PORTUGUÊS  ESPAÑOL  CATALÀ  FRANÇAIS  ENGLISH  ROMÂNESC   ITALIANO  DEUTSCH

 POLSKA  MAGYAR  HRVATSKI  SLOVENSKÝ SLOVENSKI  ČESKÝ  SHQIPTAR  NEDERLANDS

 Svenska   Norsk   Suomalainen   Dansk  Íslendingur   Lietuvos   Latvijas   Eesti

 ქართული   ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية   فارسی   עברי   ייִדיש   

 Pусский  Yкраїнський  Македонски  български  Монгол  Беларусь  Қазақ  Cрпски

 Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

 हिन्दी  नेपाली   বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中文  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng Việt  한국의  日本の  

  BIRMAN  TAGALOG  INDONESIA  MALAYSIA  JAWA

Kitab Suci Online

(Tujuan Alkitab yaiku sawise

"janji Pangeran Yehuwah" (ing ngisor iki))

Ukara kanthi biru (ing antarane rong paragraf), menehi panjelasan babagan Alkitab tambahan. Cukup klik ing pranala ing biru. Artikel Injil ditulis utamane ing papat basa: Inggris, Spanyol, Portugis lan Prancis. Yen ditulis nganggo basa jawa, bakal kasebut ing antarane kurungan

Janji Yehuwa 

"Karodene Ingsun bakal ndadekake memungsuhan ing antarane sira lan wong wadon iki, lan ing antarane turunira lan turune wong wadon iki; turune wong wadon iki bakal ngremuk endhasira lan sira bakal ngremuk tungkake"

(Purwaning Dumadi 3:15)

Klik ing link iki kanggo ndeleng ringkesan artikel

Apa pesen teka-teki sunnat iki? Pangeran Yehuwah Gusti Allah paring dhawuh manawa rencanane bakal ngrampungake bumi kanthi manawa wong bener bakal diwujudake kanthi pasti (Purwaning Dumadi 1: 26-28). Gusti Allah bakal ngluwari turunane kanthi "wiji saka wong wadon" (Purwaning Dumadi 3:15). Ramalan iki wis dadi "rahasia suci" kanggo abad (Markus 4:11, Rum 11:25, 16:25, 1 Korintus 2: 1,7 "rahasia suci"). Pangeran Yehuwah ndhawuhake pratandha iki ing abad kaping pisan.

(Yesus Kristus iku raja swarga Kratoning Allah, dipasang dening Rama, yaiku Gusti Allah, ing taun 1914 (miturut kronologi Alkitab babagan ramalan ing Daniel bab 4))

(Mung 144,000 manungsa (pria utawa wanita), bakal tangi patang swarga lan mrentah bareng karo Sang Prabu Yesus Kristus, ing swarga, miturut ramalan Wahyu bab 5,7 lan 14)

Wong wadon: dheweke nggambarake wong-wong surgawi saka Gusti Allah, yaiku malaikat ing swarga: "Banjur, aku ndelok ana kedadéan sing nggumunké ing langit. Ana wong wadon sing nganggo klambi srengéngé, lan bulan ana ing ngisor sikilé. Lan ing sirahé ana mahkota sing digawé saka 12 bintang" (Wahyu 12:1). Wong wadon iki dijelasake minangka "Yerusalem saka ndhuwur": "Nanging Yérusalèm sing ana ing ndhuwur kuwi merdéka lan dhèwèké kuwi ibu kita" (Galatia 4:26). Iki diarani minangka "Yerusalem swarga": "Nanging kowé nyedhak marang Gunung Zion lan kuthané Gusti Allah sing urip, yaiku Yérusalèm ing swarga, marang puluhan éwu malaékat" (Ibrani 12:22). Kanggo ewu taun, kaya Sarah, garwane Rama Abraham, wanita swarga iki tanpa anak (kasebut ing Purwaning Dumadi 3:15): "Surak-suraka, he wong gabug kang ora tau nglairake jabang bayi! Bungaha kalawan sumyak-sumyak lan giyak-giyaka, he sira kang ora tau nglarani! Amarga kang ditinggal dening sing lanang iku bakal duwe anak kehe ngungkuli anake wong kang padha bebojoan, mangkono pangandikane Sang Yehuwah" (Yesaya 54: 1). Wangsit iki ngumumake yen wong wadon sing suci iki bakal nglairake anak akeh (Raja Yesus Kristus lan 144.000 para raja lan para imam).

Putra wong wadon: Buku Wahyu ngandhakake sapa anak iki: "Banjur, aku ndelok ana kedadéan sing nggumunké ing langit. Ana wong wadon sing nganggo klambi srengéngé, lan bulan ana ing ngisor sikilé. Lan ing sirahé ana mahkota sing digawé saka 12 bintang. Dhèwèké lagi mbobot, lan dhèwèké njerit merga kelaran arep nglairké. (...) Wong wadon kuwi nglairké anak lanang, sing bakal ngengon kabèh bangsa nganggo tongkat wesi. Sakwisé lair, anak lanang kuwi langsung diplayokké menyang Gusti Allah sing lungguh ing tahtané" (Wahyu 12: 1,2,5). Anak iku raja Yesus Kristus: "Dhèwèké bakal dadi wong sing penting lan bakal disebut Putrané Sing Mahaluhur. Gusti Allah Yéhuwah bakal maringké tahtané Daud, leluhuré, lan dhèwèké bakal mréntah dadi Raja kanggo keturunané Yakub nganti saklawasé, lan Kratoné bakal ana nganti sakterusé" (Lukas 1:32,33). Anak iki uga nggambarake Kraton Yéhuwah (Psalms 2).

Ula sing asli yaiku Iblis, Iblis: "Mula naga gedhé kuwi diuncalké menyang bumi. Dhèwèké kuwi ula sing wiwitan, sing disebut Iblis lan Sétan, sing lagi nyasarké kabèh penduduk ing saklumahing bumi. Malaékat-malaékaté uga diuncalké bareng karo dhèwèké" (Wahyu 12:9).

(Iblis Syetan, diusir saka swarga, ing taun 1914)

Keturunané ula iku mungsuh langit lan darat, wong-wong sing aktif nglawan kadhaulatan Allah, marang King Yesus Kristus lan marang wong-wong mursid ing bumi: "Ula-ula, keturunané ula sing ana racuné, piyé kowé bakal bébas saka hukuman Géhéna? Kuwi sebabé, aku bakal ngutus nabi-nabi, wong-wong wicaksana, lan guru-guru kanggo marani kowé. Ana sing bakal kok patèni lan ana sing bakal kok hukum ing cagak, ana sing bakal kok pecuti ing sinagogé lan ana uga sing bakal kok aniaya saka kutha siji menyang kutha sijiné. Nganggo cara kuwi kowé bakal nanggung getihé kabèh wong bener sing wis diwutahké ing bumi, wiwit saka getihé Habèl yaiku wong sing bener nganti Zakharia anaké Barakhia, sing kok patèni ing antarané panggonan suci lan mésbah" (Matius 23: 33-35).

(Akeh turunane Iblis bakal ilang sajrone kasangsaran gedhe miturut Wahyu 14 lan 19)

Ciloko wadon ing tumit, yaiku pati Anaké Gusti Allah, Gusti Yésus Kristus: "Malah wektu dadi manungsa, dhèwèké ngasorké dhèwèké dhéwé lan manut nganti mati, yaiku mati ing cagak paukuman" (Filipi 2: 8). Nanging, wadon ing tumit waras dening kebangkitan Yesus Kristus: "Kowé wis matèni Wakil Utama kanggo urip. Nanging, Gusti Allah wis nguripké manèh dhèwèké saka antarané wong mati, lan aku karo Yohanes iki seksiné"(Para Rasul 3:15).

(Kurban Kristus ngidini kawilujengan kanggo manungsa (Yoh. 3:16))

(Kita kudu mengeti matine Yesus Kristus saben taun (ditulis nganggo basa Jawa))

Kepala ular ulig arti karusakan langgeng Iblis setan lan dhemit lan mungsuh kadonyan Kratoné Gusti Allah, ing mburi mrentah sewu taun Yesus Kristus: "Sedhéla manèh, Gusti Allah sing maringi katentreman bakal ngremuk Sétan ing ngisoré sikilmu. Muga-muga kowé terus nampa welas asih sing nggumunké saka Gusti kita Yésus" (Roma 16:20). "Banjur, Iblis sing nyasarké wong-wong kuwi diuncalké menyang danau geni lan belérang. Ing kono wis ana kéwan buas lan nabi palsu kuwi. Lan ing kono uga, kuwi mau kabèh bakal padha dihukum awan lan bengi kanggo saklawas-lawasé" (Wahyu 20: 10 ).

1 - Yehuwa damel prajanjian karo Abraham

"Karodene marga saka turunira iku sakehe para bangsa ing bumi bakal padha binerkahan; marga sira wus ngestokake dhawuhingSun"

(Purwaning Dumadi 22:18)

Perjanjian Abraham janji bilih manungsa manut marang Gusti Allah bakal binerkahan turunané Bapa Abraham. Abraham nduweni putra, Iskak, karo bojone Sarah (kanggo wektu suwe banget tanpa anak) (Purwaning Dumadi 17:19). Abraham, Sarah lan Iskak iku karakter utama saka drama sunnat sing nggantosi wektu sing padha, pinunjul saka rahasia suci lan liya kang Gusti Allah bakal mitulungi manut manungsa (Purwaning Dumadi 3:15).

- Pangeran Yehuwah iku Great Abraham: "Paduka punika rak Rama kawula sadaya? Rama Abraham saestu boten uninga punapa-punapa ing bab kawula sadaya, saha Rama Israel boten tepang kaliyan kawula sadaya. Dhuh Yehuwah, Paduka piyambak punika Rama kawula sadaya; asma Paduka punika “Panebus kawula” wiwit ing jaman kina" (Yesaya 63:16, Lukas 16:22).

 (Yehuwah iku jenenge Gusti Allah)

(Kita kudu nyembah Yéhuwah kanthi eksklusif (Matius 22: 37,38))

- Wanita iku sarah gedhe, dawa gabug lan tanpa anak (Purwaning Dumadi 3: 15): "Kitab Suci kandha, ”Bungaha kowé, wong wadon sing mandul, sing ora tau nglairké anak. Surak-suraka kanthi bungah, kowé wong wadon sing ora ngrasakké lara arep nglairké. Merga wong wadon sing mandul nduwé anak sing luwih akèh ketimbang wong wadon sing nduwé bojo.” Saiki sedulur-sedulur, kowé kuwi anak-anak sing dilairké merga janjiné Gusti Allah, padha kaya Ishak. Mbiyèn, anak sing lair kaya umumé bocah liyané kuwi mulai nganiaya anak sing lair merga roh suci, lan saiki ya isih kaya ngono. Nanging, apa sing dikandhakké Kitab Suci? ”Usiren abdi wadon kuwi lan anaké, merga anak saka abdi wadon kuwi babar blas ora bakal dadi ahli waris bareng karo anak saka wong wadon sing merdéka.” Dadi sedulur-sedulur, kita iki dudu anaké abdi wadon, nanging anaké wong wadon sing merdéka" (Galatia 4:27-31).

- Yesus Kristus punika agung Iskak: "Janji-janjiné Gusti Allah digawé kanggo Abraham lan keturunané. Ayaté ora kandha ”kanggo keturunan-keturunanmu”, kaya-kayané kanggo akèh wong. Nanging, ayaté kandha ”kanggo keturunanmu”, maksudé mung kanggo wong siji, yaiku Kristus" (Galatia 3:16).

(Yesus Kristus iku Putrane Pangeran Yehuwah, siji-sijine cara kanggo kaslametan langgeng (Yokhanan 14: 6)

- Ing tatu bangkekan ing tumit saka wong wadon: Pangeran Yehuwah ndhawuhi supaya Abraham nyembelehi putrane Rama Iskak. Abraham ora nolak (Dheweke mikir yen Gusti Allah bakal bakal menehi urip putrane (Ibrani 11: 17-19)). Sadurung sadurunge kurban, Gusti Allah nyegah Abraham kanggo nindakake tindakan kasebut: "Kacarita sawuse lelakon mau Gusti Allah karsa nyobi marang Rama Abraham. Pangandikane mangkene: “Abraham.” Unjuk wangsulane Rama Abraham: “Kawula nuwun, kula.” 2Dhawuhe Gusti Allah: “Anakira ontang-anting, kang sira kasihi, yaiku si Iskak, iku alapen, gawanen menyang ing tanah Moria, ana ing kono saosna kagawe kurban obaran ana ing salah sawijining gunung kang bakal Suntedahake marang sira". (...) Sawuse padha tekan ing papan kang kadhawuhake dening Gusti Allah, Rama Abraham tumuli yasa misbyah ana ing kono, kayune banjur ditata, kang putra Iskak ditaleni sarta ditumpangake ing misbyah ing sadhuwure kayu. Rama Abraham tumuli mulung astane ngasta lading, karsa nyembeleh kang putra. Nanging Sang Malaekate Yehuwah tumuli nguwuh-uwuh marang Rama Abraham saka ing akasa, dhawuhe: “Abraham! Abraham!” Unjuke Rama Abraham: “Kawula nuwun, kula!” Dhawuhe Sang Malaekat: “Tanganira aja sira agagake marang si bocah, lan aja sira kapak-kapakake! Awitdene saiki Ingsun mirsa yen sira ngabekti marang Gusti Allah, nganti sira ora owel masrahake anakira lanang ontang-anting marang Ingsun.” Nalika Rama Abraham noleh, tumuli mirsa ing wingkinge ana wedhus gembel lanang kang sungune kecanthol ana ing grumbulan, banjur dipurugi dipundhut sarta banjur disaosake kagawe kurban obaran ijole kang putra. Panggonan iku kawastanan dening Rama Abraham: “Sang Yehuwah kang nyadhiyani.” Awit saka iku nganti saprene ana tetembungan: “Ana ing gununge Sang Yehuwah bakal disadhiyani" (Purwaning Dumadi 22: 1-14). Gusti Allah, Abraham Agung, ngurbanake Putra kang kinasih, Yesus Kristus Kristus (dibaca maneh tembung "putra tunggalmu sing kowe tresna banget"): "Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné, supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. (...) Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah" (Yokhanan 3: 16,36) Pangrembakane akhir saka janji sing digawe kanggo Abraham bakal kawujud dening berkah langgeng manut taat ing pungkasan mangsa pemerintahan Kristus: "Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi. Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Wahyu 21: 3,4).

(Kamanungsan bakal bebas saka penyakit, tuwa lan mati)

2 - Aliansi sunat

"Gusti Allah uga nggawé perjanjian sunat karo Abraham, lan Abraham dadi bapaké Ishak lan nyunat Ishak ing dina kawolu. Banjur Ishak dadi bapaké Yakub, lan Yakub dadi bapaké 12 anak lanang sing dadi leluhur kita"

(Kisah Para Rasul 7: 8)

Sunat rohani punika sing ditulis ing pamrayoji Nabi Musa ing kitab Ulangan: "Sampeyan kudu nyunat kuluping atimu lan aja kaku gulu" (Ulangan 10: 16). Panutan punika tegesipun wonten ing daging, kados pundi ingkang dados satunggaling jantung, dados sumber gesang, ketaatan dhumateng Gusti Allah: "Atimu reksanen kanthi waspada, awit iku etuking panguripan" (Wulang Bebasan 4:23).

(Ketaatan marang Yehuwah lan Putrane Gusti Yesus Kristus, kanthi ngerti karsane, sing ditulis ing Kitab Suci (Jabur 1: 2,3) (ditulis nganggo basa Jawa))

(Ketaatan karo Yehuwah lan Putrane Gusti Yesus Kristus, nggayuh kadewasan spiritual)

Stephen mangertos piwulang dhasar punika. Dheweke nyatakake marang para pendhapa sing ora pracaya marang Gusti Yesus Kristus, sanadyan sunat sacara fisik, iku rohani sing ora tetak ana ing ati: "Kowé kabèh kuwi wong sing ndableg, ati lan kupingmu ora tanggap. Kowé terus nglawan roh suci, kaya sing ditindakké para leluhurmu. Sapa nabi sing ora dianiaya karo para leluhurmu? Para leluhurmu matèni wong-wong sing martakké ramalan bab tekané wong sing bener, yaiku sing saiki wis kok khianati lan kok patèni. Kowé wis nampa Taurat sing diparingké Gusti Allah liwat para malaékat, nanging kowé ora nindakké kuwi" (Para Rasul 7: 51-53). Stephen dipatèni, yaiku konfirmasi yen para pembunuh iki padha ora disunat ing atine.

("Ora tetak spiritual" yaiku tumindak sing ora mbangun-turut karo Gusti Allah lan Putrane Gusti Yesus Kristus kanthi nindakake sukarela, sing dilarang ing Kitab Suci (pirsani Bagean 2) (ditulis nganggo basa Jawa))

Jantung simbolis nyedhiyakake interior rohani saka wong, digawe saka pemikiran sing diiringi tembung lan tumindak (becik utawa ala). Gusti Yesus Kristus wis jelas nerangake apa sing nggawe wong sing murni utawa najis, amarga saka atine atine: "Nanging kabèh sing metu saka cangkem asalé saka ati, lan iya kuwi sing nggawé wong dadi najis. Contoné, saka ati metu kabèh pikiran sing jahat, matèni, laku jina, hubungan sèks sing ora sah, nyolong, kesaksian palsu, lan omongan sing ngrèmèhké. Kuwi kabèh sing nggawé wong dadi najis. Nanging nèk mangan ora wijik dhisik, kuwi ora nggawé wong dadi najis" (Matius 15:18-20). Gusti Yesus Kristus nggambarake manungsa ing kondisi ora disunat, kanthi panalaran ala, kang ndadekake najis lan ora pantes kanggo urip (pirsani Proverbs 4:23). "Wong apik ngucapké apa sing apik merga atiné kebak perkara-perkara sing apik. Nanging wong jahat ngucapké apa sing jahat merga atiné kebak perkara-perkara sing jahat" (Matius 12:35). Awal, Yésus panjenengané nggambaraké manungsa sing nduwèni ati sing "sunat rohani".

Rasul Paulus uga mangertos piwulang iki saka Nabi Musa, lan saka Gusti Yesus Kristus. Sunat rohani tegese ketaatan marang Gusti Allah lan banjur marang Sang Putra Yesus Kristus: "Sakjané, sunat ana gunané nèk kowé nindakké hukum. Nanging nèk kowé nglanggar hukum, kowé padha waé kaya ora disunat. Nèk wong sing ora disunat nindakké préntahé Gusti Allah ing Hukum Musa, wong kuwi kan uga bakal dianggep dadi wong sing disunat, ta? Wektu wong sing ora disunat nindakké Hukum Musa, tumindaké kuwi nduduhké nèk kowé salah, merga kowé nduwé hukum sing ditulis lan wis disunat nanging nglanggar hukum. Dadi wong Yahudi sing sejati kuwi ora merga penampilané utawa merga disunat. Nanging, dadi wong Yahudi sing sejati kuwi merga atiné. Sunaté ana ing atiné miturut roh suci, dudu miturut hukum sing ditulis. Pujian kanggo wong kuwi teka saka Gusti Allah, dudu saka manungsa" (Roma 2: 25-29).

Wong Kristen sing setya ora ana maneh miturut angger-anggering Toret marang Nabi Musa, lan mulane dheweke ora lagi kudu nglakoni sunat, miturut kaputusan apostolik ing Kisah Para Rasul 15: 19,20,28,29. Iki dikonfirmasi karo apa sing ditulis : "Hukum Taurat dipungkasi merga Kristus wis netepi kuwi, mula saben wong sing nduduhké iman isa dianggep bener" (Roma 10:4). "Apa ana wong sing wis disunat wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya? Luwih becik nèk dhèwèké tetep kaya ngono. Apa ana wong sing durung disunat wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya? Luwih becik nèk dhèwèké tetep ora disunat.  Disunat apa ora kuwi ora penting. Sing penting kuwi nindakké préntahé Gusti Allah" (1 Korintus 7:18,19). Saiki, wong Kristen kudu netaki sunatan rohani, yaiku, manut marang Gusti Allah lan pracaya marang kurban Kristus (Yokhanan 3: 16,36).

(Kita ora ana ing ngisor panguwasa angger-angger sing diwarisake marang Nabi Musa, nanging hukum iki duwe nilai sunnat sing wis kawujud ing Kristus, ing jemaah Kristen, lan bakal kawujud ing swarga kadonyan sing bakal teka, miturut Ibrani 10: 1, Kolose 2:17 lan Ezekiel 40-48)

Sapa sing kepéngin melu Paskah kudu disunat. Saiki, Kristen (apa wae pangarep-arep (swarga utawa kadonyan)), kudu duwe "sunatan rohani" ing ati sadurunge mangan roti tanpa ragi lan ngombe tuwung, ngelingi patine Gusti Yesus Kristus: "Wong kudu mastèkké dhisik apa dhèwèké pantes, banjur dhèwèké lagi éntuk mangan roti lan ngombé cawan kuwi" (1 Korinta 11:28 dibandhingake karo Exodus 12:48 (Paskah)).

(Kita kudu ngeling-eling sedane Yesus Kristus saben taun.) Kabeh wong Kristen sing setya, (apa wae sing dikarepake (swarga utawa kadonyan) kudu melu ing simbol awak lan getih Kristus, miturut Yohanes 6:48-58 (ditulis nganggo basa Jawa))

3 - Prajanjian hukum antarane Gusti Allah lan wong Israel 

"Dieling, aja nganti lali marang prasetyane Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, kang wus didamel kalawan kowe"

(Ulangan 4:23)

Pengantara saka prajanjian iki yaiku Nabi Musa: "Sarta ing nalika iku aku iya didhawuhi dening Sang Yehuwah mulangake katetepan lan pranatan, supaya iku padha koklakoni ana ing tanah kang bakal kokparani lan bakal kokejegi" (Ulangan 4:14). Prajanjian iki cedhak karo prajanjian sunat, sing minangka simbol ketaatan marang Gusti Allah (Deuteronomio 10:16 dibandhingake karo Rum 2: 25-29). Aliansi iki bakal ditindakake nganti kedadeyan Mesias (Dhaniel 9:27). Prajanjian iki bakal diganti karo prajanjian anyar, miturut pangandikane Yeremia, "Mangkene pangandikane Sang Yehuwah: Lah bakal tumeka ing titi-mangsane, Ingsun bakal damel prajanjian anyar karo wong Israel lan Yehuda, ora kaya prajanjian kang Sundamel karo leluhure, nalika Ingsun nganthi tangane, ing wektu ngentasake para wong iku saka ing tanah Mesir; prajanjian iku wus diselaki; sanadyan Ingsun jumeneng Gusti, kang nguwasani wong-wong iku, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --" (Yeremia 31: 31,32).

Tujuan Hukum sing diwènèhaké marang Israèl yaiku kanggo nyiapaké umat kanggo rawuhé Kristus. Hukum iki wis mulang marang kabutuhan kanggo mbebasake saka kahanan dosa ing djalmo manungso (diwakili dening wong Israel): "Padha kaya dosa mlebu ing donya liwat wong siji, lan pati mlebu liwat dosa, pati nyebar marang kabèh wong merga kabèh wong wis dosa. Dosa wis ana ing donya sakdurungé ana hukum Taurat, nanging ora ana wong siji-sijia sing isa ditudhuh nindakké dosa nèk ora ana hukum" (Roma 5:12,13). Hukum Allah wis nampilake kahanan dosa manungsa: "Mula, terus piyé? Apa hukum Taurat kuwi ora sampurna? Mesthiné ora! Nyatané, aku ora bakal ngerti bab dosa nèk ora ana hukum kuwi. Contoné, nèk hukum kuwi ora kandha, ”Aja nduwé pepénginan marang duwèké wong liya,” aku ya ora bakal ngerti nèk kuwi salah. Nanging merga saka hukum kuwi, dosa dadi éntuk kesempatan kanggo nggawé aku nduwé pepénginan marang duwèké wong liya, merga sakdurungé ana hukum, dosa kuwi mati. Sakjané, mbiyèn aku urip sakdurungé ana hukum. Nanging wektu hukum teka, dosa dadi urip manèh, nanging aku mati. Hukum sing kuduné nuntun marang urip, jebulé malah nuntun marang pati. Merga saka hukum mau, dosa dadi éntuk kesempatan kanggo nggodha lan matèni aku. Dadi hukum Taurat dhéwé kuwi suci, lan préntahé uga suci, bener, lan apik" (Roma 7:7-12). Mulane angger-angger iku minangka instruktur sing mimpin menyang Kristus: "Mula, hukum Taurat dadi pembimbing sing nuntun kita marang Kristus, supaya kita isa dianggep bener merga nduwé iman. Nanging saiki, sakwisé iman kuwi teka, kita ora perlu manèh dituntun karo pembimbing kuwi" (Galatia 3:24,25). Hukum Allah sing sampurna, sing wis maringi daging marang dosa ing panerake manungsa, nuduhake yen kudu kurban sing bisa nyebabake panebusane manungsa lumrah amarga pracayane. Kurban iki bakal dadi saka Kristus: "Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh" (Matius 20:28).

(Yesus Kristus iku Putrane Pangeran Yehuwah, siji-sijine cara kanggo kaslametan langgeng (Yokhanan 14: 6)

Sanadyan Kristus minangka pungkasaning angger-anggering Toret, dheweke ing saiki iki tetep nduweni nilai sunnat sing bisa ngerteni pemikiran Allah (liwat Yesus Kristus) bab mangsa. "Hukum Taurat kuwi mung bayangan saka perkara-perkara apik sing bakal teka, dudu perkara-perkara apik kuwi dhéwé" (Ibrani 10: 1, 1 Korintus 2:16). Iku Yesus Kristus sing bakal nggawe iki "apik" dadi kasunyatan: "Kuwi kabèh mung bayangan saka bab-bab sing bakal teka, nanging apa sing saktenané kuwi Kristus" (Kolose 2:17).

(Kita ora ana ing ngisor panguwasa angger-angger sing diwarisake marang Nabi Musa, nanging hukum iki duwe nilai sunnat sing wis kawujud ing Kristus, ing jemaah Kristen, lan bakal kawujud ing swarga kadonyan sing bakal teka, miturut Ibrani 10: 1, Kolose 2:17 lan Ezekiel 40-48)

4 - Kovenan Anyar antarane Yehuwa lan Israèl duwèké Gusti Allah 

"Muga-muga katentreman lan welas asih terus ditampa karo wong-wong sing urip manut pathokan kuwi, yaiku Israèl duwèké Gusti Allah"

(Galatia 6: 16)

Yesus Kristus minangka mediator Kovenan Anyar: "Ana Gusti Allah siji, lan perantara siji antarané Gusti Allah lan manungsa, yaiku sawijiné manungsa, Kristus Yésus" (1 Timotius 2: 5). Kovenan Anyar iki ngetutake wangsit ing Yeremia 31: 31,32. Miturut 1 Timotius 2: 5, iki kabeh wong sing pracaya marang kurban Kristus (Yokhanan 3:16). Israel Gusti Allah nggantosi kabeh wong Kristen sing setya. Gusti Yesus Kristus nedahaken bilih "Israel Gusti Allah" punika badhe gadhah bagian ing swarga lan sanesipun ing bumi.

(Yesus Kristus iku Putrane Pangeran Yehuwah, siji-sijine cara kanggo kaslametan langgeng (Yokhanan 14: 6)

Israel saka Gusti Allah swarga dumadi saka 144.000, Yerusalem Anyar, ibukutha saka ngendi bakal mili panguwasa Allah, teka saka ing swarga, ing bumi (Wahyu 7: 3-8) Israel rohani sing kasusun saka 12 suku saka 12000 = 144000: "Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné" (Wahyu 21: 2).

(Mung 144,000 manungsa (pria utawa wanita), bakal tangi patang swarga lan mrentah bareng karo Sang Prabu Yesus Kristus, ing swarga, miturut ramalan Wahyu bab 5,7 lan 14)

Israel kadonyan saka Allah bakal minangka 12 suku Israel rohani kanggo bakal diadili: "Yésus njawab, ”Saktenané aku kandha, wektu kabèh digawé dadi anyar, lan wektu Putrané manungsa lungguh ing tahtané sing agung, kowé sing wis padha dadi muridku bakal lungguh ing 12 tahta, lan ngadili 12 suku Israèl" (Matius 19:28). Iki Israel rohani ing bumi kadonyan uga diterangake ing babagan nabi Ezekiel bab 40-48.

(Ana bakal akeh wong sing bakal slamet ing sangsara gedhe lan bakal makili saprateloné umat manungsa saiki miturut ramalan Zakharia 13: 8 lan Wahyu 7: 9-17)

(Wungun ing bumi)

(Sing ora adil bakal diadili)

Saiki, Israel Gusti Allah diwangun saka wong Kristen setya, karo pangarep-arep ing swarga lan terrestrial (Wahyu 7: 9-17).

("Israel Allah" iki yaiku jemaat Kristen kanggo nyembah Yehuwah lan ngabdi marang Raja Yésus Kristus)

Ing wayah wengi Paskah pungkasan, Gusti Yesus Kristus ngrayakake lair Kovenan Anyar iki karo para rasul sing setya karo Panjenengane: "Yésus uga njupuk roti, ngucap sokur, nyuwil-nyuwil roti kuwi, banjur mènèhké marang para rasulé karo kandha, ”Iki nglambangké badanku sing bakal tak pasrahké kanggo kepentinganmu. Terus tindakna iki kanggo ngéling-éling aku.” Uga, Yésus nindakké sing padha kanggo cawan kuwi, sakwisé Yésus lan murid-muridé mangan. Yésus kandha, ”Cawan iki nglambangké perjanjian anyar, sing disahké nganggo getihku sing bakal diecurké kanggo kepentinganmu" (Lukas 22:19,20).

Kovenan Anyar iki nyangkut kabeh wong Kristen sing setia, apa wae "pangarep" (swarga utawa kadonyan). Kovenan Anyar iki ana hubungane karo sunatan spiritual ing ati (Rum 2: 25-29). Dheweke bisa njupuk roti sing ora ragi, lan tuwung sing nggambarake Kovenan Anyar (apa wae pangarep-arep (swarga utawa duniawi)): "Wong kudu mastèkké dhisik apa dhèwèké pantes, banjur dhèwèké lagi éntuk mangan roti lan ngombé cawan kuwi" (1 Korinta 11:28).

(Kita kudu ngeling-eling sedane Yesus Kristus saben taun.) Kabeh wong Kristen sing setya, (apa wae sing dikarepake (swarga utawa kadonyan) kudu melu ing simbol awak lan getih Kristus, miturut Yohanes 6: 48-58 (ditulis nganggo basa Jawa))

5 - Aliansi kanggo Kerajaan: antara Yehuwa lan Yesus Kristus lan antarane Yesus Kristus lan 144.000

"Kowé kabèh kuwi wong-wong sing terus ana bareng karo aku wektu aku ngalami pacoban. Aku nggawé perjanjian karo kowé kanggo sawijiné kraton, kaya Bapakku wis nggawé perjanjian karo aku, supaya kowé isa mangan lan ngombé ing méjaku ing Kratonku, lan lungguh ing tahta kanggo ngadili 12 suku Israèl"

(Lukas 22: 28-30)

Prajanjian iki digawe ing wayah bengi sing padha karo Gusti Yesus Kristus ngrayakake lair saka Aliansi Anyar. Iki ora ateges padha loro aliansi sing padha. Prajanjian kanggo karajan ana ing antarane Pangeran Yehuwah lan Yesus Kristus lan banjur ana ing antarane Yesus Kristus lan 144.000 sing bakal mrentah ing swarga minangka raja lan imam (Wahyu 5:10; 7: 3-8; 14: 1- 5).

Aliansi kanggo Kerajaan sing digawe antarane Gusti Allah lan Kristus minangka tambahan saka prajanjian sing digawe dening Gusti Allah, karo Raja Daud lan dinasti kraton. Prajanjian iki minangka prasetya bab Gusti Allah bab kekuwatan katurunan kraton iki, yaiku manawa Yesus Kristus minangka keturunan dununge langsung, ing bumi lan Raja ing swarga sing diinstal dening Pangeran Yehuwah (taun 1914), minangka pangujan prajanjian kanggo Kraton (2 Samuel 7 : 12-16, Matius 1: 1-16, Lukas 3: 23-38, Jabur 2).

(Yesus Kristus iku raja swarga Kratoning Allah, dipasang dening Rama, yaiku Yehuwah, ing taun 1914 (miturut kronologi Alkitab babagan ramalan ing Daniel bab 4))

Prajanjian kanggo karajan sing digawe antarane Gusti Yesus Kristus lan rasul-rasul lan extension karo klompok 144.000 yaiku, janji perkawinan swarga, sing bakal ditindakake sadurunge kasangsaran gedhe: "Padha bungaha lan luhurna Panjenengané, merga wis tekan wektuné pésta mantènané Sang Cempé, lan calon bojoné wis siap. Calon bojoné wis diijinké kanggo nganggo klambi saka kain linen sing alus, sing padhang, lan resik. Linen alus kuwi nglambangké tumindaké para wong suci sing apik"(Wahyu 19: 7,8). Jabur 45 nggambarake pernikahan ing babagan prophetically ing swarga antarane Gusti Yesus Kristus lan bojoné, Yerusalem Anyar (Wahyu 21: 2).

(Mung 144,000 manungsa (pria utawa wanita), bakal tangi patang swarga lan mrentah bareng karo Sang Prabu Yesus Kristus, ing swarga, miturut ramalan Wahyu bab 5,7 lan 14)

Saka pernikahan iki, bakal dilahirake anak-anak lanang saka karajan, pangeran ing bumi sing bakal dadi wakil saka kraton swarga ing Kratoning Allah: "Iku padha kasowanake kalawan suka-suka lan asurak-surak, padha lumebu ing kadhatone Sang Prabu Para putra dalem prayoginipun sami nggentosana para leluhur dalem, tuwin sami panjenengan dalem wisudha dados pangageng wonten ing salumahing bumi" (Jabur 45:16, Yesaya 32: 1,2).

(Ramalan ing Ezekiel bab 40-48 nerangake babagan peran para pangeran ing bumi)

(Ramalan ing Ezekiel 40-48 rincian uga, dadi peran imam ing bumi)

Berkah langgeng Kovenan Anyar lan Alliance for One Kingdom bakal ngrampungake Kovenan Abraham, sing bakal mberkahi kabeh bangsa kanggo salawas-lawase. Pangandikaning Allah bakal rampung: "Surat saka Paulus, budhaké Gusti Allah lan rasulé Yésus Kristus, sing imané padha karo imané wong-wong pilihané Gusti Allah lan padha karo pangertèn sing trep bab apa sing bener. Apa sing bener kuwi klebu ngabdi marang Gusti Allah lan dhasaré yaiku pangarep-arep urip saklawasé, sing wis wiwit mbiyèn dijanjèkké karo Gusti Allah sing ora isa ngapusi." (Titus 1:1,2).

(Pambébasan kamanungsan)

(Berkah saka kebangkitan swarga)

(Berkah kebangkitan ing bumi)

(Berkah saka administrasi bumi Kratoning Yehuwah)

Kitab Suci Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

 हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Jawa

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

"Kanggo wahyu isih kanggo wektu sing wis ditemtokake (...). Sanajan dheweke pungkasan, terus ngenteni dheweke; amarga bakal dadi nyata. Dheweke ora bakal terlambat"

(Habakuk 2:3)

Pesen iki utamane ditulis kanggo "gembala" saka gereja-gereja Kristen sing beda-beda, nanging uga kanggo wong-wong percaya saka agama non-Kristen liyane

SOLA SCRIPTURA

  • Tujuan saka situs iki kanggo ngadhepi para terus "ngenteni" kanggo dina Yehuwa. Penting kanggo nyegerake usaha tulus kanggo nyiapake dhéwé kanggo Dina iki. Kaya kang katulis ing Amos (Kitab Suci): "Bilai wong kang padha ngarep-arep marang dinane Sang Yehuwah! Apa gunane dinane Sang Yehuwah iku tumrap sira? Dina iku pepeteng, dudu pepadhang!" (Amos 5:18). Dinane Yehuwah bakal elek: "Wus cedhak dinane Sang Yehuwah kang ngedab-edabi iku, wus cedhak lan enggal banget tekane. Rungokna, dinane Sang Yehuwah iku pait, dalah para prawira uga bakal padha nangis. Dene iku dinaning bebendu, dina kasusahan lan karubedan, dinane gempuran lan panumpesan, dinaning pepeteng lan surem, dinane mendhung lan pegowong, dina ngunekake kalasangka lan surak-suraking perang nglawan kutha-kutha kang santosa sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur" (Zefanya 1:14-18). Kita kudu nggoleki Yehuwa: "He, sakehe wong ing nagara kang andhap-asor, kang netepi angger-anggere Sang Yehuwah, padha ngupayaa Panjenengane, ngupayaa kaadilan, ngupayaa andhap-asor, bokmanawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwah" (Zefanya 2:3) (Apa sing kudu dilakoni?).
  • Nanging, kita kudu duwe sikap wani. Ing Habakuk, ana omongan pengarepan "Dina Yehuwa" sing kudu dadi persiapan pribadi lan kulawarga. Kita kudu waspada: "Mula terusa jaga-jaga, merga kowé ora ngerti kapan Gustimu bakal teka" (Matius 24:42, 25:13). Yesus Kristus, ing kitab Wahyu, nerangaké aja menehi perhatian iki mbebayani: "Kuwi sebabé, terusa éling apa sing wis kok tampa lan kok rungokké. Terusa manut marang bab kuwi lan mertobata. Nèk kowé ora tangi, aku mesthi bakal teka kaya maling lan kowé ora bakal ngerti babar blas kapan aku bakal teka"  (Wahyu 3: 3).
  • Ana cukup informasi Alkitab sing ngidini kita nyiapake tanpa kaget, miturut Wahyu 3:3 (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Kita kudu nganggep pengarepan iki minangka ekspresi sabar saka katresnan Yehuwa kanggo kita: "Yéhuwah kuwi ora lambat netepi janjiné, kaya sing dipikirké sawetara wong. Nanging sabar marang kowé merga Panjenengané ora péngin ana siji-sijia wong disirnakké. Panjenengané péngin kabèh wong mertobat" (2 Petrus 3: 9) (Memulang dhasar ing Kitab Suci).
  • Penting kanggo ngerti banget apa persiapan iki kasusun saka, sakdurunge lan sawise Mangsa Kasangsaran Gedhe. Yen instruksi-instruksi kasebut ditulis ing Kitab Suci, kita kudu nggunakake. Ing Kitab Suci, ana berkah saka Kratoning Allah, penyembuhan lan peremajaan (Be Prepared ; Christian Community). Kita bisa ngerti carane patangen bakal njupuk Panggonan (The Release). Carane bakal Kratoning Allah ana ing bumi, apa sing bakal ditindakake para pangeran lan imam (The Heavenly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Kawruh Kitab Suci iki kagolong Yéhuwah, iku kagungané Gusti Yésus Kristus, amarga ditulis ing Kitab Suci. Iku kuwat iman kita, nyengkuyung kita: "Kitab Suci kandha, ”Sapa sing isa ngerti pikirané Yéhuwah kok nganti isa mulang Panjenengané?” Senajan ngono, kita nduwé pikirané Kristus" (1 Korinta 2:16) (The Earthly Administration of the Kingdom of God; The Prince; The Priest).
  • Sampeyan bisa nganggo bebas iki kawruh Kitab Suci gratis, ora mung kanggo iman pribadi, nanging kanggo wong-wong sing tresna sampeyan. Yen sampeyan pemimpin agama, imam, ngiyataken iman marang wong-wong sing sampeyan tanggung jawab, supaya wong-wong mau bisa nampa berkah langgeng Kratoning Allah: "Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana. Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné.  Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi. Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Wahyu 21:1-4, Matius 10:8b, Yohanes 21:15-17) (Preach the Good News; In Congregation; The Great Crowd).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

 Prayaan ing memori pati Yesus Kristus

Memulang dhasar ing Kitab Suci

Apa sing kudu dilakoni?

Menu utama:
Inggris: http://www.yomelyah.com/435871998
Spanyol: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugis: http://www.yomelias.com/435612345
Prancis: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG