຂອງພຣະ­ອົງທັງກາງ­ເວັນແລະກາງ­ຄືນ ແລະພຣະ­ອົງ ຜູ້ຊົງປະ­ທັບເທິງພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງນັ້ນ ຈະຊົງສະ­ຖິດຢູ່ນຳແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຂົາ. ຕໍ່ໄປເຂົາຈະບໍ່ອຶດເຂົ້າຢາກນ້ຳອີກຈັກເທື່ອ ແສງແດດແລະຄວາມຮ້ອນຢ່າງໜຶ່ງຢ່າງ­ໃດຈະບໍ່ສ່ອງຖືກເຂົາ. ເພາະພຣະ­ເມ­ສານ້ອຍ ທີ່ປະ­ທັບຢູ່ຖ້າມ­ກາງພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງນັ້ນ ຈະຊົງເປັນຜູ້ດູ­ແລເຂົາແລະຈະຊົງນຳເຂົາໄປເຖິງນ້ຳ­ພຸອັນປະ­ກອບດ້ວຍຊີວິດແລະພຣະເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ" (ການເປີດເຜີຍ 7:9-17).
  • ນ້ໍາຕາກ່ຽວກັບລາຄາທີ່ພະເຢໂຫວາຕ້ອງຈ່າຍເພື່ອຮັກສາຊີວິດພວກເຮົາ: ຊີວິດມະນຸດທີ່ບໍ່ມີຄວາມບາບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ: "ແລະເຮົາຈະຖອກວິນຍານແຫ່ງພຣະ­ຄຸນ ແລະຄຳອ້ອນ­ວອນເທິງເຊື້ອ­ສາຍດາ­ວິດ ແລະຊາວເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມຈະເຫັນເຮົາຜູ້ຊຶ່ງຕົນເອງໄດ້ແທງ ແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງຈະໄວ້ທຸກເພື່ອເພິ່ນເໝືອນກັບຄົນທີ່ໄວ້ທຸກໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນ ແລະຈະຮ້ອງ­ໄຫ້ຢ່າງຂົມ­ຂື່ນຍ້ອນພຣະ­ອົງ ເໝືອນດັ່ງຄົນທີ່ຮ້ອງ­ໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຂົມ­ຂື່ນໃຈຍ້ອນລູກ­ກົກຂອງຕົນ ໃນວັນນັ້ນ ການໄວ້ທຸກໃນເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມຈະເປັນເໝືອນກັບການໄວ້ທຸກອັນໃຫຍ່ຫລວງເພື່ອຮາ­ດັດ­ຣິມ­ໂມນທີ່ທົ່ງ­ພຽງເມ­ກິດ­ໂດ" (ເຊຄາຣີຢາ12:10,11). "ມີຄວາມໂສກເສົ້າຫຼາຍ" ຍ້ອນການກະທໍາທີ່ບໍ່ດີ: "ແລະພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າກ່າວສັ່ງລາວວ່າ “ຈົ່ງໄປຕະ­ຫລອດເມືອງຄືທົ່ວເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ແລະເຮັດເຄື່ອງ­ໝາຍໄວ້ທີ່ໜ້າ­ຜາກຂອງປະ­ຊາ­ຊົນທີ່ຖອນຫາຍ­ໃຈ ແລະຮ້ອງຄາງ ຍ້ອນຄວາມໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດທີ່ເຮັດກັນໃນເມືອງ" (ເອເຊກີ​ເອນ9:4).
  • ໄວ:"ຈົ່ງເປົ່າແກເທິງພູຊີໂອນເພື່ອຕຽມຕົວອົດອາຫານແລະເອີ້ນຊຸມນຸມຂາບໄຫວ້ພຣະເຈົ້າ.ຈົ່ງເຕົ້າໂຮມບັນດາປະຊາຊົນໃຫ້ຈັດເອົາພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມອັນບໍລິສຸດຈົ່ງນຳພວກເຖົ້າແກ່ມາໃຫ້ເຕົ້າໂຮມພວກເດັກນ້ອຍ ແລະເດັກອ່ອນດ້ວຍ" (ໂຢເອນ2: 15,16, "ສະພາບການ" ຂອງຂໍ້ຄວາມນີ້ແມ່ນຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ (ໂຢເອນ2: 1,2)).
  • ລະເວັ້ນທາງເພດ: "ແມ່ນແຕ່ຜູ້ແຕ່ງງານໃໝ່ກໍຕ້ອງໃຫ້ອອກມາຈາກຫ້ອງນອນກ່ອນ" (ໂຢເອນ2:16b, "ສະພາບການ" ຂອງຂໍ້ຄວາມນີ້ແມ່ນຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ (ໂຢເອນ2: 1,2)). "ທຸກຄອບ­ຄົວທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍໄວ້ທຸກຕ່າງ­ຫາກ ແລະເມຍຂອງພວກ"ເຂົາຕ່າງຫາກ"(ເຊຄາຣີຢາ12:1214,"ແມ່ຍິງແຍກຕ່າງຫາກ"ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນທາງເພດ).

ຈະເຮັດແນວໃດຫຼັງຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ມີສອງຄໍາແນະນໍາອັນສູງສົ່ງທີ່ສໍາຄັນ:

  • ສະເຫລີມສະຫລອງອະທິປະໄຕຂອງພະເຢໂຫວາແລະສະຫລອງການປົດປ່ອຍມະນຸດ : "ແລະຕໍ່ມາ ບັນ­ດາຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນປະ­ຊາ­ຊາດທັງປວງທີ່ຈະຂຶ້ນມາສູ້ຮົບກັບເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ກໍຈະຂຶ້ນມາທຸກປີ ເພື່ອຈະຂາບໄຫວ້ຕໍ່­ໜ້າກະ­ສັດຄືພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າແຫ່ງຈັກ­ກະ­ວານ ແລະຈະຖືເທດ­ສະ­ການຢູ່ຕູບ" (ເຊຄາຣີຢາ14:16) (The Release).
  • ການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນເວລາ 7 ເດືອນ, ຫລັງຈາກ "ຄວາມທຸກທໍລະມານອັນຍິ່ງໃຫຍ່", ຈົນເຖິງວັນທີ 10 "nisan" (ເດືອນປະຕິທິນຢິວ) (ເອເຊກີ​ເອນ 40: 1,2): "ເຊື້ອ­ສາຍອິ­ສຣາ­ເອນຈະຝັງ ພວກເຂົາທັງ­ຫລາຍຢູ່ເຖິງເຈັດເດືອນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນ­ດິນນັ້ນສະ­ອາດ" (ເອເຊກີ​ເອນ39:12).

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຕິດຕໍ່, ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືສໍາລັບເຫດຜົນອື່ນໆ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ "ເວັບໄຊທ໌" ຫຼືບັນຊີ Twitter. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈ.  (ໂຢຮັນ 13:10).

ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ

ຈຸດປະສົງຂອງເວັບໄຊທ໌

ເມນູຫລັກ:
ພາສາອັງກິດ: http://www.yomelyah.com/435871998
ແອສປາໂຍນ: http://www.yomeliah.com/435160491
ປອກຕຸຍການ: http://www.yomelias.com/435612345
ຝຣັ່ງ: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER